Методичні рекомендації планування виховної робити вчителем початкових класів відповідно до Основних орієнтирів виховання Луганськ 2014Сторінка1/2
Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2
ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Планування виховної робити вчителем початкових класів відповідно до Основних орієнтирів виховання


Луганськ – 2014Рецензенти:

Харченко Лариса Іванівна - кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки та психології Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Сагіна Наталія Станіславівна методист кафедри педагогіки і педагогіки Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Укладачі:

Шаульська Юлія Валеріївна – методист Первомайського міського методичного кабінету Первомайської міської ради Луганської області;

Побочна Олена Володимирівна – учитель початкових класів Первомайської багатопрофільної гімназії Первомайської міської ради Луганської області, керівник ШМО вчителів початкових класів, керівник обласної творчої групи вчителів початкових класів «Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення української мови в початковій школі»;

Ступак Олена Борисівна – вчитель початкових класів Золотівської багатопрофільної гімназії Первомайської міської ради Луганської області, керівник ШМО вчителів початкових класів, керівник обласної творчої групи вчителів початкових класів «Проектні технології в початковій школі».
Ухвалено на засіданні кафедри педагогіки та психології ЛОІППО

(протокол № 5 від 19 березня 2014 року)

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ КЛАСНИМ КЕРІВНИКАМ
1-4 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Методичні рекомендації містять ключові положення "Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" в аспекті початкової школи, детальний опис поетапного планування виховної роботи вчителем початкових класі, орієнтовний проект плану, опис доцільних форм виховної роботи в початковій школі.

У сучасній соціокультурній ситуації суспільство приходить до усвідомлення того, що пріоритет в освіті повинний бути відданий саме вихованню, яке здатне інтегрувати в єдиний процес навчання й розвиток. Якщо справді прагнемо гуманізувати шкільну справу і поставити в її центр дитину, значить, мусимо вважати освіту з її інформаційно-пізнавальною функцією не самоцінною, тобто рівноправною з вихованням (формула «навчання і виховання»), не домінуючою (формула «виховуюче навчання, чи урок з виховним моментом»), а складовою розвивально-виховного процесу (формула «освіта для виховання»). Власне навчання і освіта мають конкретизувати поняття «виховання» в широкому розумінні цього поняття. Надзвичайної ваги і актуальності набуває моральне виховання молодих поколінь на засадах гуманізму.

Сьогодні недостатньо говорити про необхідність центрування виховного процесу на розвиток особистості дитини, потрібно реально це забезпечувати. Наукові дослідження і педагогічна практика переходять від «педагогіки заходів» до педагогіки формування особистісних рис і якостей, від пошуку часткових засобів підвищення ефективності навчально-виховного процесу до вироблення цілісних моделей виховних систем освітнього закладу. Сьогодення переконливо доводить, що ефективними механізмами оволодіння індивідом життєвою компетентністю є виховна система закладу, яка в повній мірі залежить від виховної роботи класного керівника.

Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України".

У цьому ж наказі говориться про необхідність


 • розробити заходи щодо практичного впровадження Основних орієнтирів виховання;

 • здійснити інші дії, необхідні для поліпшення виховного процесу у навчальних закладах, підвищення відповідальності педагогічних працівників у справі виховання молодого покоління;

 • забезпечити науково - методичний супровід впровадження Основних орієнтирів.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

Нині значно розвинулись громадянські цінності виховання, освітні заклади стали відкритими для батьків, громадських організацій. Поряд з ознаками позитивних змін у вихованні особистості загострилися і певні протиріччя, що спричинило виникнення нових суттєвих проблем.

Глобальна соціальна проблема як у світі, так і в Україні – це корозія усталених духовних цінностей, прагматизація життя, пропаганда насилля, нехтування правових, моральних, соціальних норм. Відсутність у частини молоді навичок конструктивного спілкування призводить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної соціальної поведінки. Як наслідок — "втеча молоді від реальної дійсності" у віртуальне комп'ютерне середовище. Серед учнівської молоді зростає рівень вживання алкоголю, наркотиків, збільшується кількість випадків насильства, зменшується вік початку статевого життя. Виникає нагальна потреба посилити ефективність профілактичної роботи за цими складовими.

Соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, призводять до деформації системи цінностей у доволі значної кількості громадян України. Знецінюється одвічне: любов, сім'я, культурні цінності; гіпертрофується матеріальне та культивуються особисті потреби і задоволення. Зниження рівня суспільної та особистої моралі, раннє статеве життя ведуть до формування особистості, котра не здатна створити міцну сім'ю, народити і виховати дітей.

У пояснювальній записці зазначено, що мета сучасного освітнього процесу - не тільки сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

Виховання учнів у сучасній школі здійснюється в контексті громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і держави.Метою основних орієнтирів виховання є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України.

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

 • організація виховного процесу в класному колективі та в роботі з батьками на засадах проектної педагогіки;

 • створення програми виховання для окремого класу з урахуванням індивідуально-педагогічних можливостей класних керівників, батьків, а також - результатів вивчення рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку учнів;

 • змістове наповнення програми виховання з урахуванням вікових особливостей учнів;

 • задоволення базових потреб особистості вихованця в умовах окремого загальноосвітнього навчального закладу (фізіологічних потреб, потреби в безпеці, любові та прихильності, визнанні та оцінці);

 • реалізація у процесі роботи особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу в шкільному та класному колективах;

 • оптимальне поєднання форм організації виховної роботи: індивідуальної, групової, масової;

 • створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

 • співпраця з органами учнівського самоврядування, дитячими громадськими організаціями;

 • інтеграція зусиль батьківської громади, позашкільних закладів, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров'я.

Основні орієнтири виховання розраховані на весь період виховної діяльності з учнями окремого класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів).

Змістове наповнення основних орієнтирів виховання передбачає формування цінностей і ставлень особистості до себе і людей, суспільства і держави, природи і здоров'я, праці та мистецтва. Після кожної змістової лінії подаються характеристики вікових особливостей учнів, зміст та форми виховної діяльності, критерії і вимоги до виховних досягнень учнів. У змісті виховної діяльності запропоновано орієнтовні форми проведення виховних справ та їх тематика для різних вікових категорій з урахуванням інтересів, потреб, запитів класних керівників, батьків та дітей.

В основних орієнтирах виховання пропонуються форми роботи для роботи з окремими класними колективами. У проектній діяльності увага класного керівника (вихователя) акцентується на:


 • розвитку творчої особистості дитини;

 • виявленні та становленні індивідуальних особливостей школярів;

 • рівні особистісно-виховних досягнень учнів;

 • створенні відповідних умов у школі для всебічного розвитку учнів;

 • функціонуванні системи медично-психологічного та соціально-педагогічного забезпечення процесу розвитку школярів.

Структура виховної моделі національного виховання

Виховна системаце цілісний організм, який виникає у процесі інтеграції основних компонентів виховання (мета, суб'єкти виховання, їх діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна база), що сприяє духовному розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, за визначенням К.Ушинського, "духу школи".

Серцевиною виховного процесу є особистість — її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самовідданість, характер.

Одним із визначальних принципів виховної системи є взаємозв'язок впливів: родини; вчителя; соціальних об'єктів; довкілля (освітнього простору).

Виховний простір розвитку особистості

Головне завдання сьогоднішньої практики — створення виховного простору. Виховний простір — це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості. У ньому має бути представлений весь спектр цінностей культури і культурних форм життя.

Основні вимоги до створення виховного простору:


 • психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні;

 • відкритість до соціуму, діяти у співпраці з сім'єю, громадськістю;

 • залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем у нестабільному суспільстві;

 • розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу;

 • педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії;

 • педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

Педагогічне спілкування має спиратись на передову, прогресивну мораль – гуманістичну. Гуманізм передбачає визнання того, що людина – найвища цінність на Землі; передбачає опору на особистість, яка здатна до самореалізації, самовдосконалення. У спілкуванні – це вміння знайти гідне, схвальне, добре в іншій людині, вміння цінувати в інших індивідуальне, неповторне.

Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на виховання громадянина України, патріота своєї держави.Рекомендації щодо поетапного планування
виховної роботи в 1-4 класах


Перший етап

На першому етапі вчитель визначає рівень вихованості та розвитку класу, вивчає його зрушення в житті й роботі; турбується про організацію більш змістовної практичної діяльності. Усе, що є в класі позитивного й цікавого, рекомендуємо розширювати, укріплювати й розвивати.

Звернути увагу на недоліки, що мають місце в класі: зниження дисципліни, послаблення інтересу до читання художньої літератури, погіршення міжособистісних стосунків, роздрібненість колективу на окремі групи і т. ін. Кожен із цих недоліків може стати предметом виховної задачі, розв’язання якої також необхідно спланувати.

План — це засіб підвищення якості виховної роботи класного керівника. Він повинен бути глибоким за змістом, стислим і конкретним. Діяльність класного керівника не повинна бути роботою лише «заради плану». Головна мета діяльності — надати оперативну допомогу дітям у вирішенні їхніх індивідуальних проблем, пов’язаних із фізичним і психічним здоров’ям, соціальним і економічним становищем, успішним просуванням у навчанні; сприйнятті шкільних правил; у самовизначенні учнів у житті.

Робота над планом починається з визначення основних завдань виховного процесу.

Визначивши особливості класу, його позитивні сторони й недоліки, слід написати вступну частину плану, а саме : • проблему, над якою працює школа (гімназія);

 • проблему, над якою працює вчитель;

 • список учнів класу;

 • характеристику класного колективу;

 • аналіз роботи за попередній навчальний рік;

 • цілі та завдання виховної діяльності на наступний навчальний рік.

Під час написання характеристики класу рекомендуємо користуватися даними отриманими під час роботи психолога з класом, результатами діагностичного анкетування.

Другий етап

Розробка позакласних видів роботи з питань усебічного розвитку та виховання учнів.

Як зазначено в «Основних орієнтирах виховання» першим і найважливішим чинником виховання є сім’я, яка стоїть у центрі глобальних економічних, політичних та культурних змін, і яка через власну культуру, мову, цінності виявляє значний вплив на виховання підростаючого покоління. Діти, які виростають у неблагополучних сім'ях, недостатньо соціально зрілі, агресивні, а тому адекватно не сприймаються однолітками, що утруднює їхній особистісний розвиток.

Другим важливим чинником є школа, яка сьогодні покликана, в першу чергу, стати осередком виховання, в тому числі, самовизначення і самореалізації кожної особистості. У навчально-виховному процесі головний акцент має переноситись із засвоєння певної кількості знань на виховання особистості з урахуванням її унікальної природи, і вже на цій основі формувати у неї моральні цінності.

Успішність виховання школярів великою мірою залежить від особистості вчителя. Критеріями педагогічної культури є усвідомлення гуманістичних цінностей педагогічної професії, тактовність, вольова регуляція, дотримання норм учительської етики, уміння рішуче діяти у конфліктних ситуаціях.

Виховання дітей як в сім’ї, так і в школі повинно враховувати індивідуальні здібності і нахили, здійснюватись рідною мовою, в атмосфері доброзичливості і взаєморозуміння, з опорою на народні і сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, вселюдські і національні моральні цінності.

В Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України визначено, що виховання учнів реалізується в процесі організації:


 • навчально-виховної,

 • позаурочної та позакласної діяльності;

 • позашкільної освіти;

 • роботи органів учнівського самоврядування;

 • взаємодії з батьками,

 • громадськими організаціями,

 • державними установами.

З цією метою створюються відповідні психолого-педагогічні умови в навчальному закладі, а саме:

 • відповідність виховної практики засадам особистісно орієнтованої та гуманістичної парадигми освіти;

 • ставлення до особистості дитини як до суб'єкта виховання;

 • перцептивна, комунікативна, інтерактивна взаємодія всіх суб'єктів виховного процесу;

 • створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі;

 • захист і підтримка інтересів особистості дитини;

 • самоідентифікація та суспільно-значеннєве особистісне самовизначення дитини;

 • стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

 • створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної гармонізації;

 • інтеграція виховних впливів освітнього середовища;

 • практичне спрямування виховного процесу навчального закладу;

 • культивування цінностей особистості.

Важливим чинником у вихованні дітей виступають і соціальні інститути (позашкільні заклади, психологічні служби), які виступають суб’єктами виховання дітей і дають змогу покращувати та корегувати виховання школярів.

Взаємодія всіх учасників виховного процесу забезпечує педагогічні умови ефективного виховання школярів.Тому під час планування виховної роботи класному керiвниковi слiд врахувати:

1. Аналiз виховної роботи за минулий рiк. 
2. Мету та завдання виховання. 

3. Вікові особливості учнів.


4. Рiвень розвитку та вихованості учнiв.

5. Контингент родин.

6. Можливостi школи. 

 1. Наявність у місті позашкільних закладів освіти.

 2. Досвiд i пiдготовленiсть класного керівника.

Перед складанням плану вчитель початкових класів повинен ознайомитися із загальношкільним планом виховної роботи на семестр для різних вікових категорій та визначити для себе ті заходи, що передбачені саме для його класу, а також обов’язково звернути увагу на тематику місячників. Після цього класний керівник планує виховні заходи, які підходять саме для його учнів.

Орієнтири передбачають залучення учнів до різних форм творчої та суспільно корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної, що організовуються у години дозвілля, тобто у позакласний час.

Для кожної вікової категорії дітей прийнятними є використання індивідуальних (консультації), групових (тренінги, дискусії, дебати, ділові та рольові ігри), колективних (проекти) форм діяльності.

Головне завдання вчителя — навчитись створювати і використовувати у шкільному житті ситуації, в яких знання і дії були б злиті та дозволили б фіксувати динаміку духовно-морального розвитку дитини, суть якого полягає у вмінні дитини самостійно, а іноді за допомогою вчителя, реалізувати свої здібності до практичної діяльності. Вчитель має допомогти дитині розвиватись від елементарних навичок поведінки до більш високого рівня, для якого необхідні самостійність у прийнятті рішень і моральний вибір.

Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу, форм і методів його організації. Пріоритетними для учнів початкових класів є активні методи, що спрямовані на самостійний пошук істини та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

У процесі виховання класний керівник керується особистісно орієнтованим підходом до здібностей, нахилів кожної дитини учня, тим самим створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей.

Сучасний зміст виховання дітей та учнівської молоді в Україні — це науково обґрунтована система загальнокультурних і громадянських цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

У планах виховної роботи класного колективу важливо обов’язково конкретизувати тематику (згідно ціннісних орієнтирів) щотижневих виховних годин, які в початковій школі рекомендовано проводити тривалістю 20 хвилин. У класному журналі для 1- 4 класів на спеціально відведених сторінках необхідно вести облік проведених виховних годин.

ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1клас

Ціннісне ставлення до себе

"Що я ціную у житті", "Хто я?", "Я хочу стати кращим", "Азбука ввічливості", "Бути вихованим. Що це означає?", "Розкажи про себе", "На кого ти хочеш бути схожим?", "Мій настрій", "Мій день", "Зовнішній вигляд учня", "Я і мої друзі", "Я і мій клас", "Як треба поводитися у школі, вдома, на вулиці?", "Кожній речі — своє місце", "Якщо хочеш бути здоровим — загартовуйся", "Чистота — запорука здоров'я", "Будемо здорові, або Пригоди маленьких зубчиків", "Вогонь буває різним", "Абетка пішохода", "Хто я? ", "Я хочу стати кращим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 1 класу).Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

"Мої обов'язки в сім'ї", "Мамо, тато, я - дружна сім'я", "Що означає бути вихованою людиною?", "Світлофор ввічливості", "Чарівні слова відкривають серця", "Чесним треба бути всюди", "Школа гарної поведінки", "Умій слухати", "Відкриваємо скриньку добрих справ", "Про дружбу", "Кого з друзів ти візьмеш у подорож?", "Майстерня Діда Мороза", "Свято Чепурушки", "Бабусина скриня", "Скриня народної мудрості", "Яким має бути добро на Землі?", "Що означає бути добрим? ", "Як інших навчити поваги до себе?", "Ми йдемо до їдальні", "Гість – радість у домі", "Слова вітання, побажання", "Сила і слава твого роду, «Пізнай, прийми і руку протягни».Ціннісне ставлення до праці

“Вчуся все робити сам “, "Бджілка мала, та й та працює", "Ми працю любимо", "Про двох братів - Умійка та Невмійка", "Коли я виросту...", "Місто веселих майстрів", "Збережемо книгу", "Подарунок малюкам дитячого садка", "Знайомимось з професіями".Ціннісне ставлення до природи

"Чистий клас", "Збережемо чистим довкілля", "Екологічна стежка", "Збережемо красу природи», «Зелені друзі мого краю", "Перші весняні квіти", "Зустріч пернатих друзів", "Ми за них відповідаємо", "Тварини — не іграшки", "Туристська прогулянка до чистих джерел", "Рослини", "Милуйся красою рідної природи", "Звірі - малята", екскурсія до зоопарку, екологічна вікторина.Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

"Музика поруч з нами", "Краса природи в пісні та слові", "Музичні фантазії", "Музика в природі: пори року", "Мистецтво слова", "Абетка мистецтва", "Таємниця однієї картини", “Мова танцю”, "Малюємо разом", "Як фарбами передати настрій", "Ліпимо казку", "Барви пір року".Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

"Та земля мила, де мати народила", "Моя рідна Україна", "Символи моєї держави", "Знай і поважай Герб, Прапор і Гімн своєї Батьківщини", "Ми — українці", "У країні рідної мови", "Мова", "Наша мова — солов'їна".2 клас

Ціннісне ставлення до себе

"Життя людини – найвища цінність", "Я людина", "Я хочу бути схожим", "Чарівні слова", "Мій день народження", "Що потрібно знати про свій характер?", "Як організувати свій день?", "Цінуй свій час і час інших", "Сам удома", "Дав обіцянку - виконуй", "Умій слухати", "Дбай про інших", "Однокласник, товариш, друг", "Дерево міцне корінням, а людина - друзями", "Як не захворіти", "Подорож до Країни здоров'я", "Профілактика інфекційних захворювань", "Старти надій", "Я – людина", "Я хочу бути схожим", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 2 класу).Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

"Бути совісним означає...", "Мій товариш", "Моя іграшка - тобі", "Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість, люди!", "Про справжню дружбу", "Школа вишуканих манер", "Ти - вихована дитина?", "Турбота. Діти допомагають дітям", "Як би я вчинив...", "Шануй батька й неньку", "Традиції та реліквії моєї родини", "Берегиня", "Рушник моєї бабусі", "Захоплення моїх рідних", "За добро платять добром", "Правила чесної гри та змагання", «Дорога доброчинності».Ціннісне ставлення до праці

"Навіщо людина працює", "Землю сонце прикрашає, а людину – праця", "Діло майстра хвалить", "Книжкова лікарня", "Подарунки молодшим друзям", "Професія моїх батьків", "Кращий мамин помічник", “Дізнайся, відгадай, обчисли”.Ціннісне ставлення до природи

"Віч-на-віч з природою", "Чисте джерело", "Чиста криниця", "Екологічна стежка в різні пори року" (вулицею міста, села), "Первоцвіти просять захисту", "Наш квітник — найкращий", "Дивовижні звірі в українських казках", "Природа в загадках, прислів'ях, приказках та віршах", "Екологія в загадках", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи", «Квітковий календар».Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

"Музичний фольклор рідною краю", "Народні звичаї", "Краса природи у творах образотворчого мистецтва", "У царині мистецтва", "Чарівне слово поезії", "Я вишиваю рушничок", "Лине пісня", "Мистецька галерея зими", "Світ казки", "Мистецтво ляльки", "Вчимося етикету", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)".Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

"Наша Вітчизна — Україна", "У нас одна Батьківщина — наша рідна Україна", "Ми — українці", "Я — син своєї землі", "Українці за кордоном", "Славетні українці", "Кожному миле його слово рідне", "Я маю право... кожна людина має право".3 клас

Ціннісне ставлення до себе

"Найцінніше в моєму житті", "Дорога кожна хвилина", "Мої «хочу», «можу» і «треба», Мої мрії ", "Я і мої обов’язки", "Як навчитись стримуватись?", "Мої доручення", "Мій день: хороше і погане", "Дисципліна і культура", "Дорога до школи та додому", "Ти — вихована дитина?", "Твій зовнішній вигляд", "Мій улюблений герой", "Як я дбаю про своє здоров'я", "Продукти харчування: наші друзі й вороги", "Здоровим будь!", "Свято Мий-додіра", "Спортивна надія", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 3 класу).Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

«Живу і навчаюся у родині», «Дерево міцне корінням, а людина - родом", "Родина, родина: від батька до сина", "Вчимося бути добрими людьми", "Якщо ти погано вчинив", "Мій день, мої вчинки", "Чужого горя не буває", "Якщо твій друг помилився...", "Як і чим випробовується дружба", "Про правила товаришування", "Шляхетні дівчатка та лицарі - хлопці", "Ти на світі не один", "Коли я щасливий", "Любов. Любов-милосердя. Добродійні справи людини", "Як стати добрим?", "Мистецтво ґречності".Ціннісне ставлення до праці

"Праця годує, а лінь – марнує", "Цінуймо працю інших", "Мої досягнення", "До джерел народних ремесел", "Усі професії потрібні, усі професії важливі ...".Ціннісне ставлення до природи

"Будь вимогливим і ніжним: перед тобою природа!", "Чисте подвір'я", "Подорож стежкою", "Збережемо красу природи", "Заповідні місця мого краю", "Подарунки осені", "Посаджу дерево", "На квіти чарівні подивись", одноденна туристська прогулянка "У поході Друзі","Таємниці Катерини Білокур", "Тварини взимку потребують твоєї допомоги", "Різдво в гості прийшло", "Контурна карта виховної натуралістичної роботи", "Якби тварини вміли говорити", рухливі ігри з елементами техніки туризму, вікторина-гра "Що покласти в рюкзак для мандрівок", "Боляче буває всім" (ставлення до тварин), "Тварини моєї місцевості".Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

"У царині мистецтва", "Музичні захоплення", "Я вишиваю рушничок", "Кіномистецтво", "Архітектурні перлини рідного краю", "Доторкнутися словом до серця", "Хоровод весняних квітів", "Краса природи рідного краю", "Малюю до картинної галереї", "Граю у ляльковій виставі", "Вчимося етикету", "Культура поведінки: ідемо до театру (музею, кінотеатру, цирку, на виставку тощо)", "Пісня колискова", "Музична мозаїка", "Театр актора і ляльки", "Фарби осені", "Поезія зими", "Мелодія весни", "Я співаю у класному хорі (конкурс класних хорів)", "Я – юний диригент".Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

"Я — маленький громадянин", "Ми всі – єдина сім’я", "Чи знаєш ти свій край?", "Древня столиця України", "Легенди нашого краю", "Вулицями рідного міста (села)", "Година пам'яті", "Моральні цінності мого народу. Традиції поваги, турботи, співчуття й допомоги людям", "Моя мала Батьківщина", "Мій рідний край", "Рід, родина, рідня", "Моя рідна вулиця", "Пам'ятаймо героїв", "Мої права та обов'язки", "Дитяча праця і права дитини".4 клас

Ціннісне ставлення до себе

"Для чого живе людина?", "Віра у себе", "Завтрашній характер - у сьогоднішньому вчинку", "На кого я хочу бути схожим у житті?", "Мій ідеал", "Твої норми поведінки", "Що означає бути вихованим", "Чуйність і байдужість", "Зубів немає, а людину гризе", "Як зробити правильний вибір", "Як стати людиною", "Не кидай слів на вітер", "Хто багато читає, той багато знає", "Козацькі забави", "Як я провів канікули", "Почни день з ранкової гімнастики", "Переможемо всі хвороби", "Культура харчування", "Шкідливі звички", "Хочу і можу бути здоровим" ( робочий зошит для 4 класу).Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

"Ти знаєш, що ти —людина?", "Кожна людина неповторна!", "Народна мудрість про добро, совість, ввічливість, справедливість, чесність", "Хочу і треба", "Розкажи мені про себе", "Подаруй свято іншим", "Слово - не горобець, вилетить - не піймаєш", "Вихована людина: яка вона?", "Золоте правило ввічливості", "Мама, тато, я - читацька сім'я", "Від матері доні добро передати", "Пам’ятай про інших", "Як ми розмовляємо. Про культуру листування. Правила телефонної розмови", "Життя людини - найважливіша цінність", "Квіти людської душі (про людські цінності)", "Мудрість людської турботи", "Поведінка у храмі", "Іспит на вихованість", "Ні агресії і насильству", «Дорога мудрості».Ціннісне ставлення до праці

"Праця прикрашає людину", "Праця – джерело життя і головна його прикраса", "Допоможи книзі!", "Подарунки власноруч", "Трудові традиції української родини", "Працьовита родина", "Калейдоскоп професій", "Підприємства нашого міста (селища) ", "Чи знаєш ти ціну праці?".Ціннісне ставлення до природи

«Твій рідний край», "Стань природі другом, будь природі сином", "Себе я бачу в дзеркалі природи", "Тече річка невеличка", "Чисте довкілля", "Збережемо красу природи", "Захистимо усе живе", туристська гра-естафета "Долаємо перешкоди", "В усі пори року прекрасна земля", "Екологічною стежкою до лісу (гаю, поля)", "Жива і нежива природа", "Нагодуй птахів (тварин)", гра - мандрівка "У лісі казкових дерев", "Контурна карта виховної еколого-натуралістичної роботи".Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

"Мистецькі шедеври", "Влучне слово", "Про що розповідають картини", "Музична спадщина рідного краю", "Як слухати музику", "Музичні асоціації", "Краса природи в мистецтві", "За народними ремеслами", "Кіномистецтво: документальний фільм", "Мистецькими стежками рідного краю", "Пісня рідного краю", "Прекрасне очима дитини", "Театральна афіша".Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

"Одна-єдина на цілім світі...", "Я — громадянин України і пишаюсь цим", "Люби і знай свій рідний край", "Люди, які прославили мій край", "Сторінки історії мого міста (села)", "І живе калина на папері", "Всі народи України живуть в злагоді та мирі", "Шануймося, бо ми того варті".

Варто наголосити, що виховна робота з молодшими школярами не обмежується 20-хвилинними виховними годинами. Зазвичай, декілька напрямів виховної роботи реалізуються паралельно у різних формах. Окрім виховних годин у класі вчителем організовуються й інші виховні заходи, колективні творчі справи, проекти, акції тощо. Тому у плані роботи потрібно обов’язково прописувати форму й тематику всіх видів виховної діяльності, наприклад: проектна діяльність «Знай свої права» , участь у загальношкільній акції «Першоцвіт», літературне свято «Книга-найкращий друг» (До Всеукраїнського дня бібліотек), вікторина «Тварини Червоної книги України» тощо.

За навчальний рік вчителем мають бути організовані й проведені декілька масштабних виховних заходів, які потребують довгої, копіткої підготовки, тому їх ми рекомендуємо записувати в окрему графу «Виховні заходи». Це можуть бути традиційні свята («Ми школярами стали», «Свято Букваря», «Здоров’я – усьому голова», «Подорож до країни Ввічливості», «Новорічний карнавал», «Як сонечко, рідна матінка», «Великдень», «Осінь золота», «Нам без книг ніяк не можна», «Прощавай, початкова школа!» тощо) й нетрадиційні з актуальною інноваційною тематикою («День науки», «Захист творчого проекту …»).


  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка