Методичні рекомендації щодо укладання робочих навчальних планівСкачати 412.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2016
Розмір412.53 Kb.
  1   2   3

Методичні рекомендації

щодо укладання робочих навчальних планів

загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік
З метою підвищення якості реалізації складових змісту загальної середньої освіти, усунення недоліків під час розробки та укладання робочих навчальних планів, вироблення методичних рекомендацій для керівників навчальних закладів, спеціалістів районних (міських) відділів (управлінь) освіти, районних (міських) методичних кабінетів (центрів) протягом січня – лютого 2014 року Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти було проведено експертизу робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів області.

У ході експертизи були виявлені такі типові недоліки й помилки: • Титульні сторінки робочих навчальних планів не містять інформації щодо назви навчального закладу, навчального року, на який був розроблений робочий навчальний план, реквізити погодження й затвердження плану оформлені усупереч нормам ведення ділової документації.

 • У пояснювальних записках до робочих навчальних планів:

  • зазначалися нормативні документи, що втратили чинність, невірно вказувалися реквізити та назви документів;

  • відсутня інформація щодо типу навчального закладу, кількості класів і учнів, які навчаються, мови навчання, тривалості робочого тижня;

  • не обґрунтовано перерозподіл годин між предметами інваріантної складової РНП (для закладів нового типу та ЗНЗ (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів у 6 – 11 класах);

  • проведено перерозподіл годин між предметами інваріантної складової РНП у 5 класах;

  • не обґрунтовано розподіл годин варіативної складової (додаткові години на предмети інваріантної складової, спецкурси, курси за вибором, факультативи, індивідуальні та групові заняття);

  • не вказано, у якій формі здійснюватиметься викладання деяких навчальних предметів – як інтегровані курси чи окремі предмети (мистецтво – образотворче та музичне мистецтво, математика – алгебра та геометрія тощо);

  • відсутня інформація щодо варіативних модулів, за якими викладатимуться такі предмети: технології, трудове навчання, фізична культура;

  • відсутня інформація щодо поділу класів на групи (кількість груп, ґендерна чи пропорційна основа поділу);

  • відсутня інформація щодо порядку викладання предметів, на які виділено не цілу кількість годин;

  • відсутня інформація щодо викладання курсів варіативної складової у змішаних групах (одновікових – у паралелі класів та різновікових).

 • Неправильно визначено профіль навчання (подекуди профільне навчання плутається із поглибленим вивченням і навпаки);

 • Здійснюється навчання за неіснуючими профілями;

 • Порушується наступність у виборі профілю навчання, визначенні предметів поглибленого вивчення;

 • Неправильно обиралися додатки до Типових навчальних планів, за якими здійснювалося планування роботи навчальних закладів;

 • Робочі навчальні плани затверджувалися та погоджувалися з порушеннями нормативних вимог.

 • Не виконувалися в повній мірі вимоги Державного стандарту базової та повної середньої освіти, а саме:

  • були внесені зміни у інваріантну частину типових навчальних планів;

  • у багатьох навчальних закладах варіативна складова використовується не в повному обсязі;

 • На сторінках-додатках робочих навчальних планів указувалися назви освітніх галузей, навчальних предметів, модулів, що не відповідали Типовим навчальним планам і навчальним програмам;

 • Викладання спецкурсів, курсів за вибором, факультативів проводилося з порушенням діючих програм та за програмами, що не мають відповідного грифу МОН України.

 • Таблиці розподілу навчального часу були складені із такими недоліками:

  • таблиці для класів початкової, основної та старшої ланок складені на одному аркуші;

  • таблиці складені для паралелі класів, а не для кожного класу окремо;

  • позначки у колонці навчального предмета щодо кількості годин під час перерозподілу між предметами інваріантної складової та виділених із варіативної складової на підсилення окремих предметів не відповідали рекомендаціям листа МОН України від 20.05.2013№ 1/9-394 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року».

 • Робочі навчальні плани містили орфографічні, пунктуаційні та стилістичні помилки.

Виявлені недоліки та помилки призвели до суттєвих порушень у деяких навчальних закладах вимог Базового навчального плану, режиму роботи, перевищення гранично допустимого навчального навантаження тощо.
Виходячи із вищезазначеного, рекомендуємо укладати робочі навчальні плани на наступний навчальний рік у відповідності до такого алгоритму.

Алгоритм укладання робочих навчальних планів

 1. Вивчити нормативно-правову базу, що регламентує порядок складання робочих навчальних планів.

 2. Ознайомити педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з нормативно-правовою базою, що регламентує порядок складання робочих навчальних планів, а також з Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

 3. Ознайомити педагогічний колектив загальноосвітнього навчального закладу з Типовими навчальними планами залежно від типу навчального закладу, зокрема з інваріантною їх складовою, гранично допустимим навчальним навантаженням учнів, державними вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

 4. Вивчити індивідуальні освітні запити учнів щодо вибору ними факультативів, курсів за вибором, спецкурсів тощо.

 5. На засіданні педагогічної ради розглянути питання варіативної складової робочого навчального плану та прийняти рішення про розподіл годин варіативної складової, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу і бажання учнів та їхніх батьків.

 6. Визначити предмети поглибленого вивчення у основній/молодшій школі, профіль навчання у старшій школі загальноосвітнього навчального закладу, вибравши навчальні предмети, спеціалізовані навчальні предмети, спецкурси відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі.

 7. Визначити варіативну складову змісту загальної середньої освіти з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів.

 8. Обрати навчальні програми, курси, посібники до варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

 9. За потреби визначити напрями корекційно-розвиткової роботи (для закладів для дітей із особливими потребами).

 10. Створити робочі групи зі складання проекту робочого навчального плану (інваріантної та варіативної складових змісту початкової, базової та повної загальної середньої освіти).

 11. Узагальнити проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу.

 12. Підрахувати кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі та перевірити їх відповідність визначеному сумарно граничному допустимому навчальному навантаженню учнів.

 13. Обговорити проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу на засіданні педагогічної ради та ради навчального закладу.

 14. Подати проект робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу на затвердження до відповідного органу управління освітою.

 15. За потреби проекти експериментального та індивідуального робочих навчальних планів загальноосвітнього навчального закладу подати до відповідних органів управління освітою для подальшого погодження Міністерством освіти і науки України.

 16. За потреби на основі робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу розробити індивідуальний навчальний план для дітей із особливими освітніми потребами з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

 17. Довести до відома педагогів затверджений робочий навчальний план загальноосвітнього навчального закладу.

 18. На підставі робочого навчального плану скласти розклад уроків у загальноосвітньому навчальному закладі.

 19. Ознайомити учнів та їхніх батьків з робочим навчальним планом загальноосвітнього навчального закладу.

Звертаємо увагу керівників навчальних закладів, відповідальних за підготовку проектів робочих навчальних планів, що робочі навчальні плани розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління освітою. Робочі навчальні плани містять пояснювальну записку та таблиці розподілу навчального часу між навчальними предметами. На титульній сторінці також зазначається назва навчального закладу, навчальний рік, на який розроблено плани та реквізити затвердження/погодження.

У пояснювальні записці вказуються:

- тип навчального закладу, кількість класів та учнів, що навчаються;

- Типові навчальні плани, за якими розробляються робочі навчальні плани, для початкової, основної та старшої школи із зазначенням наказу Міністерства освіти і науки України, яким вони затверджені, із зазначенням номерів додатків;

- особливості організації навчального процесу (див. недоліки).

Таблиці розподілу навчального часу розробляються для початкової, основної та старшої школи на окремих аркушах.

З метою виконання вимог Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти забороняється вносити зміни, щодо переліку навчальних предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, передбачені обраним варіантом Типових навчальних планів.

За потребою, спеціалізовані навчальні заклади (класи) з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, колегіуми, можуть перерозподіляти у 7 – 11-х класах кількість годин між навчальними предметами у межах 15 відсотків (про що повинна свідчити інформація в пояснювальній записці). При цьому вилучення з навчального процесу предметів інваріантної складової не допускається. Години на їх вивчення можуть перерозподілятися (у бік зменшення) не більше ніж удвічі порівняно з показниками Типових навчальних планів. У таблиці розподілу навчального часу в рядку предмета, вказується фактична кількість годин виділених на викладання.

Варіативна складова Типових планів використовується на:


  • збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової (що повинно бути обґрунтовано у пояснювальній записці). У такому разі розподіл годин на вивчення тієї чи іншої теми передбаченої навчальною програмою здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, що погоджується керівником навчального закладу чи його заступником. Вчитель записує проведені уроки на сторінках класного журналу, відведених для цього предмета;

  • запровадження факультативів, курсів за вибором, спецкурсів, що розширюють обрану навчальним закладом спеціалізацію, чи задовольняють загальноосвітні потреби учнів (етика, історія релігій та культур, риторика, логіка, рідний край, хореографія, креслення, основи споживчих знань, світ професій тощо);

  • індивідуальні заняття та консультації.

У пояснювальній записці вказується з якою метою і на які предмети, чи курси розподілено години варіативної складової.

Якщо години варіативної складової відводяться на збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріантної складової, то в робочих навчальних планах у колонці «Інваріантна складова» напроти відповідного предмета ставиться напис X+Y, де X – кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення предмета, а Y – кількість годин варіативної складової, додатково відведених на вивчення цього предмета.

Якщо години варіативної складової відводяться на курси за вибором, спецкурси то у колонці «Варіативна складова» зазначаються ці курси та вказується кількість годин на їх вивчення. Курси можуть бути розраховані на 9, 18, 35 чи 70 академічних годин.

За рішенням навчального закладу облік занять з курсів за вибором, спецкурсів може здійснюватися на сторінках класного журналу або у окремому журналі. Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів також приймається навчальним закладом.Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому зазначається з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться.

При розподілі варіативної складової навчального плану слід враховувати, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури при визначенні цього показника не враховуються.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

У спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях, колегіумах за рахунок загального навчального навантаження навчальний заклад може збільшувати гранично допустиме навантаження учнів до меж, що не перевищують санітарно-гігієнічних норм.Класи

5-денний навчальний тиждень

6-денний навчальний тиждень

1

20

22,5

2

22

23

3

23

24

4

23

24

5

28

30

6

31

32

7

32

34

8

33

35

9

33

36

10 - 12

33

36

У спеціалізованих школах (класах), ліцеях, гімназіях, колегіумах з поглибленим вивченням окремих предметів у інваріантній частині навчального плану виділено певну кількість годин на вивчення спеціалізованих навчальних предметів, курсів, пов’язаних із визначеною спеціалізацією та обраних відповідно до бажань учнів, їх батьків та у відповідності з матеріально-технічним, навчально-методичним та кадровим забезпеченням школи. У таких закладах мовою навчання може бути мова національної меншини, чи така мова може вивчатися. У такому випадку, при розробленні робочих навчальних планів потрібно використовувати два варіанти Типових планів: для спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів та для загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням (навчанням) мови (-ою) національної меншини (в частині вивчення (навчання) мови(-ою) національної меншини та «Літератури»).

Загальноосвітні навчальні заклади можуть розробляти експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.Експериментальні навчальні плани розробляються у випадку, коли навчальний заклад бере участь у всеукраїнських експериментах, що передбачають внесення змін до інваріантної складової Типових навчальних планів. При затвердженні та погодженні таких планів, до них додаються копії наказів про експериментальну роботу, копії документів, що підтверджують надання відповідних грифів Міністерства авторським та експериментальним програмам тощо.

Окремі науково-педагогічні проекти Всеукраїнського рівня мають Типові навчальні плани, затверджені Міністерством освіти і науки України. Робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, що беруть участь у таких науково-педагогічних проектах за наказами МОН України, затверджуються відповідним органом управління освітою і не потребують погодження в МОН України.Індивідуальні навчальні плани розробляються у випадку, коли у зв’язку із специфікою діяльності навчальний заклад не може використати жоден із варіантів затверджених Типових навчальних планів.

Індивідуальні й експериментальні робочі навчальні плани розробляються тільки для класів, в навчальних планах для яких передбачено зазначені вище зміни. Такі плани затверджуються департаментами (управліннями) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій і до 25 серпня мають отримати погодження Міністерства освіти і науки України.

Зразок

оформлення робочого навчального плану


Титульна сторінка робочого навчального плану

загальноосвітнього навчального закладуЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу/управління освіти

_________ райдержадміністрації/міської ради

____________________ПІБ

«____» _________ 201_ р.

МП


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

____________________________________________

повна назва ЗНЗ__________________ районної/міської ради Миколаївської області

на ____________ навчальний рік

Погоджено

на засіданні ради школи

(протокол №__ від ___)

Голова ради ЗНЗ

___________ ПІБ

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №__ від _______)

Голова педагогічно ради

____________ ПІБ

МП

Титульна сторінка робочого навчального планузакладу обласного підпорядкування

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту освіти,

науки та молоді

Миколаївської облдержадміністрації

_______________ В. В. Мельніченко

«____» _________ 201_ р.

МП


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

____________________________________________

повна назва ЗНЗМиколаївської обласної ради

на ____________ навчальний рік

Погоджено

на засіданні ради школи

(протокол №__ від ___)

Голова ради ЗНЗ

___________ ПІБ

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №__ від _______)

Голова педагогічно ради

____________ ПІБ

МП

Титульна сторінка робочого навчального планузакладу приватної форми власності


ПОГОДЖУЮ

Директор департаменту освіти,

науки та молоді

Миколаївської облдержадміністрації

_______________ В. В. Мельніченко

«____» _________ 201_ р.

МП


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор (назва закладу)

_______________ ПІБ директора

«____» _________ 201_ р.

МП


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

____________________________________________

повна назва ЗНЗ_____________________________________________

на ____________ навчальний рік

Погоджено

на засіданні ради школи

(протокол №__ від ___)

Голова ради ЗНЗ

___________ ПІБ

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №__ від _______)

Голова педагогічно ради

____________ ПІБ

МП

Титульна сторінка індивідуального/експериментального робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу
ПОГОДЖУЮ

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України

_______________ Ю. Г. Кононенко

«____» _________ 201_ р.

МП


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор департаменту освіти,

науки та молоді

Миколаївської облдержадміністрації

_______________ В. В. Мельніченко

«____» _________ 201_ р.

МП


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

____________________________________________

повна назва ЗНЗ__________________ районної/міської ради Миколаївської областіна ____________ навчальний рік

Погоджено

на засіданні ради школи

(протокол №__ від ___)

Голова ради ЗНЗ

___________ ПІБ

Погоджено

на засіданні педагогічної ради

(протокол №__ від _______)

Голова педагогічно ради

____________ ПІБ

МП

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

________________________НА _______ НАВЧАЛЬНИЙ РІК

(повна назва ЗНЗ)


І. Загальні засади

Тип закладу - _______________________________________
Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл. – __; 5-9 кл. – __; 10-11 кл. – __.
Орієнтовна кількість учнів: 1-4 кл. – __; 5-9 кл. – __; 10-11 кл. – __.
Режим роботи закладу:

  • мова навчання – ___________;

  • режим навчанняп’ятиденний/шестиденний;

  • початок занять – о ____ годині;

  • тривалість уроків у початковій школі, основній та старшій відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

  • тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778).


Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».
Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.
Для учнів 1–4-х класів створена одна (дві) ГПД. Робота групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу (постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 року № 1121).
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка