Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено РецензентСторінка3/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4

Психолог ______________________(ПІБ, підпис, назва навчального закладу)

Норми часу на основні види роботиНайменування видів роботи

Одиниці виміру

Норми часу (год.)
Організаційно-методична1

Складання плану на місяць

План

2,5
Складання плану на рік

План

6,0

2

Складання звіту за семестр

Звіт

4,0
Складання звіту за рік

Звіт

8,0

3

Підготовка до тренінгів

Один захід

7,0

4

Підготовка до педконсиліумів

Один захід

5,0

5

Підготовка до виступів на батьківських зборах, нарадах

Один захід

3,0

6

Підготовка до виховних годин, занять з учнями

Один захід

3,0

7

Робота в бібліотеці

Місяць

8,0

8

Консультації в Центрі

Місяць

5,0

9

Участь в нарадах, семінарах

Місяць

8,0
Психодіагностика10

Індивідуальна діагностика

(обстеження і обробка)

Один учасник

6,0

11

Групова діагностика

(обстеження і обробка)

Одна група

16,5
Консультування12

Дошкільники

Одна консультація

1,0
Початкові класи

Одна консультація

1,0
Середні класи

Одна консультація

1,5
Старші класи

Одна консультація

2,0
Педпрацівники

Одна консультація

1,5
Батьки

Одна консультація

2,0

13

Профконсультація 9 класників

Одна консультація

3,0
Профконсультація 11 класників

Одна консультація

5,0
Корекційна і розвивальна14

Індивідуальна

Один учасник

30,0
Групова

Одна група

40,0
Психологічна просвіта15

Виступ перед батьками, дітьми, вчителями

Один виступ

Фактично використаний час
Навчальна діяльність16

Викладання матеріалу за програмою факультативу, гуртка

Одне заняття

1,0
Зв’язки з громадськістю17

Відвідування дитини вдома

Один захід

2,0

18

Відвідування батьків за місцем роботи

Один захід

3,0

19

Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади

Один захід

2,5


Розділ 2.

Організація роботи практичного психолога
Організація психодіагностичної роботи
Організовуючи свою роботу психолог повинен пам’ятати, що будь - яке дослідження ( чи то групове, чи то індивідуальне) слід розпочинати з написання програми психологічного дослідження. Після проведеного дослідження психолог готує аналітичний звіт. Подаємо зразки цих документів. Ці документи є обов’язковими і підлягають перевірці.
Схема програми психологічного дослідження

Зразок:

Профорієнтація учнів 9 класу
І.Вивчення проблеми дослідження

Для учнів 9-х класів профорієнтація надзвичайно важлива, адже деякі з них стоять перед вибором майбутньої професії, тому знання своїх можливостей, нахилів, інтересів, самовизначення та самовдосконалення їм надзвичайно потрібне.

ІІ. Визначення об’єкта і предмета дослідження

Об’єктом дослідження виступають нахили, інтереси, темперамент, здібності учнів.

Предмет – характер сформованості нахилів, здібностей, інтересів до різних типів професій. Вміння спілкуватися. Організаторські здібності.

ІІІ. Побудова гіпотези, визначення мети, постановка завдань.Гіпотеза: в учнів 9-х класів невисокий рівень сформованості професійних нахилів, це зумовлено зовнішніми та внутрішніми (психологічними) чинниками.

Мета: ознайомити з різними типами професій, з вимогами, які та чи інша професія ставить перед людиною.

Завдання:

 • провести діагностичне обстеження

 • розкрити особисті риси, які сприяють вибору тієї чи іншої професії

 • виявити інтереси та нахили, здібності до певного виду професій

ІV. Направленості методів та методик.

Для дослідження використано:Дані методики досить інформативні і не дуже важкі в обробці
V.Опис психодіагностичного інструментарію

1. Методика ДДО

Автор : Є.Клімов

Джерело: Рогов Е. «Настольная книга психолога»

Досліджує: нахили учнів до п’яти основних типів професій


 1. Методика КОС

Автор: В.В.Синявський

Джерело: Рогов Е. «Настольная книга психолога»

Досліджує: організаторські та комунікативні здібності


 1. Дослідження типу темпераменту

Автор : В.А.Семіченко

Джерело: Рогов Е. «Настольная книга психолога»

Досліджує: властивості нервової системи

Строк проведення: квітень


Схема програми

психологічного дослідження процесу адаптації новоприбулих дітей
Зразок:
І.Вивчення проблеми дослідження

Процес соціальної адаптації починається з перших хвилин життя, коли дитина набуває досвіду спілкування з батьками. Наступним етапом є процес входження в дитячий колектив з певними правилами і розпорядком життя. Це відбувається у дошкільному навчальному закладі. Нова соціальна ситуація вимагає від дитини активізації усіх її резервів — як фізичних, так і психічних. Входження у новий режим дня, освоєння нових норм поведінки, набуття досвіду спілкування з незнайомими дорослими та однолітками — усе це виступає для 3-річної дитини непростим, але дуже необхідним екзаменом. Від успішності проходження процесу звикання до зазначених умов залежить успішність подальшої соціалізації розумово відсталої дитини.

ІІ. Визначення об’єкта і предмета дослідження

Об’єктом є процес адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного закладу.

Предмет особливості емоційного стану дитини .

Гіпотеза: у новоприбулих дітей низький рівень адаптації до умов дитячого садочка.

Мета: є виявлення успішно адаптованих дітей та такий дітей, які мають труднощі адаптації.

Завдання:

провести діагностичне обстеження ( в вигляді спостереження за новоприбулими дітьми у різних видах діяльності, анкетування педагогів і батьків; • розкрити особисті риси дитини, які сприяють успішній адаптації;

 • інформувати батьків, педагогічний колектив, керівників закладів про психологічні особливості адаптаційного періоду.

ІV. Направленості методів та методик.

Для дослідження використано:Автор, джерело: Клюєва Н.В., Филипова Ю.В. Общение. дети 5-7 лет. –

Ярославль. 2001; • Тест «Незакінчені речення» для дітей.

Автор, джерело: Дж. Сакс; Практична діагностика./ Під. ред. ГоловейЛ.А.,

Рибалко Е.Ф.. СПб: Речь, 2005;Автор, джерело: Г.ЛюбінаЮ Л. Мікулик. / учебно-метод. пособие., СПб

Речь, 2005; • Методика «Сходинки».

Автор, джерело: В.Г.Щур / Марцинковская Т.Д. «Диагностика

психического развития детей», Москва, 1997.


Дані методики досить інформативні і не важкі в обробці
Строк проведення: вересень - жовтень

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

за результатами психологічного дослідження процесу адаптації новоприбулих дітей (ПІБ психолога, дата проведення дослідження).

Зразок:
Успішність процесу адаптації новоприбулих дітей до умов дошкільного навчального закладу є важливою умовою для подальшої соціалізації дитини із вадами розумового розвитку. Входження і звикання дитини до режиму дня. До дисциплінарних вимог, до спілкування з новими дорослими та однолітками є першими випробуваннями у більшому соціумі, поза сім’єю.

Метою дослідження було виявлення успішно адаптованих дітей та таких дітей, які мають труднощі в адаптації.

Для дослідження використано:


 • Методику спостереження за новоприбулими дітьми у різних видах діяльності: вільна гра, заняття з вихователем, прогулянки, прийом їжі, сон. Поза увагою не залишився загальний емоційний стан дитини впродовж дня.

 • Тест «Незакінчені речення» для дітей Дж. Сакса;

- Анкетування батьків та педагогів з метою вивчення міжособистісних стосунків дитини під час гри, виконання дитиною режимних моментів та особливостей розвитку і виховання;

 • Методика «Сходинки»;

 • Опитувальник Т. Репіної.

У 2009-2010 н.р. станом на 1 жовтня до садочка було зараховано 36 дитини (9 дівчаток, 27 хлопчиків). Було проведено 19 спостережень (під час вільної діяльності дітей, виконання режимних моментів (прийом їжі, відвідування туалетної кімнати, підготовка до сну), на заняттях з музичного виховання, фізкультури, з вихователем, на прогулянці). Проведено анкетування 11 батьків. Заповнено 33 анкети педагогів на дітей. Заведено 31 індивідуальні психологічні картки. У груповому дослідженні брало участь 71 дитини 24 - раннього віку та 47 дітей молодшого шкільного віку).

Труднощі процесу адаптації було виявлено у 21% (16 дітей): знижений емоційний фон, поганий апетит, поведінкові розлади, сильні негативні емоційні прояви; 79% дітей (50 дітей) успішно адаптувались.

Психологом закладу проведено консультації з вихователями та батьками дітей, що мають труднощі в адаптації, а також виступи для учасників виховного процесу з метою підвищення психологічної культури; заняття з дітьми різних груп з метою зниження емоційної напруги…..
Психолог ______________________(ПІБ, підпис, назва навчального закладу)

Аналітичний звіт

за результатами дослідження «Профорієнтація учнів 9 –х класів»

(ПІБ психолога, дата проведення дослідження).
Зразок:
Вибір професії у старших класах є найголовнішим питанням для особистості старшокласника, батьків, вчителів. Це питання обговорюється в сім’ях, самими учнями, і чим ближче до закінчення школи, тим стає значущим, а й іноді драматичним.

Тому перед школою постає завдання підготувати учнів до свідомого вибору професії. Готовність до вибору професії має базуватися на орієнтації у світі професій, у вимогах з їх боку до власної особистості. Старшокласники повинні розуміти, який стиль професійної діяльності їм підходить більше та чому, в чому можливі причини труднощів, які виникають у навчанні та особистому житті, які психологічні якості важливі для майбутньої професії і чи відповідає їм особистість старшокласника.

З метою полегшення вибору професії психолог проводить профорієнтаційну роботу.

Мета: виявити нахили, здібності учнів та допомогти їм визначити професійний шлях у майбутньому житті через дослідження таких властивостей:


 1. вивчення нахилів учнів до певних сфер діяльності;

 2. співставлення темпераменту особистості з вибраним напрямком діяльності;

 3. вивчення спрямованості особистості;

 4. вивчення типу темпераменту

Для реалізації поставленої мети була складена програма дослідження, яка включала:

 • Тест ДДО Є.А. Клімова

 • Методика КОС

 • Определение аправленості личности (ориентационная анкета)

 • Тест вияву темпераменту

Дослідження проводилося протягом квітня 200 року. Обстеженню підлягали учні

9-а класу – класний керівник

9-б класу – класний керівник

Результати дослідження представлено в таблиці:Клас

9-а

9-б

Домінуючий тип темпераменту

Холерик

Сангвінік

Флегматик

Меланхолік%

%

Організаторські здібності

Низькі

Нижче середнього

Середні

Високі


Дуже високі

%

%

Комунікативні

здібностіНизькі

Нижче середнього

Середні

Високі


Дуже високі

%

%

Домінуюча сфера діяльності

Л – Л

Л – Т


Л – ЗС

Л – ХО


Л – П

%

%

Дев’ятий клас вважається випускним. Але більшість учнів планують продовжити навчання в школі. Лише незначна частина буде розпочинати свій професійний шлях. Тому програма дослідження професійної спрямованості направлена на вивчення властивостей нервової системи та відповідність її професії. В процесі дослідження діти змогли дізнатися про свої організаторські та комунікативні здібності, визначити домінуючу сферу діяльності. Дане дослідження дуже важливе не тільки для учнів, які уже визначилися у виборі свого життєвого шляху, а й тих, хто продовжить навчання в школі. Вони вже знатимуть свої нахили і краще будуть орієнтуватися в світі професій.

Враховуючи результати дослідження, доречно зазначити, що для успішного вибору професії слід перейти від об’єктивної до суб’єктивної позиції, тобто позиції, за якою учень стає повноцінним ініціатором, організатором, суб’єктом своєї навчальної діяльності. Допомогти в цьому учням допоможуть:


 • Індивідуальні профконсультації для батьків, учнів.

 • Батьківські збори «Професійне самовизначення особистості»

 • Профорієнтаційні ігри

 • Бесіда «Моє майбутнє – мрії і реальність»


Психолог ______________________(ПІБ, підпис, назва навчального закладу)

Організація просвітницької роботи
Психологічна просвіта включає в себе роботу з батьками, вчителями та дітьми. Крім просвітницьких заходів, що стосуються навчально-виховного процесу та психологічних проблем, практичний психолог організовує профілактичну роботу з двох основних напрямків:

 • профілактика шкідливих звичок та збереження здоров’я нації

 • профілактика жорстокого поводження


Організовуючи профілактичну роботу психолог враховує, що:


 • у кожному класі повинен бути проведений хоча б один профілактичний захід на рік по попередженню шкідливих звичках і один по попередженню жорстокого поводження

 • проведені просвітницькі та профілактичні заходи відображаються паралельно в місячному звіті та журналі щоденного обліку

 • профілактичне заняття розробляється за схемою:

Дата:

Тема:


Мета:

Вікова група:

Обладнання:

Форма проведення:

Хід проведення (конспект заняття)
ВАЖЛИВО!

До 01 числа кожного місяця психолог подає в Центр психології звіт про проведену профілактичну роботу. Звіт підписується директором і закріплюється печаткою закладу.Зразок:

Звіт 1

Звіт про проведення заходів щодо профілактики та запобігання жорстокому поводженню з дітьми

Психолога (ПІБ)___________________________________________________

Навчального закладу_____________________Деснянського району м. Києва

за__________ 20___ року.


п/п

Дата проведення

Назва заходу

Клас (група)

Кількість охоплених осіб

ДІТИ

1
Бесіда, заняття з елементами рольової гри, читання казки з обговоренням, виставка малюнків, вистава-казка…………….2

БАТЬКИЛекція, інтерактивний виступ, тренінгова форма роботи…………1

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ

1

2
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка