Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів ухваленоСкачати 341.65 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір341.65 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМ ОЦІНЮВАННЯ

УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ухвалено


Методичною радою НТУУ «КПІ»

Протокол № 8 від 27.04.06 р.


Київ

«Політехніка»

2006

Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів / В.П Головенкін – К.: ІВЦ "Видавництво «Політехніка»", 2006. – 19 с.Методичні рекомендації призначені для викладачів – розробників та користувачів РСО з дисциплін кафедри та співробітників деканатів. У рекомендаціях розкриваються принципи побудови та функціонування РСО з урахуванням видів семестрової атестації з дисциплін.

Навчальне видання


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО РОЗРОБКИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ СИСТЕМ

ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Укладач Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний

за випуск Шеховцов Володимир Ілліч, канд. техн. наук, проф.

Рецензенти: Клечак Інна Рішардовна, канд. техн. наук, доц.

Рябенко Іван Сергійович, канд. техн. наук, доц.

За редакцією автора

Підп. до друку Формат 60x84'/6 Папір офс. Спосіб друку - ризографія.

Ум. друк. арк. Обл.-вид арк. Зам. № Наклад 500 пр.

_______________________________________________________________________________

Інформаційно-видавничий центр "Видавництво «Політехніка»" НТУУ "КПІ"

Свідоцтво про держреєстрацію ДК № 211 від 09.10.2000 р.

03056, Київ-56, вул. Політехнічна, 14, корп. 15.

Кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі КМСОНП) є основою Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS). Впровадження системи ECTS – один з ключових напрямків інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.

Ключовими елементами КМСОНП є залікові кредити як міра трудомісткості та якості навчальної роботи студента і стимулююча рейтингова система оцінювання (РСО).

В основу РСО покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання.

Метою рейтингової системи оцінювання є: • інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців;

 • підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом семестру та відповідальності за результати навчальної діяльності;

 • встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним студентом та своєчасне коригування його навчальної діяльності;

 • забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні;

 • підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки студентів;

 • зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період екзаменаційних сесій.

Основні терміни і визначенняЄвропейська система залікових кредитів (ECTS – European Credit Transfer System) – це системний спосіб опису освітніх програм шляхом присвоєння кредитних одиниць її компонентам (кредитним модулям). Система ECTS базується на врахуванні загальної трудомісткості роботи студента при засвоєнні певного кредитного модуля програми підготовки та результатів цієї роботи.

Кредитний модуль (модуль ECTS) – навчальна дисципліна (частина багатосеместрової дисципліни), яка вивчається у певному семестрі. Кредитний модуль має певний обсяг у кредитах ECTS, а рівень його засвоєння має бути визначено у системі оцінювання ECTS.

Кредит ECTS – умовна одиниця (кредитна одиниця – кр.) виміру трудомісткості певної частини програми вищої освіти. Ціна кредитної одиниці (кр.) складає 36 академічних годин навчальної роботи студента (враховуючи час на проведення аудиторних занять, самостійної роботи, семестрового контролю та практик).

Залікові кредити – характеристика обсягу, трудомісткості певної частини програми підготовки та якості її засвоєння студентом. Залікові кредити отримують студенти тільки після засвоєння певного кредитного модуля та позитивного оцінювання досягнутих результатів навчання.

Рейтингова система оцінювання – система, в основу якої покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента з певного кредитного модуля.

Навчальний (змістовий) модуль – логічно завершена частина навчального матеріалу (розділ навчальної програми) окремого кредитного модуля, що передбачає оволодіння певними знаннями та уміннями.

Рейтингові бали (rk) – кількісна оцінка у балах результатів певної навчальної діяльності студента з урахуванням її вагомості та якості.

Рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD) – кількісна оцінка за багатобальною шкалою рівня засвоєння студентом певного кредитного модуля з урахуванням якості навчальної діяльності протягом семестру.

Система оцінювання ECTS європейська система оцінювання успішності засвоєння студентом кредитних модулів. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок.


Принципи побудови РСО з дисципліни

та її функціонування


Положення про РСО з дисциплін кафедри, які встановлюють особливості рейтингу з кредитних модулів, мето­дику його розрахунку та принципи використання, обговорюється й ухвалюється на засіданні кафедри, надається у деканати відповідних інститутів і факультетів, на початку нав­чального року доводиться до студентів і протягом навчального року залишається незмінним.

Положення про РСО є додатком до робочої навчальної програми дисципліни.

Підґрунтям для розробки РСО з кредитних модулів є розподіл аудиторного часу на певні види навчальних занять, які заплановані в робочих навчальних планах, модульні контрольні роботи (МКР), індивідуальні завдання (РГР, РР, ДКР та реферати). Якщо навчальний матеріал кредитного модуля містить окремі навчальні (змістовні) модулі, це необхідно врахувати при розробці РСО.

Для побудови РСО передусім має бути визначено систему контрольних заходів з кожного кредитного модуля (за наявності навчальних модулів – окремо з кожного з них): певне індивідуальне семестрове завдання, модульні контрольні роботи, що передбачені у робочому навчальному плані, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, а також поточний контроль на практичних і семінарських заняттях тощо. При плануванні контрольних заходів двогодинні МКР можуть бути поділені на дві одногодинні або три 30-хвилинні контрольні роботи тощо.

Після побудови системи контрольних заходів визначаються максимальні бали з кожного контрольного заходу (– вагові бали) з урахуванням важливості, трудомісткості та обсягу певної навчальної діяльності студента.

Сума вагових балів визначає розмір (R) шкали РСО з певного кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку..

Розмір (R) шкали РСО з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді екзамену, фор­мується як сума вагових балів контрольних

заходів протягом семестру та вагового балу з екзамену RE.

R = RC + RE .

Складова екзаменаційного контролю має бути не менше 40-30%.

Враховуючи обсяг кожного кредитного модуля та його особливості, розмір R-шкали може бути різним, стандартною має бути система переведення рейтингової оцінки в ECTS та традиційні оцінки.

Система оцінювання якості навчання студента (зарахування залікових кредитів) має бути стандартизованою та формалізованою. Для цього, виходячи зі значення вагових балів (), розробляються критерії оцінювання в системі “якість – рейтингові бали ” для кожного контрольного заходу з визначенням певних рівнів засвоєння навчального матеріалу та сформованості вмінь. Так само, виходячи з розміру шкали RE, розробляються критерії екзаменаційного оцінювання (“якість – бали rE”).

Результат контрольного заходу в семестрі для студента, який не з’явився на нього, оцінюється нульовим (або штрафним, зі знаком “мінус”) балом. Штрафні () бали можуть бути передбачені за несвоєчасне виконання індивідуального семестрового завдання або захист лабораторних робіт, за відсутність без поважних причин на практичних і семінарських заняттях тощо.

За виконання творчих робіт з дисципліни (наприклад, участь у факультетських та інститутських олімпіадах з дисципліни, участь у конкурсах робіт, підготовка рефератів та оглядів наукових праць, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни тощо) студентам можуть нараховуватися додаткові, заохочувальні () бали. Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RC.

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку), фор­мується як сума всіх рейтингових балів , а також заохочувальних/штрафних балів .

(1)

Схему функціонування такої РСО надано на рис.1.Рис.1. Схема функціонування РСО –1.

Відповідно до «Положення про організацію навчального процесу в НТУУ «КПІ», умовами допуску студента до екзамену (заліку) з певної дисципліни є:


 • зарахування семестрового індивідуального завдання;

 • відсутність заборгованостей з лабораторних робіт (комп’ютерного практикуму);

 • не менш ніж одна позитивна атестація з дисципліни.

При розробці РСО кафедри можуть встановити додаткові умови:

 • попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля має бути не менше 0,4 R;

 • сума поточних рейтингових балів з кожного навчального модуля (якщо програма кредитного модуля передбачає такий поділ) має бути не менше 40 % від максимально можливого значення.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 0,6 R, зобов'язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD ≥ 0,6 R), мають можливості: • отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу;

 • виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

 • у разі отримання оцінки, більшої ніж “автоматом” з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами залікової контрольної роботи;

 • у разі отримання оцінки меншої, ніж “автоматом” з рейтингу, кафедра може застосувати у РСО один з двох варіантів:

а) жорстка РСО попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами залікової контрольної роботи. Цей варіант формує відповідальне ставлення студента до прийняття рішення про виконання залікової контрольної роботи, змушує його критично оцінити рівень своєї підготовки та ретельно готуватися до заліку;

б) м’яка РСО за студентом зберігається оцінка, отримана “автоматом”. Слід врахувати, що м’який варіант може спровокувати масовий вихід студентів на залікову контрольну роботу без належної підготовки.

Рейтингова оцінка (RD) з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді екзамену, фор­мується як сума балів поточної успішності навчання стартового рейтингу та екзаменаційних балів rЕ.

(2)

Схему функціонування цієї РСО подано на рис.2

Умови допуску студента до екзамену з певного кредитного модуля такі самі, як у РСО –1, за винятком того, що попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля має бути не менше 0,4 RC.

Рис.2. Схема функціонування РСО – 2.


У разі, коли стартовий рейтинг студента не менш ніж 0,9 від максимально можливого (RC), екзаменатор має право без додаткового опитування виставити (за згодою студента) оцінку «добре» («В» або «С» у системі ECTS).

Приклад розробки та оформлення «Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів» надано в додатку A.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS та традиційні оцінки для виставлення їх до екзаменаційної (залікової) відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці:

Значення рейтингу
з кредитного

модуля

Оцінка ECTS
та визначення


Відсо-ток

Традиційна
екзаменац.
(диф. зал.)
оцінка


Традиційна
залікова
оцінка


0,95 R ≤ RD

A – Відмінно

10

Відмінно

Зараховано

0,85 R ≤ RD < 0,95 R

B – Дуже добре

25

Добре

0,75 R ≤ RD < 0,85 R

C – Добре

30

0,65 R ≤ RD < 0,75 R

D – Задовільно

25

Задовільно

0,6 R ≤ RD < 0,65 R

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії)

10

RD < 0,6 R

Fx – Незадовільно
Незадовільно

Незараховано

RD < 0,4 R (залік)

rC < 0,5 RС (екзамен)

F – Незадовільно (потрібна додаткова робота)

Не допущено

Курсові проекти (роботи) є окремими кредитними модулями, тому для оцінювання роботи студентів розробляються окремі РСО. Рейтингова оцінка з курсового проектування матиме дві складові. Перша характеризує якість пояснювальної записки та графічного матеріалу (сучасність прийнятих рішень, глибину обґрунтування та розрахунків, якість оформлення, виконання вимог нормативних документів тощо), а також якість виконання графіку роботи над проектом. Друга складова характеризує якість захисту (ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння захищати свою думку тощо).


Застосування РСО з дисципліни на кафедрах

Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Як правило, рейтинг з дисципліни ведеться під керівництвом лектора викладачем, який прово­дить практичні заняття в навчальній групі з певної дисципліни. Якщо в РСО з дисципліни передбачено проведення експрес-контролів на лекційних заняттях, то їх результати йому передає лектор.

Студенти своєчасно інформуються про всі отримані рейтингові бали.

Значення поточних рейтингів студентів з дисципліни періодично доводяться до студентів і деканатів та використовуються для коригування навчального процесу й управління навчальною діяльністю кожного студента.

Бажано забезпечити гласність результатів РСО шляхом систематичного роздрукування та розміщення рейтинг-листів на інформаційних дошках.

Календарна атестація студентів (на 8 та 14 тижнях семестрів) з дисциплін проводиться викладачами за значенням поточного рейтингу студента на час атестації. Якщо значення цього рейтингу не менше 50% від максимально можливого на час атестації, студент вважається задовільно атестованим. В іншому випадку в атестаційній відомості виставляється «незадовільно».

Підсумкова рейтингова оцінка з кредитного модуля (RD), семестрова атестація з якого передбачена у вигляді заліку (диференційованого заліку), доводиться до студентів на передостанньому занятті. Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації з дисципліни та мають рейтингову оцінку RD ≥ 0,6R, отримують відповідну позитивну оцінку. Студенти, які були не допущеними до семестрової атестації з дисципліни, мають усунути причини, що призвели до цього. Необхідно забезпечити студентові можливість усунути ці причини та підвищити свій рейтинг з кредитного (навчального) модуля.

На останньому за розкладом занятті викладач проводить семестрову атестацію у вигляді залікової контрольної роботи зі студентами, які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку (але мають бути допущеними до семестрової атестації з дисципліни), а також з тими, хто бажає підвищити свою позитивну оцінку. Після цього викладач виставляє оцінки у залікову відомість (Додаток Б).

Попередня рейтингова оцінка з кредитного модуля, семестрова атестація з якого передбачена у вигляді екзамену, доводиться до студентів на останньому занятті. Напередодні екзамену викладач виставляє її в екзаменаційну відомість (Додаток Б). Після оцінювання відповіді студента на екзамені викладач записує цей результат (rE) до екзаменаційної відомості, підраховує загальний результат (RD), переводить його згідно з відповідною таблицею «Положення про РСО» в ECTS та традиційну оцінку та вносить їх в екзаменаційну відомість.

Результати семестрового контролю (оцінку ECTS та через риску традиційну оцінку) вносяться викладачем у залікову книжку студента, а працівниками деканату – в журнал обліку успішності студентів та навчальну картку студента.

Перескладання заліків та екзаменів проводиться за тією ж технологією поза екзаменаційною сесією. Бланки додаткових залікових та екзаменаційних відомостей наведені у Додатку В.Додаток A


Приклад складання
Положення

про рейтингову систему оцінки успішності студентів
з кредитного модуля (дисципліни)

(код та назва)

для спеціальності:(шифр та назва)

факультету _______________

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно з робочим навчальним планом.

Семестр

Навчальний час

Розподіл навчальних годин

Контрольні заходи

кредитиакад. год.

Лекц.

Прак-

тичні


Лаб.

раб.


СРС +

Екз.


МКР

РР

Семестр атест.

4

6

216

36

36

18

126

2

1

екз.

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за:


 1. три відповіді (кожного студента в середньому) на практичних заняттях (за умови, що на одному занятті опитуються 5 студентів при максимальній чисельності групи 30 осіб – );

 2. виконання та захист 9 лабораторних робіт;

 3. чотири контрольні роботи (кожна МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по одній акад. годині);

 4. одну розрахункову роботу;

 5. відповідь на екзамені.


Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання

1.Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 2. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 2бали х 3 = 6 балів.

Далі розкриваються критерії оцінювання з визначенням трьох рівнів (відповідно до балів (2, 1, 0).

2. Лабораторні роботи

Ваговий бал – 7. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 7балів х 9 = 63 бали.

Далі розкриваються критерії оцінювання з визначенням двох-трьох рівнів за кожний етап (підготовка до роботи, виконання лабораторної роботи, якість захисту роботи).

3.Модульний контроль

Ваговий бал – 6. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи дорівнює 6 балів х 4 = 24 бали.

Далі розкриваються критерії оцінювання контрольних робіт з визначенням 3-5 рівнів.

4.Розрахункова робота

Ваговий бал – 15.

Далі розкриваються критерії оцінювання розрахункової роботи з визначенням 3-5 рівнів.

Штрафні та заохочувальні бали за:


 • недопуск до лабораторних робіт у зв’язку з незадовільним вхідним контролем –1 бал;

 • відсутність на лабораторному занятті без поважної причини –2 бали;

 • несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) подання РР –5 балів;

 • участь у факультетській олімпіаді з дисципліни, модернізації лабораторних робіт, виконання завдань із удосконалення дидактичних матеріалів з дисципліни надається від 5 до 10 заохочувальних балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:RС = 6 + 63 + 24 + 15 = 108 балів.

Екзаменаційна складова шкали дорівнює 30 % від R, а саме:.

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = RС + RЕ = 154 бали.

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування розрахункової роботи та всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40 % від RС, тобто 43 балів.

Виходячи з розміру шкали RЕ = 46 балів, складаються критерії екзаменаційного оцінювання з визначенням 4-5 рівнів.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:


RD = rC + rE

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

146...154

А

відмінно

131...145

В

добре

116...130

С

100...115

D

задовільно


92...99

Е

RD ≤ 92

Fx

незадовільно

rC < 43 або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

не допущений

Склав: ____________________________(посада викладача, прізвище та ініціали, підпис)
Ухвалено на засіданні кафедри

Протокол № _____ від ___________

Завідувач кафедри _______________
Додаток Б

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут»

Факультет (інститут)

20___/20___ навчальний рік Група___________Курс


Залікова відомість № ___________

з

(назва кредитного модуля)

за ___ семестр Залік (диф. злік) Дата_________

Екзаменатор(посада, прізвище, ініціали)

Викладачі, які ведуть практичні, семінарські і лабораторні заняття
№ з/п

Прізвище, ініціали студентів


залікової книжки

Результат заліку

Підпис викладача

Оцінка ECTS

Традиційна
оцінка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Студентів у групі

Декан (директор)

__________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Не допущено (F) _______

Не зв’явилося _______

З’явилося ______

з них отримали:оцінки ECTS:

A ______


традиційні оцінки:

Відмінно _____B ______

C ______


Добре ______

D ______

E ______


Задов. (Зарахов) _____

FX ____

Незадов. (Незарахов.)
Усунено_____Екзаменатор(підпис)

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут»

Факультет (інститут)

20___/20___ навчальний рік Група___________Курс


екзаменаційна відомість № ___________

з

(назва кредитного модуля)

за ___ семестр Дата_________ Рейтингова шкала R =_______( RС= _____)

Екзаменатор(посада, прізвище, ініціали)

Викладачі, які ведуть практичні, семінарські і лабораторні заняття
№ з/п

Прізвище, ініціали

студентів
заліков. книжки

Рейтингові бали

Результат

Підпис виклад.

Стартові

Екзаме-

наційні


Всього

Оцінка

ECTS


Традиц.

оцінка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Студентів у групі ________

Декан (директор)

__________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Не допущено (F) ______

Не зв’явилося _______

З’явилося _______

з них отримали:оцінки ECTS:

A _____


традиційні оцінки:

Відмінно _______B _____

C _____


Добре _______

D _____

E _____


Задовільно ______

FX _____

Незадовільно ______
Усунено ____Екзаменатор(підпис)

Додаток В

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут»

Факультет (інститут)

20___/20___ навчальний рік Група___________Курс


ДОДАТКОВА Залікова відомість № ___________

з

(назва кредитного модуля)

за ____ семестр. Дата першого перескладання _____________

Дата другого перескладання _____________


Екзаменатор

(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії(вчене звання, прізвище, ініціали)

з/п


Прізвище, ініціали

студентів№ залік. книжки

Результат
першого перескл.

ECTS/традиц.Підпис екзаме­на­тора

Результат
другого перескл.

ECTS/традиц.Підпис екзамена­тора (чл.комісії)
1


2


3


4


5


6


7І перескладання:

Мають заборгованість

Не допущено ______

з них отримали:оцінки ECTS:

A____


традиційні оцінки:

Відмінно_____B____

C____


Добре_____

D____

E____


Задовільно____

FX____

Незадовільно____

Усунено ________ІІ перескладання:

Мають заборгованість

Не допущено ______

з них отримали:оцінки ECTS:

A____


традиційні оцінки:

Відмінно_____B____

C____


Добре_____

D____

E____


Задов. (Зарах) _____

FX____

Незадов. (Незарах) ____

Усунено ________

Екзаменатор

(підпис)

Екзаменатор

Члени комісії_______________________Декан (директор)

________ _______________(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата здачі відомості І перескладання “__”_____ 20__ р.
Дата здачі відомості ІІ перескладання “__”_____ 20__ р.

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут»

Факультет (інститут)

20___/20___ навчальний рік Група___________Курс


ДОДАТКОВА екзаменаційна відомість № ___________

з

(назва кредитного модуля)

за ___ семестр Рейтингова шкала R =_______( RС= _____)

Перше (Друге) перескладання Дата _____________

Екзаменатор

(посада, прізвище, ініціали)

Члени комісії(вчене звання, прізвище, ініціали)

№ з/п

Прізвище, ініціали

студентів
заліков. книжки

Рейтингові бали

Результат

Підпис виклад.

Стартові

Екзаме-

наційні


Всього

Оцінка

ECTS


Традиц.

оцінка


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Мають заборгованість_________

Декан (директор)

__________(підпис) (прізвище, ініціали)
Дата здачі

відомості “__”________ 20___ р.
Не допущено (F) ________

Не зв’явилося ________

З’явилося _______

з них отримали:оцінки ECTS:

A ______


традиційні оцінки:

Відмінно ________B ______

C ______


Добре ______

D _____

E _____


Задовільно _______

FX _____

Незадовільно _______
Усунено __________Екзаменатор(підпис)


 Подвійне визначення певних оцінок – описове (ключові слова) та статистичне (відсоток студентів, які отримали певні позитивні оцінки) – дозволяє зробити їх більш зрозумілими в інших ВНЗ. Більше уваги приділяється статистичному визначенню оцінки А (10%), визначення нижчих оцінок відіграє важливу роль для великої кількості студентів. Необхідно уникнути значного та систематичного відхилення від рекомендованих системою ECTS статистичних значень певних позитивних оцінок.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка