Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби щодо складання та ведення обов'язкової документаціїСторінка1/5
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.54 Mb.
  1   2   3   4   5

Великоберезнянський районний методичний кабінет

g:\images (2)7.jpg


Методичні рекомендації
працівникам соціально-психологічної служби

щодо складання та ведення обов'язкової документації

практичного психолога та соціального педагога
Підготувала:
Районний психолог

Плакош М.І.


2014
Види та категорії документації

практичного психолога закладу освіти
Матеріали та документація психологічного кабінету поділяються за наступними категоріями:

1) нормативно – правова;

2) навчально – методична;

3) довідково – інформаційна;

4) обліково – статистична;

5) для службового користування.До нормативно – правових документів належать Закони України, Постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, накази, розпорядження, положення Міністерства освіти і науки України, наказів управління освіти, молоді та спорту, наказів по школі та інші нормативні документи та законодавчі акти де передбачена діяльність практичного психолога, посадова інструкція.

До навчально – методичних матеріалів належать підручники, навчально – методичні посібники, збірники методичних рекомендацій, фахові, періодичні видання тощо.

До довідково – інформаційних матеріалів належать матеріали науково – практичних конференцій, семінарів, нарад, тематичні проспекти (буклети), доповіді, виступи на педрадах.

До обліково – статистичних документів належать облік товарно – матеріальних цінностей психологічного кабінету, плани роботи практичного психолога на рік (місяць) звіти про проведену роботу.

До матеріалів для службового користування належать індивідуальні картки психолого – педагогічного діагностування, журнал обліку роботи, матеріали психолого – педагогічних консиліумів, тестові методики, психодіагностичні та корекційно – розвивальні програми.

Крім того, в психологічному кабінеті має бути така інформація: • списки телефонів (адреси) місцевих спеціалізованих служб, центрів, консультацій медико – психологічного профілю, міського методичного кабінету, обласного центру практичної психології і соціальної роботи тощо;

 • Всесвітня декларація прав людини;

 • Декларація прав дитини;

 • Конвенція ООН про права дитини.Перелік основних нормативно – правових документів

практичного психолога закладу освіти
До переліку включені основні нормативно – правові документи, що регламентують діяльність психологічної служби системи освіти України.

Дані документи є основою для організації роботи практичного психолога, врегульовують його статус та функції в навчально – виховному процесі та забезпечують його соціально – правовий захист під час здійснення професійної діяльності. До переліку не включено основні Закони України з питань освіти, національні, державні, комплексні, галузеві програми, міжнародні та інші освітні програми (проекти).

Окремим пунктом в даному розділі включено зразок посадової інструкції практичного психолога закладу освіти.

До нормативно – правових документів які обов’язково повинні бути наявними в психологічному кабінеті відносяться:

- Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 03. 05. 1999 р. № 127);

- Про внесення змін до положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07. 06. 2001 р. № 439);

- Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України ( лист Міністерства освіти і науки України від 27. 08. 2000 р. № 1/9 – 352 );

- Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13. 12. 2001 р. № 1/9 – 439);

- Тарифно – кваліфікаційна характеристика практичного психолога.

- Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 19. 10. 2001 року № 691);

- Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2001 р. № 330);

- Робота педагогічних колективів щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування (лист Міністерства освіти і науки від 20. 04. 1998 року № 1/9 – 168);

- Етичний кодекс психолога;

- Посадова інструкція практичного психолога.

- Витяги з наказів управління освіти, молоді та спорту, наказів по школі та інші нормативні документи та законодавчі акти де передбачена діяльність практичного психолога.
Планування роботи

практичного психолога
Діяльність практичного психолога за основними напрямками роботи здійснюється на основі річного плану.

Річний план роботи психолога є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу. Тому у плані роботи психологу слід зазначити ті загальношкільні заходи, в яких він бере участь. Це може бути навчально – практичний семінар, «круглий стіл», психолого – педагогічний консиліум, конференція, педагогічна рада, батьківські збори тощо.

Річний план роботи психолога складається, орієнтовно, на кінець травня. План роботи психолога погоджується методистом міського методичного кабінету, який відповідає за соціально психологічну службу. Після погодження план затверджується директором навчального закладу.

Принципово важливим є питання про підхід до планування: стихійне планування, відповідно до запитів учасників навчально – виховного процесу, чи планування у відповідності до розробленої психологом стратегії діяльності і програми розвитку закладу, в якому він працює. Тому при складанні річного плану психологу слід враховувати : • участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень органів управління освітою;

 • пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;

 • специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі розвитку;

 • власну спеціалізацію і рівень кваліфікації.
 • Листом Міністерства освіти і науки від 27. 08. 2000 р. № 1/9 – 352 «Про планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України» визначено наступну структуру плану роботи психолога.

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор __________________ Методист методичного

(назва навчального закладу) кабінету, який відповідає за

___________________________ соціально – психологічну службу

(прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________

__________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис) ____________________________________

______________________ 20 __ року (підпис)

______________________ 20 __ рокуПЛАН

роботи практичного психолога

___________________________

( назва навчального закладу)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

на 20 __ - 20 __ навчальний рік


№ п/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу
1. Психодіагностична робота
2. Консультаційна робота
3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно – методична робота
7. Зв’язки з громадськістю

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор __________________

( назва навчального закладу)

___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________

(підпис)

______________________ 20 __ року№ п/п

Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу.

Термін проведення

Де і з ким проводиться

Норми часу
1. Психодіагностична робота
2. Консультаційна робота
3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота
4. Психологічна просвіта
5. Навчальна діяльність
6. Організаційно – методична робота
7. Зв’язки з громадськістю


ПЛАН

роботи практичного психолога

___________________________

( назва навчального закладу)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

на _________ місяць 20 __ - 20 __ навчального року

Діяльність практичного психолога є обов’язковою для планування за всіма розділами, з усіма учасниками навчально – виховного процесу (учнями, педагогами та батьками) та передбачати виконання всіх пунктів, які визначені у розділі «Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу».Тому розглянемо основні види діяльності, визначені в плані роботи.

 1. Психодіагностична робота. Даний вид діяльності передбачає обстеження, спрямовані на діагностику психічного стану учнів на кожному етапі навчання, рівня їх психологічного здоров’я, індивідуально – психологічних особливостей, соціально – психологічних та інших умов, що впливають на психо – соціальний розвиток особистості учнів.

 2. Консультаційна робота. Консультаційна робота – основна форма індивідуальної роботи з клієнтами, які звернулися за допомогою. На замовлення клієнтів – педагогів, учнів, батьків – надається психологічна допомога з особистих проблем. Цей вид допомоги передбачає надання консультативної допомоги у розв’язанні гострих життєвих проблем, криз, внутрішніх конфліктів. Допомогу у виробленні адекватних форм поведінки, комунікативних умінь у різноманітних життєвих, навчальних та професійних ситуаціях. Сприяння позитивному розв’язанню конфліктів в педагогічних та учнівських колективах.

 3. Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота. Вітчизняна література розглядає психологічну корекцію як форму «психолого – педагогічної діяльності, спрямовану на виправлення таких особливостей психічного розвитку, які не відповідають гіпотетичній оптимальній моделі нормального розвитку». Даний вид діяльності об’єднує психокорекцію і психопрофілактику та забезпечує надання всього спектра психологічної допомоги. Така допомога передбачає проведення соціально – психологічних тренінгів з метою розвитку самосвідомості і особистісного росту учнів.

 4. Психологічна просвіта. Психологічна просвіта педагогів, учнів та батьків покликана підвищувати їх психологічну компетенцію, яка, у свою чергу, є важливою складовою психологічної культури особистості. Основні завдання тут такі: створення психологічного лекторію для викладачів та учнів, підготовка необхідних методичних рекомендацій, популяризація літератури, бесіди на психологічні теми, організація тематичних «круглих столів» тощо.

 5. Навчальна діяльність. Передбачає організацію та проведення факультативних занять або уроків з психології для учнів, якщо це передбачено навчальною програмою.

 6. Організаційно – методична робота . Даний вид діяльності передбачає складання плану роботи, Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями, батьками, педагогічними працівниками. Підготовка до проведення виховних годин, навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки). Консультації у навчально – методичних та наукових центрах (закладах). Участь у навчально – методичних семінарах (нарадах психологів).

 7. Зв’язки з громадськістю. Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками, відвідування батьків за місцем роботи, вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування. Спільні заходи з правоохоронними органами, медичними працівниками, соціальними службами тощо.

Структура плану роботи, рекомендована листом Міністерства освіти і науки України, містить основні компоненти, необхідні для реалізації мети надання психологічної допомоги, проте не відображає в повній мірі системи роботи практичного психолога. За період діяльності практичних психологів в системі освіти міста, розроблено більш повний зразок плану, за допомогою якого можливо відобразити специфіку діяльності кожного практичного психолога, основні тенденції розвитку та передбачити можливі перспективи.

Обов’язковими структурними компонентами плану роботи практичного психолога є:

• титульний лист;

• вступ;


• тема (науково – методична проблема) над якою працює навчальний заклад;

• тема (науково – методична проблема) над якою працює практичний психолог;

• мета роботи практичного психолога;

• завдання роботи практичного психолога.

• основна змістовна частина плану.
Далі розглянемо кожен структурний компонент.

Оформлення плану роботи розпочинається з титульного листа, який показано на зразку:


ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Директор __________________ Методист міського методичного

( назва навчального закладу) кабінету, який відповідає за

___________________________ соціально – психологічну службу

(прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________

__________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

(підпис) ____________________________________

______________________ 20 __ року (підпис)

______________________ 20 __ року

ПЛАН

роботи практичного психолога

___________________________

( назва навчального закладу)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові)
на 20 __ - 20__ навчальний рік
Першим розділом плану є вступ де висвітлюються передумови планування роботи на рік на основі здійснення аналізу роботи за попередній навчальний рік.

При проведенні аналізу діяльності за попередній навчальний рік рекомендується дотримуватися наступних етапів:

І. Збір та аналіз інформації про динаміку розвитку сфери діяльності практичного психолога, фіксування невідповідностей між тим, що є, і тим, що має бути в діяльності практичного психолога, виходячи й його професійних можливостей.

ІІ. Опис змісту діяльності практичного психолога: завдання, які виконані у досягненні мети діяльності, функції практичного психолога і його взаємодія з іншими підсистемами закладу (адміністрація, класні керівники, вчителі тощо).

ІІІ. Аналіз причин виникнення проблем діяльності за алгоритмом:


 • проблема;

 • причина її появи;

 • ранжування умов, за яких виникла проблема;

 • наслідок;

 • структурування проблем, які необхідно вирішити в майбутньому.

Наступними структурними компонентами плану є:

тема (науково – методична проблема) над якою працює школа (інформацію про неї можна отримати в адміністрації закладу);

тема (науково – методична проблема) над якою працює практичний психолог (визначається психологом на основі проблемної теми закладу);

мета роботи практичного психолога (визначається на основі проблемної теми закладу в цілому і проблеми практичного психолога зокрема);

завдання практичного психолога (поетапні кроки, які необхідно здійснити для реалізації мети).

Основна змістовна частина плану – це структурована інформація про напрямки, зміст роботи та заходи, за допомогою яких практичний психолог виконує свої функціональні обов’язки.

Варіант основної змістовної частини плану роботи виходить з того, що основною тактичною одиницею плану практичного психолога закладу освіти є напрямок роботи.

До зазначених напрямків відносяться:

- адаптація першокласників до навчання у школі;

- профілактика дезатаптації учнів при переході в середню школу;

- профорієнтаційна робота зі старшокласниками;

- робота з дітьми «групи ризику» (такими, що мають проблеми у навчанні, порушення поведінки, емоційні розлади);

- робота з формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки учнівської молоді;

- допомога підліткам у кризових ситуаціях;

- підвищення рівня психологічних знань учасників навчально – виховного процесу та популяризація досягнень психологічної науки і практики.

Крім зазначених напрямків практичний психолог має можливість вносити до плану інші напрямки роботи, які відображають специфіку роботи, спеціалізацію та кваліфікаційний рівень фахівця або специфіку роботи закладу освіти.

До таких напрямків ми відносимо наступні: • соціально – психологічний супровід педагогічної діяльності;

 • участь у роботі шкільної атестаційної комісії;

 • інноваційна та експериментально – дослідна діяльність;

 • соціально – психологічні дослідження;

 • соціально – психологічний супровід дітей, які мають вади фізичного, психічного, та розумового розвитку;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • розвиток особистої зрілості та соціальної компетентності школярів;

Наступною тактичною одиницею діяльності практичного психолога є заходи реалізації тих чи інших напрямків роботи, які являють собою комплексний та послідовний набір методів та методик роботи, за допомогою яких здійснюється психолого – педагогічний вплив на учасників навчально – виховного процесу.

До заходів реалізації можна віднести: 1. виконання психодіагностичних та корекційно – розвивальних програм;

 2. проведення семінарів, консиліумів, зборів, конференцій та ін.;

 3. проведення співбесід та консультацій;

 4. співпраця з іншими установами та організаціями;

 5. розробка рекомендацій, планів, сценаріїв занять та ін.;

Наступним пунктом плану є зазначення виду роботи, який здійснює практичний психолог з метою виконання того чи іншого заходу реалізації напрямку роботи. Види роботи практичного психолога взято з структури плану, рекомендованого Міністерством освіти і науки України. Це дає можливість деталізувати план роботи та пов’язати його з рекомендованою Міністерством освіти і науки України, структурою плану.

Далі практичний психолог вказує термін виконання кожного заходу реалізації вказуючи число, місяць та рік, хоча у річному плані роботи допускається встановлення таких термінів як «протягом місяця», «протягом кварталу», «протягом семестру». Потім ці терміни уточнюються у плані роботи на місяць.

Наступним пунктом психолог вказує очікувані результати виконання заходів. Виконанням даного пункту психолог здійснює прогнозування результатів своєї діяльності.

І в останньому пункті плану практичний психолог вказує норми часу, які необхідно йому для виконання того чи іншого виду роботи у відповідності до нормативів часу на види робіт, що виконуються практичними психологами навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 07. 12. 1996 р. № 339 (таблиця 1). Розподіл часу може викликати у психологів певні труднощі, тому пропонуємо наступний прийом.

Наприклад, у 2012-2013 навчальному році 35 тижнів. Виходячи з 8 – годинного робочого дня маємо навантаження 40 годин на тиждень. Відповідно, протягом 2012 – 2013 навчального року практичний психолог працює 1400 годин. Маємо наступний розподіл навантаження:

1 робочий день – 8 годин;

1 робочий тиждень – 40 годин;

1 навчальний рік – 1400 годин.

Тепер, відповідно до навантаження та нормативів часу , розподіляємо кількість годин, яка буде витрачена на проведення того чи іншого заходу. Практичні психологи, які працюють на 0,5 ставки ділять ці нормативи, відповідно, на 2.

На основі викладених вище рекомендацій спробуємо скласти зразок основної змістовної частини річного плану практичного психолога. Даний зразок сформовано в узагальненому вигляді і не може бути використаний як план роботи. Наша мета наочно продемонструвати особливості та логічну послідовність складання такої форми плану. Практичний психолог, виходячи з власного розуміння, власної специфіки роботи та специфіки роботи навчального закладу може вносити зміни та удосконалювати дану форму, попередньо проконсультувавшись у міському методичному кабінеті. На разі практичний психолог може користуватися і традиційною формою плану, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.Психодіагностичний мінімум практичного психолога ЗНЗ

1. Соціально – психологічний супровід учня у школі І ступеня

2. Соціально – психологічний супровід учня у школі ІІ ступеня

3. Вивчення психо – соціального розвитку особистості учня у 7 класі. (Темперамент, розвиток особистості, характерологічні особливості (акцентуації), самооцінка, інтереси, соціометричний статус).

4. Готовність учня 9 класу до профільного навчання. (Мотив вибору профілю, психологічний тип особистості, визначення типу майбутньої професії, психофізіологічна готовність, комунікативна готовність, самооцінка).

5. Соціально – психологічний супровід учня у школі ІІІ ступеня. (Соціально – комунікативний розвиток, цінністні орієнтації, готовність до дорослого життя, вибір майбутньої професії, соціометричний статус, інтереси, здібності, риси характеру ).

6. Соціально-психологічний супровід дітей з освітніми особливими потребами7. Соціально-психологічний супровід дітей з девіантною, делінквентною поведінкою
Психодіагностичний мінімум практичного психолога ЗНЗ

Схема аналізу результатів психологічної діагностики

Аналіз результатів психодіагностики повинен якомога повніше відображати основні принципи психодіагностичної роботи. Основними принципами психодіагностики є:

принцип об’єктивності інформації;

можливість встановлення причинно – наслідкових зв’язків тієї чи іншої проблеми;

можливість відслідкувати динаміку психологічного розвитку особистості дитини та здійснити прогнозування його «зони найближчого розвитку;

можливість з’ясувати не тільки проблеми клієнта, але і його потенційні можливості;

Існують три основні види аналізу: якісно – описовий аналіз, статистично – кількісний аналіз та графічний аналіз.

Якісно - описовий аналіз результатів психодіагностики практичний психолог готує для організації власної роботи та надання інформації на психолого – педагогічному консиліумі. Особливістю даного виду аналізу є словесний опис результатів та деталізація. Даний вид аналізу має вигляд аналітичної довідки.

Статистично – кількісний аналіз результатів психодіагностики в більшій мірі містить в собі числові показники результатів психодіагностики і має вигляд зведених таблиць. Даний вид аналізу є зручним для співпраці практичного психолога з адміністрацією закладу.

Графічний аналіз результатів психодіагностики містить у собі числові показники, які оформлені у вигляді схем, графіків та діаграм. Даний вид аналізу є зручним для відображення показників у порівнянні з попередніми результатами психодіагностики ( динамічний аналіз). Також він є зручним для представлення результатів психодіагностики директору закладу та методисту, який відповідає за соціально – психологічну службу.

Спільним для усіх видів аналізу є структура, яка складається з наступних пунктів:

■ Назва довідки.

■ Об’єкт психодіагностики.

■ Предмет психодіагностики.

■ Мета психодіагностики.

■ Дата проведення психодіагностики.

Результати психодіагностики

а) інформація про використану методику

б) результати досліджень

в) висновки

7. Загальний висновок за результатами психодіагностики

8. Прогноз

9. Рекомендації.Оформлення звіту про роботу практичного психолога

Практичні психологи закладів освіти наприкінці кожного семестру надають звіт про роботу за семестр методисту міського методичного кабінету, який відповідає за соціально – психологічну службу. Враховуючи нормативно – правові документи Міністерства освіти і науки України та листи обласного центру практичної психології і соціальної роботи, методистом було стандартизовано форму звітності практичних психологів з метою підвищення рівня об’єктивності узагальнення звітної інформації. Звіт про роботу практичного психолога за семестр складається з двох частин: аналітичного звіту практичного психолога (форма 1) та статистичного звіту практичного психолога (форма 2). Звіти про роботу підписуються директором закладу та оформлюються у двох екземплярах: один екземпляр залишається у документації практичного психолога, другий надається методисту.


Форма 1.

Аналітичний звіт

про роботу практичного психолога

_________________________________________________

( назва закладу освіти)

За ______________ семестр 200 __ - 200 __ навчального року


1. Прізвище, ім’я по батькові ____________________________________________________

2. Дата народження ___________________________________________________________

3. Освіта ___________ спеціальність за дипломом __________________________________

4. Загальний стаж _________ стаж роботи на даній посаді ___________________________

5. Кваліфікаційна категорія _____________________________________________________

6. Науково – методична проблема діяльності ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Методичні розробки, їх впровадження у систему навчально – виховного процесу закладу освіти:Назва методичної розробки

Цільова група

Особливості впровадження

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка