Методичні рекомендації з організації та проведення всеукраїнського конкурсу «учитель року 2014» На виконання Указу Президента УкраїниСторінка3/3
Дата конвертації06.03.2016
Розмір0.57 Mb.
1   2   3

(Прізвище, ім'я, по-батькові, кваліфікація, види діяльності)
Декларація заявника:
Дійсним заявляю, що вся інформація, яка міститься в даній заявці, є достовірною.


Керівник міні-проекту ______________ __________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)
Дата подання заявки
"_____" ____________20__року

Додаток до заявки

загальна інформація про партнерів, які беріть участь

у реалізації заходів міні-проекту

п/п

Повна назва організації-патрнера

Контактна особа (прізвище, ім'я, по-батькові, посада)

Форма внеску в реалізацію проекту

Вартість партнерського внеску

Примітка

1

2

3

4

5

6


Всього:


Керівник міні-проекту ______________ __________________

(підпис) (Прізвище та ініціали)
Дата "_____" ____________20__року

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ КОНКУРСНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПОРТФОЛІО

Портфоліо – це комплект матеріалів, які демонструють вміння вчителя вирішувати завдання своєї професійної діяльності, обирати стратегію та тактику професійної поведінки і призначений для оцінки рівня професіоналізму вчителя.

Пропонуємо орієнтовні розділи портфоліо
(кожен учасник залишає за собою право

оформлення портфоліо за своїм бажанням!)Розділ 1. «Мої досягнення»

1.1. «Офіційні документи» (копії сертифікатів, офіційно визнаних міжнародних, регіональних, міських конкурсів, фестивалів, інших заходів, сертифікатів про проходження практик, стажувань, тестування, участь у проектах і програмах, журнальні, газетні та фото документи та копії інших документів, що свідчать про успіхи конкурсанта).

1.2. «Життєвий досвід» (автобіографія).

1.3. «Навчання у вузі» (назва вузу, улюблені предмети, викладачі).

1.4. «Наукова діяльність» (список наукових праць, монографій, підручників і навчальних посібників, відгуки на ваші роботи).

1.5. «Курси за вибором і творчі роботи» (список додаткових курсів, оцінки, сертифікати, коментарі, набуті компетенції, список своїх творчих робіт, відгуки на них, у тому числі в ЗМІ тощо). Цей розділ дозволяє прослідкувати про процес індивідуального становлення педагога.Розділ 2. «Я усвіті людей»

2.1. «Участь у суспільному житті» (характер Вашої громадської активності, займані посади, проекти і програми, у яких брали участь, їх результативність).

2.2. «Хобі, інтереси» (сфера Ваших вільних інтересів, занять, хобі, їх приклади, ілюстрації, значення в житті взагалі і в професійному, зокрема).

Розділ 3. «Погляд на себе і в майбутнє»

3.1. «Мої цінності й ідеали» (те, що Ви цінуєте, що вважаєте важливим, прагнете, поважаєте).

3.2. «Мої життєві плани» (Ваше уявлення про власну місію, життєва і професійна мета, стратегії, плани, способи та час їх досягнення тощо)

3.3. «Мій девіз» (Ваш девіз, кредо на новому етапі життя).Розділ 4. Результати педагогічної діяльності

Матеріали даного розділу повинні давати уявлення про динаміку результатів педагогічної діяльності вчителя за період роботи в загальноосвітньому навчальному закладі.Розділ 5. Науково-методична діяльність

У цьому розділі розміщуються методичні матеріали, що свідчать про професіоналізм педагога:

• обґрунтування вибору навчальних і виховних педагогічних технологій;

• використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, технологій навчання дітей з проблемами розвитку і т. п.;

• робота в методичному об'єднанні загальноосвітнього навчального закладу;

• участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах;

• участь у методичних і предметних тижнях, семінарах, конференціях;

проведення власних наукових досліджень;

• підготовка творчого звіту, реферату, доповіді, статті;інші документи.

Розділ 6. Позаурочна діяльність з предмету

Розділ містить матеріали:

• список творчих робіт, рефератів, навчально-дослідницьких робіт, проектів, виконаних учнями з предмета;

• список переможців олімпіад, Конкурсів, інтелектуальних змагань та ін;

• сценарії позакласних заходів, фотографії проведених заходів (виставки, предметні екскурсії, КВК, брейн-ринги тощо);

• програми роботи гуртків та факультативів;

• інші інформаційно-аналітичні матеріали.

Розділ 7. Навчально-матеріальна база

У цьому розділі розміщується виписка з паспорту навчального кабінету (при його наявності):

• список словників та іншої довідникової літератури з предмету;

• список наочних посібників (макети, таблиці, схеми, ілюстрації, портрети та ін);

• наявність технічних засобів навчання (телевізор, відеомагнітофон, музичний центр та ін);

• наявність комп'ютера та комп'ютерних засобів навчання (програми віртуального експерименту, контролю знань, мультимедійні підручники і т. п.);

• аудіо - та відеопосібники;

• наявність дидактичного матеріалу, збірок завдань, вправ, прикладів рефератів і творів тощо;

• інші матеріали за бажанням вчителя.

Основна мета портфоліо - оцінювання роботи вчителя за темою самоосвіти, характеру його діяльності, відстеження творчого і професійного становлення вчителя, сприяння формуванню навичок рефлексії (самооцінки). Структура портфоліо може бути різноманітною.

Підходи до побудови портфоліо можуть бути різноманітними, залежно від індивідуальних особливостей вчителя. Важливо, щоб учитель проаналізував свою роботу, власні успіхи, узагальнив і систематизував педагогічні досягнення, об'єктивно оцінив свої можливості і побачив способи подолання труднощів і досягнення більш високих результатів.УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ

На даному етапі Конкурсант повинен продемонструвати креативність свого професійного мислення, вміння виділяти педагогічні проблеми, розчленовувати їх на завдання, знаходити в процесі дослідницької або практично-експериментальної діяльності способи їх вирішення, оформити все це у вигляді авторських програм, концепцій, систем, методик, технологій, передового педагогічного досвіду, що несуть в собі оригінальні стратегію і тактику.

Авторська робота повинна бути представлена на електронних носіях та в друкованому вигляді (до 12 сторінок).

Мета - показати науково-методичну підготовку учасників Конкурсу, вміння узагальнювати власний досвід.

Етапи роботи вчителя над узагальненням досвіду

Вибір теми.

Ознайомлення з літературою за обраною темою.

Планування роботи з обраної теми.

Збір та обробка матеріалу. Систематизація накопичених фактів з власного досвіду роботи.

Аналіз та обробка матеріалу.

Відповідне літературне оформлення.

Структура представлення досвіду роботи (орієнтовно - 12 сторінок)

Проблемно-орієнтований аналіз діяльності (до 2 сторінок).

Обґрунтування актуальності досвіду і його практичної значущості (2 сторінки).

Визначення провідної педагогічної ідеї досвіду, її складових частин (1 сторінка).

Технології реалізації провідної педагогічної ідеї та її компонентів (до 5 сторінок).

Результативність представленого досвіду (1 сторінка).

Бібліографія (1 сторінка).
Рекомендації щодо оформлення та змісту матеріалів

передового педагогічного досвіду:

Обкладинка (титульний аркуш):

• Назва установи, що представляє матеріал.

• Заголовок, назва наданого матеріалу.

• П.І.Б., посада того, хто представляє матеріал.

• Рік подання матеріалу.

Інформаційний лист:

• Відомості про автора досвіду, адреса, контактний телефон; П.І.Б., рік народження, освіта, кваліфікаційна категорія і рік присвоєння;

• Відомості про те, якими матеріалами представлений досвід, їх точне місцезнаходження;

• Інформація про послідовників досвіду, їх відгуки і зауваження, конкретні адреси розповсюдження передового досвіду (П.І.Б., посада, назва навчального закладу).Рецензія

Відгуки та зауваження експерта на представлену роботу (вказати П.І.Б., посаду експерта).Анотація

Це скорочений виклад змісту матеріалу про досвід у наступній послідовності : уявлення автора-упорядника, основний зміст матеріалу про досвід, читацьке призначення матеріалу.Зміст

Дає розгорнутий перелік усіх рубрик (розділів, глав, параграфів) відповідно тексту із зазначенням сторінок. У цілому вона повинна відображати основні аспекти розглянутої в роботі проблеми.Вступ

Актуальність розглянутого досвіду, тема, предмет матеріалу, сформульовані в заголовку, вказується науково-практична значимість, проблематичність розглянутого досвіду з тим, щоб у читача створилася певна установка на сприйняття його змісту і виник цілеспрямований інтерес. Доцільно окреслити коло питань, які будуть розглядатися у досвіді. Необхідно відзначити індивідуальний внесок кожного автора. Вступ не повинен повторювати анотацію.Основна аналітична частина

Дається виклад розглянутого досвіду, висвітлюються існуючі підходи та шляхи вирішення. Основну частину можна почати з опису досягнутих результатів у досвіді педагога. Важливо виявити та обґрунтувати ті конкретні суперечності, які зумовили творчий пошук. При описанні дослідів в особистих і загальних висновках повинно проявитися авторське ставлення до нього.Висновки та рекомендації

Містять відомості про фактичний стан проаналізованої проблеми.

Тут простежуються причинно-наслідкові зв'язки між використовуваними педагогом засобами та отриманими результатами. У заключній частині може бути дано висновки і рекомендації, а також прогнози, що відображають перспективи розвитку даного досвіду, проблеми та шляхи їх вирішення.

Висновки є дуже важливим розділом роботи і можуть носити характер рекомендацій, спрямованих на ефективне вирішення розглянутих у досвіді проблем, або характер прогнозу, тобто випереджального досвіду, що розкриває можливості передового досвіду у визначенні на його основі подальшої розробки окремих наукових проблем, так і теорій практики навчально-виховного процесу в цілому.Додаток

Складається при необхідності. Таблиці, приклади, матеріали довідникового характеру не повинні повторювати текст роботи, а служити її доповненням.Примітка

При описі досвіду посилання на додатки обов'язково.

Перелік можливих матеріалів додатків до опису досвіду роботи:

• Авторські програми, модифіковані програми, проекти.

• Опис досвіду роботи.

• Фотографії вчителя, кабінету, стендів.

• Тематичне планування.

• Поурочні плани.

• Система уроків, занять за темою досвіду.

• План самоосвітньої роботи.

• План роботи факультативів.

• План гурткової роботи.

• Комп'ютерне забезпечення занять.

• Сценарії вечорів, свят і т.д.

• Тексти лекцій, виступів, доповідей, рефератів та ін.

• Творчі роботи учнів.

• Дані про успішність учнів.

• Участь учнів у суспільному житті громади.

• Робота з вивчення своєї області, району, господарства (досягнення і перспективи розвитку).

• Дані про випускників та колишніх учнів (успіхи, що мають відношення до системи роботи вчителя).

• Заохочення вчителя (нагороди, звання).

• Перевірка ефективності досвіду.

• Послідовники.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРС

Мета: вдосконалити навички використання ІКТ у контексті вміння структурувати інформацію, оформлювати її, використовувати авторські ілюстрації, дотримуватись єдиного стилю, оригінальності та сприяти оптимізації навчального процесу.

Критерії оцінювання:


 • Концептуальність і ергономічність:

 • відповідність типу ресурсу його змісту; цілісність і взаємопов'язаність складових частин ресурсу і вмісту;

 • позиційність та адресність;

 • доступність і простота використання;

 • забезпечення зворотного зв'язку.

 • Змістовність:

 • актуальність контенту;

 • його інформативність, інноваційність та оригінальність;

 • авторський характер опублікованих матеріалів;

 • відображення досвіду використання ІКТ у викладанні навчальної дисципліни.

Практична значимість:

 • актуальність використання (в освітньому закладі, регіоні тощо учасника Конкурсу);

 • можливість використання широким колом викладачів і учнів;

 • придатність для використання у різних навчальних ситуаціях.


ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДОСВІДУ
Усне подання (презентація) конкурсантом свого професійного досвіду, в якому відображаються інноваційні підходи до освіти, сутність використовуваних освітніх технологій, відповідність до сучасних вимог в освіті.

Презентація досвіду може бути подана у вигляді мультимедійної презентації.Оформлення мультимедійних презентацій
Оформлення слайдів

Дотримання єдиного стилю оформлення (уникати стилів, які будуть відволікати від змісту презентації); допоміжна інформація не повинна переважати над основною інформацією (текст, малюнок).

Фон: виберіть для фону холодні тони.

Використання кольору: на одному слайді рекомендується використовувати не більше трьох кольорів: один для фону, інший для заголовка, третій для тексту; для фону і тексту слайда потрібно вибрати контрастні кольори.

Анімаційні ефекти: використовувати можливості комп'ютерної анімації для подання інформації на слайді, але не зловживати різними анімаційними ефектами (вони не повинні відволікати увагу від змісту слайда).
Подання інформації

- Зміст інформації: використовувати короткі слова і пропозиції; мінімізувати кількість прийменників, прислівників, прикметників; заголовки мають привертати увагу аудиторії.

- Розташування інформації на сторінці: переважно горизонтальне розташування інформації; найбільш важлива інформація повинна розташовуватися в центрі екрана; якщо на слайді є картинка, напис повинен розташовуватися під нею; бажано, щоб на слайдах залишалися поля, не менше 1 см з кожної сторони; всі слайди (крім першого) повинні містити порядковий номер, розташований у правому нижньому куті (розмір шрифту - не менше 20 пт).

- Шрифти для заголовків - не менше 24 пт; для інформації - не менше 18 пт; шрифти без зарубок легше читати з великої відстані; не можна змішувати різні типи шрифтів в одній презентації; для виділення інформації слід використовувати жирний шрифт, курсив або підкреслення; максимальна кількість текстової інформації на одному слайді - 15 рядків тексту, набраних Arial 18 пт).

- Способи виділення інформації: рамки, заливки, межі; різні кольори шрифтів, штрихування; малюнки, діаграми, схеми для ілюстрації найважливіших фактів.

- Обсяг інформації: не варто заповнювати один слайд дуже великим обсягом інформації: глядачі можуть запам'ятати не більше трьох фактів, висновків, визначень; найбільша ефективність досягається тоді, коли ключові пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді; максимальна кількість графічної інформації на одному слайді - 2 малюнки (фотографії, схеми тощо) з текстовими коментарями (не більше 2 рядків до кожного).

- Види слайдів: для забезпечення різноманітності слід використовувати різні види слайдів з текстом, з таблицями, діаграмами, фотографіями, ілюстраціями, схемами.

- Ілюстрації: при використанні фотографій обробляйте їх в Adobe Photoshop, змінити розмір зображення, збережіть командою «Файл - Зберегти для web», формат файлів вибирайте png або jpeg, так щоб максимальний розмір файлів не перевищував 500 КВ.САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ

Мета - дати уявлення про учасника як про особистість, про його лідерські якості, креативність.

Самопрезентація - самопредставлення у довільній формі з використанням будь-яких форм презентації.

Регламент даного Конкурсного випробування – до 10 хвилин.

Тему самопрезентації визначає сам учасник Конкурсу.

Самопрезентація учасника в цьому році не оцінюється, але вона покликана сформувати перше враження про Конкурсанта, його унікальний образ, дати журі уявлення про його особистісні, лідерські якості, креативність.

Успіх самопрезентації залежить від уміння представити себе іншим людям, привернути увагу, інтерес людей до власних цінних якостей. У побудові успішної самопрезентації немає дрібниць. В ній важливо все: зовнішність Конкурсанта, його одяг, мова, інтелект, стиль поведінки, манера триматися на сцені, яка проявляється у вільних рухах, умінні саморегуляції. Розробляючи сценарій самопрезентації, пам'ятайте, що головними цілями в цьому Конкурсі є наступні позиції: запам'ятатися, переконати, зробити своїми прихильниками членів журі. На цьому і буде будуватися стратегія успіху, але єдиного рецепту як це зробити не існує - у кожного він свій.(У книзі К.С. Станіславського «Робота актора над собою» є рядки: «Чи знаєте ви таких акторів, яким варто тільки з'явитися на сцені, і глядачі їх вже люблять? За що? За красу? Але дуже часто її немає. За голос? І він нерідко відсутній. За талант? Він не завжди заслуговує захоплення. За що ж? За ту невловиму здатність, яку ми називаємо шармом».)

Конкурсне завдання «Самопрезентація» може бути виконано у будь-якій формі. Варіантів подання самопрезентування величезна кількість - це може бути і вистава одного актора, і презентація (у тому числі з використанням мультимедійної презентації та відеофільми), шоу, монолог, сповідь, акція, лекція і так далі.КОНКУРСНИЙ УРОК

Мета - показати індивідуальні особливості педагога - митця, педагога-професіонала, педагога-людини, індивідуальний стиль діяльності і своєрідність моделі навчання, педагогічні знахідки та авторські методичні прийоми, професійну компетентність.

Конкурсний урок учителя - незвичайний урок. Він вимагає особливого настрою як під час підготовки до нього, так і у процесі його проведення та аналізу зробленого. Щоб вміючи увійти у світ практичної педагогіки, мало володіти лише міцними теоретичними знаннями з обраної спеціальності і, здавалося б, непоганими виконавськими навичками, продемонстрованими на навчальних заняттях. Успішний початок у педагогічній діяльності дуже багато в чому залежить також від уміння з перших хвилин уроку привнести в дитячий колектив дух радості і співтворчості, викликати цікавість та інтерес з боку учнів до того, що відбувається на уроці, що передбачається ще зробити (адже вони теж з нетерпінням чекають зустрічі з учителем).

Це як би загальна рекомендація. Що ж стосується конкретної підготовки до конкурсного уроку, то її можна провести за трьома напрямами.

Можна налаштуватися, наприклад, на урок, уже проведений і написаний кимось. Даний варіант підготовки найпростіший. Він не потребує особливих зусиль з боку вчителя. При цьому урок може вийти і високоефективним, і в радість дітям. Але... одночасно він може виявитися єдиним у такому роді. З тієї простої причини, що без прояву особистої творчості підготовка вчителя до уроку, тим більше конкурсного, - шлях аж ніяк не найбільш раціональний.

Є й інший шлях. Проаналізувати в черговий раз спеціальну літературу, оновивши раніше отримані знання і неодмінно врахувавши інформацію про учнів і умови матеріальної бази школи, вчитель може сам скласти план уроку, який потім буде чітко витримувати під час заняття. Цей шлях підготовки до уроку складніше попереднього, і все ж він більш виправданий, так як значно ближче до практичних умов його реалізації.

Але на цьому підготовка до уроку не закінчується, а тільки починається. Необхідно, крім того, подумки уявити собі місце проведення і весь хід уроку, його початок і закінчення. Важливого значення набувають особистісні та поведінкові риси вчителя - зовнішній вигляд, уміння чітко висловлювати свої думки, володіти голосом, визначати найбільш вигідне власне місце знаходження по відношенню до учнів і т.п. Все це кілька разів бажано обіграти різними способами: інтонації і висоти власного голосу, відпрацюванням окремих елементів рухів перед дзеркалом, визначенням ключовими словами основних видів вправ.

По ходу уроку бажано:

розпочавши урок, на рівні спілкування «вчитель-учень», прагнути поступово перейти на більш глибокі взаємні суб’єкт-суб’єктні відносини з дітьми, адже лише при повній гармонії з учнівським колективом можна створити умови для навчального процесу, досягти бажаних успіхів у результаті навчання.САМОАНАЛІЗ КОНКУРСНОГО УРОКУ

Мета і завдання уроку.

Актуалізація знань.

Формування пізнавальної мотивації.

Засвоєння нового навчального матеріалу.

Закріплення нових знань.

Подання домашнього завдання.

Визначення форми уроку.

Професійна діяльність учителя під час уроку.

Мотивованість і активність учнів.

Психологічна атмосфера уроку.

Використання технічного обладнання та наочності на уроці.

Самоаналіз проводиться безпосередньо після проведення уроку. Він являє собою поетапний аналіз і оцінку уроку загалом і окремих його сторін.

Самоаналіз уроку як конкурсний захід - це виступ педагога, який проводив заняття, і його бесіда з членами журі (що припускає відповіді на питання, необхідні для отримання додаткової інформації про хід та результати діяльності вчителя і учнів на уроці, про оцінювання цієї діяльності).

В ході п'ятихвилинного виступу педагог може висловити свої міркування з приводу рівня підготовки дітей, з якими довелося працювати, порівняти умови проведення конкурсного заняття з тими, в яких педагог працює на своєму робочому місці, поділитися своїми невикористаними знахідками (додатковими методичними прийомами). Крім того, не потрібно боятися вказати на власні помилки - журі сприйме це позитивно. Слід пам'ятати, що посилання на незапланований рівень підготовленості дітей та інші «недоліки» класу некоректна.

Оцінюється здатність учасника Конкурсу до рефлексії, вміння побачити помилки і недоліки, визначити рівень власної успішності.

Педагогу важливо, з точки зору психології, мати «внутрішній фокус контролю», тобто шукати причини ефективності або неефективності своєї діяльності у своїх професійних діях.

Для конкурсанта важливо логічно вибудувати такі види конкурсних випробувань: узагальнення досвіду роботи – конкурсний урок - самоаналіз конкурсного уроку.МАЙСТЕР-КЛАС

Майстер-клас - особлива форма ознайомлення з перспективним педагогічним досвідом (умовно «Школа передового педагогічного досвіду»), заснована на практичних діях показу і демонстрації творчого вирішення певної педагогічної, психологічної, методичної задачі, обмін досвідом навчання і виховання учнів.

Проводячи майстер-клас, учитель насамперед не прагне просто передати знання. Він намагається задіяти учасників у процес, зробити їх активними, розбудити в них те, що приховано навіть для них самих, зрозуміти й усунути те, що йому заважає в саморозвитку. Всі завдання вчителя і його дії спрямовані на те, щоб підключити уяву учасників, створити таку атмосферу, щоб вони проявили себе як творці. Це м'яке, демократичне, непомітне керівництво діяльністю.

Складові майстер-класу:


 • Постановка проблемної задачі шляхом створення проблемної ситуації.

 • Побудова алгоритму рішення даної задачі шляхом «програвання» навчальних ситуацій.

 • Психолого-педагогічне обґрунтування обраних засобів рішення задачі.

 • Рефлексія.

Критерії якості підготовки і проведення майстер-класу

Для визначення ефективності підготовки і проведення майстер-класу ми пропонуємо використовувати наступні критерії.Презентативність. Вираженість інноваційної ідеї, рівень її представленості, культура презентації ідеї, популярність ідеї в педагогічних, методичних та практичних аспектах освіти.

Ексклюзивність. Яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідей). Вибір, повнота та оригінальність вирішення інноваційних ідей.

Прогресивність. Актуальність і науковість змісту і прийомів навчання, наявність нових ідей, що виходять за рамки стандарту і відповідних тенденціям сучасної освіти та методики навчання предмета, здатність не тільки методичного, але і до наукового узагальнення досвіду.

Вмотивованість. Наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу діяльність зі створення нового продукту діяльності на занятті.

Оптимальність. Достатність використовуваних засобів на занятті, їх поєднання, зв'язок з метою і результатом (проміжним і кінцевим).

Ефективність. Результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.

Технологічність. Чіткий алгоритм заняття (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних прийомів актуалізації, проблематизації («розриву»), прийомів пошуку і відкриття, подиву, осяяння, рефлексії (самоаналізу, самокорекції).

Артистичність. Піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації свого досвіду.

Загальна культура. Ерудиція, нестандартність та інноваційність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації досвіду.

Звертаємо увагу!

За результатами проведення всеукраїнського Конкурсу «Учитель року-2013» найкращі Конкурсні матеріали будуть публікуватися у спецвипусках часопису «Все для вчителя» протягом 2013-2014 рр. (рішення колегії МОН від 27.06 2013 року, протокол № 2/1-19).Матеріали підготувала:

Барабаш Наталія Володимирівна – методист вищої категорії відділу інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка