Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладахСторінка2/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3

Математика. 5 клас

(4 год на тиждень у І семестрі - 64 год, 4 год на тиждень

у II семестрі - 76 год, разом 140 год)

У процесі вивчення математики у 5 класі у 2014-2015 навчальному році використовуємо нормативно-правове забезпечення за минулий навчальний рік. Згідно Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства від 03.04.2012 № 409 на вивчення математики у 5 класі відводиться 4 години на тиждень.

Для учнів 5 класу залишаються чинними інструктивно-методичні рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 24.05.13 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі» ознайомитись з якими можна на сайті МОН (http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/), а для учнів 7-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року № 1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).

Звертаємо увагу вчителів математики на те, що у 2014-2015 навчальному році у 5 класі впроваджується новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти й нова навчальна програма з математики (додаток А та додаток Б).

Серед основних новацій такі: для забезпечення високого рівня знань іноземних мов - учні п’ятих класів вивчатимуть дві іноземні мови; розпочнеться вивчення інформатики; передбачено посилення використання здоров’язбережувальних технологій; підвищена увага приділятиметься природничій та екологічній освіті.

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 5 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі у розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

Курс математики 5 класу передбачає розвиток, збагачення і поглиблення знань учнів про числа і дії з ними, числові й буквені вирази, величини та їх вимірювання, рівняння, числові нерівності, а також уявлень про окремі геометричні фігури на площині і в просторі. Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні уміння і навички, що мають бути сформовані на цьому ступені вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де застосовуються математичні знання.

Основу курсу становить розвиток поняття числа та формування міцних обчислювальних і графічних навичок. У 5 класі відбувається послідовне введення дробів (звичайних і десяткових) разом із формуванням культури усних, письмових, інструментальних обчислень.

Навчальний матеріал, що стосується виразів, величин, рівнянь і нерівностей, геометричних фігур, має загалом пропедевтичний характер. Ознайомлення з ним готує учнів до свідомого системного вивчення відповідних тем у курсах алгебри і геометрії. Зокрема, учні мають дістати уявлення про використання букв для запису законів арифметичних дій, формул, навчитись обчислювати значення простих буквених виразів, складати за умовою задачі й розв’язувати нескладні рівняння першого степеня на основі залежностей між компонентами та результатом арифметичних дій. Вивчення відсотків у 5 класі передбачає розв’язування задач на знаходження відсотка від числа та числа за його відсотком. Третій тип задач на відсотки – знаходження відсоткового відношення двох чисел, – вивчатиметься в 6 класі.

Важливе значення для підготовки учнів до систематичного вивчення алгебри, геометрії та інших предметів мають початкові відомості про метод координат, які дістають учні 5 класу: зображення чисел на координатному промені, знаходження відстані між двома точками за їх координатами на координатному промені.

Істотне місце у вивченні курсу займають текстові задачі, основними функціями яких є розвиток логічного мислення учнів та ілюстрація практичного застосування математичних знань. Під час розв’язування текстових задач учні також вчаться використовувати математичні моделі. Розв’язування таких задач супроводжує вивчення всіх тем, передбачених програмою.

Зміст геометричного матеріалу включає початкові відомості про планіметричні (відрізок, промінь, пряма, кут, трикутник, прямокутник, квадрат, многокутник) і стереометричні (прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда) фігури. Учні набувають навичок вимірювання довжини відрізка й градусної міри кута, знаходження периметрів, площ і об’ємів деяких фігур, побудови геометричних фігур за допомогою лінійки, косинця, транспортира і циркуля. Розширюються уявлення учнів про вимірювання геометричних величин на прикладах вимірювання і порівняння відрізків і кутів, побудови відрізків заданої довжини і кутів із заданою градусною мірою, оперування формулами периметрів, площ і об’ємів геометричних фігур, зокрема знаходження невідомого компонента формули за відомими. Побудова кута за допомогою транспортира або косинця (прямого кута), прямої та відрізка за допомогою лінійки використовується при побудові трикутників і прямокутників.

Основа інтеграції геометричного матеріалу з арифметичним і алгебраїчним — числові характеристики (довжина, площа, об’єм) геометричних фігур. Узагальнюються знання учнів про одиниці вимірювання довжини, площі, об’єму і вміння переходити від одних одиниць до інших, оскільки ці знання і вміння використовуються у вивченні предметів природничого циклу і в трудовому навчанні.

У навчання математики в 5 класі вводяться елементи комбінаторики. Учні набувають умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих варіантів.

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, переможцями було визнано 3 підручники з математики:


 • «Математика. 5 клас» (автори Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.),

 • «Математика. 5 клас» (автори: Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.),

 • «Математика. 5 клас» (автор Істер О.С.).

Математика. 6 клас

(4 год на тиждень у І семестрі - 64 год, 4 год на тиждень

у II семестрі - 76 год, разом 140 год)


№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

І

Подільність чисел

10

1 + вхідне

II

Звичайні дроби

30

3

III

Відношення 1 пропорції

24

2

IV

Раціональні числа та дії над ними

64

5

V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1

У 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів продовжать навчання за новою програмою «Математики. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-ducation/educati onal_programs/1349869088/). За типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОНмолодьспорту від 03.04.3012 №409, на вивчення математики у 6 класі відводиться 4 години на тиждень.

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики як у 5 так і в 6 класах покладено компетентнісний підхід (додаток В).

 Курс математики 6 класу передбачає розвиток і поглиблення знань учнів про числа і дії над ними, числові й буквенні вирази, величини та їх вимірювання, рівняння, числові нерівності, а також уявлень про окремі геометричні фігури на площині і в просторі. Понятійний апарат, обчислювальні алгоритми, графічні уміння і навички, що мають бути сформовані на цьому ступені вивчення курсу, є тим підґрунтям, що забезпечує успішне вивчення в наступних класах алгебри і геометрії, а також інших навчальних предметів, де застосовуються математичні знання.

Основу курсу становить розвиток поняття числа та формування міцних обчислювальних і графічних навичок. У 6 класі продовжується поступове розширення множини натуральних чисел до множини раціональних чисел шляхом послідовного введення дробів (звичайних і десяткових), а також від’ємних чисел разом із формуванням культури усних, письмових, інструментальних обчислень.

Важливе значення для підготовки учнів до систематичного вивчення алгебри, геометрії та інших предметів мають початкові відомості про метод координат, які дістають учні 6 класу: зображення чисел на координатній прямій, прямокутна система координат на площині, виконання відповідних побудов, побудова і аналіз окремих графіків залежностей між величинами.

Істотне місце у вивченні курсу займають текстові задачі, основними функціями яких є розвиток логічного мислення учнів та ілюстрація практичного застосування математичних знань. Під час розв’язування текстових задач учні також вчаться використовувати математичні моделі. Розв’язування таких задач супроводжує вивчення всіх тем, передбачених програмою.

Зміст геометричного матеріалу включає початкові відомості про планіметричні (коло, круг, сектор) і стереометричні (циліндр, конус, куля) фігури.

Вивчення геометричних фігур має передбачати використання наочних ілюстрацій, прикладів із довкілля, життєвого досвіду учнів, виконання побудов і сприяти виробленню вмінь виділяти форму і розміри як основні властивості геометричних фігур. Закріплення понять супроводжується їх класифікацією (кутів, трикутників, взаємного розміщення прямих на площині). Властивості геометричних фігур спочатку обґрунтовуються дослідно-індуктивно, потім застосовуються в конкретних ситуаціях, що сприяє виробленню в учнів умінь доказово міркувати.

Основа інтеграції геометричного матеріалу з арифметичним і алгебраїчним — числові характеристики (довжина, площа, об’єм) геометричних фігур. Узагальнюються знання учнів про одиниці вимірювання довжини, площі, об’єму і вміння переходити від одних одиниць до інших, оскільки ці знання і вміння використовуються у вивченні предметів природничого циклу і в трудовому навчанні.

У навчання математики в 6 класі вводяться елементи теорії ймовірностей. В учнів формуються початкові відомості про множину, її елементи. На прикладах пояснюються поняття випадкової події та ймовірності її появи.

Важливим є формування в учнів умінь подавати дані у вигляді таблиць, графіків і діаграм різних типів та на основі їхнього аналізу робити відповідні висновки.

Вивчення математики у 6 класі здійснюється з переважанням індуктивних міркувань в основному на наочно-інтуїтивному рівні із залученням практичного досвіду учнів і прикладів із довкілля. Відбувається поступове збільшення теоретичного матеріалу, який вимагає обґрунтування тверджень, що вивчаються. Це готує учнів до ширшого використання дедуктивних методів на наступному етапі вивчення математики.

За результатами Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів, переможцями було визнано 3 підручники з математики:


 • Підручник «Математика. 6 клас», автори А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір,видавництво «Гімназія»,2014.

 • Підручник «Математика. 6 клас» (авт. Тарасенкова Н.А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.), Видавничий дім «Освіта», 2014.

 • Підручник «Математика. 6 клас».(авт. Істер О.С), видавництво «Генеза»2014.

Датальну інформацію про ці підручники можете прочитати на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).
7 клас

Алгебра

(3 год на тиждень у І семестрі - 48 год, 2 год на тиждень

у II семестрі - 38 год, разом 86 год)

п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

Повторення навчального матеріалу

І

Лінійні рівняння з однією змінною

9

діагностичне
II

Цілі вирази

47

4
III

Функції

10

1
IV

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

14

1
V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1

Геометрія

(1 год на тиждень у І семестрі - 16 год, 2 год на тижденьу II семестрі – 38 год, разом 54 год)

п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість тематичних оцінювань

Повторення навчального матеріалу

І

Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

4

діагностичне
II

Взаємне розташування прямих на площині

12

1
ІІІ

Трикутники

18

2
IV

Коло і круг. Геометричні побудови

14

1-2
V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1
Навчання математики у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладах буде здійснюватися за підручниками:

 • «Алгебра. 7 клас» (автори В. Р. Кравчук, Г. М. Янченко) видавництва «Підручники і посібники»,

 • «Алгебра. 7 клас» (автори Г. П. Бевз і В. Г. Бевз) видавництва «Зодіак-ЕКО»,

 • «Алгебра. 7 клас» (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір) видавництва «Гімназія»;

 • «Алгебра. 7 клас» (автор О. С. Істер) видавництво «Освіта»;

 • «Геометрія. 7 клас» (автори М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова) Видавництва «Зодіак-ЕКО»,

 • «Геометрія. 7 клас» (автори Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, Н. Г. Владімірова) видавництва «Вежа»,

 • «Геометрія. 7 клас* (автор Г. В. Апостолова) видавництва «Ґенеза»,

 • «Геометрія. 7 клас» (автори А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір) видавництва «Гімназія»;

 • «Геометрія. 7 клас» (автор О. С. Істер) видавництва «Освіта».


8 клас

Алгебра

(2 год на тиждень у І семестрі - 32 год, 2 год. на тиждень

у II семестрі - 38 год., разом 70 год.)

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

Повторення навчального матеріалу

І

Раціональні вирази

32

Діагностична +2
ІІ

Квадратні корені. Дійсні числа

14

1
ІІІ

Квадратні рівняння

18

1
ІV

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1


Геометрія

(2 год на тиждень у І семестрі - 32 год., 2 год. на тиждень

у II семестрі – 38 год., разом 70 год.)

№ п/п

Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

Повторення навчального матеріалу

І

Чотирикутники

24

Діагностична+2
ІІ

Подібність трикутників

14

2
ІІІ

Многокутники. Площі многокутників

10

1
ІV

Розв’язування прямокутних трикутників

14

1
V

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

1Вивчення математики у 8-х класах буде здійснюватись за такими підручниками: • Алгебра (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництво „Гімназія”;

 • Алгебра (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництво „Зодіак-ЕКО”;

 • Алгебра (авт. Істер О.С.) видавництво „Освіта”;

 • Алгебра (авт. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черево І.М.) видавництво „Ґенеза”.

 • Геометрія (авт. Бурда М.І.) видавництво „Зодіак-ЕКО”;

 • Геометрія (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництво „Вежа”;

 • Геометрія (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.) приватне підприємство „АН ГРО ПЛЮС”;

 • Геометрія (авт. Апостолова Г.В.) видавництво „ Ґенеза”;


9 клас

Згідно з програмою на вивчення математики в 9 класі відводиться 4 год на тиждень (по 2 год на алгебру (2 год. на тиждень у І семестрі – 32 год.,


2 год. на тиждень у ІІ семестрі – 38 год., всього 70 год.) і геометрію (2 год. на тиждень у І семестрі – 32 год., 2 год. на тиждень у ІІ семестрі – 38 год.,
всього 70 год.)). Програма з алгебри для 9 класу передбачає вивчення чотирьох розділів: «Нерівності», «Квадратична функція», «Елементи прикладної математики», «Числові послідовності».

Навчання математики в 9-х класах буде здійснюватись за підручниками: • Алгебра (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г.) видавництва «Зодіак-ЕКО»;

 • Алгебра (авт. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І.) видавництва «Навчальна книга - Богдан»;

 • Алгебра (авт. Кравчук В.Р., Янченко Г.М., Підручна М.В.) видавництва «Підручники і посібники»;

 • Алгебра (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.) видавництва «Гімназія»;

 • Алгебра (авт. Біляніна О.Я., Кінащук Н.Л., Черевко І.М.) видавництва «Генеза»;

 • Геометрія (авт. Апостолова Г.В.) видавництво «Генеза»;

 • Геометрія (авт. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництво «Зодіак- ЕКО»;

 • Геометрія (авт. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижановський О.Ф., Єршов С.В.) видавництво «Ранок»;

 • Геометрія (авт. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С.);

 • Геометрія (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г., Владімірова Н.Г.) видавництва «Вежа».


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка