Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів 3-го курсу (5-й семестр) Напрям підготовкиСторінка1/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.52 Mb.
  1   2   3   4

Полтавський національний педагогічний університет

імені В. Г. Короленка


Кафедра географії та краєзнавства


ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

У К Р А Ї Н ИПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ,

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до

САМОСТІЙНОЇ та ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

студентів 3-го курсу (5-й семестр)


Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Укладач -


кандидат географічних наук, доцент

Булава Леонід Миколайович

Полтава


2010ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Фізична географія України:

Цикл професійно-орієнтованої підготовки (науково-предметна підготовка).

Частина циклу: нормативна. Загальний обсяг годин, види навчальної діяльності:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тижденьЛекції (год.)

Лабора-торні


Самостійна

робота


(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)


Кількість змістових модулів

Вид підсумкового

контролю


V

3

108

3

34

24

25

25

2

екзамен

Разом за весь курс:

V, VІ, VІІ

9,5

342
114

80

74

74

8
Дисципліна вивчається в 5, 6, 7 семестрах, тому робоча програма розроблена в трьох частинах.
► У 5 семестрі дисципліна включає три змістовні модулі:

1. Загальні відомості про територію України

2. Геологічна будова України

3. Геоморфологічна будова України.


РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ У 5 СЕМЕСТРІ:

НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми з початку вивчення дисципліниКількість годин за видами занять

Разом

годин


У тому числі

Лекції

Лаборатор.

роботи


Самост.

робота


Індивіду-

альна роботаМодуль 1. Загальні відомості про Україну, її географічне положення

та історія досліджень природи

  1. Вступ. Фізична географія України: предмет, мета, завдання, методи вивчення. Джерела географічних знань при вивченні території України

6

2

-

2

2

2. Загальні відомості про територію і кордони України, її фізико-географічне положення. Поясний і місцевий час

16

4

4

4

4

3. Фізико-географічні дослідження на території України

14

2

2

5

5

Всього ЗА МОДУЛЬ

36

8

6

11

11

Модуль 2. Геологічна будова

4. Загальні риси орографії

8

2

2

2

2

5. Тектонічна будова

10

4

2

2

2

6. Історія розвитку земної кори,

геологічна будова10

4

2

2

2

7. Корисні копалини

20

6

6

4

4

Всього ЗА МОДУЛЬ

48

16

12

10

10

Модуль 3. Геоморфологічна будова

8. Неотектоніка, геотектури, морфоструктури

8

4

2

1

1

9. Палеогеографія антропогенового періоду

8

2

2

2

2

10. Морфоскульптури,

геоморфологічне районування8

4

2

1

1

Всього ЗА МОДУЛЬ

24

10

6

4

4

Р А З О М

108

34

24

25

25


Оцінювання навчальної діяльності студентів:

Співвідношення між шкалами оцінок за ECTS, 100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:Оцінка за шкалою ECTS

За 100-бальною шкалою закладу

За національною шкалою:

A

90 - 100

відмінно

B

83 - 89

добре

C

75 - 82

D

68 - 74

задовільно

E

60 - 67

FX

35 - 59

Незадовільно (з можливістю повторного складання)

F

0 - 34

Незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)

Розподіл балів за види навчальної діяльності студентів за семестр:

Змістовий

модуль 1

Змістовні

модулі 2-3

20 балів

(Упродовж вивчення дисципліни виконується один навчальний проект – розробка презентації), або два реферати40 балів = 24 + 16
(два теоретичні питання по 12 балів за кожне = 24;

+ 16 балів за тести)100 балів

10 балів

15+15 балів

Оцінка за модуль – це середній бал із поточних оцінок (+5 балів за модульні роботи зі змістових модулів 2 і 3)

* Кожний із видів навчальної діяльності студента (усні відповіді, лабораторні завдання, самостійні роботи викладач оцінює за 10-бальною шкалою). У кінці кожного модуля виставляється підсумкова оцінка (за модуль 1 – це середній бал за всі види роботи; за модулі 2 і 3 – такий же середній бал + до 5 балів за модульну контрольну роботу у вигляді п’яти тестів ІІ-го рівня складності).
Основні вимоги до лабораторних занять,

організації самостійної та індивідуальної роботи з курсу

Нижче поданні методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. Студент повинен попередньо ознайомитись з планом кожного наступного заняття. Він зобов’язаний:  1. Підготувати передбачений планом приладдя та матеріали (контурні карти, калька, міліметровий папір, прості та кольорові олівці, гумки, лінійки, транспортири);

  2. Вивчити теоретичні питання, знання яких необхідні для виконання лабораторної роботи (згідно списку рекомендованої літератури, та тексту лекцій). В розробці проведенні основні питання для співбесіди;

  3. У разі необхідності виконати самостійні та індивідуальні завдання.

Лабораторні завдання виконуються в одному зошиті в клітинку (96 стор.), з місцями для поміток на полях. Остов таблиць і малюнки виконуються простим олівцем.

Результати кожного заняття перевіряються викладачем. В кінці розробки кожного заняття вказана форма звітності про його виконання. З кожного передбаченого планом заняття студент має отримати залік (як із теоретичних, так і практичних питань), про що робиться відмітка в журналі контролю знань.

Якщо студент не підготував передбаченні в „Методичних рекомендаціях” завдання за час заняття, він повинен закінчити їх виконання самостійно. Пропущенні з будь яких причин заняття студент має право опрацювати самостійно (керуючись даними розробками), дати звіт про виконання й відповіді на теоретичні питання. Без відпрацювання знань студент не отримує допуску до сесії.

Контроль знань проводиться викладачем як на заняттях, так і призначений для перевірки самостійних завдань поза заняттями.

У методичних рекомендаціях данні вказівки по вивченню тем і завдань, винесених на самостійне опрацювання.

При підготовці до занять студент повинен користуватись географічними картами та довідниками. Він має оволодіти об’ємом географічної номенклатури, поданої у розробках.


  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка