Методичні рекомендації щодо підготовки педагогічних працівників до атестації І оформлення відповідної документації 2013 ЗмістСторінка1/3
Дата конвертації13.03.2016
Розмір0.51 Mb.
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

Методичний кабінетМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо підготовки педагогічних працівників

до атестації і оформлення відповідної документації2013

Зміст


1. Зміни нормативно - правової бази атестації педагогічних працівників. 4

2. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій, педагогічних звань. 6

3. Організаційно – методичний супровід атестації педагогічних працівників. 8

4. Орієнтовний перелік матеріалів з досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується. 8

5. Орієнтовні вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи. 8

6. Технологія комплексного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період і в ході атестації.

6.1 Нормативне підґрунтя. 10

6.2 Комплексне оцінювання і самооцінювання педагогічної діяльності в міжатестаційний період і в ході атестації. 11

6.3. Параметри оцінювання результатів педагогічної діяльності як індикаторів професійної майстерності викладача. 12

7. Література 14

8. Додатки 15

1. Зміни нормативно - правової бази атестації педагогічних працівників.

З метою стимулювання безперервного підвищення рівня професійної компетентності, росту професійної майстерності педагогічних працівників проводиться атестація педагогічних працівників. Робота атестаційних комісій з 2011-2012 навчального року проходить в умовах зміни нормативно-правової бази атестації педагогічних працівників. Типовим положення про атестацію педагогічних працівників визначені нові підходи до проведення комплексного вивчення педагогічної діяльності в ході атестації, внесені зміни щодо організації роботи атестаційних комісій, окреслені вимоги до оформлення атестаційних документів. Згідно з новим положенням про атестацію педагогічних працівників (п 3.3), основні питання, які атестаційна комісія вивчає під час комплексного оцінювання педагогічної діяльності працівника в міжатестаційний період, такі:

- рівень організації навчально-виховного процесу;

- рівень навчальних досягнень учнів з предмета;

- участь працівника в методичній роботі;

- результативність участі працівника у фахових конкурсах;

- відомості про участь працівника в інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.

Лише високі результати професійної діяльності педагогічних працівників дають підстави для присвоєння високих кваліфікаційних категорій.

Зміни в організації атестації стосуються уточнення термінів проведення засідань, повноважень атестаційних комісій. Змінений також порядок атестації педагогічних працівників, які не мають відповідної фахової освіти. Чітко визначений принцип послідовності присвоєння кваліфікаційних категорій. Підвищеної уваги від учасників атестації вимагають змінені підходи щодо вимог до кваліфікаційних категорій; підвищено вимоги до присвоєння педагогічного звання «викладач-методист»; педагогічні звання не присвоюються безстроково. Обозв’язким у таких випадках є участь працівника в науково-дослідній діяльності. З 2011 року Положенням не передбачено проведення атестації, що оформлюється протоколом. Атестація всіх педагогічних працівників здійснюється з 20 жовтня 2012 до 25 квітня 2013 року (п.п. 3.2 і 3.5).

Про зміни до Типового положення про атестацію педагогічних працівників:

1.7. Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.

Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п'ять років після закінчення вищого навчального закладу.

Для педагогічних працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації підвищення кваліфікації може відбуватися у формі стажування

3.2. До 20 жовтня атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки.

Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

3.6. Засідання атестаційної комісії проводиться у присутності працівника, який атестується. Під час засідання атестаційної комісії педагогічний працівник має право давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності.

За рішенням атестаційної комісії атестація може бути проведена за відсутності працівника, якщо він не з’явився на засідання атестаційної комісії з об’єктивних причин (службове відрядження, територіальна віддаленість, тривала хвороба та інші причини, що перешкоджають присутності на засіданні) і дав на це письмову згоду, за винятком випадків атестації працівників, стосовно яких порушено питання про невідповідність займаній посаді.

У разі неявки педагогічного працівника, який атестується, на засідання комісії без поважних причин комісія після з’ясування причин неявки може провести атестацію за його відсутності.

3.18. Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.При суміщенні працівниками педагогічних посад в одному навчальному закладі їх атестація здійснюється з кожної із займаних посад.

Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст".

4.8. Педагогічні працівники, які не мають повної вищої освіти й працюють на посадах педагогічних працівників, після отримання відповідної повної вищої освіти атестуються на присвоєння кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" за наявності стажу роботи на педагогічній посаді не менше двох років; "спеціаліст першої категорії" - не менше п'яти років; "спеціаліст вищої категорії" - не менше восьми років.За педагогічними працівниками, які отримали другу повну вищу педагогічну освіту й перейшли на посаду за отриманою спеціальністю, зберігаються присвоєні попередньою атестацією кваліфікаційні категорії. Атестація таких працівників здійснюється не пізніше ніж через два роки після переходу на іншу посаду.

5.7. Педагогічні звання присвоюються безстроково.

на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, педагогічному званню.

2. Умови та порядок присвоєння кваліфікаційних категорій

4.3. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст" присвоюється педагогічним працівникам з повною вищою освітою, які раніше не атестувалися й (виключити) діяльність яких характеризується: здатністю забезпечувати засвоєння учнями студентами, курсантами, слухачами, вихованцями (далі - учні) навчальних програм; знанням основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; знанням теоретичних основ та сучасних досягнень науки з предмета, який вони викладають; використанням інформаційно-комунікаційних технологій, цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі; вмінням вирішувати педагогічні проблеми; вмінням установлювати контакт з учнями (вихованцями), батьками, колегами по роботі; додержанням педагогічної етики, моралі.Випускникам вищих навчальних закладів, які отримали повну вищу освіту, при прийомі на роботу встановлюється кваліфікаційна категорія "спеціаліст".

4.4. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст другої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст", та які постійно вдосконалюють свій професійний рівень; використовують диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням; застосовують інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знають основні нормативно-правові акти у галузі освіти; користуються авторитетом серед колег, учнів та їх батьків.

4.5. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст першої категорії" присвоюється педагогічним працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст другої категорії", та які використовують методи компетентнісно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу; володіють технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів; впроваджують передовий педагогічний досвід; формують навички самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці; уміють лаконічно, образно і виразно подати матеріал; вміють аргументувати свою позицію та володіють ораторським мистецтвом.

4.6. Кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії" присвоюється працівникам, які відповідають вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією "спеціаліст першої категорії", та які володіють інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовують та поширюють у професійному середовищі; володіють широким спектром стратегій навчання; вміють продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовують нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджують форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносять пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.Умови та порядок присвоєння педагогічних звань

5.2. Педагогічні звання "викладач-методист", "учитель-методист", "вихователь-методист", "практичний психолог-методист", "педагог-організатор-методист", "керівник гуртка-методист" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" (для педагогічного звання "керівник гуртка-методист" - найвищий тарифний розряд та повну вищу освіту), здійснюють науково-методичну і науково-дослідну діяльність, мають власні методичні розробки, які пройшли апробацію та схвалені науково-методичними установами або професійними об'єднаннями викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти.

Педагогічне звання "вихователь-методист" може присвоюватися музичним керівникам та інструкторам з фізкультури дошкільних навчальних закладів.

5.3. Педагогічні звання "старший викладач", "старший учитель", "старший вихователь" можуть присвоюватися педагогічним працівникам, які мають кваліфікаційні категорії "спеціаліст вищої категорії" або "спеціаліст першої категорії" та досягли високого професіоналізму в роботі, систематично використовують передовий педагогічний досвід, беруть активну участь у його поширенні, надають практичну допомогу іншим педагогічним працівникам.3. Організаційно – методичний супровід атестації педагогічних працівників.

Згідно з «Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників», для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних закладах до 20 вересня створюються атестаційні комісії. До 10 жовтня керівники навчальних закладів, працівники яких атестуються, подають до атестаційної комісії списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації. У цей самий строк до атестаційної комісії подаються заяви педагогічних працівників про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації. Рішення про перенесення атестації може прийматися атестаційними комісіями і в інші строки. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.Умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов'язкове проходження не рідше одного разу на п'ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів.
На початку навчального року проводиться робота по корегуванню плана-графіка чергової атестації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників технікуму (з урахуванням результатів атестації минулого навчального року, вносяться дані по новим викладачам). Викладачі, які атестуються на присвоєння чи відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», готують документи за вимогами обласної атестаційної комісії. Цією комісією призначаються експерти, які відвідують навчальні заняття викладачів, роблять експертний аналіз проведеного відкритого заняття, експертний аналіз навчально-методичного комплексу з дисципліни, з якої викладач атестується; експертний висновок щодо визначення професійної кваліфікації викладачів. При цьому діяльність експертів не повинна обмежуватися лише перевірками або контролюючими заходами. У процесі експертизи відбувається надання методичної допомоги медпрацівникам, членам атестаційних комісій навчального закладу.

Кожен викладач вищої категорії розповсюджує свій досвід в такій формі, як майстер-клас, за проблемою, над якою працює.


4.Орієнтовний перелік матеріалів з досвіду роботи педагогічного працівника, який атестується.


 1. Інформація закладу освіти про працівника.

 2. Відгуки адміністрації закладу освіти та керівника циклової предметної комісії про роботу працівника в міжатестаційний період.

 3. Самоаналіз або опис досвіду роботи педагога (реалізація проблеми, над якою працює).

 4. Інформація про результативність фахової діяльності працівника у міжатестаційний період (таблиці бально-рейтингового оцінювання) (Додаток А).

 5. Матеріали, які підтверджують інформацію про результативність фахової діяльності педагогічного працівника (ксерокопії посвідчень, дипломів тощо).


5. Орієнтовні вимоги до оформлення матеріалів з досвіду роботи

Матеріали оформлюються окремою текою (рекомендований обсяг – до 20 аркушів). 1. Титульний лист:

  • вгорі вказується повна назва закладу, установи, де працює педагог;

  • посередині аркуша – назва «Матеріали з досвіду роботи»;

  • праворуч під назвою вказується прізвище, ім’я та по батькові автора, посада;

  • внизу сторінки – місто й рік підготовки роботи.
 1. На другому аркуші подається:

  • зміст із зазначенням сторінок;

 1. План-графік заходів у ході атестації.

 2. Відомості про педагога (прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; освіта; спеціальність за дипломом; місце роботи; посада; стаж безпосередньої педагогічної роботи; стаж роботи на даній посаді; державні нагороди, звання; дата, форми та результати підвищення кваліфікації; дата, результати попередньої атестації; на що претендує; відповідальний член атестаційної комісії закладу освіти /району, міста/).

 3. Анотація досвіду роботи – коротка характеристика опису досвіду, у якій:

  • наводяться найважливіші напрямки роботи;

  • стисло викладається зміст досвіду;

  • дається його оцінка.

Анотацію готує заступник директора з навчально-виховної (навчально-методичної) роботи закладу освіти.

 1. Відгуки на педагогічну діяльність працівника керівника закладу освіти, голови циклової (предметної) комісії, голови регіонального (обласного) методичного об’єднання.

 2. Відгуки на апробацію власної методики викладача, що атестується на присвоєння (відповідність раніше присвоєного) педагогічного звання «Викладач-методист».

 3. Опис педагогічної діяльності:

 • наукове обґрунтування обраної теми:

  • актуальність проблеми, її відповідність сучасним умовам;

  • місце, роль і значення роботи в діяльності школи, автора;

 • розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду:

  • що було і що змінилось у роботі протягом періоду розробки проблеми;

  • чим конкретно визначаються досягнення;

  • як усі заходи, зміни в діяльності учителя позначились на кількісних і якісних результатах;

  • які труднощі довелося подолати і яким шляхом;

 • оцінка напрямів удосконалення роботи, план подальшої розробки цієї теми (в кінці опису досвіду обов’язково вказується список використаних джерел).

 1. Результативність педагогічної діяльності (з наданням документів, які підтверджують інформацію: ксерокопій дипломів, сертифікатів, посвідчень, виписок з наказів тощо). Матеріали з результативності можуть бути надані в довільній формі (рекомендована система наведена в додатку 3), але обов’язково мають містити інформацію за наступними параметрами:

  • навчальні досягнення учнів (результати моніторингу, ДПА тощо;

  • досягнення учнів у конкурсах, олімпіадах;

  • особисті досягнення педпрацівника в конкурсах фахової майстерності;

  • результативність методичної роботи педпрацівника у різних її проявах;

  • відомості про науково-методичну діяльність, апробацію методичних розробок педпрацівника та розгляд їх методичними установами, (обов’язково лише для розгляду питання щодо педагогічного звання «Вчитель-методист»);

  • результати визначення рівня професійної компетентності педпрацівника (проводиться спільно з методичними службами);

  • результати підвищення кваліфікації та самоосвіти педпрацівника.

 1. Перелічені результати визначаються за період від попередньої атестації. Інформаційні матеріали готує адміністрація закладу освіти разом з вчителем. При цьому необхідно дотримуватись принципів комплексного оцінювання і не обмежуватися окремо вилученими параметрами.

 2. Усі атестаційні матеріали мають бути підписані керівником, скріплені печаткою закладу освіти та доведені до відома педпрацівника під розпис.6. Технологія комплексного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період і в ході атестації

6.1 Нормативне підґрунтя

«Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання» (п. 1.2)

«Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу» (п. 1.3).

«Атестаційна комісія відповідно до затвердженого графіка роботи до 15 березня вивчає педагогічну діяльність осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об'єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо». (п. 3.3)Виходячи з вимог Положення про атестацію (п.п. 1.3, 3.3, 4.3-4.6, 5.2-5.3), вивчення професійної діяльності педагогічного працівника, який атестується, проводиться за наступними напрямками:

 • Організація навчального процесу:

  • володіння необхідними методичними прийомами, педагогічними засобами;

  • вміння працівника вирішувати педагогічні проблеми;

  • використання інформаційно-комунікаційних технологій; цифрових освітніх ресурсів у навчально-виховному процесі;

  • володіння сучасними освітніми технологіями;

  • володіння різними формами позаурочної роботи та якісним їх застосуванням;

  • використання методів компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу;

  • володіння інноваційними освітніми методиками й технологіями;

  • володіння широким спектром стратегій навчання;

  • застосовування нестандартних форм проведення уроку; активне впровадження форм та методів організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів.

 • Визначення рівня навчальних досягнень учнів:

  • аналіз результатів поточних та підсумкових контрольних робіт;

  • аналіз результатів моніторингу навчальних досягнень учнів;

  • аналіз результатів державної підсумкової атестації;

  • аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання (за наявністю);

  • визначення рівня взаємної кореляції зазначених результатів.

  • відслідкування динаміки (або стабільності) результатів.

Опосередковано про рівень навчальних досягнень свідчать також підсумки участі учнів у предметних конкурсах та олімпіадах, отже в даному розділі необхідно вивчати також і відповідні результати, показані учнями впродовж міжатестаційного періоду вчителя.

 • Участь працівника в методичній роботі:

  • участь у роботі предметних циклових комісії різних рівнів (від навчального закладу до міських, регіональних та обласних);

  • впровадження передового педагогічного досвіду;

  • володіння технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів;

  • поширення інноваційних освітніх методик у професійному середовищі;

  • вміння продукувати оригінальні, інноваційні ідеї;

  • здатність вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

Стосовно педагогічних працівників, щодо яких постає питання про присвоєння педагогічного звання, додатково враховуються наступні показники:

  • систематичне використання та поширення передового педагогічного досвіду працівником;

  • надання педагогом практичної допомоги іншим педагогічним працівникам;

  • здійснення науково-методичної і науково-дослідницької діяльності та отримані в міжатестаційний період результати;

  • наявність власних методичних розробок працівника, результати їх апробації та розгляду науково-методичними установами.

 • Професійне самовдосконалення педагогічного працівника в міжатестаційний період, реалізація Індивідуальної освітньої траєкторії:

  • результати безперервного підвищення рівня професійної компетентності педпрацівника (проходження курсів, участь у різних формах міжкурсової діяльності);

  • вдосконалення професійного рівня, зростання професійної майстерності педпрацівника, фіксація показників розвитку творчої ініціативи.


6.2 Комплексне оцінювання і самооцінювання педагогічної діяльності в міжатестаційний період і в ході атестації

Впровадження системи комплексного оцінювання педагогічної діяльності здійснюється за наступними етапами: 1. Визначення параметрів вивчення і оцінювання (що саме буде вимірюватися).

 2. Розробка і застосування критеріїв оцінювання діяльності (які саме числові показники відповідають наявним результатам).

 3. Інтерпретація (трактування) отриманих числових результатів щодо їх відповідності певній кваліфікаційній категорії.

 4. Підготовка і надання до атестаційної комісії висновків щодо підсумків оцінювання у вигляді експертного висновку, який містить рекомендації щодо присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

Зазначаємо наступні умови, виконання яких є принципово важливим для ефективного впровадження системи комплексного оцінювання щодо сприяння професійному самовдосконаленню педагогічного працівника:

  • Оцінювання здійснюють всі учасники атестації: адміністрація, члени атестаційної комісії, працівники методичної служби, експерти, і складається воно з різних компонентів, але обов’язково розпочинається з самооцінювання, оскільки саме педагогічний працівник найбільше зацікавлений в об’єктивній атестації, як показника підсумків його професійного самовдосконалення.

  • Самооцінювання відбувається не тільки в рік атестації, але щорічно протягом всього міжатестаційного циклу, що надає можливості щодо своєчасного коригування руху до поставленої мети професійного самовдосконалення.

  • Важливою складовою супроводу фахового самовдосконалення педагогічного працівника є наскрізна система моніторингу руху індивідуальною освітньою траєкторією на всіх етапах міжатестаційного періоду. Фіксація поточних і щорічних досягнень працівника відбувається в Акмеологічній карті професійного розвитку і саморозвитку, яка містить інформацію про всі досягнення й результати самовдосконалення працівника в міжатестаційний період і заповнюється по мірі виконання заходів і щорічно – за підсумками навчального року і перетворюється в дієве знаряддя планування і реалізації Індивідуальної освітньої траєкторії в міжатестаційний період.

  • Отримані висновки про рівень професійної компетентності і результати педагогічної діяльності працівника надаються до розгляду атестаційної комісії для прийняття рішення про присвоєння певної кваліфікаційної категорії (педагогічного звання).

6.3. Параметри оцінювання результатів педагогічної діяльності як індикаторів професійної майстерності викладача

Визначені параметри оцінювання ще до початку атестації обговорюються на першому засіданні атестаційної комісії з участю працівників, які атестуються, і враховуються при складанні планів атестаційної роботи на контрольно-оцінювальному етапі (в період з 1 листопада до 15 березня).

Вивчення педагогічної діяльності працівника, який атестується, проводиться за наступними параметрами:
Параметри оцінювання навчально-виховного процесу і результатів педагогічної діяльності викладача ВНЗ

Вагомість

0

Наявна кваліфікаційна категорія
1

Рівень організації навчальних занять, позакласної роботи
1.1

Аналіз, самоаналіз навчальних занять (уроків, виховних заходів)
1.2

Проведення відкритих занять
1.3

Реалізація принципів особистісно-орієнтованого навчання, індивідуального та диференційованого підходів (індивідуальна робота з учнями)
2

Результати навчально-педагогічної діяльності
2.1

Відслідкування динаміки якості освіти з навчального предмета
2.1.1

Результати моніторингу навчальних досягнень учнів, здобутих компетентностей і компетенцій з навчального предмета, відслідкування динаміки змін
2.1.2

Результати річного оцінювання,

Державної підсумкової атестації


2.1.3

Результати Зовнішнього незалежного оцінювання

(якщо є)

2.2

Результативність роботи з обдарованими учнями
2.2.1

Підсумки участі учнів у предметних олімпіадах
2.2.2

Підсумки участі учнів у конкурсах МАН, турнірах
2.2.3

Підсумки участі учнів у інших конкурсах, змаганнях
3

Результати участі педпрацівника в методичній роботі.
3.1

Участь у заходах поширення передового педагогічного досвіду
3.1.1

Конкурс "Учитель року", "Кращий працівник року", конкурс педагогічної майстерності, Фестиваль педагогічних ідей і знахідок: особиста участь, або підготовка учасника
3.1.2

Заходи міжкурсового періоду обласного, всеукраїнського рівнів: науково-практичні конференції, семінари, форуми, круглі столи, чати, майстер-класи
3.1.3

Інші показники (за рішенням атестаційної комісії)
3.2

Підготовлені продукти навчально-методичної, дослідницько-пошукової діяльності
3.2.1

Власні методичні розробки, апробовані та схвалені науково-методичними установами (участь в авторському колективі)
3.2.2

Статті у виданнях ВАК, збірках матеріалів науково-методичних конференцій.

Публікації в періодичних виданнях, наявність персонального сайту працівника з власними методичними розробками (з відгуками фахівців методичної служби).

Виступи на засіданнях педради, методоб'єднаннях, участь у роботі творчих груп

3.2.3

Інші підготовлені матеріали (за рішенням атестаційної комісії)
4

Рівень професійно-особистісного зростання протягом міжатестаційного періоду за формальною, неформальною, інформальною складовими неперервної освіти
4.1

Результати проходження курсів підвищення кваліфікації
4.1.1

Курси підвищення кваліфікації (за КМС)
4.1. 2

Курси підвищення кваліфікації (очно-дистанційні)
4.1. 3

Курси підвищення кваліфікації (традиційні)
4.2

Інші форми підвищення кваліфікації
4.2.1

Отримання (наявність) наукового ступеня, звання. Отримання (наявність) другої вищої освіти, навчання в аспірантурі, навчання у Відкритому університеті інноваційної педагогіки. Проходження курсів спеціалізації з інших предметів.
5

Додаткові результати
5.1

Результати позакласної роботи з навчального предмета
5.2

Участь у роботі над методичною темою закладу освіти в складі творчих груп, кооперативна творча діяльність
5.3

Робота класного керівника
5.4

Інші показники (за рішенням атестаційної комісії)СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка