Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмамиСкачати 95.13 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір95.13 Kb.
УДК 371.214:51

В. В. Грінчук,

завідувачка науково-методичної лабораторії математикиметодичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014/2015 навчальному році

У 2014/2015 навчальному році вивчення математики в загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами.

Вивчення математики в 5–6х класах загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватись за новою навчальною програмою та новим Державним стандартом для учнів 5–9х класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт.: М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. Нелін, Д. А. Номіровський, А. В. Паньков, Н. А. Тарасенкова, М. В. Чемерис, М. С. Якір), розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

У 7–9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів навчання здійснюватиметься за програмами, надрукованими у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5–12 класи» (К. : Перун, 2005), а також у науково-методичному журналі «Математика в школі» (2006, № 2), «Математичній газеті» (2009, № 9, 10).

У 8–9 класах (поглиблене вивчення): Математика 8–9 класи. Програма для класів з поглибленим вивченням математики // Інформаційний збірник МОН України. — 2008. — № 16–17, розміщена на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

У 10–11 класах математика вивчатиметься за програмами, надрукованими у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки і профільного навчання» (Харків : Ранок, 2011), розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.Таблиця розподілу годин на вивчення математики
за різними рівнями змісту освіти


Навчальні предмети


Кількість годин на тиждень в класах


Рівень стандарту


Академічний рівень


Профільний рівень


Поглиблене вивчення


10


11


10


11


10


11


10


11


Математика


3


3
Алгебра та початки аналізу2


3


5


5


5


5


Геометрія
2


2


4


4


4


4


Програма поглибленого вивчення математики розрахована на вивчення математики у 8–11 класах (навчальні заклади, які розпочали вивчення математики у 8му класі на поглибленому рівні, продовжують поглиблене вивчення у 10–11х класах)

Програмно-методичні матеріали щодо вивчення курсу математики (орієнтовне календарне планування для загальноосвітніх та профільних класів, завдання для підсумкового тематичного оцінювання) — в Інформаційних збірниках МОН № 13–14, 2006–2009 рр., журналі «Математика в школі» (№ 6, 2006–2009 рр.), журналі «Математика в школі» № 6, 7–8 2011 р., «Математика в школах України» № 19–21 2011 р., № 22–24 2012 р., газеті «Математика» № 26–27, 46–47 2011 р., № 29–31 2012 р.

Профільна школа

Реалізація профільного навчання математики у 10–11х класах та допрофільної підготовки у 5–9х класах забезпечується системою курсів за вибором та факультативів (за рахунок варіативного компонента), які певним чином враховують інтереси і можливості учнів даного профілю.

Функції курсів за вибором — поглиблення та розширення основного змісту математики відповідно до профілю навчання, надання можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.

Навчальні програми, орієнтовне календарно-тематичне планування та методичні рекомендації щодо викладання курсів за вибором і факультативів надруковані у «Збірнику програм для допрофільної підготовки та профільного навчання» (у двох частинах) / упоряд.: Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна. — Х. : Ранок, 2011.Збірник навчальних програм курсів
за вибором і факультативів для профільної школи у 2-х частинах

У 1шу частину включено:

– 11 програм курсів за вибором для 8–9х класів;

– 4 програми для спеціалізованих закладів освіти;

– 16 програм факультативів для 5–9х, 8–11х класів;

– програму гуртка з математики.

У 2гу частину включено:

– 4 державні програми з математики (рівні: стандарту, академічний, профільний, для класів з поглибленим вивченням математики);

– 26 програм курсів за вибором;


  • 7 програм факультативів для старшої школи.Програми курсів містять:

Обов’язково

 Пояснювальну записку (мета, завдання курсу, цільова аудиторія, рекомендації щодо режиму вивчення, очікувані результати).

 Навчально-тематичний план (перелік розділів і тем з їх стислою анотацією та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів).

 Список літератури.Додатково

 Орієнтовне календарно-тематичне планування.

 Методичні рекомендації до викладання курсу (опис засобів організації навчального процесу, вказівки до опрацювання основних змістових ліній курсу, дидактичні матеріали, рекомендації щодо оцінювання результатів навчання).

 Набір дидактичних вправ.


У класах відповідних профілів замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси — «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10му класі і 3 години на тиждень в 11му класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10му класі і 3 години на тиждень в 11му класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

Звертаємо увагу вчителів на:

– удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

– диференційоване навчання та індивідуальну роботу з учнями;

– використання нових інформаційних технологій у поєднанні з традиційними засобами навчання;

– практичну спрямованість навчання математики;

моделювання життєвих ситуацій;

– аналіз кількісних даних, що представлені у різних формах;

– відсоткові розрахунки;

– пропорційні відношення;

– дії з дробами;

– розвиток логічного та креативного мислення.

Методичну роботу районних і міських методичних кабінетів з педагогічними кадрами спрямовувати на:

– підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педагогічних колективів, досягнення позитивних результатів навчального процесу;

– організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

– формування інноваційної культури вчителя математики;

– удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

– використання новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання;

– активізацію роботи з молодими вчителями математики;

– вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 р. № 882 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчальновиховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, схвалені відповідною комісією науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 р. № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5–11 класах» (окрім кількості контрольних робіт).

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 р. № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували у 5–6х класах — 2,5 години; у 7–9х класах — 3 години; у 10–11х класах — 4 години.

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 р. № 496 «Інструкція з ведення класного журналу для учнів 5–11(12) класів ЗНЗ».

Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу). Під час вивчення кожної теми вчитель підтримує зворотній зв’язок з учнями через: поточне оцінювання, перевірку виконання домашніх завдань, ведення зошита, проведення діагностичної самостійної роботи (25–45 хвилин), 1–2 коротких самостійних робіт (10–15 хвилин), письмової контрольної роботи (бажано з використанням тестових технологій).

Після закінчення вивчення теми рекомендуємо провести урок узагальнення знань, умінь і навичок та урок корекції знань, умінь і навичок (після контрольної роботи).

Тематична оцінка виставляється за результатами опанування учнями матеріалу теми протягом її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (самостійних, контрольних робіт) та навчальної активності учнів (але не середнє арифметичне всіх оцінок, а враховуючи динаміку особистих навчальних досягнень кожного учня під час вивчення теми).Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого навчального плану.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.Інтернет-ресурси
для вчителів математики:


http://www.mon.gov.ua — Міністерство освіти і науки України

http://www.teacher.at.ua — Методична скарбничка

http://sites.google.com/site/matematikaonlajn — Математика в школі онлайн

http://www.matholymp.org.ua — Математичний олімпіадний рух

http://www.math.ru — Матеріали з математики в Єдиній колекції цифрових освітніх ресурсів

http://www.bymath.net — Вся елементарна математика

http://www.formula.co.ua — Математика для школи

http://www.problems.ru — Задачі (допомога при підготовці гуртків та факультативних занять у школі)

http://www.olimpiada.ru — Математичні олімпіади для школярів

http://www.kvant.info; http://kvant.mccme.ru — Науково-популярний фізико-математичний журнал «Квант»

http://www.ukrtym.blogspot.com/ — Турнір юних математиків

http://www.etudes.ru — Математичні етюди

http://mathworld.ru/about Світ математики

http://yroki.at.ua/ — Творчий вчитель математики

http://metodportal.net/ Методичний портал

http://mysl.lviv.ua/ — Країна міркувань

http://www.testmath.com.ua/ — Вивчаємо математику

http://zadachi.mccme.ru/ — Задачі

http://matematika-na5.narod.ru/ — Математика — на 5!

http://www.igraza.ru/ — Ігри, ребуси, загадки

http://www.golovolomka.hobby.ru Головоломки, логічні задачі

http://www.danetka.ru/cgi-bin/main.pl — Граємо в логічну гру «Ситуації»


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка