Методичні рекомендації з літературного читання та української мови для 4-го класу в 2015-2016 навчальному році літературне читанняСкачати 148.01 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір148.01 Kb.
Добровольська Л.Н., завідувач відділу

початкової освіти Черкаського

обласного інституту післядипломної освіти

педагогічних працівників Черкаської обласної ради

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 4-ГО КЛАСУ В 2015-2016 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

Для забезпечення виконання навчальної програми з літературного читання у 4-му класі, в разі неможливості використання електронних варіантів підручників, які розміщені в електронному репозитарії, можна користуватися підручником «Читанка» (авт. Савченко О.Я., видавництво «Освіта», 2004). Звертаємо увагу, що перелік творів, визначений змістовою лінією «Коло читання» має рекомендований характер і може бути змінений учителями. Тому для проведення уроків літературного читання в 4-му класі в період відсутності нових підручників можна використовувати вказаний вище підручник «Читанка». Під час проведення уроків звертати увагу на літературознавчу пропедевтику: визначення теми та основної думки твору, головних та другорядних героїв, обґрунтування позитивних та негативних вчинків персонажів та їх мотивів, розуміння основного смислу описаних фактів, пояснення влучних слів та словосполучень, висловів, розрізнення елементарних жанрових ознак тощо.УКРАЇНСЬКА МОВА

Для забезпечення виконання навчальної програми з української мови в 4-му класі, в разі неможливості використання електронних варіантів підручників, які розміщені в електронному репозитарії, можна користуватися підручником «Рідна мова» (авт. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В., видавництво «Освіта», 2004).

Для організації навчання української мови в 4–му класі подаємо орієнтовний перелік тем та номери вправ у підручнику «Рідна мова» (авт. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В., видавництво «Освіта», 2004).

Нижче подані поради до опрацювання окремих тем.

Тема

Вправи

Мова і мовлення (3 години)

1

Державний Гімн України. Мова – жива скарбниця історії народу.

впр.1-5, с.5-6

2

Неперервне поповнення словникового складу мови . Старі й нові слова в мові.

впр.6-12, с.6-8

3

Культура мовлення і спілкування в різних мовленнєвих ситуаціях.

впр.13-19, с.8-12

http://oipopp.ed-sp.net/node/7741Текст (9 годин)

4

Закріплення поняття про будову текстів різних типів. Тема і мета висловлювання. Заголовок.

впр.23-26.с.13-14

5

Визначення теми висловлювання у текстах-розповідях, описах, міркуваннях, формулювання основної думки.

впр.20, с.11,

впр.27, с.156

Знаходження та інтонаційне виділення у реченнях тексту (монологічного і діалогічного) слів, найважливіших для висловлення думки. Спостереження над засобами зв'язку речень у тексті. Лексичні засоби для зв'язку речень у тексті.

впр.28-30, с.15-16

7

Поділ тексту на частини, складання плану з допомогою вчителя та самостійно. Спостереження за роллю абзаців.

впр.31-33,с.17-18

8

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання і записування зв’язаних між собою речень, які описують зміст малюнківвпр.34,с.19


9

Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування:наявність певного твердження, доказів та висновків.

впр.43-46,с.22-24

10

Побудова тексту-міркування, добір переконливих доказів, формулювання висновку.

впр.47-50, с.24-25

11

Складання художніх і науково-популярних описів. Вправи на порівняння художнього і науково-популярного описів.

впр.51-53, с.26-27

12

Вправляння у написанні замітки до стінгазети.

впр.54-59, с.28-29

13

Диктант. Узагальнення і систематизація знань з теми «Текст»

http://oipopp.ed-sp.net/node/7741

Речення (8 годин)

http://oipopp.ed-sp.net/node/505014

Повторення і узагальнення вивченого про види речень за метою висловлювання, про головні і другорядні члени речення.

впр.60-63, с.31-32


15

Встановлення зв'язку слів у реченнях: виділення головних і другорядних членів.

впр.64-67,с.33-34

16

Урок розвитку зв’язного мовлення.

Складання і записування зв’язаних між собою речень, які описують частину інтер’єру класу


17

Визначення, за допомогою чого зв'язуються слова (за допомогою закінчень і прийменників; тільки закінчень).

впр.68-72,с.34-36

18

Поширення речень словами та словосполученнями. Складання речень за зразком та схемою. Відновлення змісту деформованих речень.

впр.73-75, с.36-37

19

Поняття про однорідні члени речення. Головні і другорядні однорідні члени речення. Спостереження за вживанням речень з однорідними членами в тексті.

впр.76-78, с.37-38

20

Кома при однорідних членах речення. Поєднання однорідних членів за допомогою інтонації, сполучників. Інтонація перелічування та протиставлення.

впр.79-82, с.39-40


21

Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами; використання речень з однорідними членами у побудові текстів. Мовна тема.

впр.83-86, с. 40-42 http://oipopp.ed-sp.net/node/7985


22

Аналіз перевірної роботи. Робота над помилками.Граматичні питання до однорідних членів речення.
впр.87-89, с.42-43

http://oipopp.ed-sp.net/node/7741

Слово. Значення слова. Частини мови (3 год)

23

Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова; морфемну будову слова, розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів.

Порада 1

24

Розвиток зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин, додавання кінця (заключного речення).
25

Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що?який? яка? яке?які?що робить? що роблять?скільки?котрий? котра? котре? котрі?де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо)

Порада 2

Іменник (18 год)

26

Розширення уявлень про лексичне значення іменника (слова з абстрактним значенням: радість, сум, сміливість тощо)

впр.96-100, с.47-49


27

Іменники – синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників, вживання іменників у прямому і переносному значеннях. Спостереження за точним і влучним уживанням із ряду синонімів тих слів, які найбільше відповідають змістові.

впр.101-103, с.50-51

28

Рід іменників. Віднесення іменників до одного з родів.

впр.104-107, с.51-53

29

Змінювання іменників за числами та відмінками. Формування вмінь ставити іменники в початкову форму

впр.108-113, с.53-56

http://oipopp.ed-sp.net/node/774130

Змінювання іменників за числами й відмінками.

впр.114-118, 121, с.58-60

31

Зміна приголосних [г], [к], [х] на [з'],[ц'],[с'] перед закінченням –і в іменниках різного роду

впр.133-137, с.67-69

32

Урок розвитку зв'язного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторюваних слів)
33

Спостереження за явищами чергування кореневих [і] з [о], [е] в окремих іменниках жіночого роду з основою на приголосний.

впр.138-142, с.69-71

34

Закінчення іменників жіночого роду на –а в родовому відмінку однини з основою на твердий і м'який приголосний та на [ж, ч, ш].

впр.143-147, с.72-73

35

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення –ею в іменниках жіночого роду з основою на м'який приголосний та шиплячі; закінчення –єю в іменниках на –ія.

впр.148-152, с.74-75

36

Закінчення іменників в орудному відмінку однини: закінчення –ем в іменниках чоловічого роду з основою на м'який приголосний та на шиплячі; закінчення –єм в іменниках з основою на [й]. Розвиток умінь правильно використовувати прийменники з іменниками в різних відмінках.

впр.153-159, с.76-78

37

Практичне засвоєння правопису закінчень найуживаніших іменників чоловічого роду на –ар, -яр.

впр.160-163, с.79-81

38

Спостереження над паралельними закінченнями іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини.

впр.164-168, с.81-83

39

Диктант.
40

Урок розвитку зв'язного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису.
41

Спостереження за закінченням іменників у множині (таблиця відмінювання).

впр.173-176, с.86-88

42

Вправи на вживання правильних відмінкових закінчень іменників у множині.

впр.177-180, с.88-89

43

Засвоєння літературних форм іменників у місцевому відмінку множини з прийменниками.

впр.181-185, с.89-92

44

Мовна тема.

http://oipopp.ed-sp.net/node/7985

45

Аналіз перевірної роботи. Узагальнення і систематизація знань по темі «Іменник»

впр.186 – 189, с.92-94

Порада 1

Тема. Повторення й узагальнення знань і вмінь учнів про: лексичне значення слова; морфемну будову слова, розрізнення слів, що належать до гнізда спільнокореневих, і форм одного з таких слів.
Орієнтовні завдання до виконання на уроці:

  1. Дослідити значення слів.

Відгадати загадку. Поспостерігати за зміною значення слів від зміни наголосу.

Слово це – старовинна будова

З гостряками мурованих веж.

Щойно зміниш ти наголос слова –

Цим одразу будову замкнеш.

Що це за слово? (За´мок- замо´к)

Д. Білоус


2. Відгадайте загадку. Проаналізуйте значення слова коса.

До мене можна з річки доплисти,

Мене дівчина може заплести,

Дід як знаряддя – на плечі нести.

К спереду відкинеш – полечу,

Почуєш тільки як я задзижчу.

Що це за слово? (Коса, оса)

Д. Білоус
3. Визначте слова, вжиті в прямому і переносному значенні. Поясніть їх значення. Складіть речення.

Золота каблучка, золота людина, золоті руки.
4.Спостереження за спільнокореневими словами та різними формами слів.

Завдання. Прочитайте рядки слів. Обговоріть у парах, що в них є спільного і чим вони відрізняються.Листок, листочок, листяний.

Листок, листка, листку, листком, листки.
5. Випишіть спочатку спільнокореневі слова, а потім різні форми слів. Вставте пропущені букви.

В…сна, в…сни, в…сною, в…снянка, в…сняний, в..сні, пров..сінь, в…снонька.
6. Розберіть слова за будовою:

Ліс, лісок, лісочок, лісник, лісовик, лісничий, лісництво, узлісся, пролісок.
7. Дидактична гра.

Учитель називає слова і зазначає, який корінь слова треба впіймати (плеснути в долоні).Дощик, дощити, долото, дорога, дощаний, задощило, догнати, дощовий, дошка (впіймати корінь –дощ)

Риба, ринва, рибалити, рис, рибалка, рибець, рити, риб’ячий, рибина, рак, рибний, риска, рибальство, (впіймати корінь –риб)

Димний, димар, дитина, диміти, диктант, диво, димовий, задимлений, дивак, доба, димок (впіймати корінь –дим)
Порада 2

Тема. Спостереження за словами, що відповідають на питання хто? що?який? яка? яке?які?що робить? що роблять?скільки?котрий? котра? котре? котрі?де? коли? як?, а також за службовими словами, до яких не можна поставити питання (і, та, на, від, але тощо)

Під час уроку необхідно повторити вивчені раніше частини мови: іменник, прикметник, дієслово, прийменник і сполучник.
  1. Запишіть речення, визначте відомі вам частини мови.

І поруч з осокором, спокійним та бадьорим, осика яснокора тріпоче, мов жива (Н. Забіла). Тепла оксамитова ніч ніжним подихом віє в обличчя (М. Івченко).


  1. Дидактична гра. «Скільки в реченні іменників, прикметників і дієслів?»

Учитель проказує речення. Учні картками із цифрами сигналізують, скільки у реченні прикметників, іменників та дієслів.

ДОЩИК

В білу хмарку,

ніби в кошик,

цілий день

збирався дощик.

Потім вітерець у ліс

дощик

в кошику поніс.

Та коли

летів над полем —

зачепився за тополю,

перекинув хмарку —

кошик і на поле

випав дощик...

Пораділи і зайчата,

і хлоп'ята, і дівчата,

пораділи й добрі люди

урожай

чудовим буде!

Костецький Анатолій


  1. З поданих іменників утворіть можливі прикметники та дієслова.

Зима, вечеря, біг, їжа, вишивка, мороз.


  1. Складіть і запишіть словосполучення за схемами:

Дієслово + прийменник на + іменник;

Прийменник під + прикметник + іменник;

Що роблять? + хто?;

З яким? + чим?


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка