Методичні рекомендації Донецьк  2004 ббк 74. 568 Я (11)722 с 36Сторінка7/8
Дата конвертації26.03.2016
Розмір1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Таблиця 20


Напрями самоосвіти керівних кадрів у міжкурсовий період


п/п

Рівень професійної компетентності

Освітні потреби

Основні напрями самоосвіти

Результат

1

2

3

4

5

1.

І базовий рівень

 • методика планування навчально-виробничого процесу в ПТНЗ; розробка навчально-плануючої документації;

 • сучасні форми і методи професійного навчання, методика їх вибору;

 • методика підготовки, проведення та аналізу відкритих уроків;

 • методика контролю і оцінювання якості успішності учнів при навчанні професії; методика розробка критеріїв оцінювання;

 • комплексне методичне забезпечення професій, шляхи його удосконалення;

 • сучасні технології навчання професії;

 • своєчасна інформація про зміни і доповнення в законодавчій та нормативній документації системи ПТО;

 • теорія і практика розвиваючого навчання.

 • вивчення технічної літератури та ознайомлення з новітніми технологіями на виробництві;

 • вивчення педагогічної та методичної літератури у відповідності до освітніх потреб;

 • ознайомлення з періодичними виданнями з питань методики професійного навчання;

 • участь у семінарах різних видів, інструктивно-педагогічних нарадах, єдиних методичних днях в ПТНЗ тощо;

 • індивідуальне консультування в обласних методичних центрах (управліннях освіти), в інститутах післядипломної освіти, з досвідченими педагогами-новаторами, вченими.

Придбання знань, яких не вистачає для професійної діяльності та досвіду з використанням нетрадиційних форм методичної роботи.

2.

ІІ поглиблений рівень

 • підвищення рівня професійної компетентності майбутніх фахівців шляхом поєднання традиційних та інноваційних технологій навчання;

 • реалізація ступеневого професійного навчання; нові типи навчальних закладів;

 • шляхи вдосконалення сучасного уроку в ПТНЗ;

 • створення сучасної матеріально-технічної бази ПТНЗ на основі її комп’ютеризації;

 • ефективність виробничого навчання учнів на підприємстві; вплив НТП галузі на навчально-виробничий процес;

 • вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду в ПТНЗ;

 • вивчення технічної літератури та ознайомлення з новітніми технологіями на виробництві;

 • вивчення педагогічної та методичної літератури у відповідності до освітніх потреб;

 • ознайомлення з періодичними виданнями з питань методики професійного навчання;

 • консультування педагогічних працівників з питань інновацій в педагогічної діяльності;

 • участь в розробці нетрадиційних форм методичної роботи;

 • проведення навчальних (проблемних) семінарів.

 • участь у педагогічних експериментах;

Вдосконалення професійних знань та умінь, інноваційна діяльність при виконанні професійних обов’язків.

Продовження табл. 20

1

2

3

4

5 • шляхи удосконалення планування, організації та контролю навчально-виробничого процесу в ПТНЗ.

 • навчання в магістратурі, аспірантурі.
3.

ІІІ творчий рівень

 • стратегічні напрями розвитку ПТО в сучасних умовах; державна концепція розвитку професійного навчання;

 • інтелектуальні системи навчання, методика їх реалізації в навчальному процесі;

 • комп’ютеризація навчально-виробничого процесу в ПТНЗ; створення сучасного комплексного методичного забезпечення професії;

 • особливості методичної роботи педагога при вивченні, узагальненні та впровадженні передового педагогічного досвіду; ПТНЗ як "авторська школа";

 • формування ділової активності , методика пошуку особистісного потенціалу учнів при навчанні професії;

 • вдосконалення якості сучасного уроку через розвиток творчої активності та безперервності навчання педагога і учнів;

 • шляхи удосконалення ефективності навчання на виробництві та передвипускної виробничої практики;

 • курсова та міжкурсова методична підготовка педагога.

 • вивчення технічної літератури та ознайомлення з новітніми технологіями на виробництві;

 • вивчення педагогічної та методичної літератури у відповідності до освітніх потреб;

 • ознайомлення з періодичними виданнями з питань методики професійного навчання;

 • участь у науково-практичних конференціях;

 • робота в творчих групах;

 • розробка авторських методик;

 • керівництво науково-методичною роботою над педагогічними проблемами;

 • керівництво роботою з впровадження інноваційних технологій в навчально-виробничий процес;

 • робота над дисертацією, захист дисертації.

Розвиток індивідуального творчого стилю інструктивно-методичної діяльності.


ДОДАТКИ

Додаток 1


Алгоритм проведення проблемно-діяльнісної гри "Розвиток педагогічної творчості в колективі"
В ігрі приймають участь педагоги та керівники навчального закладу, з яких формуються змішані команди.

Можливі варіанти комплектування команд: • за методичним об’єднанням педагогів (специфіка викладаємих предметів, професій);

 • за проблемними творчими групами;

 • за рівнем психологічної сумісності педагогів;

 • за рівнем професійної компетентності;

 • за бажанням;

 • за досвідом педагогічної діяльності.

Мета ігри: визначити умови та шляхи розвитку педагогічної творчості в колективі навчального закладу.

Задачі гри:

 • визначити рівень розвитку педагогічної творчості в навчальному закладі;

 • виявити умови, які сприяють успішному розвитку творчості педагогічного колективу;

 • розробити систему заходів з розвитку творчої атмосфери та творчості в педагогічному колективі.

До початку гри бажано провести мікродослідження проблеми, яка виноситься на рішення педагогічного колективу, підготовити виставку психолого-педагогічної літератури з означеної проблеми.
Завдання для учасників гри

(загальні для всіх команд та ігроків)


Завдання 1.

Розкрийте сутність педагогічної творчості (для цього необхідно виділити компоненти творчої діяльності). Дайте визначення поняття "педагогічна творчість".

Форма представлення результатів виконання завдання вільна.
Завдання 2.

Визначте та перерахуйте фактори, які впливають на проявлення та розвиток творчої активності педагогів в навчальному закладі.

Результати виконання завдання бажано представити у вигляді таблиці, в якій відображені:

а) фактори, які стимулюють проявлення творчої активності;

б) фактори, які перешкоджають розвитку творчості.
Завдання 3.

Визначте та обґрунтуйте умови, які необхідно створити в навчальному закладі для розвитку педагогічної творчості.

Форма представлення результатів виконання завдання вільна.

Завдання 4.

На основі порівняння умов, необхідних для розвитку педагогічної творчості, та наявних перешкод для цього, сформулюйте проблему, висуньте гіпотези для її розв’язання, розробіть систему оптимальних заходів для її вирішення в навчальному закладі.

Форма представлення результатів виконання завдання вільна.
Методичні рекомендації щодо організації і проведення

проблемно-діяльнісної гри
При підготовці до гри:


 • визначте складові команд та обговоріть їх з учасниками гри;

 • доручіть кожній команді обрати свого спікера;

 • проведіть спеціальне методичне навчання спікерів команд для їх ознайомлення з теоретичними основами проблеми та умовами гри;

 • підготовте текст об’яви про проведення гри з вказанням мети, задач та літератури з проблеми; проведіть мікродослідження з проблеми.

При проведенні гри:

 • ознайомте всіх учасників гри з її темою, метою, задачами та правилами;

 • скомплектуйте групу систематиків для відпрацювання колективних варіантів рішення кожного завдання і всієї проблеми в цілому;

 • обсудіть з учасниками гри регламент її проведення;

 • після виконання учасниками гри кожного завдання виділіть час на представлення результатів командної роботи, їх розгляд та систематизацію вхідних колективних пропозицій;

 • використовуйте в ході гри матеріали з педагогічної інформації про сутність та рівні педагогічної творчості, компоненти та теоретичні позиції педагогічної творчості, які розкривають умови розвитку творчості педагогічного колективу;

 • регулярно проводіть релаксацію, використовуючи сценічні, поетичні, музичні та художні творчі завдання по ходу гри;

 • при виконанні завдання 4 використовуйте метод побудови поля взаємодії умов, які сприяють і перешкоджають розвитку педагогічної творчості (у вигляді таблиць або графіків);

 • після розробки системи заходів з проблеми та їх систематизації запропонуйте всім командам ще раз проаналізувати та визначити термін її реалізації та виконавців;

 • підведіть підсумки гри, оцініть роботу команд та учасників гри.

Додаток 2Рольова гра "Естафета передового досвіду"*


Особливості рольової гри: гру можна використовувати як своєрідний різновид "мозкової атаки". Умови проведення гри за своїм психологічним впливом аналогічні екстремальній ситуації, у якій гравці змушені пропонувати ідеї, рішення, використовувати передовий досвід. Це сприяє не тільки розвитку професійного та інтелектуального потенціалу, але й особистісних якостей учнів. Ділова гра на етапі підготовки не вимагає великих організаційних зусиль.
Етапи і методика:

І етап

Виявлення й опис передового досвіду. Індивідуальна робота учнів. Педагог повідомляє учасникам вихідну інформацію, акцентуючи увагу на вимогах до опису передового досвіду. Тривалість—приблизно 10 хвилин.

Вибори членів ради гри (голови, двох секретарів і аналітиків). Тривалість - 10 хвилин. Ця операція важлива тим, що вона приводить до зміни керівників гри. Рада стає керуючим органом. Педагог відходить на "другий план", а учасники гри одержують можливість виявити здатності до самоврядування і самоорганізації.

ІІ етап

Обмін, аналіз і оцінка передового досвіду по естафеті. Цей етап починається з формування груп обміну, аналізу й оцінки передового досвіду. Оптимальне число гравців у кожній групі - 5...7 чоловік. Кожна група обирає одного учня-аналітика. Голова ради здійснює загальне керівництво, а кожен секретар несе відповідальність за певну групу. Цей етап включає три операції: власне естафету, засідання ради гри і виступ голови ради. Найбільше значення має перша операція. У процесі проведення естафети відбуваються обмін, аналіз і одночасно оцінка представленого учнями передового досвіду. Якщо на першому етапі акцент робиться на письмову комунікацію та індивідуальну роботу, то на другому більшого значення набуває усна комунікація, прийняття колективних рішень, внутрігрупова та міжгрупова взаємодія. Робота в малих групах: члени групи вивчають опис передового досвіду, передаючи його по колу і роблячи відповідні позначки. Після того, як всі учасники групи ознайомляться з представленим досвідом, приймається колективне рішення про найбільш значимі і практично значимі нововведення. Секретарі оформлюють письмові рішення груп, відповідають за дотримання регламенту. Тривалість обговорення — 15 хвилин. Фронтальна робота: аналітики від кожної групи доповідають про підсумки роботи своєї групи. Після того, як всі учасники гри ознайомляться з представленим досвідом, приймається загальне рішення про найбільш значимі й цінні нововведення. Тривалість обговорення — ЗО хвилин.

• Друга операція — засідання ради гри. Мета засідання — підведення кількісних і якісних підсумків роботи груп. Вибір найбільш активної і грамотної групи. Тривалість обговорення — 10 хвилин.

• Третя операція — виступ голови ради. Тривалість - 15 хвилин.


III етап,

Обговорення передового досвіду. Кожна група одержує від секретарів ради опис найбільш цікавого досвіду. Автори відібраних радою описів у кожній групі автоматично стають новаторами. Інші члени групи, включаючи секретарів, грають ролі таких акторів: новатора, пропагандиста, передовика виробництва, критика, консерватора і конформіста. На розподіл ролей відводиться 5 хвилин. На даному етапі акцентується увага на обговоренні позитивних і негативних аспектів найдоцільнішого досвіду, а також можливостей його широкого застосування на практиці. Кожна група виступає перед всією аудиторією (7-10 хвилин). Аналітики виступають протягом 3 хвилин.
IV етап

Підведення підсумків гри. Даний етап включає дві операції. Перша операція -заключний виступ голови ради (5 хвилин), у якому дається оцінка проведення гри й отриманих результатів, а також виявляються недоліки і переваги діяльності гравців. Друга операція полягає у аналізі гри педагогом.

Інструкції для гравців

Голова ради гри.Голова - це гравець, що вибирається всіма учасниками. Він має швидко орієнтуватися в обстановці, приймати рішення, створювати визначену ділову та ігрову атмосферу, відповідати на запитання, узагальнювати отримані дані і виступати з доповідями.

Голова ради зобов'язаний:

координувати роботу секретарів ради та аналітиків;

постійно взаємодіяти з науковими консультантами, одержувати від них вказівки і виконувати їх;

проводити засідання ради;

узагальнювати інформацію, представлену аналітиками і секретарями;

оцінювати роботу аналітиків;

готувати усні доповіді і виступати.

Голова має право:

накладати вето (заборону) на рішення членів груп;

залучати для допомоги будь-якого гравця;

пропонувати форму заохочення для гравця - автора оптимального нововведення.

Секретар ради

Секретар ради — це гравець, кандидатура якого пропонується учасниками груп і вибирається відкритим голосуванням. Він повинен мати досвід у спілкуванні з людьми, вміти орієнтуватися в просторі і часі, підкорятися і керувати, бути оперативним і наполегливим.

Секретар зобов'язаний:

заздалегідь вивчити форму опису передового досвіду, роздати екземпляри форми членам своєї групи, звернувши увагу учасників на вимоги щодо їх заповнення;

стежити за регламентом і дотриманням графіка передачі матеріалів;

комплектувати банк передового досвіду і передавати його голові ради;

допомагати голові ради в складанні банку інформації;

Секретар має право:

консультуватися з головою;

брати участь у засіданнях ради;

робити зауваження учасникам гри;

скорочувати чи збільшувати час на виконання окремих операцій.

Члени робочих груп

Члени робочих груп - це учасники гри. Вони повинні мати такі якості, як професіоналізм, об'єктивність при оцінці та описі передового досвіду. Кожен член групи має навчитися концентрувати свою увагу для термінового представлення свого опису.

Член групи зобов'язаний:

вивчити форму опису передового досвіду;

відібрати й описати такий досвід, який захопив би більшість гравців;

об'єктивно і зацікавлено підходити до оцінки запозиченого передового досвіду;" брати участь у виявленні найбільш цінного передового досвіду у своїй групі;

" проаналізувати результати зворотного зв'язку за власним варіантом передового досвіду.

Член групи має право:

описати тільки один передовий досвід;

брати участь у колективній оцінці діяльності кожного гравця.

Форма опису передового досвіду (ПД)

Учень.....................................................................................................................

Назва організації, де виявлений ПД..................................................................

Прізвище автора ПД..........................................................................................

Професійна сфера, аспект діяльності ПД........................................................

Сутність ПД (стисло описується зміст ПД, нововведення, при необхідності використовується графічний матеріал)


Стадія використання ПД (обведіть номер Вашого варіанта відповіді):

 1. Розробка;

 2. Апробація;

 3. Впровадження;

Систематичне використання. Який ефект може дати впровадження ПД?

Думка членів групи: визначте цінність і можливість використання ПД (обведіть номер Вашого варіанта відповіді, їх може бути кілька):

1. Становить пізнавальний інтерес;

2. Становить практичний інтерес;

3. Буде використано цілком;

4. Буде використано з корекцією;

5. З'явилася нова ідея;

6. Не представляє ніякого інтересу (стисло пояснити причину)
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка