Методичні рекомендації щодо ущільнення навчального матеріалу з української мови І літератури в 2014/2015 навчальному році для знз з українською та румунською мовами навчанняСторінка3/19
Дата конвертації11.03.2016
Розмір2.48 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   196 клас

Програму ущільнено на 14 годин за рахунок:

резерв – 6 годин;

говоріння – 4 години;

повторення, узагальнення й поглиблення вивченого – 2 години;

повторення в кінці року – 2 години.Мовленнєва змістова лінія


п\п


Кіль-

кість


годин

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня мовленнєвої компетентності

учнів


1

25

21

(заг.)


Відомості про мовлення

Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат мовлення (той, хто говорить або пише), адресант мовлення (той, до кого спрямоване мовлення), тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично).

Повторення вивченого про текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту: наявність зачину, основної частини й кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв’язку між частинами тексту (повторення). Види зв'язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично).

Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація (практично). Складний план готового тексту; простий план власного висловлення.

Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль.

Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису приміщення й природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовлення (розповіді й опису, розповіді з елементами роздуму).

Жанри мовлення: оповідання, замітка, повідомлення, план роботи, оголошення, особливості їх побудови.


Учень (учениця):

розпізнає текст, його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове й відоме;

визначає ситуацію спілкування, її складники;

розрізняє стилі (розмовний, художній, науковий, офіційно-діловий) мовлення, сферу їх використання, типи (розповідь, опис приміщення і природи, роздум) і жанри мовлення (оповідання, замітка про вчинки людей, план роботи, оголошення), особливості їх побудови; збирає й систематизує зібраний матеріал для твору з основних джерел ;


2

2

2


Види робіт

Сприймання чужого мовлення:

Аудіювання (слухання-розуміння) Аудіювання текстів діалогічного й монологічного характеру, що належать до таких стилів: розмовного, художнього, офіційно-ділового, наукового; типів: розповідь, опис (зокрема опис приміщення й природи), роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, п’єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня; загадка, прислів’я, приказки.

Сприймання під час читання емоційно-оцінної інформації, прямо вираженої в тексті.

Розрізнення на слух частин тексту за поданим простим планом.


Читання мовчки і вголос

Читання мовчки текстів діалогічного й монологічного характеру, що належать до стилів: розмовного, художнього, офіційно-ділового, наукового; типів: розповідь, опис (зокрема опис приміщення й природи), роздум; жанрів мовлення: оповідання, замітка, стаття, п’єса, вірш, казка, байка, легенда, переказ, пісня; загадка, прислів’я, приказки.

Виразне читання вголос художніх, ділових, науково-популярних текстів, що належать до таких жанрів мовлення, як оповідання, стаття, замітка, п’єса, казка, байка, прислів’я, приказки, загадки (вивчення деяких для збагачення власного мовлення).

Учень (учениця):розуміє з одного прослухування фактичний зміст висловлювань інших людей (розповіді, лекції, повідомлення тощо), слідкує за змістом мовлення та його особливостями (тривалість звучання незнайомих художніх текстів обсягом 500-600 слів 5-6 хв., текстів інших стилів обсягом 400-500 (також офіційно-ділового) – 4-5 хв.;

виконує вказівки, які містяться в тексті щодо вибору одного із запропонованих варіантів відповіді на запитання за змістом текстом, ділить текст на частини, знаходить указані вчителем частини тощо;

визначає тему й основну думку, причинно-наслідкові зв’язки, основну й другорядну інформацію, зображувально-виражальні засоби тексту;

розрізняє емоційно-оцінну інформацію, прямо виражену в тексті; частини тексту за поданим простим планом;

оцінює особливості змісту й форми прослуханого тексту;

висловлює ставлення до змісту і критично формулює власні судження.

Учень (учениця):

читає мовчки відповідно до його віку незнайомі тексти різних стилів, типів і жанрів мовлення зі швидкістю 110-180 слів за хв.;

переглядає більші за обсягом тексти, ніж у попередніх класах, швидко знаходячи в них указані вчителем елементи тексту й змісту (виділені спеціальним шрифтом слова, розділові знаки, виноски, кількість абзаців на сторінці тощо, пряму мову й діалог, порівняння, опис чи роздум, висновки, ключові слова або пропущені слова тощо), основну й другорядну інформації;

осмислює й запам'ятовує найважливіші змістові віхи прочитаного;

аналізує структуру тексту, виділяючи в ньому мікротеми; добирає до них заголовки;складає складний план готового тексту;

оцінює прочитаний текст з погляду новизни його змісту, виразності мовного оформлення, задуму мовця тощо;

висловлює своє ставлення до змісту прочитаного тексту, критично формулюючи власні судження.
Учень (учениця):

читає вголос знайомі тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення (складніші порівняно з попереднім класом), з достатньою швидкістю (80-120 слів за хв.), плавно, з дикцією напам’ять чи близько до тексту відповідно до орфоепічних та інтонаційних норм,;

ділить речення на смислові відрізки, виділяє голосом ключові слова, ураховуючи ситуацію спілкування;

оцінює прочитаний вголос текст (його зміст, форму, задум і мовне оформлення);


3

21

17


ГОВОРІННЯ. ПИСЬМО

Відтворення готового тексту:
Перекази за простим і складним планами.

Говоріння:

Докладні перекази художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення, природи.

Вибірковий переказ тексту наукового стилю з елементами роздуму.

Письмо:

Докладні перекази художніх текстів розповідного характеру з елементами опису приміщення й тексту-роздуму.

Вибірковий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи.

Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням (опис природи чи приміщення).Учень (учениця):

переказує докладно й вибірково (усно й письмово) почуті й прочитані тексти художнього й наукового стилів мовлення обсягом (для докладного переказу 150-200 слів, вибіркового – орієнтовно 250-300 слів) за самостійно складеним простим і складним планами, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці, з дотриманням композиції, мовних, стильових особливостей та авторського задуму; помічає й виправляє недоліки у своєму й чужому мовленні;

оцінює текст (його зміст, форму, задум і мовне оформлення).

4

Створення власних висловлювань:

Діалогічне мовлення:

Діалог, його розігрування відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов’язаної з особистими враженнями від певних подій, спостереженнями, обміном думками, життєвим досвідом учнів, етикетного характеру.

Монологічне мовлення:

Твори за простим планом.Говоріння:

Твори-описи приміщення та природи на основі особистих вражень у художньому стилі.Учень (учениця):

складає й розігрує діалоги певного обсягу (орієнтовно 7-8 реплік для двох учнів) відповідно до запропонованої ситуації спілкування, запитань, досягаючи комунікативної мети;

дотримується норм української літературної мови;

висловлює особисту позицію щодо обговорюваної теми, дотримуючись правил спілкування, уживає прислів’я й приказки для висновків та узагальнень;

оцінює текст (його зміст, форму, задум і мовне оформлення);

добирає й систематизує для самостійних висловлювань матеріал на основі різних інформаційних джерел (зокрема й ресурсів Інтернету).
Учень (учениця):

складає усні й письмові твори за

простим планом, обираючи відповідний до ситуації спілкування таТвір-оповідання за жанровою картиною.

Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі.Письмо:

Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі.

Твір-опис природи за картиною в художньому стилі.

Твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі.

Твір-оповідання на основі побаченого.

Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.Ділові папери. План роботи. Оголошення.

задуму стиль мовлення (розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий); тип мовлення (зокрема твір-опис приміщення й природи, твір-роздум про вчинки людей), жанри мовлення (оповідання на основі побаченого, повідомлення, замітка про вчинки людей, план роботи, оголошення), мовні засоби, ураховуючи особливості ситуації спілкування, відповідно до заданої структури (вступ, основна частина, кінцівка), комунікативного завдання;

додержується вимог до мовлення й основних правил спілкування;

помічає й виправляє недоліки у своєму й чужому мовленні;

оцінює текст (його зміст, форму, задум і мовне оформлення).

Міжпредметні зв'язки. Інтер'єр і пейзаж у літературному творі; усна характеристика літературного героя; письмовий відгук про невеликий твір (література); переказ текстів наукового стилю (історія, природознавство); усні роздуми на математичні теми (математика); усний опис змісту й художніх засобів творів живопису, які зображують інтер'єр, пейзаж; усна розповідь за змістом жанрової картини про вчинки людей; теплі й холодні кольори; властивості, кольорове багатство довкілля (образотворче мистецтво).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка