Методичні рекомендації та зразки оформлення розділів комплексу навчально методичного забезпечення дисципліниСкачати 309.39 Kb.
Дата конвертації13.03.2016
Розмір309.39 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Охтирський коледж

Сумського національного аграрного університету

Методичні рекомендації
та зразки оформлення розділів комплексу

навчально – методичного забезпечення дисципліни


(на допомогу викладачу)

2015 р.


Укладачі:
Гавриш О.М. – заступник директора з

навчально-виховної роботи


Курська Н. П. – завідувач методичного кабінету

Зміст
Вступ

1. Структура методичного комплексу дисципліни

2. Характеристика і склад розділів комплексу навчально – методичного забезпечення дисципліни

ВСТУП
Навчальний процес у вищих навчальних закладах здійснюється у відповідності з нормативним документом «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства ос віти України від 2 червня 1993 р. № 161.

Навчально – методичне забезпечення навчального процесу – це один із розділів Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

Цей розділ містить перелік структурних елементів комплексу методичного забезпечення дисципліни, який є одним із факторів якісної підготовки фахівців.

Комплекс навчально – методичного забезпечення (КНМЗ) дисципліни являє собою сукупність методичних матеріалів (планів занять, програм, конспектів лекцій, інструкційних карт, тощо), що забезпечують навчальний процес у відповідності з державним стандартом.

Для удосконалення організації навчально – методичного забезпечення дисципліни в коледжі, поліпшення якості проведення навчальних занять та впорядкування навчально – методичної документації розроблено методичні рекомендації та зразки оформлення структурних розділів КНМЗ.

Методичні рекомендації адресовані перш за все, молодим викладачам та викладачам, які працюють над вдосконаленням КНМЗ.1. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ДИСЦИПЛІНИ
Згідно наказу Міністерства ос віти України від 2бчервня 1993 р. № 161. «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» навчально – методичний комплекс дисципліни у коледжі складається із 15 структурних розділів (елементів):

1. Навчальна типова програма дисципліни.

2. Робоча навчальна програма дисципліни.

3. програми навчальної, технологічної і професійної практик.

4. План занять.

5. Навчально – наочні посібники, технічні засоби навчання, тощо.

6. Конспект лекцій з дисципліни.

7. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань для обов’язкових контрольних робіт, завдань для контрольних робіт з навчального матеріалу, виділеного на самостійне вивчення студентами.

8. Інструктивно – методичні матеріали до семі-нарських, практичних і лабораторних занять.

9. Завдання на курсові та дипломні проекти.

10. Контрольні завдання до семінарських, практич-них і лабораторних занять, завдання для модульних заліків

11. Питання до екзаменаційних білетів, екзамена-ційні білети.

12. Методичні вказівки, розробки для викладача.

13. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів.

14. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної форми навчання.

15. Інші матеріали.2. ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД РОЗДІЛІВ КОМПЛЕКСУ НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ.
1. Типова програма дисципліни

Основним документом, на основі якого планується навчальний процес в коледжі, є навчальна (типова) програма.

Цей розділ КНМЗ містить ксерокопію навчальної програми або її оригінал з вкладишами ОПП та ОКХ відповідної спеціальності.
2. Робоча програма дисципліни

Робоча навчальна програма з дисципліни розробляється на основі навчальної (типової) програми і затверджується головою циклової комісії та заступником директора з навчально – методичної роботи. Якщо дисципліна читається на декількох спеціальностях – то розробляється декілька робочих навчальних програм.

Вона складається з наступних розділів:

1) мета дисципліни, її місце в навчальному процесі;

2) тематичний план;

3) зміст дисципліни;

4) форми та зміст поточного і підсумкового контролю;

5) перелік навчально – методичної літератури.
3. Програми навчальної, технологічної та професійної практик.

Розділ містить типову програму практики, робочу навчальну програму практики та матеріали, що дозволяють своєчасно оформити звіти.


4. Плани занять оформляються на кожний вид заняття (лекційне, семінарське, практичне, лабораторне). Плани занять оформлюються за наведеною схемою.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема:Вид заняття:Мета:

Дидактична:Виховна:Методи:Дидактичні засоби навчання:Література:

Основна:Додаткова:СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ
№ 1. Організаційна частина заняття


№ 2. Повідомлення теми, мети та основних

завдань заняття


№ 3. Актуалізація опорних знань студентів та

контроль вихідного рівня знань


№ 4. Мотивація навчальної діяльності студента


Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і виховної мети. Їх зміст і послідовність.


№ 5. Підведення підсумків заняття
Домашнє завдання


Викладач

Сумський національний аграрний університет

Охтирський коледжНавчально-методична карта (план)

ЗАНЯТТЯ № ___Навчальна дисципліна: Газові мережі та устаткування

(найменування)

Тема заняття: Колодязі. Ковери.:

Вид заняття: : лекція

Н
Між-

дисц.


зв’яз-ки
авчальна:
ознайомити студентів з призначенням, будовою, вимогами щодо розташування колодязів,коверів, ; сформувати знання та вміння.

В
Мета

занят-


тя
иховна:
формування вміння логічно мислити, залучати студентів до самостійної роботи

Забезпечуючі“Природні та штучні гази„ “Фізика„__“__Хімія__„_________

Забезпечувані: «Експлуатація», «ТОМБР»___

Наочні посібники, роздатковий матеріал тощо плакати, натуральні зразки

Навчальні місця (для практичних занять, лабораторних робіт): аудиторія №1

Література:

Основна:


[2] ДБН В. 2.5-20-2001 Газопостачання /Держбуд України.- К.: Держбуд України, 2001.- стор.

[12] Кязимов К.Г. Справочник газовика- М.: Высшая школа , 2000.стр.50

[Л-3] Кязимов К.Г. Устройство и эксплуатация газового хозяйства- М. : « Колос» стор -109-110

Додаткова

[Л-5] Гордюхин А.И. Газовые сети и установки- М: Стройиздат,1978, стр108

[Л-13] Климко П.М. Рекомендації по вибору матеріалів для будівництва систем газопостачання Частина 1. Газопроводи зовнішні і внутрішні , 1999 стор 43-47

Зміст заняття


елемента

Відведе-ний час

Структура заняття

Методи

навчан-ня

Додаток, зміни, зауваження

1

2

3

4

5

1Організаційний частина:

 • привітання

 • інформація про відсутніх

перевірка підготовки студентів та аудиторії до заняття, запис у журнал2Основна частина

Актуалізація опорних знань і умінь студентів

Пригадаємо матеріал попереднього заняття для глибшого засвоєння теми

 1. Які ви знаєте споруди на газопроводах? Назвіть їх призначення.

 2. В чому відмінність між спорудою та арматурою?

 3. В чому полягає відмінність між гідро затвором та конденсатозбірнико?. Наведіть приклад.

 4. З якого матеріалу виготов-ляють лінзи компенсаторів?

 5. Поясніть на власному прикладі призначення компенсатора.


Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності студентів

Тема : Колодязі. КовериПлан

1. Колодязі. Особливості їх конструкт-цій, варіанти виконання, вимоги до влаштування.


мікро-фон

Запис на дошці


Моти-вація навчаль-ної діяльно-ті
3Колодязі. Особливості їх конструкцій, варіанти виконання, вимоги до влаштування.

1. Для безпечної та безперебійної експлуатації запрної арматури, конденсатозбірників на трасі газопроводу встановлюють захисні споруди – ковери та колодязі. В чому відмінність між двома спорудами, їхні конструктивні особливості і будуть основною темою нашого заняття.4

60´

Вивчення нового матеріалу

1 Колодязі. Особливості їх конструкцій, варіанти виконання, вимоги до влаштування..

Викладач робить висновки

- розповідь

- бесіда

- пояснення

- коло ідей

2. Колодязі. Особливості їх конструкцій, варіанти виконан-ня, вимоги до влаштування.

Викладач робить висновки.

- розповідь

- бесіда

- пояснення

- коло ідей

5Заключна частина

Закріплення нових знань і вмінь

1. Назвіть в чому полягає відмінність між колодязями та коверами. Наведіть приклад.

2. З яких конструктивних елементів складається колодязь?

3. В чому відмінність між колодязями мілкого та глибокого закладання?

4. Як розташовуються люки колодязів відносно землі в залеж-ності від місця встановлення?

5. Чому ковери називають литими конструкціями.?

«мікро-фон»
6Підсумок заняття (основні висновки)

Колодязі на газопроводах служать для розміщення в них відключаючих пристроїв та компенсаторів. Перекриття колодязів влаштовують з′ємним для безпечного ведення ремонтних робіт.

Ковери призначені для захисту арматури конденсатовідвідних труб, гідрозатворів, вивідних елементів контрольних пунктів і провідників, що виходять на поверхню землі, від механічних пошкоджень


Підсум-ки виклада-ча


Домашнє завдання

Опрацювати матеріал

- в конспекті;

- [2] стор 156-159;

- [3 ]стор 109-110;

- [12] стор 50;
Викладач _________ Н.Ю.Кошель
Контрольні питання:


 1. Що являє собою КВП?

 2. В яких місцях встановлюють КВП?

 3. Як правильно виміряти потенціал газопроводу? Назвіть необхідні прилади та пристосування для цього.

 4. В чому заключається призначення електрода порівняння?

 5. В чому полягає основне призначення КТ?

 6. Як правильно і в яких місцях встановлюється контрольна трубка?

Методичні рекомендації

викладачам щодо заповнення

планів занять


Приблизна структура лекційного заняття
1. Організаційна частина.

2. Повідомлення теми та мети завдання.

3. Актуалізація опорних знань.

4. Мотивація навчальної діяльності.

5. Усвідомлення нових знань (або вивчення нового матеріалу, або засвоєння нових знань)

План лекції:

1.

2.

3.

4.


6. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

7. Підведення підсумків заняття, відповіді на запитання студентів.

8. Видача завдання для самостійної роботи.
Примірна структура практичного заняття
1. Організаційна частина.

2. Повідомлення теми та мети завдання.

3. Актуалізація опорних знань та контроль вихідного рівня знань студентів.

4. Мотивація навчальної діяльності.

5. Формування вмінь та навичок студентів (або закріплення вмінь та навичок або перевірка вмінь та навичок).

Зміст основної частини заняття

1.

2.

3.

4.


6. Поточний контроль виконання роботи.

7. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

7. Підведення підсумків заняття.

8. Видача завдання для самостійної роботи.


Примірна структура лабораторного заняття
1. Організаційна частина.

2. Повідомлення теми та мети завдання.

3. Актуалізація опорних знань та контроль вихідного рівня знань студентів.

4. Мотивація навчальної діяльності.

5. Інструктаж з техніки безпеки.

6. Вступний інструктаж студентів щодо виконання лабораторної роботи.

7. Самостійне виконання студентами завдань лабораторної роботи.

Зміст основної частини заняття (зміст завдання):

1.

2.

3.

4.

8. Поточний контроль виконання роботи, консультативна робота.

9. Захист звітів про роботу.

10. Узагальнення та систематизація знань, вмінь та навичок.

11. Підведення підсумків заняття.

12. Видача завдання для самостійної роботи.

13. Прибирання робочих місць.


Примірна структура семінарського заняття
1. Організаційна частина.

2. Повідомлення теми та мети завдання.

3. Актуалізація опорних знань студентів.

4. Мотивація навчальної діяльності.

5. Вступне слово викладача.

6. Бесіда (диспут, дискусія, наслухування рефератів, обговорення доповідей та рефератів, рецензування відповідей студентів, тощо).

Зміст основної частини заняття

1.

2.

3.

4.

7. Заключне слово викладача.

8. Підведення підсумків заняття. Мотивована оцінка роботи студентів.

8. Видача завдання для самостійної роботи.

Види навчальних занять,

їх типи та методиВиди занять

Типи

Методи

Лекція – інформаційно-повідомлювальний виклад матеріалу з елементами проблемності і наочності

вступна

проблемна

з елементами бесіди

настановча

інформаційна

заключна

лекція

бесіда

проблемний виклад

ілюстрація

демонстрація

поточний контроль знань

Семінарське заняття – створення певних проблем з метою розвитку продуктивного мислення

семінар-диспут

семінар-колоквіум

семінар-бесіда

семінар-обговорення доповідей, рефератів

класичний семінар (семінар із виступами студентів)

доповідь

бесіда

диспут

рецензування та обговорення рефератів

«мозковий штурм»

поточний контроль знань

Лабораторне та практичне заняття – удосконалення поточних навиків та умінь, практичне засвоєння теоретичних положень навчальної дисципліни

індивідуальні виконання завдань

робота ланками

фронтальне виконання завдань

вправи

імітаційно-ігровий

експеримент

дослідження

лабораторні, практичні роботи

поточний контроль знань

Самостійна робота – спланована, пізнавальна організаційно – і

методично –

направлена діяльність студентів, яка здійснюється без прямої допомоги викладача

доаудиторна самостійна робота

аудиторна самостійна робота

поза аудиторна самостійна робота

виконання упереджу вальних завдань

проблемний, поточний контроль знань

виконання лабораторних, практичних робіт

поточний контроль

конспектування

реферати

ділові ігри

підсумковий контроль

Консультація – консультація студентів з питань курсового, дипломного проектування, теоретичних питань навчальної дисципліни або певних аспектів їх практичного навчання

індивідуальні (семестрові завдання)

групові (екзаменаційні, поточні завдання)

проблемно-пошуковий

дослідницький

ігрове проектування

самостійна робота

підсумковий контроль знань


Приклади формування мети заняття
1. Дидактична (навчальна мета):
1.1. Лекційні заняття:

– оволодіти знаннями;

– засвоїти властивості, закони;

– усвідомити значення, роль; • засвоїти особливості;

 • ознайомимося з принципами організації, дій, улаштування, змістом;

 • засвоїти інформацію;

 • сформулювати поняття, уявлення;

 • систематизувати знання;

 • розширити знання, сферу, область;

 • узагальнити знання, новий матеріал;

 • завершити вивчення;

 • провести контроль знань;

 • перевірити рівень засвоєння знань;

 • установити взаємозв’язок, залежність, рівень знань.


1.2. Семінарські заняття:

– систематизувати та поглибити знання за темою, розділом;

– узагальнити закон;


 • поглибити уявлення, сутність;

 • залучати до аналітичної діяльності;

 • залучати до творчої діяльності;

 • поглибити знання;

 • розширити знання, сферу, область;

 • завершити формування, дослідження, вивчення;

 • залучити до самостійного оперативного рішення.

1.3. Практичні заняття

 • сформувати навики в техніці виконання;

 • навчити новому способу дії;

 • оволодіти навиками;

 • відпрацювати навики, прийоми;

 • сформувати професійні уміння;

 • засвоїти уміння самостійно використовувати знання, навики;

 • сформувати чітке уявлення про послідовність;

 • закріпити відомі способи дій;

 • сформувати уміння застосовувати знання в комплексі для....

 • залучати до творчої діяльності.


1.4. Лабораторні заняття:

 • експериментально підтвердити теоретичні положення;

 • набути навики роботи з лабораторним оснащенням, приладами;

 • оволодіти методикою експериментальних досліджень.


2. Виховна мета


 • створити атмосферу емоційного підйому;

 • визвати почуття гордості, інтересу, відповідальності, співпереживання, співчуття, радості, поваги;

 • прищепити професійні якості (уважність, охайність, осмислене відношення до виконуваної роботи, аналітичний погляд на...;

 • досягти усвідомлення на...;

 • навчити оцінювати з точки зору, творчості, логічно мислити;

 • побудити в пізнавальній, творчій трудовій діяльності прагнення до ...;

 • прививати вміння культурної поведінки;

 • розвивати пізнавальні можливості, самостійність, працелюбство, здібності до...;

 • сприяти формуванню ідей, поглядів, звичок;

 • формувати відповідальне відношення до...;

 • виховувати зацікавленість дисципліною, прагнення отримати нові знання самостійно;

 • сприяти формуванню правової грамотності;

 • формувати вибіркову спрямованість сприймання (властивостей предметів, часу, дій, руху і т. п.);

 • сприяти формуванню пізнавального інтересу, розвитку технічних умінь у процесі навчання;

 • виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення;

 • удосконалювати професійну увагу (зосередженість, активність, стійкість);

 • формувати професійні якості: окомір, швидкість реакції, просторове уявлення;

 • формувати прагнення до раціонального виконання трудових дій.


5. Конспект лекцій з дисципліни

Конспект лекцій з дисципліни розробляється відповідно до вимог навчальної (типової) програми, розглядається та затверджується на цикловій комісії. Він є результатом творчості викладача, постійно поповнюється новими навчальним матеріалом. До нього можна додавати ілюстрований матеріал, статті газет, тощо.Зразок оформлення титульного аркуша

конспекту лекцій з дисципліни
МІНІСТЕРСТВО АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Охтирський коледж СНАУ
КОНСПЕКТ
Лекцій з дисципліни « »

за спеціальністю №« »

Розробив викладач:Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової (методичної ) комісії

Протокол №

від «___» 201 р.

Голова комісії
2015

Зразок оформлення лекції
Лекція №
Тема лекції:


План лекції:

1.

2.

3.

4.
Література:

Основна:Додаткова:ЗМІСТ ЛЕКЦІЇ

6. Комплекс контрольних робіт (ККР для визначення залишкових знань з дисципліни, завдань, для обов’язкових контрольних робіт, завдань для контрольних робіт з навчального матеріалу, виділеного на самостійне вивчення.

Цей розділ складається з наступних елементів: • ККР з дисципліни;

 • обов’язкові контрольні роботи;

 • контрольні роботи з тем, виділених на самостійне опрацювання.

Всі зазначені контрольні роботи затверджуються головою циклової комісії та заступником директора з навчально - методичної роботи.

7. Інструктивно – методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять.

Інструктивно – методичні матеріали – це інструкційні карти до проведення різних видів занять. Рекомендується інструкційні карти заповнювати на бланковій документації (зразки бланків додаються).

Примітка: В залежності від дисципліни на засіданнях циклових (предметних) комісій наведені нижче зразки бланків можуть вдосконалюватися.


Зразок оформлення титульного аркуша

МІНІСТЕРСТВО АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Охтирський коледж СНАУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально – виховної роботиОБОВ’ЯЗКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

(КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ)
з дисципліни « »

для студентів відділення

за спеціальністю №

« »

Розробив викладач:Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової (методичної ) комісії

Протокол №

від «___» 200 р.

Голова комісії


2015

МІНІСТЕРСТВО АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Охтирський коледж

Сумського національного аграрного університетуОбов’язкова контрольна робота

(Контрольна робота з перевірки

самостійного вивчення)

з дисципліни « »

для студентів відділення

за спеціальністю №« »
ВАРІАНТ №

1.

2.

3.

4.


Підпис викладача

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА

до проведення

лабораторного (практичного) заняття №

з дисципліни

1. Тема заняття :

2. Мета проведення заняття:

2.1. Після виконаної роботи студент повинен

знати:

вміти:

3. Матеріально – технічне оснащення робочого місця:

4. Інструктаж з техніки безпеки:5. Короткі відомості з теоретичної частини:6. Зміст і послідовність виконання завдань:7. Методичні вказівки з виконання та оформлення:8. Рекомендована література:
Інструкційна карта

складена викладачем

Розглянуто та схвалено на засідання

циклової (методичної) комісіїдисциплін

Протокол №

від « » 201 р.

Голова циклової комісії

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА

семінарського заняття №

з дисципліни

1. Тема заняття :

2. Мета проведення заняття:

2.1. Після вивчення теми студент повинен

знати:

вміти:

3. План семінару:

4. Основні поняття та терміни:5. Теми рефератів, співдоповідей та повідомлень:

6. Методичні вказівки щодо розкриття питань плану семінарського заняття:7. Рекомендована література:


Інструкційна карта

складена викладачем

Розглянуто та схвалено на засідання

циклової (методичної) комісіїдисциплін

Протокол №

від « » 201 р.

Голова циклової комісії

8. Завдання на курсові та дипломні проекти (роботи).

В цьому розділі знаходяться всі методичні матеріали, що необхідні для проведення курсових, дипломних проектів (робіт) з дисципліни, а саме:

- перелік тем курсових та дипломних проектів (робіт);

- індивідуальні завдання до них;

- рекомендована література до написання курсових, дипломних проектів (робіт);

- методичні вказівки для студентів щодо виконання та оформлення проектів (робіт);

- нормативні положення, інструкції щодо виконання курсового, дипломного проекту (роботи), тощо.


9. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, завдання до модулів них заліків.

Контрольні завдання до семінарських, практичних та лабораторних занять розробляються і проводяться з метою встановлення рівня засвоєння студентами відповідного навчального матеріалу.

Окрім контролю знань, умінь, навичок студентів на семінарських, практичних та лабораторних заняттях, викладач здійснює модульний контроль. Питання та завдання до модульних заліків розробляється викладачем відповідно з робочою навчальною програмою, розглядаються та схвалюються на засіданні циклової (предметної) комісії. Зразок оформлення матеріалів щодо проведення модульних заліків додаються.

МІНІСТЕРСТВО АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Охтирський коледж

Сумського національного аграрного університетуМатеріали до модульних заліків
з дисципліни « »

для студентів курсу спеціальності №« »

Матеріали підготовлені

викладачем

розглянуто та схвалено на засіданні

циклової (предметної ) комісії

дисциплін

Протокол №

від «___» 201 р.

Голова циклової (методичної)

комісії

2015

МІНІСТЕРСТВО АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ


Охтирський коледж

Сумського національного аграрного університетуМодульний залік № 1
Дисципліна

спеціальність


ВАРІАНТ № __
1.
2.
3.

Підпис викладача10. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети.

Питання до екзаменаційних білетів та екзаменаційні білети розробляються для кожної навчальної групи, розглядаються на цикловій комісії, затверджуються головою циклової комісії та заступником директора з навчальної роботи.

Теми, винесені на самостійне вивчення, також входять до екзаменаційних білетів. Як правило, екзаменаційний білет містить два теоретичних питання з курсу дисципліни та одне практичне завдання (задача, проблемна ситуація, графічне завдання, тощо).

Відповідно до вимог ОПП, ОКХ викладачі розробляють екзаменаційні питання та завдання не репродуктивного характеру, щоб студент зміг продемонструвати свої творчі, розумові здібності.


Зразок оформлення екзаменаційного білету
МІНІСТЕРСТВО АГАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
_____Охтирський коледж Сумського НАУ____

(повне найменування вищого навчального закладу)


Освітньо-кваліфікаційний рівень______________

Напрям підготовки__________________________

Спеціальність_____________Семестр__________

(назва)


Навчальна дисципліна___________________
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __ 1__
_1. Пояснити....___________________________

2. Охарактеризувати....____________________

3. Вирішити проблемну ситуацію...__________
Екзаменатор____________

(підпис)


11. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів.

Цей розділ містить: орієнтовний тематичний план та методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів з дисципліни.


Вимоги щодо складання методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної роботи студентів.

З метою допомоги студентам в оволодінні знаннями самостійно над конкретною темою навчальної дисципліни викладачу рекомендується підготувати методичні рекомендації, основними складовими яких можуть бути:

1. Тема.

2. План.


3. Література.

4. Методичні вказівки щодо розкриття питань плану або виконання практичних завдань.

5. Перелік питань до самоперевірки.

Рекомендуємо викладачам складати робочі зошити (звіти) для самостійної роботи студентів у вигляді тезисних вкладок, графічних зображень, таблиць систематизованого матеріалу з переліком вхідних даних, одержаних під час вивчення інших дисциплін, або попередніх тем з даної дисципліни, перелік завдань з даної теми.

Залежно від особливостей дисциплін викладач може видавати студентам різні види завдань самостійної роботи.

♦ Переробка інформації, отриманної безпосередньо на лекційних, практичних та семінарських заняттях.

♦ Робота з відповідними підручниками, довідковою літературою для самостійного вивчення окремих тем, питань із розробкою конспекту.

♦ Написання рефератів, повідомлень.

♦ Творчі завдання (проекти, есе, огляди, звіти, тощо).

♦ Виконання підготовчої роботи до лабораторних та практичних робіт.

♦ Виконання індивідуальних практичних, розрахункових, графічних завдань.

♦ Підготовка письмових відповідей на проблемні питання.

♦ Виготовлення наочності.

Викладач не обмежується у виборі інших завдань для самостійної роботи за умови відповідності змісту завдання робочій навчальній програмі дисципліни.


ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ТЕМ,

ЯКІ ВИНЕСЕНІ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ
З ДИСЦИПЛІНИ

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
п/п

Назва розділу і теми

Кількість годин на самостійне вивчення

1.2.3.4.5.
Всього:

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ СТУДЕНТАМИ
Тема:
Питання (завдання) для самостійної роботи

1.

2.
Рекомендована література

1.

2.

3.

4.

5.

Методичні вказівки
Питання для самоконтролю

1.

2.3.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка