Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі в 2014-2015 навчальному році Міський методичний кабінетСторінка3/4
Дата конвертації13.03.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

2. Блакитні вежі: [хрестоматія творів письменників Приінгульського краю:– у двох томах]. – Кіровоград: Поліграфічно-видавничий центр «Мавік», 2011. 408 с.

3. Володимир Винниченко: Жінки у творчості й житті (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, С. Михиди, Л. Мороз та ін.). - Вид. 2-ге, перероб. і допов. Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013.360 с.4. Володимир Винниченко: Від Єлисавета до Мужена (Дайджест-конспект життя і творчості за матеріалами досліджень В. Панченка, Г. Клоченка, С. Михиди, О. Гольник, С. Присяжнюк та ін.). Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013.116 с.

5. Володимир Винниченко: viribus unitis – ХХІ: У 2 частинах (Життя і творчість В. Винниченка в наукових дослідженнях С. Михиди та М. Ковалик). Кіровоград: «Поліграф-Сервіс», 2013.432с. (Серія «Стилет і стилос трьох степовиків») [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://led-koippo.edukit.kr.ua/ukrainsjka_mova_ta_literatura/ iteraturna_kirovogradschina/_sergij_kolisnik_tetyana_yarovenko/.

6. Винниченківський меридіан. Кіровоград: «Поліграф-Сервіс» 2014. – 96с.: іл. (Серія «Стилет і стилос трьох степовиків»).

7. Градовський А.В. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика: А.В. Градовський [монографія]. – Черкаси: Брама, 2003. –292 с.

8. Завдання для підготовки учнів та студентів до участі в мовно-літературних конкурсах, олімпіадах. / уклад.: В.М. Нудний, Г.В. Мінич, І.А. Маранська. – Кіровоград, 2013. – 92 с. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://druk-koippo.edukit.kr.ua/vidannya_za_2013_rik/.

9. Кавун Л.І. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти: [навчально-методичний посібник] / Л.І. Кавун, К.В. Тараннік-Ткачук, Л.В. Шитик, О.І. Месевря, С.І. Січкар / (за заг. ред. Л.В. Шитик). – Тернопіль: Мандрівець, 2013. 304 с.

10. Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку: [навчальний посібник] / А.І. Кузьмінський, С.В. Омеляненко. – К.: Знання, 2010. 335 с.

11. Куцевол О.М. Методика уроку компаративного аналізу / О.М. Куцевол // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2004. – №10. – С.2-4.12. Літературознавча компаративістика: [навчальний посібник] /hед. Р.Т. Гром’як., упоряд.: Р.Т. Гром’як, І.В. Папуша. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТДПУ, 2002. 331 с.

13. Марко В.П. Аналіз художнього твору: [навч.посіб.] / В. П. Марко. К. Академвидав, 2013. 280 с.(Серія «Альма-матер»)

14. Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / Колектив авторів за ред. М. Пентилюк. К: Левінт, 2014.400 с.

15. Методичні діалоги.  2011.  № 2-3.  С. 8-11.

16. Методичні діалоги.  2013.  № 7-8.  С. 22-27.

17. Професійний довідник учителя літератури. – Х.: Вид. група «Основа», 2012.  381 с.

18. Орієнтовна програма навчальної практики з української мови та літератури. 5-8, 10 класи / уклад. Л.І. Піскорська, Л.В. Гуріна, Т.М. Любич. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. 88 с.

19. Українська література. 9 клас: книжка для вчителя. Частина 1-2 / уклад.: В.М. Нудний, Г.В. Мінич. Тернопіль: Мандрівець, 2012. 312 с.

20. Пентилюк М. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики: [збірник статей] / Марія Іванівна Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2011.

21. Фамілярська Л.Л. Сучасні комп’ютерні технології в професійній діяльності педагога [Електронний ресурс].  Режим доступу :  http://www.confcontact.com/20110531/pe5_famil.htm.

22. Стаття «Навички 21 століття» [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://uspih.iteach.com.ua/for-trainers/treasury/21century.

23. Сайт науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: //led-koippo.edukit.kr.ua/.

24. Українська мова й література у сучасній школі.  2013.  №10.  С. 2-6; С. 12-17.

25. Українська мова й література в школах України.  2014.  №4.  С. 18-23.

26. Шалагінов Б. Літературна компаративістика в школі: можливості і труднощі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України.  2011.  №6.  С. 2-5.

Головну увагу під час секційних засідань учителів світової літератури та російської мови слід приділити питанням зміни парадигми літературної освіти з текстоцентричної на читацькоцентричну.

Це означає, що на уроці літератури вчитель, здійснюючи аналітичну роботу, перш за все враховує читацькі інтереси учнів, рівень учнівського сприйняття літературного твору, вікові особливості та формує читача, а не літературознавця.


Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати таку літературу:
 1. Богосвятська А.І. Сучасні педагогічні технології у практиці вчителя світової літератури // Зарубіжна література. – 2013. – № 1. – С. 34-41.

 2. Богосвятська А.І. Урок світової літератури як діалог // Зарубіжна література. – 2013. – № 7-8. – С. 77-83.

 3. Богосвятська А.І. «Обличчя» і «душа» сучасного уроку світової літератури // Зарубіжна література. – 2013. – № 2. – С. 16-20.

 4. Ісаєва О. О. Формування сучасного читача засобами медіаосвіти // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – № 2. – С. 5-10.

 5. Ісаєва О. О. Чи буде особистість майбутнього «Homo legens»// Всесвітня література в школах України. – 2013. – Листопад. – С. 8-17.

 6. Мацевко-Бекерська Л. Реформа сучасної літературної освіти: в пошуках нових горизонтів // Всесвітня література в школах України. – 2013. – Грудень. – С. 9-14.

 7. Мороз Г. Веб-сайт учителя світової літератури в системі шкільної освіти // Всесвітня література в школах України. – 2013. – Листопад. – С. 8-17.


На серпневих засіданнях методичних об’єднань учителів музичного мистецтва та художньої культури слід акцентувати увагу на таких питаннях:

Особливості реалізації освітньої галузі «Мистецтво» Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти. Сучасні вимоги до викладання музичного мистецтва у 3-му та 6-му класах. • Діяльнісний підхід до навчання художньо-естетичних дисциплін.

 • Інноваційні освітні технології викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво».

 • Творче ставлення вчителя до змісту і технологій навчання, поурочного розподілу навчального художнього матеріалу.

 • Побудова уроків предметів художньо-естетичного циклу за методом емоційної (художньо-педагогічної) драматургії.

 • Посилення уваги до змісту, творчих та виховних аспектів, інформативної та комунікативної спрямованості навчально-виховного процесу, формування пізнавальних, креативних, мистецьких компетентностей школярів.

 • Всебічне сприяння створенню умов для особистісно-орієнтованого підходу до навчання та виховання учнів на уроках музичного мистецтва.

 • Першочергова роль сприймання та інтерпретація мистецьких творів на уроках музичного мистецтва (як у початковій, так і в основній школі), що формують в учнів образне й узагальнене сприйняття світу, усвідомлення власного місця в ньому.

 • Посилення уваги до практичної музично-творчої та виконавської діяльності учнів, яка є засобом втілення загальнолюдських та естетичних цінностей в особистісні.


Складовою секції можуть бути майстер-класи: 1. Розробка творчих проектів із застосування комп’ютерних технологій

 2. Використання інноваційних художньо-педагогічних технологій у навчально-виховному процесі з предмета «Художня культура»

 3. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках із художньої культури.


Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати таку літературу:
 1. Бабенко Л.В. Українське образотворче мистецтво: [посібник для викладачів вищих навчальних закладів]. – Кіровоград.: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – 168 с.

 2. Вовк Л. Мистецька освіта – шлях до розвитку ключових компетентностей учнів / Л. Вовк, Н. Шатайло // Наша школа. – 2009. – № 4.

 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Електронний ресурс].  Режим доступу : http//www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/149-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/6091.

 4. Добробатько В., Сіома О. Кіровоград. Образотворче мистецтво (минуле, сучасне). Альбом. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 2008.

 5. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики / за ред.
  І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя : Центріон, 2005.

 6. Журавель С. Художники України. Творчо-біографічний альбом-довідник. 4 випуск. – К., 2006.

 7. Индивидуальные качества и стиль деятельности человека [Електронный ресурс].  Режим доступу : http://www.bestreferat.ru/referat-147623.html.

 8. Інформаційний збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: // www.mon/gov/ua.

 9. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: // www.mon/gov/ua.

 10. Климова Л.В. Художня культура. 9 клас: [підручник для загальноосвітніх навчальних закладів]. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 160 с.

 11. Масол Л. Художня культура: [підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів] / Л.М. Масол, О.І. Оніщенко, С.А. Ничкало, О.В. Гайдамака. – К. : Видавничий дім «Освіта».2011. – 240 с.

 12. Масол Л. Художня культура: [підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів] / Л.М. Масол. – К. : Генеза. 2009. – 288 с.

 13. Миропольська Н., Бєлкіна Е., Масол Л., Оніщенко О., Владимирова Н. Художня культура світу. Культурні регіони: [навч. посіб.]. – К.: 2003.

 14. Ничкало С., Масол Л., Комаровська О. Художня культура України (від найдавніших часів до початку ХХ ст.):[посібник для вчителів]. – К., 2001; Вид. 2. – К., 2004.

 15. Поняття і структура діяльності [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://ekomedtd.com.ua/lekcz-z-zagalno-psixolog-pd-redakczyu-gudzenko-l-g/item/ponyattya-i-struktura-diyalnosti.html.

 16. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний цикл. 5-11класи. – К. : Ірпінь, 2005. – 233 с.

 17. Ростовський О. Теорія і методика музичної освіти : [навч.-метод. посіб.] / О.Ростовський. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2011.

 18. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька : [навч. посіб.] / О. Рудницька. – Тернопіль : Навчальна книга «Богдан», 2005.

 19. Художня культура. 10 клас : [методичний посібник]. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 254 с.

 20. Художня культура. 11 клас : [методичний посібник]. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 238 с.

 21. Художня культура. 9 клас : [методичний посібник]. – Х. : Вид. група «Основа», 2011. – 208 с.

 22. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002.


На методичних об’єднаннях учителів іноземної мови пропонується розглянути такі питання: • Навчально-методичне забезпечення вивчення предмета «Іноземні мови».

 • Методологічний аспект оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів.

 • Проблема наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти.

 • Шляхи формування мотивації до вивчення іноземної мови як другої у шестикласників.

 • Методика викладання другої іноземної мови та психологічні особливості учнів раннього підліткового віку.

 • Організація самостійної діяльності третьокласників на уроках іноземної мови.
Рекомендована література: 1. Редько В. Дидактико-методичні підходи до конструювання змісту та організації навчання другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах / В. Редько // Іноземні мови в сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 14-21.

 2. Задубняк Ю., Коса І. Методичні рекомендації щодо забезпечення наступності навчання іноземної мови між початковою та середньою ланками освіти / Ю. Задубняк, І. Коса // Методичний вістник № 49. – Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – С. 173 – 180.

 3. Інноваційні технології у вивченні німецької мови / упоряд.: Л. Горбач. – К.: ШК. Світ, 2008. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

На методичних об’єднаннях учителів історії та суспільствознавчих дисциплін рекомендується опрацювати такі питання:
 • Особливості проектування методики уроку в контексті оновлення змісту історичної освіти.

 • Зміст сучасної шкільної історичної освіти.

 • Державний стандарт та навчальна програма з історії як втілення новітніх тенденцій у розвитку шкільної історичної освіти.

 • Уроки вступного та підсумкового узагальнення в новій програмі з історії.

 • Компетентність учнів як результат навчальної діяльності на уроках суспільствознавчих дисциплін.

 • Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх шкіл з історії України, всесвітньої історії, рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Практичні заняття в системі історичної освіти основної школи.

 • Ознайомлення та обговорення з інформаційно-методичними листами Міністерства освіти і науки «Про вивчення історії, правознавства, курсу «Людина і світ» та курсів за вибором суспільно-гуманітарного напряму».

 • Контроль навчальних досягнень учнів з історії крізь призму компетентнісного підходу.

 • Зміни в сучасному законодавстві України.

 • Моделювання ситуативних вправ на уроках правознавства.


Під час висвітлення цих питань радимо опрацювати таку літературу:

 1. Власов В.С. Ще раз про пам’ятки архітектури та образотворчого мистецтва з історії України, обов’язкові для розпізнавання учнями: змістовий компонент // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2013.  № 9.

 2. Бандровський О.Г. Давньогрецький поліс. Із циклу «Найважливіші теми з античної історії в 6 класі» // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 4.

 3. Пометун О.І. Формування предметної компетентності учнів у процесі навчання історії в основній школі // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 4.

 4. Степаненко О. Стимулювання позитивного ставлення до навчання на уроках історії // Історія в рідній школі.  2014.  № 2.

 5. Шульга А. Типи і структура уроків з історії у загальноосвітніх навчальних закладах // Історія в рідній школі.  2013.  № 10.

 6. Пишко О.Л. Розв’язання правових ситуацій на уроках з практичного курсу правознавства в 9-му класі // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 1-2.

 7. Пишко О.Л. Роль інтеракції у формуванні правової компетентності дев’ятикласників на уроках практичного курсу правознавства // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання.  2014.  № 3.


На методичних об’єднаннях вчителів природничо-математичних дисциплін вважаємо за необхідне розглянути такі питання:


 • Аналіз роботи ММО вчителів-предметників за 2013-2014 н.р. та основні завдання щодо реалізації змісту методичної проблеми.

 • Про запровадження нової програми і підручників шкільного курсу «Біологія», «Географія», «Математика» (6-й клас).

 • Про роботу із здібними й обдарованими дітьми. Обговорення результатів участі школярів міста у предметних олімпіадах, конкурсах і турнірах в 2013-2014 н.р.

 • Про результати участі педагогів у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року» в номінації «Географія» та підготовка до участі в конкурсі в номінаціях «Математика» та «Хімія».

 • Аналіз результатів ЗНО з предметів природничо-математичного циклу. Специфіка організації навчального процесу в умовах запровадження ЗНО.

 • Підтримка обдарованих учнів – стратегічна інвестиція держави у своє майбутнє.

 • Акмеологічна модель сучасного вчителя як орієнтир у забезпеченні якості безперервної педагогічної освіти.

 • Експрес-інформація про новинки фахової методичної літератури.

Для проведення практичної частини засідань пропонуємо обрати такі питання:

 • стратегічні цілі та основні завдання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо його реалізації;

 • формування та впровадження інформаційного освітнього простору на регіональному рівні в контексті Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні;

 • структура, принципи та основні завдання запровадження й реалізації профільного навчання (згідно з проектом Концепції профільного навчання в старшій школі, який обговорюється);

 • модернізація змісту, форм та методів розвитку професійної компетентності вчителів у міжкурсовий період та підготовки їх до роботи в сучасних умовах.

Радимо розглянути і опрацювати на серпневих засіданнях міських методичних об`єднань учителів фізики та астрономії такі питання:

1. Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення викладання фізики та астрономії в закладах освіти області в новому 2014-2015 навчальному році:

- Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів;

- чинна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія 7-12 класи. – К.: Ірпінь: Перун, 2005, затверджена Міністерством освіти і науки України (лист від 23.12.2004 р. №1/11-6611);

- чинна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень – К., 2010, затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 р. №1021);

- чинна навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Астрономія. 11 клас. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – К., 2010, затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 р. №1021);

- програма для 8-9 класів з поглибленим вивченням фізики (Збірник навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного та технологічного циклу. – К.: Вікторія, 2009);

- збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії. 6-12 класи/ під загальною редакцією О.В. Хоменко –Х.: Вид.група «Основа», 2009.-192 с.- (Серія «Профільне навчання»).

- інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту від 01.02.2012 № 1/9-72);

- інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах фізики та астрономії у 2014-2015 навчальному році;

- орієнтовне календарно-тематичне планування навчання фізики у 7-11 класах, астрономії у 11 класі загальноосвітньої школи (надруковане у фаховій газеті «Фізика» або ж методичний посібник «Календарне планування, Фізика. 7-11 класи. Астрономія. 11 клас» / уклад. О.М. Євлахова, М.В. Бондаренко. – Х. : Вид. група «Основа»,2011. – ( Серія «Календарне планування»);

- нові навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Фізика. 7-9 класи. – К. : Видавничий дім «Основа», 2013.-32 с., укладені відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» і затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ МОНмолодьспорту України від 06 червня 2012 р. № 664);

- підручники, методичні посібники, фахові періодичні журнали і газети, дидактичні засоби навчання, програмно-педагогічні засоби з фізики та астрономії;

- перелік документації, обов’язкової для шкільних кабінетів фізики.Примітка. Тексти нормативних, інструктивно-методичних матеріалів розміщені на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua, Державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» www.iitzo.gov.ua

2. Упровадження допрофільного, профільного навчання, поглибленого вивчення фізики, астрономії в закладах освіти.

3. Аналіз результатів І-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії минулого навчального року та підготовка завдань до проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії у новому 2014-2015 навчальному році. Підсумки участі учнів у щорічному Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня-2014», ІV Міжнародній природознавчій грі «Геліантус-2014» та інших Всеукраїнських та регіональних фізичних конкурсах, турнірах, конференціях.

4. Робота вчителів з обдарованими та здібними учнями.

5. Рівень результативності проведення ДПА і ЗНО учнів з фізики та астрономії у минулому 2013-2014 навчальному році та організація навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах області в новому 2014-2015 навчальному році.

6. Участь учителів фізики і астрономії у фахових Міжнародних, Всеукраїнських, обласних науково-практичних конференціях, семінарах, конкурсах та підготовка матеріалів учителями до друку в щорічних фахових періодичних виданнях.
Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати таку літературу:

1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (галузь «Природознавство»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392.

2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Географія». 6-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. № 664.

3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. Біологія». 5-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. № 664.

4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія». 7-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. № 664.

5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика». 7-9 класи, затверджена МОіН, молоді та спорту України // Наказ МОН України від 06.06.2012р. № 664.

6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

7. Інформаційно-методичні листи про вивчення предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014-2015 навчальному році.

8. Аналітичні матеріали за підсумками участі школярів області у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, турнірах та конкурсах.

При проведенні засідань методичних об’єднань для вчителів основ здоров’я радимо головну увагу приділити опрацюванню Державних стандартів початкової загальної освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462) та базової і повної загальної середньої освіти (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392) у галузі «Здоров’я і фізична культура», а також звернути особливу увагу на такі питання:


 • Аналіз роботи ММО вчителів основ здоров’я за 2013-2014 н.р. та основні завдання щодо реалізації змісту науково-методичної проблеми.

 • Реалізація Концепцій, інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів у навчально-виховному процесі при викладанні предмета «Основи здоров’я» .

 • Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення основ здоров’я в початковій і основній школі у 2014/2015 навчальному році.

 • Програмно-методичне забезпечення, зміст та особливості навчальних програм для 3 та 6 класів з предмета «Основи здоров’я».

 • Презентація календарних планів для 3 та 6 класу з «Основ здоров’я».

 • Розбудова системи моніторингу, орієнтованого на результати впровадження стандартів якості превентивної освіти.

 • Зміст та особливості навчально-виховної роботи з підготовки педагогічних кадрів до реалізації здоров’язберігаючих технологій.

Під час висвітлення зазначених питань радимо опрацювати таку літературу:
 1. Нормативно-правова база щодо впровадження європейських стандартів превентивної освіти // Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво: КОІППО імені В.Сухомлинського, 2013. – 42 с.

 2. Аузіна  М. О. Інноваційні процеси в освіті: [навч. посібник] / М. О. Аузіна, А.М. Возна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003 – 130 с.

 3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

 4. Навчання учнівської молоді за програмами розвитку життєвих навичок //Т.П. Желєзнова. – Кіровоград: Видавництво: КОІППО імені В.Сухомлинського, 2013. – 60 с.

 5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.1-4 класи.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

 6. Воронцова Т.В., Пономаренко В.С. Захисти себе від ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: [методичний посібник для педагога-тренера]. – Тернопіль: «Навчальна книга - Богдан», 2012. – 208 с.

На методичних об’єднаннях учителів трудового навчання рекомендуємо опрацювати інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про викладання трудового навчання та креслення у 2014-2015 навчальному році» та приділити увагу таким питанням: • Викладання трудового навчання у 6 класі за новими програмами.

 • Вплив художньо-образного мислення на творчий розвиток учнів на уроках трудового навчання.

 • ІКТ на уроках трудового навчання: інтерактивність та багатофункціональність інформаційних навчальних матеріалів.

 • Психолого-педагогічні особливості підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення на уроках трудового навчання.

 • Екологічне виховання школярів на уроках трудового навчання.

З метою популяризації педагогічного досвіду вчителів трудового навчання пропонуємо провести виставки творчих робіт учнів і їх наставників.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка