Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Історія англійської мови»Скачати 46.69 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір46.69 Kb.
Методичні рекомендації

до вивчення дисципліни «Історія англійської мови»

для студентів 4 курсу ІЗДН
Основною метою навчання курсу “Історія англійської мови” є ознайомлення студентів з історичним розвитком англійської мови.

Головні завдання дисципліни: ознайомити студентів з основними етапами історичного розвитку англійської мови як цілісної системи; ознайомити студентів з загальними закономірностями розвитку англійської мови; сформувати у студентів розуміння єдності, взаємозв’язку та взаємозумовленості історичних змін англійської мови, бачення еволюції мови у цілісній перспективі, зумовленій як суто мовними так і екстралінгвістичними чинниками; допомогти студентам зрозуміти причини специфіки сучасної англійської мови та тенденцій її розвитку.

В результаті вивчення дисципліни “Історія англійської мови” студент повинен знати основні факти, поняття, реалії, чинники та тенденції процесу розвитку англійської мови; вміти диференціювати екстра- та інтралінгвістичні фактори розвитку мови, характеризувати основні специфічні риси англійської мови різних періодів, пояснювати сучасні мовні факти з точки зору їхнього діахронного розвитку, визначати ступінь впливу соціокультурних факторів на стан мови на різних періодах її розвитку.

Курс історії англійської мови спрямований на поглиблення філологічної компетенції майбутніх фахівців через ознайомлення їх зі шляхами та тенденціями формування сучасної англійської національної мови в комплексі лінгвістичних, історичних та соціокультурних чинників.


Стислий зміст дисципліни:

Германські мови як одна із груп індоєвропейських мов. Класифікація сучасних германських мов та давніх германських діалектів.

Основи періодизації історії англійської мови. Загальна характеристика англійської мови давнього періоду. Основні писемні пам’ятки цього періоду. Давньоанглійська фонетична система. Морфологічний лад англійської мови давнього періоду. Словниковий склад англійської мови давнього періоду.

Розвиток національної літературної мови. Мовна ситуація в Англії в ХІ-ХІІІ ст. Середньоанглійські діалекти та їх основна характеристика. Соціально-економічні та історичні передумови посилення ролі Лондонського діалекту в ХІІІ ст. Розповсюдження норми і проблема вибору форм. Розвиток літературної мови в ХV-ХVІІІ ст. Соціальні та місцеві діалекти сучасної англійської мови. Англійська мова в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Зміни в словниковому складі англійської мови. Скандинавські запозичення та їх специфіка. Французькі запозичення та їх специфіка. Латинські запозичення. Створення термінологічної лексики. Запозичення з голандської, італійської, іспанської, німецької мов в новоанглійському періоді.

Розвиток фонетичної системи англійської мови з XI століття по теперішній час. Історичні зміни в наголошеному вокалізмі. Історичні зміни в системі консонантизму.

Зміни в граматичній системі англійської мови. Спрощення морфологічної системи іменника. Розвиток прикметника в середньо- та ранньоновоанглійський період. Зміни в системі займенників. Зміни в системі дієслова.
Вимоги до студентів:

Студент повинен прослухати лекції, самостійно опрацювати конспект лекцій Goodmanian A.G., Mykhailenko O.O. The History of the English Language: Lecture Synopsis / National Aviation University. – Київ, 2007, та рекомендовану літературу (див. нижче) і підготувати контрольну роботу (у формі реферату) обсягом 8-15 сторінок на одну із запропонованих нижче тем. Контрольна робота (реферат) повинна розкривати тему, містити план і список використаної літератури (не менше 5 джерел, в тому числі Інтернет-джерел, якщо вони використовуються студентом). Контрольна робота (реферат) може бути написана англійською або українською мовами. Студент самостійно обирає тему контрольної роботи (реферату). Номер теми роботи повинен дорівнювати сумі трьох останніх цифр номера залікової книжки студента.Залік з дисципліни проводиться у формі тесту шляхом відповідей студента на питання, що відповідають стислому змісту дисципліни (див. вище).
Теми для контрольних робіт (рефератів) з курсу «Історія англійської мови»:

Студент самостійно обирає тему контрольної роботи (реферату). Номер теми роботи повинен дорівнювати сумі трьох останніх цифр номера залікової книжки студента.


 1. Основні періоди історії англійської мови: соціолінгвістична характеристика.

 2. Германські мови як одна із груп індоєвропейських мов. Сучасні германські мови, їх поширення і класифікація.

 3. Соціолінгвістична ситуація у Англії давньоанглійського періоду. Давньоанглійські діалекти та писемні пам’ятки на них.

 4. Скандинавське завоювання і його вплив на англійську мову.

 5. Норманське завоювання та його наслідки для розвитку англійської мови.

 6. Соціально-мовна ситуація в середньовічній Англії.

 7. Середньоанглійські діалекти і основні писемні пам’ятки на них.

 8. Діалектна основа і основні етапи формування англійської національної літературної мови.

 9. Становлення норми англійської літературної мови у новоанглійський період.

 10. Поширення англійської мови за межі Англії. Національні і територіальні варіанти англійської мови.

 11. Загальна характеристика словникового складу давньоанглійської мови.

 12. Голландські запозичення в історії англійської мови.

 13. Французькі запозичення в історії англійської мови.

 14. Запозичення з італійської і іспанської мов в історії англійської мови.

 15. Латинські запозичення в історії англійської мови.

 16. Загальна характеристика системи давньоанглійського наголошеного вокалізму. Основні асимілятивні явища давньоанглійського наголошеного вокалізму, їх фонетична і фонологічна сутність.

 17. Загальна характеристика системи давньоанглійського консонантизму. Асимілятивні явища в ній.

 18. Розвиток системи голосних в середньоанглійський і новоанглійський період.

 19. Розвиток системи приголосних в середньоанглійський і новоанглійський період.

 20. Великий Зсув Голосних, його датування, фонетична і фонологічна сутність.

 21. Розвиток граматичних категорій іменника в історії англійської мови.

 22. Розвиток граматичних категорій прикметника в історії англійської мови.

 23. Розвиток особових і присвійних займенників в історії англійської мови.

 24. Давньоанглійські дієслова.

 25. Розвиток граматичних категорій дієслова в історії англійської мови.

 26. Розвиток аналітичних форм англійського дієслова.

 27. Основні причини сучасного співвідношення між вимовою і правописом в англійській мові.


Список рекомендованої літератури:

1. Верба Л.Г. Історія англійської мови. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 296 с.

2. Аракин В.Д. История английского языка. – М.: Просвещение, 1985. – 254 с.

3. Иванова И.П., Чахоян Л.П., Беляева Т.М. История английского языка. - СПб, 1999. – 510 c.

4. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. - Київ: Радянська школа, 1963. – 422 c.

5. Baugh A., Cable Th. A History of the English Language. – L: Routledge and Kegan Paul, 1978. – 438 p.6. Ilyish B.A. History of the English Language. - L, Prosvesheniye, 1973. – 367 p.

7. Rastorgueva T.A. A History of English. - M.: Vysshaja Shkola, 1983. – 347 p.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка