Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занятьСкачати 258.78 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір258.78 Kb.
Форма навчання: денна, заочна

Соціально-гуманітарний факультет

Кафедра політології та правознавства
Нормативно-правові основи діяльності закладів освіти

Плани семінарських занять та самостійних робіт
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ТА ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі обговорення (навчання парами або дискусії) навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.

Головна мета семінарських занять – опанування студентами навчального матеріалу з дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.Основними завданнями семінарських занять є: закріплення у студентів теоретичних знань; оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового викладання навчального матеріалу; залучення їх до науки, наукових досліджень; прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень і висновків; формування в них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики.

Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш поширеними видами є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо.

Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.

Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. ІІропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю.Деякі питання щодо роботи на семінарі: переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі інтерактивної дискусій в парах, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної та індивідуальної роботи; семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові явища з позиції Конституції та чинного законодавства України, наводити приклади; кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію; після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому; закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.

Обов'язковим компонентом семінарського заняття (для студентів, які були відсутніми) є підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу. Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат).

Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у набутті студентом знань з методики викладання правознавства, вміння і навичок працювати з науковою літературою і нормативно-правовими актами, самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.

За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати результати своєї праці.Підготовка реферату включає в себе наступні етапи: вибір теми; підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів; складання плану реферату; викладення змісту теми; оформлення реферату; усний виклад реферату.

1. Вибір теми

Студент самостійно обирає тему реферату з запропонованого викладачем переліку. Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою реферату. В такому разі на семінарських заняттях один з них доповідає, а інші виступають з доповненнями та уточненнями. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодив її з викладачем. студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.2. Підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових

актів

Роботу над рефератом потрібно починати з вивчення стосовно обраної теми відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій. Після того як загальне уявлення про обрану тему склалося, студенту слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню нормативно-правових актів та літератури, орієнтовний список якої наведено після кожної теми занять. Однак запропонований перелік джерел не повинен зв'язувати ініціативу студента. Він може та мусить використати інші роботи, самостійно підібрані внаслідок вивчення бібліографії за обраною проблематикою.

Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму тих основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення проблеми неможливо виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо перебороти формальне ставлення до змісту досліджуваної праці.

3. Складання плану реферату

Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами студент складає план реферату, в якому конкретизуються питання обраної теми та який включає в себе: вступ; основну частину (виклад змісту теми); висновки; список використаної літератури.

Вступ є обов'язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується актуальність, наукова і практична значимість обраної теми, вказується на її місце в структурі методики викладання правознавства, формулюються цілі дослідження.

Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи

При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу.

Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.

Вступ і висновки реферату разом не повинні перевищувати одну чверть його обсягу.

4. Викладання змісту теми

Після підбору і вивчення літератури, визначення плану реферату слід приступити до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Викладати матеріал у рефераті рекомендується у безособовій формі висловлювання (наприклад, "вважаємо", "думаємо", "рахуємо" та інше). Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникати незрозумілих понять та складних граматичних оборотів. Терміни, окремі слова і словосполучення допускається змінювати прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату.

При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам'ятати, що вони необхідні для підтвердження думки автора реферату, або ж для висловлювання своєї думки на противагу іншій. Занадто зловживати ними не слід.

Студенту доцільно звернути увагу на такі характерні недоліки, які трапляються при написанні реферату і які можуть привести до незадовільної оцінки: механічне, дослівне переписування використаної літератури; поверховий, не аргументований виклад основних теоретичних положень; невідповідність між змістом роботи та її планом; абстрактний виклад теми, відсутність посилань на чинне законодавство України; недбалість і неграмотність викладу. Отже, основними вимогами до написання реферату є вміння виділяти головні теоретичні питання і роз'яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи при цьому сучасну юридичну літературу.5. Оформлення реферату

Студент повинен пам'ятати, що через оформлення реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці та дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів.

Починається робота з титульного листа, далі подається план роботи.

Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, тоді їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Усі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються з проставленням арабських цифр за загальним правилом у нижньому правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.

Реферат друкується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через два міжстрокових інтервали для друкарської машинки і півтора - для комп'ютера, з обов'язковим додержанням при цьому такої ширини полів: зверху і знизу -20 мм, зліва - 25-30 мм, справа - 10 мм. На одній сторінці повинно бути не більше 32-40 рядків.

Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 24 друкованих сторінок тексту через 2 інтервали чи 16 - через 1,5 інтервали.

Робота повинна бути зброшурована і підшита. На останній сторінці ставиться чисто, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця.

Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувались при написанні реферату або на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.

При оформленні списку використаної літератури його слід умовно розділити на дві частини: нормативно-правові акти і спеціальна література (нумерація, при цьому залишається наскрізною).

Нормативно-правові акти розміщуються за їх юридичною силою (Конституція, закони, підзаконні нормативні акти - укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України і т. ін.). Нормативно-правові акти однакової юридичної сили розміщуються в хронологічному порядку.

До спеціальної літератури відносяться монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті та ін. Дані джерела розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали. Потім - назву праці, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця автора розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то після назви ставиться дві косі лінії, а далі назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск), і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті, крім назви і року видання, вказують так само дату. При цьому джерела треба писати мовою оригіналу.

Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні реферату. Рекомендується наступний варіант оформлення посилань. Нумерація усіх посилань з визначенням номера джерела даного посилання у списку використаної літератури. У такому разі посилання оформлюється у квадратних дужках з указанням сторінки [11,с. 145].
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю

Закон України „Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року та державні стандарти вищої освіти передбачають виділення в навчальних планах у вищих навчальних закладах часу для самостійної (поза аудиторної) роботи студентів. Навчальний час, відведений для цієї форми роботи згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 р. №161 повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з методики викладання правознавства досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань. Метою самостійної роботи с вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.

Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми : підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-правові акти.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі університету, а також у домашніх умовах.

Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все треба уважно ознайомитись з джерелами, що рекомендуються до кожної теми, розподілити питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу студент повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.

Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему упереджувального читання підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для більш глибокого сприйняття інформації під час лекції.

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу: вивчити матеріали теми; скласти термінологічний словник; продумані відповіді на питання для самоконтролю; підготувати тези виступу під час аудиторного заняття; підготовити реферат з рекомендованих тем; виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни.

Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з мстою підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно-правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи аспектів їх практичного застосування.

Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.

Щосеместрово проводиться модульний контроль, підготовка до яких здійснюється за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студента.

При підготовці до письмової комплексної контрольної роботи кожному студенту необхідно в першу чергу ознайомитись з переліком запитань, що виносяться на модульний контроль. Потім переглянути конспект лекцій, звертаючись при цьому до Конституції та чиного законодавства України, повторити поняття та терміни, їх ознаки, функції, види, структуру тощо.Викладач, оцінюючи знання студента керується такими критеріями як: правильність відповіді на питання, повнота і конкретність, ступінь використання наукових і нормативних джерел, уміння пов'язувати теорію з практикою, логічно і аргументовано висловлювати свої думки, культура мови.
Семінарське заняття №1

Концептуальні засади розвитку освіти в Україні
План

 1. Принципи освіти в Україні.

 2. Система освіти.

 3. Характеристика нормативних актів та рішень уряду щодо освіти.


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Скласти таблицю: Повноваження Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: Становлення та розвиток системи освіти України.
Література:

 1. Закон України „Про загальну середню освіту” – травень 1999.

 2. Книга керівника навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х, 2006. – 768 с.

 3. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1997. - 80 с.

 4. Національна доктрина розвитку освіти (квітень 2002 р.).

 5. Освіта України. Нормативно-правові документи (Гол. ред. В.Г.Кремень. - К.,2001.-427 с.

 6. Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу. – квітень 2002.

 7. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 21.


Семінарське заняття № 2
Нормативно-правові засади функціонування окремих типів загальноосвітніх навчальних закладів.
План


 1. Нормативно-правові умови створення, реорганізації та ліквідації навчального закладу.

 2. Положення про навчально-виховний заклад (ліцей, гімназію).

 3. Статут навчального закладу.

 4. Правила трудового розпорядження.

 5. Правові основи ліцензування закладів освіти. Його організація та проведення .


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Скласти таблицю: Відмінність між різними типами навчальних закладів ( ЗОШ, ліцей, гімназія).

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: Ліцензування закладів освіти: проблеми та перспективи.
Література:

 1. Закон України „Про загальну середню освіту” – травень 1999.

 2. Книга керівника навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х, 2006. – 768 с.

 3. Національна доктрина розвитку освіти (квітень 2002 р.).

 4. Освіта України. Нормативно-правові документи (Гол. ред. В.Г.Кремень. - К.,2001.-427 с.

 5. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. –червень 2000.

 7. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів. (Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228)

 8. Правове регулювання праці вчителя: Довідково-методичне видання / Упорядник С.О.Лесковець. – Х, 2007. – 544 с.

 9. Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу. – квітень 2002.

 10. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 21.

 11. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.


Семінар №3
Правові основи управління навчально-виховним процесом школи.


 1. Керівник освітнього закладу та його заступники. Їх функціональні обов’язки.

 2. Учасники навчально-виховного процесу. Їх права та обов’язки.

 3. Правові основи організації навчального процес у ЗОШ.

 4. Робочі та колегіальні органи ЗОШ та їх функціонування.


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Розробити модель вчителя історії та правознавства в якій визначити його професійно-особистісні якості, які є основою для формування правової компетентності.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: Види управління навчальним закладом та їх правове забезпечення.

Література:

 1. Закон України „Про загальну середню освіту” – травень 1999.

 2. Книга керівника навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х, 2006. – 768 с.

 3. Національна доктрина розвитку освіти (квітень 2002 р.).

 4. Освіта України. Нормативно-правові документи (Гол. ред. В.Г.Кремень. - К.,2001.-427 с.

 5. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад. –червень 2000.

 7. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів. (Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228)

 8. Правове регулювання праці вчителя: Довідково-методичне видання / Упорядник С.О.Лесковець. – Х, 2007. – 544 с.

 9. Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу. – квітень 2002.

 10. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 21.

 11. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 12. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 2006. – 176 с.

 13. Управління навчальним закладом. У двох частинах / О.І.Мармаза, О.М.Касьянова та ін. – Х. – 2003. – 160 с.Семінарське заняття №4

Порядок наймання, організації роботи і звільнення вчителів ЗОШ

План


 1. Вимоги до педагогічних працівників.

 2. Прийом на роботу педагогічних працівників.

 3. Контракт та порядок його укладення. Робота за сумісництвом.

 4. Функції, повноваження, відносини, відповідальність у закладах освіти.

 5. Організація роботи педагогічних працівників ЗОШ.


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Визначити, за якими принципами вчителі шкіл можуть здійснювати навчально-виховну та дослідницьку роботу (скласти опорну схему).

Індивідуальна робота:

Скласти таблицю: Умови, які впливають на формування у вчителя історії та правознавства професійної компетентності.
Література:

 1. Книга керівника навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х, 2006. – 768 с.

 2. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 3. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 2003. – 176 с.

 4. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 5. Положення про класного керівника. 06.09.2000.

 6. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 7. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 8. Трудове право України. / За ред. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 9. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю. – Х, 2008. – 175 с.

 10. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 2006. – 176 с.

 11. Настільна книга молодого вчителя історії та правознавства / Автори-укладачі І.П.Нікітіна та інш. – Х. – 2010. – 256 с.

Семінарське заняття №5

Правове регулювання трудових відносин з педагогічними працівниками

План

 1. Правове положення й повноваження учасників трудових відносин.

 2. Нормування праці.

 3. Сумісництво. Додаткові види педагогічної діяльності.

 4. Атестація педагогічних кадрів.


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Користуючись теоретичним матеріалом до теми, зробити ґрунтовний аналіз основних напрямів роботи вчителя сучасного загальноосвітнього закладу, заповнивши таблицю.

Індивідуальна робота:

Завдання: Розробити модель комплексної навчально-виховної роботи вчителя в закладах освіти.

Література:

 1. Закон України „Про вищу освіту”// Вища школа ,№6, 2002 р., стр. 74-121.

 2. Книга керівника навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х, 2006. – 768 с.

 3. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 4. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1997. - 80 с.

 5. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 6. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 р. // Освіта України. Нормативно-правові документи. — С. 372 - 373.

 7. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 8. Сергєєва С.М. Право молоді на працю та освіту. Реалії та перспективи //Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). - 2001.-№3.-С. 127-134.

 9. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 10. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 11. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 2006. – 176 с.

 12. Положення про класного керівника. 06.09.2000.

 13. Настільна книга молодого вчителя історії та правознавства / Автори-укладачі І.П.Нікітіна та інш. – Х. – 2010. – 256 с.Семінарське заняття №6

Правове забезпечення діяльності вчителя та класного керівника

План

1. Робочий час.

2. Система роботи вчител.

3. Посадові інструкції вчителя.

4. Робота класного керівника.

5. Документація вчителя та класного керівника.


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Користуючись теоретичним матеріалом до теми, зробити ґрунтовний аналіз основних напрямів роботи класного керівника, заповнивши таблицю.

Індивідуальна робота:

Завдання: Розробити модель комплексної системи роботи вчителя в закладах освіти.

Література:

 1. Закон України „Про вищу освіту”// Вища школа ,№6, 2002 р., стр. 74-121.

 2. Книга керівника навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х, 2006. – 768 с.

 3. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 4. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К., 1997. - 80 с.

 5. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 6. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 р. // Освіта України. Нормативно-правові документи. — С. 372 - 373.

 7. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 8. Сергєєва С.М. Право молоді на працю та освіту. Реалії та перспективи //Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). - 2001.-№3.-С. 127-134.

 9. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 10. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 11. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 2006. – 176 с.

 12. Положення про класного керівника. 06.09.2000.

 13. Настільна книга молодого вчителя історії та правознавства / Автори-укладачі І.П.Нікітіна та інш. – Х. – 2010. – 256 с.


Семінар 7

Трудова дисципліна

План

 1. Поняття, значення та методи зміцнення трудової дисципліни.

 2. Характеристика різних видів відповідальності працівників освітніх закладів.

 3. Правовий процес накладення стягнень за порушення трудової дисципліни.

 4. Заходи заохочення за успіхи в праці.

 5. Заробітна плата педагогічних працівників.


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Складіть таблицю в якій розкрийте етапи накладення стягнень на педагогічного працівника за порушення трудової дисципліни.
Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: Правові основи відповідальності педагогічних працівників школи.
Література:

 1. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 2. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х., 2006.

 3. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. – Тернопіль., 1999.

 4. Книга керівника навчально-виховного закладу / Упоряд. Б.М. Терещук. – Х., 2006.

 5. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 6. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 7. Правове регулювання праці вчителя / Упоряд. С.О. Лесковець. – Х., 2007.

 8. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: Указ Президента України від 23 січня 1996 р. // Освіта України. Нормативно-правові документи. — С. 372 - 373.

 9. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 10. Сергєєва С.М. Право молоді на працю та освіту. Реалії та перспективи //Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки). - 2001.-№3.-С. 127-134.

 11. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.Семінар 8.

Соціально-правовий захист педагогічних працівників
План

 1. Соціально-правовий захист педагогічних працівників.

 2. Охорона праці.

 3. Медичні огляди.

 4. Житлово-побутове забезпечення.

 5. Трудові спори в закладах освіти та порядок їх розгляду і вирішення.

 6. Особливості пенсійного забезпечення педагогічних працівників.


Самостійна робота студентів (Д/з):

Завдання: Складіть таблицю „Основні напрями охорони праці”.

Індивідуальна робота:

Підготувати реферати: Законодавче забезпечення соціального захисту педагогічних працівників.
Література:

 1. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. – Тернопіль, 1999. – 216 с.

 2. Закон України „Про охорону праці”. – жовтень, 1992. Зі змінами 2002.

 3. Книга керівника навчально-виховного закладу / Упоряд. Б.М. Терещук. – Х., 2006.

 4. Книга керівника навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х, 2006. – 768 с.

 5. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 6. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. – К., 1993.

 7. Правове регулювання праці вчителя. – Х, 2007. – 544 с.

 8. Настільна книга молодого вчителя історії та правознавства / Автори-укладачі І.П.Нікітіна та інш. – Х. – 2010. – 256 с.


Питання до заліку (денна, заочна ф.н.)


 1. Основні принципи освіти в Україні.

 2. Управлінський процес та реалізація правових норм.

 3. Реалізація управлінського рішення щодо створення закладу освіти.

 4. Ліцензування. ЇЇ організація та проведення у навчальному закладі.

 5. Правова регламентація діяльності суб’єктів та об’єктів управління.

 6. Правові підстави делегування повноважень.

 7. Вимоги до педагогічних працівників. Документація вчителя. Документація класного керівника.

 8. Порядок установлення трудових відносин.

 9. Трудовий договір.

 10. Колективний договір

 11. Контракт та порядок його укладення.

 12. Функції, повноваження, відносини, відповідальність.

 13. Припинення трудового договору.

 14. Загальні підстави припинення трудового договору.

 15. Додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

 16. Відсторонення від роботи.

 17. Роль профспілкових організацій при розірванні трудового договору.

 18. Процес оформлення звільнення працівника з роботи.

 19. Обов'язки керівника освітнього закладу та інших педагогічних працівників.

 20. Повноваження учасників трудових відносин.

 21. Правове регулювання робочого і вільного часу.

 22. Особливості відпочинку педагогічних працівників.

 23. Атестація педагогічних кадрів.

 24. Соціальний захист педагогічних працівників.


Список літератури з дисципліни


 1. Аналіз уроку: планування, методика, технологія проведення. – Х., 2006.

 2. Білик Л. Діяльнісний підхід до професійної підготовки особистості студента // Рідна школа. – 2004. -№1. – С. 55-57.

 3. Головченко В. Особливості формування правової культури молоді//Право України. – 2004. №10. – С. 120-123.

 4. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х., 2006.

 5. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. Тернопіль, 1999.

 6. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П.Наволокова – Х., 2009.

 7. Закон України „ Про вищу освіту „ ( від 17.01.2002 р. ) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 20.

 8. Кашкарьов Г.В. Методика організації правовиховної практики. – Донецьк., 2011.

 9. Кашкарьов Г.В. Теоретичні та практичні аспекти компетентнісного підходу до підготовки вчителів правознавства. – Донецьк., 2011.

 10. Книга керівника навчально-виховного закладу: Довідково-методичне видання / Упорядник Б.М.Терещук. – Х., 2006.

 11. Кодекс законів про працю України. – К., 2001 р.

 12. Конституція України. - К., 1997. - 80 с.

 13. Концепція державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. // Вища школа. №3, 2006 р., стр.114-119.

 14. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. - К., 1998.

 15. Мінюков П.І., Мінюков Т.П. Регулювання трудових і господарських відносин у закладах освіти України. - К., 1997.

 16. Національна доктрина розвитку освіти (квітень 2002 р.).

 17. Нормативно-правове забезпечення освіти України // Вища школа, №2-3, 2002 р., стр. 3-19.

 18. Освіта України. Нормативно-правові документи (Гол. ред. В.Г.Кремень. - К.,2001.-427 с.

 19. Падалка О.С., Пастухові В.П., Слісаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі: правове регулювання. - К., 1993.

 20. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слюсаренко А.Г. Управління трудовим процесом в школі : правове регулювання. – К., 1993.

 21. Педагогіка/ За ред. Волкової Н. П. К.,2001.

 22. Педагогіка/ За ред. Фіцули М. М. К., 2001.

 23. Педагогічна майстерність / І. А. Зязюн та інш. – К., 2004.

 24. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів. ( Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228).

 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993р. № 245 "Про роботу за сумісництвом".

 26. Правове регулювання праці вчителів: Довідково-методичне видання / Упорядник С.О.Лесковець. – Х., 2007.

 27. Про освіту: Закон України в редакції від 23 березня 1996 р.

 28. Руденко Н.А., Жарков Г.Н., Баланда Г.В. Вопросы труда и заработной платы в школе. — К., 1989.

 29. Сиротинко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. – Х., 2003.

 30. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України. / Інформаційний збірник МОіН України. №21. листопад, 1994 р.

 31. Трудове право України: Збірник нормативно-правових актів / Упорядник П.А.Бущенко та ін.. – Харків., 2001.

 32. Трудове право України. / За ред.. П.Д. Пилипенка. – К., 2004.

 33. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. /Под . ред., В.В.Жернакова. – Х., 2004.

 34. Фіцула М. М. Правове виховання учнів. К., 1997.

 35. Щекин Г.В. Основи кадрового менеджмента. - К., 1993. Онишків З.М. Основи школознавства. – Тернопіль, 2006. – 176 с.

 36. Положення про класного керівника. 06.09.2000.

 37. Настільна книга молодого вчителя історії та правознавства / Автори-укладачі І.П.Нікітіна та інш. – Х. – 2010. – 256 с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка