Методичні рекомендації щодо організації методичної роботи та вивчення географії в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015-2016 навчальному роціСкачати 242.71 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір242.71 Kb.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

ТА ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЇ

В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

у 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Шкільна географічна освіта в 2015-2016 навчальному році

Одним із головних перспективних напрямків сучасної шкільної географічної освіти є оновлення географічної освіти в умовах переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної освіти (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.) та нові навчальні програми.Відповідно до стандарту в 2015-2016 навчальному році 7-мі класи загальноосвітніх навчальних закладів переходять на навчання за новими програмами для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Зі змістом оновлених і змінених програм можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Географія 7-го класу (Материки і океани) є логічним продовженням курсу географії 6-го класу й значною мірою спирається на його матеріал. Як і в 6-му класі, на вивчення географії материків та океанів передбачено 70 годин (2 години на тиждень), шість з яких становлять резерв часу.

Головною метою вивчення географії у 7-му класі є формування географічних знань про природу материків та океанів, їх цілісність і диференціацію, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас розширюються знання про географічну оболонку та її компоненти. Зміст курсу створює необхідну основу для розуміння учнями ролі географічної оболонки у житті людей і впливу суспільства на природні умови.

Для досягнення зазначеної мети вчителю необхідно розв’язувати наступні навчально-методичні завдання:

  • продовжити формувати в учнів знання про географічну диференціацію природи Землі від загальнопланетарного до регіонального рівня;

  • створити географічні уявлення про великі частини земної поверхні природні комплекси материків та океанів, їх просторову неоднорідність;

  • дати первинні поняття про політичну карту, населення та види його господарської діяльності, екологічні виклики людства;

  • розвивати картографічну грамотність учнів, формувати практичні уміння щодо знаходження, систематизації та презентації різноманітної географічної інформації.

У результаті реалізації окреслених завдань в учнів відбувається формування навчально-пізнавальної, інформаційної, картографічної, комунікативної, загальнокультурної компетенцій.

Значна увага приділяється практичним роботам з тематичними картами, що сприятиме подальшому формуванню та розширенню картографічних умінь семикласників. У програмі 7-го класу передбачено виконання 15 практичних робіт, 4 з яких є обов'язковими для оцінювання. Більшість практичних робіт виконується на основі використання різноманітних тематичних карт атласу та контурних карт. Уміння працювати з різними за змістом картами є одним з найважливіших показників якості підготовки учнів під час вивчення географії материків та океанів. Програмою передбачені також різноманітні дослідження, виконання та оцінювання яких здійснюється вибірково за бажанням учителя та учнів.

Програма складається з шести розділів, які присвячені послідовному вивченню загальних закономірностей Землі, материків, океанів та впливу людини на них. За новою програмою, на відміну від попередньої, учні спочатку ознайомлюються з материками як найбільшими регіонами Землі, а потім розширюють свої уявлення про океани (див. табл.).

Таблиця 1

Зміни в курсі «Географія материків та океанів», 7 класПрограма

2005 року
Нова програма

Особливості змісту

Вступ

(5год)


Вступ

(2 год)


істотне зменшення кількості годин на «Вступ» зумовлено тим, що знято практичні роботи з тематичними картами, вивчення загальних географічних закономірностей перенесено у наступний розділ
Розділ І. Закономірності формування природи материків і океанів

(9 год)


зміст розділу представлено двома темами: «Форма і рухи Землі», «Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки», під час вивчення яких буде узагальнено найголовніші природні особливості

Розділ ІІ. Материки

(50 год)


Розділ ІІ. Материки тропічних широт

(21год)


зміст розділу представлено темами «Африка» (10 год), «Південна Америка» (7 год), «Австралія» (4 год)

Розділ ІІІ. Полярний материк планети

(2год)


зміст розділу представлено темами «Загальні відомості про Антарктиду» (1 год), «Природа материка» (1 год)

Розділ ІV.

Материки Північної півкулі

(23год)


Зміст розділу представлено темами «Північна Америка» (8 год), «Євразія» (15 год)

Розділ І. Океани

(8 год)


Розділ V.

Океани


(6 год)

у розділі зменшено кількість годин на вивчення кожного океану, уточнено номенклатуру, уніфіковано послідовність вивчення матеріалу в темах

Розділ ІІІ.

Земля – наш спільний дім

(4 год)


Розділ VІ.

Вплив людини на природу материків і океанів (2 год)зміст розділу представлено двома узагальнювальними темами, зокрема «Використання природних багатств материків і океанів», «Екологічні проблеми материків та океанів», в яких відбувається певна інтеграція географічних знань навколо проблеми взаємодії людини і природи


Передують вивченню материків та океанів невеликі за обсягом, проте дуже важливі теми, що розкривають загальні географічні закономірності. Враховуючи, що цей курс містить значну кількість географічних назв, у програмі проведено їх ретельний відбір з урахуванням уже знайомої учням номенклатури з 5-х та 6-х класів.

Відзначаємо, що нові програми, опубліковані на сайті Міністерства освіти і науки у 20015-2016 навчальному році є чинними лише для 6-х і 7-х класів. Учні 8-10 класів вивчатимуть географію. як і в минулих роках, за збірниками наступних програм:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11. – Ірпінь: Перун, 2005, 2006;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. – Видавництво «Навчальна книга», 2005;

Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Географія України. – Видавництво «Вікторія», 2008;

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010.

Як і в попередні роки, вивчення географії України у 8-му та 9-му класах доцільно завершувати викладанням 17-годинних курсів (за рахунок годин варіативної складової навчального плану) «Географія своєї області». Завдяки такому підходу, спираючись на краєзнавчий принцип, учитель дає наукові географічні поняття на основі вивчення своєї місцевості та допомагає учневі у вивченні господарської діяльності населення рідного краю. Під час вивчення природи і господарства своєї області підвищується ефективність морального виховання учнів, їх особиста відповідальність за стан навколишнього середовища, раціональне використання і відновлення її ресурсів.

У 2015-2016 навчальному році особливу увагу варто звернути на організацію допрофільного навчання учнів 6-9-х класів і профільного навчання учнів старшої школи, адже саме старша школа покликана створювати умови для підготовки молоді до виконання своїх соціальних функцій – трудових, суспільних, а також для продовження освіти. Під час організації допрофільного навчання з географії має враховуватися як розвиток пізнавального інтересу до вивчення предмета, так і усвідомлений вибір профілю в старшій школі. Допрофільна підготовка в процесі вивчення географії в основній школі здійснюється за допомогою курсів за вибором різного характеру – факультативних занять, засідань гуртків і секцій, учнівських «круглих столів», проведення географічних вечорів, конференцій, екскурсій на підприємства, в музеї та на природні об’єкти. Організовуються тижні географа, природодослідника, кліматолога, геолога, фенолога.

Із метою створення більших можливостей для вибору профілю пропонуємо для викладання невеликі курси за вибором (10-17 годин), зокрема «Краєзнавство», «Гідрологія», «Метеорологія», «Картографія», «Основи виробництва», «Практична екологія» у 6-9-х класах; «Географія культури Європи» у 6-7х класах; «Основи практичної геології» у 8х класах та ін. (див. табл. 2).

Таблиця 2

Географія. Програми курсів за вибором та факультативівз/пНазва програми,


автор


Тип
програми

КласКількість годин

Інформація


про схвалення

Джерело
(де опублікована програма)
1.


Рідний край.

Андрусяк Г. В.,


Гілберг Т. Г.

курс за вибором


8–9


34


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. – К..: Поліграфкнига, 2010. Ч. I. – 80 с.


2.


Ми і Всесвіт.

Солодюк В., Франчук І., Данильчук Н., Фурманчук Л., Охота І., Пашко М.курс за вибором


9


9


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


3.


Подорож екзотичними островами.

Бабич Н., Грабовська О., Мельник З., Максимчук В., Іващук В., Нестер В.курс за вибором


9


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


4.


Зелений пакет


курс за вибором


8–9


34


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


5.


У похід, юні туристи!

Стриковська Г., Сидоренко С., Чорна Н.курс за вибором


8


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


6.


Розв’язування географічних задач.

Пасічник А.Курс за вибором


9


17


затверджено МОН України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


7.


Здоров’я людини — основа здорового суспільства.

Гілберг Т., Мирна Л., Гварадзе Л.курс за вибором


9


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


8.


Ландшафтна екологія: дослідження ПТК річки Південний Буг.

Суховій Ж., Фют І.курс за вибором


8


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


9.


Місто як урбоекосистема.

Мирна Л., Віркун В.,


Гварадзе Л., Бітюк М.

курс за вибором


8(9)


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с..


10.


Екологія води.

Мирна Л., Віркун В., Калінська Н.курс за вибором


7(8)


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


11.


Озеленення населених територій. Арчишевський Л., Кащак О., Ліхньовська О.


спецкурс


8(9)


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


12.


Основи зеленого дизайну.

Арчишевський Л., Кащак О., Ліхньовська О.курс за вибором


8(9)


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


13.


Географія культурної і природної спадщини свого регіону. Бабичук О., Кравчук Л., Руда У., Фреюк І., Хаверко О.


курс за вибором


8


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


14.


Географічне положення України.

Степасюк Л.курс за вибором


9


9


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. II. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


15.


Природні ресурси України.

Сікорська С., Черниш О.,

Яловчук Л.


курс за вибором


9


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. II. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


16.


Художні промисли України.

Муштин Н.курс за вибором


9


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. II. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


17.


Основи кліматології та метеорології.

Юрчук Н.


курс за вибором


8(9)


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. II. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


18.


Україна і світовий ринок.

Бочко М., Гілберг Т.курс за вибором


10 (11)


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. II. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


19.


Майбутнє мого краю у дзеркалі глобальних проблем.

Бочко М., Гілберг Т., Бочко І.
курс за вибором


10 (11)


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. II. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


20.


Глобальні проблеми світу


курс за вибором


10 (11)


9


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. II. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


21.


Країни Європи на політичній карті світу.
Кошовська Л., Лошатецька О., Петровська Л., Путінцова О., Федун І.


курс за вибором


10 (11)


17


Затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


22.


Політична географія.

Лешкевич. В., Лешкевич А.курс за вибором


10


17


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


23.


Етногеографія.

Рихлик Т. І.курс за вибором


5–9


170


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


24.


Картографія.

Совенко В., Притула І.факультативний курс


8(9)


18


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


25.


Економіка природокористування.

Кравчук О.курс за вибором


11


70


затверджено МОН
України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)


Географія. Програми курсів за вибором та факультативів. Ч. I. — К. : Поліграфкнига, 2010. — 80 с.


26.


Основи геоінформаційних систем і технологій.

Даценко Л., Остроух В.курс за вибором


10 (11)


35


затверджено МОН України (лист № 1/11-8752 від 20.09.2010)


Даценко Л., Остроух В. Програма курсу за вибором «Основи геоінформаційних систем і технологій» (Для організації профільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів) // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 2. — С. 14–19.


27.


Загальна географія.

Коберник С., Коваленко Р.курс за вибором


11


35


рекомендовано МОНмолодьспорту України (лист № 1/11-1755 від 02.03.2011)


Коберник С., Коваленко Р. Загальна географія. Програма для профільного навчання, 11 клас // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 10. — С. 7–12.


28.


Географія країн Європейського Союзу.

Ісаєва Г.курс за вибором


11


54


схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 3 від 27.05.2010).


Ісаєва Г. Географія країн Європейського Союзу. Програма для загальноосвітніх закладів (напрям — суспільно-гуманітарний, профіль — географічний) 11 класу // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 4. — С. 8–13.


29.


Географія культури Європи.

Яценко В.факультативний курс


6–7


70


схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 3 від 27.05.2010).


Яценко В. Географія культури Європи. Програма факультативного курсу, 6–7 класи // Географія та основи економіки в школі. — 2011. — № 3. — С. 4–12.


30.


Українські імена на карті світу.

Капіруліна С.факультативний курс


8


18


схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (протокол № 3 від 09.06.2011). Лист МОНМС України № 1.4/18-Г-577 від 06.07.2011.


Капіруліна С. Українські імена на карті світу. Програма факультативного курсу для 8-х класів // Географія та економіка в сучасній школі. — 2012. — № 11–12. — С. 14–15.


31.


Географія туризму.

Петринка Л.курс за вибором


10–11


35


схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (протокол №  8 від 09.11.2011). Лист МОНМС України № 1.4/18-Г-824 від 09.12.2011.


Петринка Л. Географія туризму. Програма курсу за вибором, 10–11 класи // Географія та економіка в сучасній школі. — 2013. — № 5. — С. 12–13.

Вивчення географії в старшій школі на рівні стандарту, а також академічному та профільному рівнях забезпечується в процесі вивчення курсу «Соціально-економічна географія світу» з використанням навчальної програми для ЗНЗ видавництва «Перун» і підручників, що рекомендовані МОНмолодьспорт України «Географія. 10 клас» (авт.: Г. Уварова, В. Пестушко; Генеза, 2010), «Географія. 10 клас» (авт.: В. Коберник, Р. Коваленко; Оберіг, 2010).

Вивчення географії у 10-х класах стандартного (базового) і академічного рівнів у 2015-2016 навчальному році буде здійснюватися у межах систематичного курсу «Соціально-економічна географія світу», загальний обсяг якого складає 52 години (1,5 години на тиждень).

Організація профільного навчання з географії у 10-11-х класах здійснюватиметься за навчальною програмою «Географія. Профільний рівень» (авт.: Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук, В. В. Безуглий) і підручниками:

«Географія. Підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень» (авт.: Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, В. В. Безуглий; Генеза, 2010);

«Географія. Підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень» (авт.: Л. Б. Паламарчук, Т. Г. Гільберг, А. І. Довгань; Ґенеза, 2011).

Даний курс розрахований на 350 годин (по 5 годин на тиждень у 10-му та 11-му класах) та охоплює шість взаємопов’язаних розділів.

Перелік посібників і програм, що можуть бути використані при вивченні географії, постійно оновлюється та друкується у щорічному інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України й розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки (www.mon.gov.ua) і веб-сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).На серпневих нарадах та при плануванні методичної роботи на 2015 – 2016 навчальний рік рекомендуємо розглянути такі актуальні питання :

1. Основні підходи до навчання географії – компетентнісний, діяльнісний, особистісно зорієнтований при реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

2. Нормативно правове забезпечення навчального процесу з географії в 2015-2016 навчальному році. Навчально-методичні комплекси з географії, електронні освітні ресурси, нові видання для вчителів і учнів. Оцінка якості сучасного підручника – головного джерела інформації для учня.

3. Аналіз змін оновленої навчальної програми з географії для учнів 7-го класу. Організація вивчення географії з урахуванням змін.

4. Ефективна реалізація виховного потенціалу географії, зокрема виховання національно свідомого громадянина, патріота, природолюба.

5. Ефективність використання на уроках географії і в позаурочний час інформаційно-комунікаційних ресурсів, зокрема сучасних інтернет-технологій, формування інформаційно-комунікаційних умінь учнів.

6. Оптимізація форм і методів організації освітнього процесу під час формування географічних понять і картографічної грамотності з врахуванням пізнавальних можливостей учнів.

7. Оновлення й удосконалення науково-методичної основи організації та проведення практичних робіт на уроках географії.

8. Результати моніторингу навчального процесу, ДПА, ЗНО, учнівських змагань (олімпіад, турнірів, конкурсів).
Основні завдання методичної роботи в новому навчальному році

1. Продовжити роботу щодо науково-методичного забезпечення реалізації змісту нового Державного стандарту та нових програм. З метою підвищення рівня професійної компетентності вчителів, звернути увагу на:

- розробку моделі науково-методичного супроводу з питань впровадження Державного стандарту;

- надання методичної допомоги з питань викладання предметів за новими програмами;

- формування банку діагностичних методик для моніторингу рівня формування предметних компетентностей учнів за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти;

- організацію процесу реалізації Державного стандарту шляхом запровадження різноманітних форм методичної роботи, зокрема традиційних: творчі групи, взаємовідвідування уроків, засідання методичних об’єднань, методичні тижні, семінари (психолого-педагогічні, семінари-практикуми), науково-практичні конференції, опорні школи, поширення передового досвіду, самоосвіта та нетрадиційних: методичні фестивалі, семінари-тренінги, ділові ігри, проблемні столи, аналіз конкретних ситуацій, педагогічні дискусії, дебати аукціон педагогічних ідей, коло ідей, інтернет-конференція, методична панорама.

2. Забезпечити організаційно-методичну допомогу в оптимізації навчального процесу з предмета і реалізації виховного потенціалу з географії.

3. Забезпечити умови для неперервного професійного росту, самоосвіти і саморозвитку педагогів.Примітка. При плануванні та організації методичної роботи просимо використовувати також рекомендації МОН України, які будуть надруковані у фахових географічних виданнях у наступних номерах.
ЛІТЕРАТУРА

1. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [Текст] : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392 // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства совіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56.

2. Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня [Електронний ресурс] : наказ МОНмолодьспорт від 03.04.2012 № 409 /  Освіта.ua. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/28761/. – Назва з екрана.

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (скорочений варіант) [Текст] : освітня галузь «Природознавство» // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 2-4.

4. Бобровський М. ЗНО як індикатор рівня географічної освіти / М. Бобровський // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. –№ 23. – С. 6-8.

5. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в школі. – 2003. – С. 8 – 9.

6. Географія: програми з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та основи економіки в школі. – 2013. – №1. – С. 8 -32.

7. Географія: програми курсів за вибором та факультативів. – К. : Поліграфкнига, 2010. – Ч. 1. – 80 с.

8.Географія: програми курсів за вибором та факультативів. – К. : Поліграфкнига, 2010. – Ч. 2. – 80 с.

9. Герман О. Навчальна дискусія як спосіб формування ключових компетентностей учнів у курсах шкільної географії / О. Герман // Географія та економіка в сучасній школі. – 2009. – № 1. – С. 11 - 12.

10. Жосан Е. Шкільний підручник: яким йому бути / Е. Жосан // Географія. – 2013. – № 7. – С.2 - 7. – (Видавнича група «Основа»).

11. Кобернік С. Г. Оновлення навчальних програм як необхідна умова розвитку географічної освіти в основній школі [Текст] / С. Г. Кобернік // Географія та економіка в сучасній школі. – 2012. – № 7-8. – С. 48-52.

12. Кость В. Стратегії режисури компетентнісно орієнтованого уроку географії / В. Кость // Географія та економіка в сучасній школі. – 2009. – № 5. – С. 22 - 25.

13. Лис Ю., Барда О. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій під час вивчення географії / Ю. Лис // Географія та економіка в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 2 - 4.

14. Надтока О. Ф. Зміна ролі вчителя географії в медіа середовищі сучасного навчального заняття / О. Ф. Надтока, Т. С. Мартинюк // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – С. 30 - 35.

15. Овчарук О. В. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти / О. В. Овчарук // Стратегія реформування освіти в Україні (рекомендації з освіт. політики). – К. : К.І.С., 2003. – С.13 - 43.

16. Паламарчук Л. Б. Роль учителя у здійсненні патріотичного виховання учнів / Л. Б. Паламарчук // Географія та основи економіки в школі. – 2015. – №3. – С. 32-33.

17. Перевалова Т. П. Реалізація системно-діяльнісного підходу на уроках географії / Т. П. Перевалова // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2013. – № 13-14. – С. 59 - 63.

18. Петринка Л. В. Можливості географії у формуванні основних груп компетентностей учнів / Л. В. Петринка // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 3. – С. 10-13.

19. Покась Л., Мотовиляк О. Методика формування комунікативної компетентності у старшокласників на уроках географії / Л. Покась, О. Мотовиляк // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 2. – С. 2-6.

20. Покась Л. А. Шляхи формування компетенцій у старшокласників на уроках географії / Л. А. Покась // Географія та основи економіки в школі. – 2012. – № 6. – С. 2-5.

21. Родигіна І. В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання : настільна книга педагога / І. В. Родигіна ; упоряд. : В. М. Андрєєва, В. В. Григораш. – Харків : Основа, 2006. – С. 201 – 228.

22. Рома Л. Діяльнісний підхід у вивченні географії як чинник формування активної життєвої позиції / Л. Рома // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2014. – № 23. – С. 32-37.

23. Скавронський П. Зміст і структура поняття «картографічна компетенція» / П. Скавронський // Географія та основи економіки в школі. – 2009. – № 6. – С. 32-37.

24. Топузов О. Компетентнісний підхід до навчання географії / О. Топузов, Л. Вішнікіна // Географія та основи економіки в школі. – 2011. – № 5. – С. 34 - 37.

25. Топузов О. Формування географічної компетентності учнів засобами проблемного навчання / О. Топузов // Рідна школа. – 2008. – № 9. – С. 43-45.

26. Уварова Г. Ш. Оновлена навчальна програма з географії для основної школи / Г. Ш. Уварова // Географія та основи економіки в школі. – 2013. – № 1. – С. 4-8.

27. Чернявська Н. М. Формування географічної компетентності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах / Н. М. Чернявська // Географія та основи економіки в школі. – 2012. – № 3. – С. 4 - 8.28. Фасоля А. М. Компетентнісно зорієнтовані завдання: проблеми термінології, типології, створення / А. М. Фасоля // Географія – 2014. – № 23-24. – С. 3-9. – (Видавнича група «Основа»).


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка