Методичні рекомендації щодо перевірки ведення класних журналів Одним з обов'язкових документів у школі є класний журнал. У ньому фіксують результати навчальних досягнень учнівСкачати 135.9 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір135.9 Kb.
Методичні рекомендації

щодо перевірки ведення класних журналів

Одним з обов'язкових документів у школі є класний журнал. У ньому фіксують результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними уроків та екскурсій, стан виконання навчальних програм. Класний журнал є своєрідним віддзеркаленням усієї навчально-виховної роботи у школі, тож вести його слід охайно, строго дотримуючись вимог нормативно-правових актів.Ведення класного журналу: що має знати вчитель?

Основні вимоги щодо ведення класних журналів містяться у наказі Міністерства освіти і науки України «Про за­твердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 03.06.2008 № 496 (далі - Інструкція №496). Дія Інструкції № 496 поширюється на за­гальноосвітні навчальні заклади усіх типів та форм власності.


Загальні вимоги до ведення журналу

Згідно з Інструкцією № 496 журнали класів на одній паралелі потрібно позначати цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад 5-А клас, 10-Б клас тощо.

Кількість сторінок журналу для навчальних предметів та кур­сів за вибором відповідно до робочого навчального плану загаль­ноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчан­ня розподіляє директор або заступник з навчально-виховної роботи.

Ведення журналу кожного класу здійснюють класний керів­ник і вчителі-«предметники». Вони несуть особисту відповідаль­ність за своєчасність, стан і достовірність записів.

Записи в журнал потрібно вносити державною мовою. На сто­рінках журналу, призначених для іноземних мов, можна частково за­писувати зміст уроку та завдання додому мовою вивчення предмета. Вносити записи потрібно чітко й охайно, чорнилами або пастою од­ного, зокрема чорного або синього, кольору.

Виправлень у журналі робити не можна. У разі помилкового запису поряд з ним слід зробити правильний, а потім засвідчити його підписом директора загальноосвітнього навчального закладу та скріпити печаткою.

Усі записи щодо оцінювання видів діяльності та контролю по­трібно робити у формі називного відмінка, приміром «зошит», «І семестр», «практична робота». Вносити записи у формі інших від­мінків, приміром «за зошит», «за І семестр», «за практичну робо­ту», — неправильно.

Оцінювання у школі здійснюється за 12-бальною системою (шкалою), тож у журналі результати навчаль­них досягнень учнів позначають цифрами від 1 до 12. У разі, якщо учень не атестований, у журналі роблять за­пис «н/а».Запис «зар.» — зараховано — у журналі роблять при виставленні тематичних, семестрових та річних балів учням, які за станом здоров'я відвідують спеціальну групу з фізичної культури.

Учням, які за станом здоров'я не відвідують уроки з фізичної культури, трудового навчання, «Захисту Вітчиз­ни», при виставленні тематичних, семестрових та річних балів у журналі слід робити запис «зв.» — звільнений (звільнена)
Обов'язки класного керівника щодо ведення класного журналу

Класний керівник заповнює розділи журналу:

Облік відвідування.

Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.

Загальні відомості про учнів.

Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні.

Облік навчальних досягнень учнів.

Зведений облік навчальних досягнень учнів.

Розглянемо особливості заповнення деяких з цих розділів журналу детальніше.

У розділі «Облік відвідування» відсутність учнів потрібно записувати у вигляді дробу:

у чисельнику вказувати причину відсутності, зокрема «н» - відсутність, «хв.» - відсутність через хворобу;

у знаменнику - кількість пропущених уроків, наприклад «н/6», «хв./7».

Наприкінці кожного семестру та навчального року слід підбити підсумок загальної кількості пропущених кожним учнем уроків.

У розділі «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує:

прізвища та імена учнів свого класу в алфавітному порядку;

назви навчальних предметів відповідно до навчального плану;

прізвища, імена та по батькові вчителів-«предметників», які викладають у класі.

Заповнення класного журналу вчителем-предметником»

Дату проведення уроку вчитель-«предметник» має записувати дробом: у чисельнику вказувати дату, а у знаменнику - місяць поточного року. Наприклад, запис «04/09» означає, що урок проведено четвертого вересня,

Тему уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо відповідно до календарного планування вчитель-«предметник» має стисло записати у графі «Зміст уроку».

У графі «Завдання додому» слід коротко зазначити його зміст (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), параграфи (сторінки] підручника, які учням потрібно прочитати вдома, номери завдань, вправ, які вони мають виконати, тощо.

На початку навчального року, а також перед лабораторними та практичними роботами вчитель-«предметник» обов'язково має проводити інструктажі з безпеки життєдіяльності. Відмітки про проведення цих інструктажів слід робити в журналі на сторінці предмета в рядку «Зміст уроку», наприклад:

№з/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

1.

03/09

Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Склад, властивості найважливіших органічних

сполук


§ 1 (читати], відповідати на

запитання (усно]17.

10/10

Інструктаж з безпеки життєдіяльності. Практична робота № 3 «Хімічні властивості оцтової кислоти»

§ 10 (читати], закінчити оформлення практичної роботи

У разі проведення вчителем-«предметником» здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дату і тему кожного уроку (семінару) потрібно записувати окремо, приміром:

№з/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

5.

05/09

Електричне поле і струм

§ 3 (читати), вивчити конспект

6.

05/09

Електромагнітне поле

Сторінка 41, задачі № 3, 5, 7 (письмово)

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів містяться у листі Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61. Відповідно до цього листа, якщо екскурсію чи практику передбачено змістом навчальної програми, то відомості про неї на відповідних сторінках навчальних предметів журналу має вписувати вчитель-«предметник». Оцінки, отримані учнями під час екскурсії чи навчальної практики, можна враховувати при виставленні річних оцінок з відповідних предметів.

Усі інші екскурсії та навчальну практику слід оцінювати та обліковувати на спеціально відведених сторінках журналу. Зокрема у розділі «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчитель-«предметник» має записати їх дату і тематику, а потім у дужках вказати кількість годин, які він на них відводить.

Заповнення класного журналу вчителем, який перебуває на заміні

У разі, якщо вчитель-«предметник», який викладає у певному класі, відсутній на уроці, заступник директора школи має організувати заміну.

Учителю, який заміняє колегу, також слід заповнювати журнал. При цьому у графі «Завдання додому» після інформації про домашнє завдання йому потрібно написати слово «заміна», вказати прізвище та ініціали і засвідчити запис власним підписом.
Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюють відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних до­сягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329 та до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 №1222.

Відповідно до цих критеріїв обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану. Натомість навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять обов'язковому оцінюванню не підлягають, їх слід фіксувати в окремому (спеціальному) журналі.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов'язкових письмових робіт заступник директора складає графік їх проведення окремо на І та II семестри. У цьому графіку передбачають проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня.

Оцінювання навчальних досягнень здійснюють за допомогою виставлення поточних і підсумкових оцінок. Поточну оцінку виставляють у класному журналу в колонці з написом, що засвідчує дату проведення заняття.

Підсумкову оцінку виставляють учневі за результатами навчання за певний період, тож підсумковими вважають такі види оцінок, як:

тематична;

семестрова;

річна;

оцінка з державної підсумкової атестації (ДПА).При виставленні тематичної оцінки потрібно враховувати всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

У журналі тематичну оцінку виставляють у колонці з написом «Тематична» без дати. Якщо учень був відсутній на уроках протягом вивчення теми, не виконав вимог навчальної програми, то у колонку з надписом «Тематична» потрібно виставити «н/а». Тематична оцінка не підлягає коригуванню.

На підставі тематичних оцінок учням потрібно виставити семестрові. При цьому слід враховувати:

динаміку особистих навчальних досягнень кожного учня з предмета протягом семестру;

важливість і тривалість вивчення теми;

складність навчальних матеріалів тощо.

У журналі семестрову оцінку виставляють без зазначення дати в колонку з написом «І семестр», «II семестр». Якщо учень був відсутній на уроках протягом певного семестру, в клітинці для виставлення семестрової оцінки слід зробити запис «н/а».

Учням, які прибули з інших країн і в поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річних балів у журналі потрібно робити запис «вивч.» — вивчав (вивчала]. При цьому при оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин} оцінки таким учням потрібно виставляти та враховувати як поточні.

Семестрова оцінка підлягає коригуванню. Скориговану семестрову оцінку потрібно виставити без дати у колонку з написом «Скоригована» поруч з колонкою «І семестр» або «II семестр».
У класному журналі колонки для виставлення скоригованих оцінок необхідно відводити навіть за відсутності учнів, які бажають їх коригувати

Підвищення семестрової оцінки учнями:


  • 9-х класів — не дає їм права на отримання свідоцтва з відзнакою;

  • 10-11-х класів — не дає їм права бути претендентами на нагородження золотою «За особливі успіхи у навчанні» та срібною «За успіхи у навчанні» медалями.

У триденний термін після вистав­лення семестрової оцінки батьки (особи, що їх замінюють) учнів, які виявили бажання підвищити результати семестрового оцінювання, мають звернутися до директора загальноосвітнього навчального закладу із заявою про проведення повторного семестрового оцінювання. У цій заяві батьки (особи, що їх замінюють) мають вказати причину повторного семестрового оцінювання. Коригування семестрового оцінювання потрібно проводити не пізніше ніж за п'ять днів після подання заяви. Однак у разі хвороби учня чи інших поважних причин термін може бути подовжено. Перш ніж проводити повторне семестрове оцінювання, директор загальноосвітнього навчального закладу має ухвалити відповідний наказ. Цим наказом затверджують графік проведення повторного оцінювання, а також створення відповідної комісії із зазначенням її складу. До комісії входять:

голова комісії — це зазвичай директор загальноосвітнього навчального закладу або його заступник. Голова комісії має стежити за об'єктивністю оцінювання та дотриманням порядку його проведення;

члени комісії — голова методичного об'єднання (МО) та вчитель, який викладає предмет у певному класі. Члени комісії готують завдання для повторного семестрового оцінювання. Вони мають охоплювати зміст усіх тем, які учні вивчали протягом семестру. Завдання слід погодити на засіданні МО, а потім затвердити у директора загальноосвітнього навчального закладу.

Повторне семестрове оцінювання потрібно проводити у письмовій формі. Письмові роботи учнів необхідно зберігати протягом року.

Ухваливши рішення за результатами повторного семестрового оцінювання, комісія має скласти протокол. Рішення комісії є остаточним. При цьому виставляючи скориговану семестрову оцінку, члени комісії мають пам'ятати, що вона не може бути нижчою за семестрову. Тож у разі, якщо учневі не вдалося підвищити результати, запис у колонку «Скоригована» робити не слід.

За результатами повторного семестрового оцінювання директор загальноосвітнього навчального закладу має ухвалити наказ. Скориговану семестрову оцінку за І семестр потрібно виставити до початку II семестру, а за II семестр — не пізніше 10 червня поточного навчального року.

У журнал річну оцінку виставляють у колонці з написом «Річна» без зазначення дати. При цьому річну оцінку можна виставляти не раніше ніж через три дні після оцінки за II семестр.

Річну оцінку розраховують на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Якщо учень має намір поліпшити оцінку з певного предмета за II семестр, то річну йому слід виставити не пізніше 10 червня поточного року. Необхідно пам'ятати, що річна оцінка коригуванню не підлягає.

У разі, якщо учень не атестований за підсумками двох семестрів, у колонці «Річна» потрібно зробити запис «н/а».

Оцінку з ДПА виставляють у відповідній колонці журналу без зазначення дати. Учням, які не пройшли ДПА, роблять запис «н/а». Якщо у класі є учні, які з певних причин звільнені від проходження ДПА, то у колонці їм слід зробити запис «зв.».

Поруч з колонкою «ДПА» у журналі має бути колонка з написом «Апеляційна» без дати. Учням, які не згодні зі своїми результатами ДПА і звернулися до апеляційної комісії, у цю колонку слід вписати переглянуту оцінку.Контроль за веденням класного журналу

Перевіряти стан ведення журналу директор або заступник директора загальноосвітнього навчального закладу протягом навчального року мають не менше чотирьох разів. При цьому в розділі «Зауваження до ведення журналу» їм слід зазначити дату перевірки та, у разі необхідності, - термін усунення зауважень.

Класний керівник або вчитель-«предметник» має поставити підпис і дату ознайомлення із зауваженнями. Також він може зробити відмітку про усунення недоліків.

Крім директора загальноосвітнього навчального закладу і його заступника, право перевіряти журнал і вносити зауваження щодо його ведення мають також особи, уповноважені відповідними органами управління освітою. Контроль за стан ведення журналу та його збереження як архівного документа покладається на директора загальноосвітнього навчального закладу.Пам'ятка

Перевірка класних журналів

На початку навчального року заступнику директора школи слід перевірити:

-стан оформлення журналу;

-розподіл сторінок;

-наявність Листка здоров'я;

-проведення вступного інструктажу з техніки безпеки та охорони праці;

-чіткість, охайність і правильність записів.Наприкінці І семестру заступник директора школи має перевірити:

-рівень виконання навчальних програм, зокрема:

кількість уроків за навчальним планом; кількість уроків, проведених фактично;

кількість проведених тематичних атестацій, контрольних, практичних, лабораторних робіт, екскурсій;

якість навчальних досягнень учнів, а саме відповідність їхніх поточних оцінок, тематичним та семестровим, оцінкам за контрольні роботи;

-стан відвідування уроків учнями;

-стан семестрового оцінювання.
Наприкінці навчального року заступнику директора школи необхідно перевірити:

-стан семестрового та річного оцінювання;

-рівень виконання навчальних програм;

-облік пропущених уроків;

-проведення навчальних екскурсій та навчальної практики.
Протягом навчального року заступнику директора школи слід перевіряти:

-рівень виконання навчальних програм;

-якість навчальних досягнень учнів;

-стан відвідування уроків учнями;

-стан поточного та тематичного оцінювання;

-своєчасність і правильність оформлення записів у журналі;-

- зміст і обсяг домашнього завдання;

-стан оформлення журналу та культуру його ведення.


Зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки і, за потреби, терміну їх усунення заступник директора школи має записати у розділі «Зауваження і пропозиції щодо ведення журналу». Педагогічний працівник, у записах якого заступник директора школи виявив недоліки, має ознайомитися із зауваженнями, поставити підпис, дату і зробити відмітку про усунення недоліків.
Зразок оформлення сторінки «Зауваження до ведення класного журналу»

Число

і місяць


Зауваження і пропозиції

Відмітки про виконання

16.10.2013

Перевірка класного журналу щодо стану заповнення сторінок.

Записи на сторінках журналів ведуться відповідно до вимог.

Зауважень немає.

Заступник директора ПІП (Підпис)


30.12.2013

Перевірка сторінок класного журналу щодо обліку навчальних досягнень учнів.

Виправлено тематичну оцінку учня Петрова Данила з трудового навчання стор.202., вчитель Іванов П.В.

Надати пояснювальну записку до 31.12.2013.

Заступник директора ПІП (Підпис)31.12.2013. Виконано.

Учитель Іванов П.В. (підпис)15.01.2014

Перевірка журналу щодо обліку відвідування (пропусків занять).

Не підрахована кількість уроків, які пропущені через хворобу. Виконати до 17.01.2014.

Директор школи ПІП (Підпис)


16.01.2014. Виконано.

П.І.Б. класного керівника (підпис)25.03.2014

Перевірка класного журналу щодо стану заповнення сторінок.

Записи на сторінках журналу ведуться відповідно до вимог.

Зауважень немає.

Заступник директора ПІП (Підпис)


27.05.2014

Перевірка журналу щодо обліку бесід з профілактики дитячого травматизму. Записи ведуться відповідно до вимог. Зауважень немає.

Заступник директора ПІП (Підпис).База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка