Методичні рекомендації з організації та змісту роботи майстра виробничого навчанняСкачати 289.82 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір289.82 Kb.
Школа педагогічної майстерності.

Методичні рекомендації з організації та змісту роботи

майстра виробничого навчання

Основною формою виробничого навчання в виробничій майстерні, лабораторіях, полігонах, навчальних ланках є урок. Він повинен забезпечувати органічну єдність навчання й виховання, тісну взаємодію в викладанні загальноосвітніх та предметів загально професійної підготовки та в кінцевому результаті формувати в учнів професіональну майстерність. Виконання встановлених вимог до уроку передбачає ретельну підготовку майстра виробничого навчання до занять як в матеріально-технічному, дидактичному так і в методиці проведення.

Ще до початку навчального року майстер повинен вивчити та проаналізувати:


 • Державні стандарти підготовки робітників за якою буде вестись підготовка:

- освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника;

- типові навчальні програми з виробничого навчання;

- критерії кваліфікаційних атестацій;

- перелік основних обов’язкових засобів навчання на розряди за якими буде вестись підготовка; • робочий навчальний план;

 • скласти перспективну плануючу документацію детально проаналізувавши та виключивши дублювання при навчанні інтегрованих професій;

 • продумати вправи;

 • підібрати необхідні види навчально-виробничих робіт та необхідний інструмент, навчально-методичне забезпечення у відповідності з програмою навчання і т.д.

В дні виробничого навчання майстер завжди знаходиться з учнями, але організація та зміст його праці залежить від того, де проходить виробниче навчання – в виробничій майстерні, чи на підприємстві. Важливе значення має те, скільки учнів навчає майстер виробничого навчання: при навчанні 30 чи 15 учнів інтенсивність праці буде різна. В час вільний від уроків виробничого навчання майстрам необхідно відвідувати уроки теоретичних занять, оформляти документацію налагоджувати та підтримувати контакти з батьками, вести підготовку до уроків виробничого навчання, проводити виховні години, бесіди, готуватись до проведення батьківських зборів, вести індивідуальну роботу з учнями, контролювати організацію харчування учнів, проводити з ними бесіди про правила поведінки, ранкову та вечірню лінійки, групові збори і т.д. Крім цього майстри виробничого навчання з погодження профспілки чергують по гуртожитку, їдальні, навчальному закладу.

Під час канікул, коли майстри виробничого навчання вільні від уроків, більше уваги вони можуть приділяти роботі над власною методичною проблемою та науково-методичною проблемою ліцею, вивченню та аналізу Державних стандартів з професійної підготовки, оформленню плануючої та звітної документації, підготовці матеріально-технічної бази, самостійній методичній роботі по удосконаленню знань з професії, педагогіці, психології, методиці викладання, вивченню науково-технічних видань, передового педагогічного та професійного досвіду роботи підприємств міста та галузі, участі в роботі семінарів, шкіл педагогічної майстерності, майстер класів, педрад, інструктивно-методичних нарад, комп’ютерному самовдосконаленню. Багато часу необхідно присвятити позаурочним виховним заходам. Різноманітній профорієнтаційній роботі.

В період Державної підсумкової атестації, поетапної кваліфікаційної та Державної кваліфікаційної атестації майстри виробничого навчання повинні виконувати контроль за підготовкою учнів до екзаменів, надавати їм допомогу, готувати до виробничої практики учнів, та ін.

Посадова інструкція майстра виробничого навчання


1. Загальні положення

Призначається на посаду наказом директора навчального закладу.

2. Функції

Майстер виробничого навчання професiйно-технiчного та вищого професійного навчального закладу є головним організатором виробничого навчання учнів (слухачів), головною метою якого є забезпечення підготовки та перепідготовки, а також підвищення квалiфiкацiї робiтникiв (молодших спецiалiстiв), що володіли б глибокими професійними знаннями та майстерністю, сучасними економічними знаннями, здатних успішно оволодіти новою технікою та технологією, брати активну участь в суспільному житті трудового колективу. Майстер виробничого навчання є прикладом високої професійної майстерності, дотримання дисципліни, моральних та етичних норм, загальнолюдської моралі.

3. Службові обов'язки

Майстер виробничого навчання зобов'язаний: • формувати в учнiв (слухачiв) професiйнi знання, навички та вмiння, що передбаченi квалiфiкацiйною характеристикою та програмою виробничого навчання;

 • навчати учнiв (слухачiв) раціональних прийомiв та способів виконання робiт, обслуговування та експлуатації обладнання, передовим формам органiзацiї працi, ощадливому витрачанню матеріальних та енергетичних ресурсiв;

 • забезпечувати високу якiсть виготовлення учнями (слухачами) продукції, виконання ними норм часу та виробiтку, плану виробничого навчання, дотримання технологiчної дисциплiни та вимог охорони працi, вимог стандартiв, належний контроль та прийомку готової продукцiї;

 • вести встановлену документацiю з планування, обліку та звiтностi майстра виробничого навчання, своєчасно виконувати матерiально-технiчну та методичну пiдготовку до урокiв, пiдбiр навчально-виробничих робiт та замовлень, виготовлення еталонних зразкiв характерних робiт (виробiв). Брати активну участь в методичнiй роботi, що проводиться в закладі;

 • спiльно з працiвниками пiдприємств-замовникiв квалiфiкованих робiтникiв забезпечувати виконання Положення про виробничу практику учнiв (слухачiв), пiдбирати робiтничi мiсця, що вiдповiдають навчальним програмам та вимогам правил i норм з охорони працi, брати участь в пiдготовцi й оформленні договорів з підприємствами на проходження учнями (слухачами) виробничого навчання i практики;

 • забезпечувати у вiдповiдностi з наказом пiдприємства-замовника своєчасну розстановку учнiв (слухачiв) на відповідні робочі місця для самостійної роботи з урахуванням результатів поетапної атестацiї, включення їх в склад кращих виробничих бригад та ланок пiд керівництвом досвiдчених наставникiв;

 • організовувати виробниче навчання (перенавчання) та практику учнiв (слухачiв), залучати висококвалiфiкованих робiтникiв та фахiвцiв до проведення iнструктажу, знайомити їх з програмою та графiком перемiщення учнiв (слухачiв) по робочих місцях;

 • не допускати до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

 • відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» № 563 від 01.08.01 розробляти і переглядати (один раз на 5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях тощо;

 • контролювати дотримання здорових і безпечних умов проведення виробничої практики учнів, слухачів на підприємствах, в установах і організаціях, не дозволяти виконання робіт, що не передбачені умовами договору;

 • проводити інструктажі з охорони праці під час навчального і навчально-виробничого процесу;

 • проводити або контролювати проведення викладачем, вихователем інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів, слухачів з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий, цільовий);

 • брати участь у розробці окремого розділу з охорони праці колективного договору;

 • залучати всiх учнiв до суспiльно-виробничого життя трудових колективiв, сприяти досягненню встановленого рiвня квалiфiкацiї з професiї та адаптацiї учнiв (слухачiв) в умовах виробництва;

 • здійснювати контроль за перерахуванням пiдприємствами грошових сум за роботи, що виконанi учнями (слухачами) в процесi виробничого навчання та практику (згiдно договору), своєчасною сплатою учням (слухачам) в закладі встановлених винагород, а також оплатою безпосередньо на виробництвi за перевиконання норм виробiтку та виплатою премій учням (слухачам), що проходять виробничу практику у складi робiтничих бригад (згiдно чинного законодавства та договорiв з пiдприємствами-замовниками);

 • спiльно з класним керiвником брати активну участь в комплектацiї навчальних груп, збереженнi контингенту учнiв (слухачів);

 • проводити розподіл випускників згiдно договорiв з пiдприємствами-замовниками квалiфiкованих робiтничих кадрiв, їх працевлаштування та закріплення на підприємствах. урочистому посвяченнi випускникiв в робiтники;

 • розвивати у учнiв (слухачiв) потяг до технiчної творчостi, рацiоналiзаторської та винахiдницької дiяльностi, як основi професiйної майстерностi;

 • готувати учнiв (слухачiв) до поетапної атестацiї, конкурсiв на кращого по професiї, випускних квалiфiкацiйних екзаменiв та брати участь у їх проведеннi, широко використовувати в навчальному процесi науково-методичнi рекомендацiї, передовий педагогiчний та виробничий досвiд;

 • постiйно пiдвищувати особистий професiйний рiвень;

 • перiодично вiдвiдувати заняття з теоретичного навчання учнiв (слухачiв) груп, в яких вiн проводить уроки виробничого навчання спiльно з викладачами розробляти заходи з втiлення мiжпредметних зв'язкiв, взаємозв'язку теоретичного та виробничого навчання;

 • надавати допомогу класному керівнику, керівнику фiзвиховання та вiйськовому керiвнику (викладачу ДПЮ) в роботі зі зміцнення дисциплiни та порядку, дотриманню учнями (слухачами) Правил внутрiшнього розпорядку в закладі та трудового розпорядку на пiдприємствi, фізичному розвитку учнiв (слухачiв), пiдготовцi юнакiв до служби в лавах Збройних Сил України, брати участь у визначенні оцінок учням (слухачам) з поведiнки;

 • тримати у вiдповiдностi до технічних вимог та умов експлуатацiї навчально-виробниче обладнання майстернi, iнструменти, пристосування та оснащення в дієздатному станi, забезпечувати їх збереження та своєчасну пiдготовку до занять, надавати керiвництву закладу пропозицiї з реконструкцiї, модернiзацiї та заміни навчально-виробничого обладнання, iнвентарю та брати активну участь в реалiзацiї прийнятих пропозицiй;

 • брати участь в профорiєнтацiйнiй роботi серед молодi та незайнятого населення з метою пропагування обов'язкової професiйної освiти.

4. Права

Майстер виробничого навчання має право: • брати участь в розробцi, обговореннi та реалiзацiї планiв економiчного та соцiального розвитку навчального закладу, виходячи з завдань подальшого вдосконалення, пiдготовки квалiфiкованих робiтничих кадрiв (молодших спецiалiстiв) для народного господарства, рацiонального використання навчально-виробничої бази майстерень та їх розвитку;

 • обговорювати на педагогiчнiй радi, в усiх формах методичної роботи, зiбраннях, нарадах i конференцiях питання навчання та виховання учнiв (слухачiв), вносити пропозицiї з полiпшення якостi пiдготовки учнiв (слухачiв), їх виробничого навчання, вдосконаленню навчально-виробничої та методичної роботи, рацiональної органiзацiї працi керiвництву училища, до керiвних органiв профтехосвiти та iнших органiзацiй;

 • зупиняти роботу учнiв (слухачiв) в майстернях закладу, на виробництвi та при виконаннi суспiльно-корисної працi у випадку зiпсованостi обладнання, iнструментiв, iнших порушень охорони працi, а також невiдповiдностi умов вимогам навчальних програм. Про прийняте рiшення негайно повiдомляти керiвництво закладу та пiдприємства (органiзацiї, об'єднання, фiрми тощо);

 • атестуватись на вищий розряд (категорiю, клас) згiдно загального графiка атестацiї педпрацiвникiв закладу та позачергово згiдно Положення про атестацію;

 • вимагати у встановленому порядку забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 № 170 (z 0667-96), зареєстрованим в Мін’юсті України 18.11.96 за № 667/1692.

5. Відповідальність

Майстер в/н несе персональну вiдповiдальнiсть за: • органiзацiю, змiст та якiсть виробничого навчання учнiв (слухачiв) у вiдповiдностi до вимог навчальних планiв i програм;

 • розвиток у учнiв (слухачiв) вмiнь творчо застосовувати отриманi знання;

 • дотримання учнями (слухачами) правил та норм з охорони працi на закрiпленiй за ними дiлянцi роботи;

 • виховання у учнiв (слухачiв) свiдомого ставлення до навчання, любовi до обраної професiї, поваги до працi та людей працi;

 • органiзацiю навчального процесу за прогресивними технологiями;

 • виконання вiдповiдних робiт та виробництво товарної продукцiї;

 • проведення виробничого навчання та практики учнiв (слухачiв) за розкладом занять;

 • своєчасне працевлаштування та закріплення випускників на підприємствах замовниках робітничих кадрів;

 • безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо.

6. Взаємовiдносини

Майстер виробничого навчання веде навчальну роботу пiд безпосереднiм керiвництвом старшого майстра та разом з ним вирiшує питання виробничого навчання, пiдвищення продуктивностi працi учнiв (слухачiв) та якостi продукції, яка виробляється. Спільно з класним керiвником, закрiпленим за навчальною групою, iншими працiвниками та суспiльними органiзацiями закладу, органами учнiвського самоврядування, батьками учнiв та трудовими колективами пiдприємств майстер виробничого навчання бере участь у вихованнi учнiв (слухачiв) як у процесi навчання, так i в позаурочний час.

7. Майстер в/н повинен знати:


 • свої посадовi обов'язки, дiюче законодавство про працю та професiйно-технiчну освiту в Українi, державнi законодавчi акти з питань охорони працi та безпеки життєдiяльностi, Правила внутрiшнього розпорядку в навчальному закладі;

 • характеристику, будову та принцип дії обладнання та технологічної оснастки за профілем;

 • передові методи та форми професiйного навчання.

8. Кваліфікаційні вимоги:

- вища або середньо-технiчна освiта та робiтнича квалiфiкацiя (за профiлем), як мiнiмум, на розряд (клас, категорiю) вища встановленої випускника закладу з вiдповiдної професiї. Майстер з водiння транспортних засобiв повинен також мати трирiчний стаж роботи на вiдповiдних категорiях транспортних засобiв та свiдоцтво про проходження пiдготовки за методикою навчання водiнню за встановленими програмами. Майстер, що не має педагогiчної освiти, повинен пройти пiдготовку на курсах пiдвищення квалiфiкацiї та здати залiк з основ педагогiки, психологiї та методики виробничого навчання, а також охорони працi.Діяльність майстра виробничого навчання ПТНЗ

 1. Навчальна робота по професійно – практичній підготовці:

  • проведення уроків виробничого навчання в навчально-виробничих майстернях, в лабораторіях, на полігонах, навчальних дільницях;

  • проведення виробничої практики на підприємствах де проходять практику учні.

 2. Підготовка до проведення уроків виробничого навчання та виробничої практики (цей та наступні види діяльності виконується майстром виробничого навчання в дні теоретичних занять закріпленої групи):

  • підготовка матеріально-технічної бази для забезпечення поточних занять (устаткування, оснастки, заготовок, матеріалів, інструментів, еталонних зразків, навчально-технологічної документації);

  • аналіз навчальних планів та програм професійно-практичної підготовки на предмет дублювання навчального матеріалу в інтегрованих професіях;

  • розробка плануючої документації (переліку навчально-виробничих робіт учнів групи у відповідності до стандарту та програми виробничого навчання, робоча навчальна програма, тематичний план, зведено-тематичний план професійної та професійно-теоретичної підготовки, поурочно-тематичний план з професійної підготовки, планів уроків професійної підготовки, графіки переміщення учнів по робочим місцям на підприємстві, контрольні завдання з тематичних атестацій)

Основна плануюча документація з виробничого навчання

 1. Навчальний план – це документ, що визначає освітній рівень випускника, цілі навчання, перелік обов’язкових навчальних предметів, механізм міжпредметних зв’язків, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь та навичок учнів, їх кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов’язкових засобів навчання та плановий рівень кваліфікації випускника.

 2. Навчальна програма з виробничого навчання – це документ, що визначає зміст професійних знань, умінь та навичок та способи і методи їх формування; розробляється фахівцем, що викладає курс, на основі типової з урахуванням змін у відповідній галузі виробництва та сфері послуг і погоджується із замовниками робітничих кадрів.

 3. Поурочно - тематичний план складається педагогом у відповідності до навчальних програм, розглядається на засіданні відповідної методичної комісії, затверджується заступником директора і є документом багаторазового використання.

 4. Перелік навчально-виробничих робіт з професії визначає роботи, які виконують учні з метою оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що передбачені програмою виробничого навчання; складається на семестр майстром в/н під керівництвом старшого майстра, обговорюється методичними комісіями та затверджується заступником директора з НВР.

 5. План уроку є обов’язковим особистим документом, складається в довільній формі і має на меті забезпечити педагогу найбільш ефективне проведення уроку. За умови проведення уроків у паралельних групах з однієї й тієї ж теми майстер складає один план уроку з урахуванням особливостей проведення уроку в тій чи іншій групі.

 6. Розклад занять складається під керівництвом заступника директора і затверджується не пізніше як за тиждень до початку навчання.

 7. Журнал виробничого навчання є основним документом фінансової звітності, який передбачає записи про дату і зміст проведення занять (робіт), час, витрачений на кожну тему (роботу), поточну, проміжну і підсумкову успішність учнів, відсутність учнів на заняттях.

Готуючись до уроку виробничого навчання, майстер повинен:

 • проаналізувати підсумки попередніх занять, уточнити зміст, тему та ціль наступного уроку;

 • визначити структуру уроку і час який від водиться на кожний його елемент;

 • визначити технічну й методичну літературу, а також матеріали з попереднього досвіду робіт;

 • визначити навчально-виробничу роботу, яку учні будуть виконувати на уроці;

 • визначення особи і методичні заходи проведення уроків;

 • встановити типові помилки, які допускають учні під час вправ, знайти засоби їх, запобігання;

 • скласти план уроку та конспект вступного інструктажу (за необхідністю);

 • перевірити справність обладнання, інструментів, і приладів;

 • підготувати до уроку матеріали, заготовки, навчальну та технічну документацію, наочні     посібники;

 • підготуватися до показу трудових прийомів на уроках;

 • зміст і порядок підготовки майстра до уроку залежить від періоду навчання, змісту навчального матеріалу, досвіду майстра, складу групи.

 • методика й організація виробничого навчання кардинально залежить від мети цього навчання на відповідному періоді (етапі). Це дуже важливе методичне положення, яким завжди повинний керувати майстер. Мета навчання, тобто те, чого потрібно досягти, визначає зміст, і форми, і методи, і засоби навчання.

В залежності від специфіки досліджуваного матеріалу, мети навчання, особливостей організації уроку, досвіду майстра структура інструктажу може змінюватися, однак усі переходні елементи в будь-якому випадку в ньому зберігаються.

Тут успіх багато в чому залежить від правильного підбору й формулювання питань і самої процедури опитування. Питання варто фіксувати в плані уроку.

Мета опитування учнів при проведенні вступного інструктажу не тільки в тім, щоб перевірити знання учнів (хоча це теж важливо), скільки в забезпеченні здатності застосувати ці знання на практиці, закріпити теорію й практику. Тому питання для такого поєднання повинні мати суто практичну спрямованість.

При формулюванні питань варто мати на увазі те, що для відповіді на питання необхідно не тільки пригадування, але й активне мислення учнів. Такі «продуктивні» питання звичайно починаються словами «Чому», «Поясніть», «Порівняйте й зробіть висновок», «Обґрунтуйте» і т.п. Звичайно, питома вага таких питань повинна наростати поступово в міру нагромадження учнями досвіду й знань.

На уроках, де учні будуть виконувати роботи комплексного характеру, питання, що спонукають активну розумову діяльність учнів, мають особливе значення, тому що і зміст матеріалу уроку, і рівень підготовленості учнів дозволяють активізувати мислення учнів.

Важливо не тільки активізувати мислення учнів, але і зовні активізувати групу на цьому початковому етапі проведення вступного інструктажу. Способи такої зовнішньої активізації учнів можуть бути різними. Найбільш ефективні з них наступні: • постановка питання всій групі, а потім після невеликої паузи викликати для відповіді визначеного учня;

 • пропозиція відповісти на запитання за бажанням;

 • залучення в бесіду всіх учнів з обліком їх сильних і слабких сторін;

 • варіювання питань по складності в залежності від підготовленості різних учнів;

 • звертання до учнів із пропозицією подумати, оцінити відповідь товариша, виправити помилку у відповіді, висловити свою думку.

Основу вступного інструктажу складає пояснення і показ прийомів, способів виконання навчально-виробничих завдань – при вивченні операцій і робіт технологічної послідовності обробки і виробів, та виконання майбутньої роботи – при виконанні робіт комплексного характеру. Головне завдання майстра на цьому найважливішому етапі вступного інструктування – закласти у свідомості учнів міцну основу для успішного виконання майбутніх вправ чи самостійної роботи.

Досвідчений майстер завжди знає, у чому найчастіше виникають труднощів учнів, які типові помилки вони звичайно, допускають і процес вступного інструктування будує з позиції попередження цих помилок і труднощів.

Велика виховна роль особистого прикладу майстра, насамперед прикладу високої професійної майстерності в організації власної праці. Якщо в майстра немає плану року, якщо він безладно переходить від одного питання інструктажу до іншого, якщо на його робочому місці інструменти й документація безладно розкидана, він ніколи не виховає організованого працівника. З рішенням виховних задач тісно зв’язаний стиль діяльності майстра, обстановка проведення вступного інструктажу, педагогічний такт майстра, характер його взаємин з учнями, загальний психологічно-морально-психологічний клімат, створений майстром на уроці.

Важливий структурний елемент вступного інструктажу – закріплення, перевірка та засвоєння учнями навчального матеріалу.

Майстер може виробити індивідуальний стиль діяльності тільки при умові, якщо гарно знає слабкі та сильні сторони своєї особистості і вміє опиратися на сильні сторони, розвиваючи їх. Самовдосконалення дає позитивні результати тільки у зв’язку з творчим використанням досвіду других майстрів. При цьому важливо перейняти не сам досвід у чистому вигляді, а основу педагогічної сутності.

План уроку виробничого навчання може бути складений за такою формою:


План уроку виробничого навчання

__________ Дата проведення уроку ____________

П.І.Б. майстра виробничого навчання ________________________________________________________________________.

№ групи _________ Професія ___________________________________

Тема програми:_____________________________________________________

Тема уроку:_________________________________________________________

Цілі уроку:

- навчальна: які професійні знання, вміння і навички формуються, закріплюються, розвиваються, узагальнюються, систематизуються, перевіряються, оцінюються.

- виховна: які якості особистості формуються та розвиваються на заняттях: етика, естетика виробництва, охайність, повага до обраної професії, бережливість, відповідальність, комунікативність, тощо

- розвиваюча: які операції і прийоми розумової та інтелектуальної діяльності формуються, розвиваються та удосконалюються на уроці: пам'ять; спостережливість; швидкість реакції; аналітичне, логічне, наочно-образне, абстрактне, технологічне мислення; уміння планувати свою діяльність; творчість.

Тип уроку:


 • урок формування первинних умінь;

 • урок формування складних умінь;

 • урок удосконалення умінь та навичок;

 • урок комплексного застосування умінь, знань, навичок учнів;

 • контрольно-перевірочний урок.

Вид уроку:

  • розповідь, диспут, показ, демонстрація, самостійна робота, тренінг, закріплення.

  • інструктивний показ вправ, аналіз конкретних ситуацій, лабораторно-практичні.

  • тренінг, імітація виконання ролей, практичні заняття.

  • виконання комплексних робіт, гра, проблемні ситуації, урок контроль

  • комплексні роботи, тестування, пробні роботи, конкурс.

Дидактичне забезпечення (мета: формування, закріплення знань через використання наочності):

  • друкована

  • звукова

  • екранна

  • об'ємна (макети, моделі, муляжі, натуральні зразки, стенди).

Матеріально-технічне забезпечення (мета: удосконалення, формування та розвинення практичних умінь та навичок):

  • обладнання та пристрої;

  • інструмент;

  • матеріали;

  • сировина.

Міжпредметні зв'язки:

  • предмет;

  • тема;

  • перелік практичних завдань.

Методична мета (для проведення відкритих занять).

Хід уроку

І. Організаційна частина (5-7 хв.)

Перевірка наявності учнів.


 1. Перевірка готовності до уроку.

 2. Допуски з безпеки праці до виконання робіт, пов’язаних з безпекою.

ІІ. Вступний інструктаж (30-45 хв.)

 1. Повідомлення теми уроку.

 2. Повторення та закріплення раніше вивченого матеріалу.

 3. Пояснення учням нового матеріалу та демонстрація трудових прийомів.

 4. Інструктаж з техніки безпеки та закріплення нового матеріалу.

ІІІ. Поточний інструктаж (210 хв.)

 1. Формулювання учням завдань для самостійної роботи та пояснення алгоритму їх виконання.

 2. Повідомлення критеріїв оцінювання.

 3. Самостійна робота.

 4. Обхід робочих місць з метою:

- перевірка правильності організації робочого місця;

 • перевірки правильності застосування учнями способів і прийомів роботи;

 • перевірки дотримання учнями технологічного процесу виконання робіт;

 • контроль за якістю виконання виробничих робіт та надання практичної допомоги;

 • перевірки дотримання правил ОП;

 • перевірка санітарного стану робочого місця;

 • прийом та оцінка робіт.

ІV. Заключний інструктаж (15-20 хв.).

1. Заслуховування доповідей бригадирів.

2. Підведення підсумків роботи бригад.

3. Аналіз роботи окремих учнів.

4. Аналіз допущених помилок та способи їх попередження та усунення.

5. Аналіз додержання правил безпеки праці, організації робочого місця.

6. Повідомлення та обґрунтування оцінок.

7. Рефлексія: а) чому ви навчилися на уроці? б) що дізналися нового?

8. Видача домашнього завдання з інструкцією про способи його виконання.

Майстер виробничого навчання_______________________________Підпис

 1. Виховна робота в позаурочний час:

  • вивчення контингенту;

  • складення перспективного плану виховної роботи навчальної групи на весь період навчання, на навчальний рік, півріччя, місяць;

  • проведення лінійок та виховних годин в групі;

  • допомога активу групи в організації самоврядування;

  • проведення бесід з учнями;

  • підготовка та проведення групових та батьківських зборах;

  • участь в проведенні виховних заходів навчального закладу;

  • відвідування учнів дома та в гуртожитку;

  • організація учнів на участь в виставках, конкурсах;

  • різностороння робота з учнями в гуртожитку.

 2. Методична робота:

  • підготовка інструкційно-технологічної документації, дидактичного матеріалу, методичних розробок навчальних тем за програмою виробничого навчання, комплексних контрольних завдань з професії, опис власного досвіду роботи, інше для розгляду на засіданнях методичної комісії та використання їх в педагогічній практиці іншими педагогами;

  • вивчення стандартів, законодавчих документів в профтехосвіті, навчально-методичної літератури з професії, педагогіки, психології, методик, передового педагогічного і професійного досвіду, науковій організації праці майстра виробничого навчання, сучасних комп’ютерних технологій (самоосвіта, курсова підготовка, стажування на передових підприємствах, відвідування уроків досвідчених педагогів, ін.)

 3. Організаційна робота:

  • участь в роботі педагогічної ради, методичної комісії та секції, інструкційно-методичних нарад, педагогічних читаннях, семінарах практикумах, "Школі педагогічної майстерності", "Майстер класів", обласних семінарах;

  • відвідування відкритих уроків;

  • профорієнтаційна робота;

  • участь в проведенні заходів навчального закладу, трудовлаштування випускників.
 1. Інша робота:

Всі види трудової діяльності які передбачають підготовку та заповнення відповідної плануючої, облікової, звітної документації.

Аналіз діяльності майстра може мати наступний вигляд:

Критерії оцінювання діяльності майстра виробничого навчання
Прізвище, ім’я, по-батькові


Критерії, показники

Рівень(кількість балів)


ВисокийСередній

Низький


Примітка

1. Ведення облікової та звітної документації, виконавча дисципліна

1. План роботи майстерні та стан його виконання

3

2

1
2. Наявність і стан навчальної документації

3

2

1
3. Ведення журналів виробничого навчання

3

2

1
4. Методичне забезпечення практичної підготовки

3

2

1
5. Наявність та ведення паспорта комплексно-методичного забезпечення

3

2

1
6. Систематизація дидактичного матеріалу та навчального обладнання

3

2

1
7. Дотримання трудової дисципліни

3

2

1
8. Рівень виконавчої дисципліни

3

2

1
9. Виконання вимог охорони праці

3

2

1
2. Професійна компетентність

1. Володіння змістом навчального матеріалу

3

2

1
2. Володіння практичними вміннями

3

2

1
3. Володіння формами і методами навчання

3

2

1
4. Володіння формами і методами контролю знань, вмінь та навичок учнів, дотримання критеріїв оцінювання навчальних досягнень

3

2

1
5. Якість навчальної діяльності на відвіданих уроках

3

2

1
6. Застосування регіонального компонента з професії

3

2

1
7. Розвиток творчого мислення на уроках

3

2

1
8. Застосування нових педагогічних технологій

3

2

1
9. Відзнаки за роботу:

- по навчальному закладу

- від обласного управління

- від Міністерства освіти і науки
3

3

3


-

-

-


-

-

-
10. Участь в роботі семінарів, наукових конференцій, конкурсах та ін., що проводяться вище стоячими освітніми установами

3

2

1
3. Самоосвіта та підвищення кваліфікації

1. Участь в роботі педагогічних рад, семінарів, творчих груп, майстер-класів

3

2

1
2. Відкриті уроки

3

2

1
3. Робота за індивідуальним проектом (темою) в рамках методичної проблеми навчального закладу

3

2

1
4. Активність в роботі методичної комісії

3

2

1
5. Результати методичної та професійної виставки коледжу.

3

2

1
6. Виготовлення навчально-інформаційної друкованої продукції для студентів, наукових розробок та ін.

3

2

1
7. Підвищення кваліфікації, стажування

3

2

1
8. Участь учнів в конкурсах фахової майстерності та результативність

3

2

1
3. Організація навчальної та позаурочної роботи в групі

1. Рівень успішності учнів /процент якості знань та вмінь/

3(50%8-12”)

2(25%8-12”)

1(10%8-12”)
2. Дисципліна і активність учнів на уроках

3

2

1
3. Диференційований підхід в процесі навчання

3

2

1
4. Виробнича діяльність групи

3

2

1
5. Позаурочна робота з професії, гурток технічної творчості

3

2

1
6. Участь в профорієнтаційній роботі

3

2

1
7. Педагогічний такт

3

2

1
8. Комунікативні якості

3

2

1
9. Робота з групою

- збереження контингенту групи
3


2


1
- планування виховної роботи в групі та виконання заходів

3

2

1
- відсутність серйозних випадків порушень навчальної та трудової дисципліни учнями

3

2

1
- різноманітність форм виховної та позакласної роботи, що сприяє самореалізації кожного учня

3

2

1
- участь групи в загальних заходах навчального закладу

3

2

1
- рейтинг групи

3

2

1
4. Стан навчально-матеріальної бази

1. Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і охорони праці

3

2

1
2. Дотримання правил обліку і зберігання обладнання

3

2

1
3. Естетичне оформлення майстерні, стан наочних посібників

3

2

1
Сума (самооцінка/адміністрація)База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка