Методичні рекомендації з виконання, оформлення й захисту дипломної ( магістерської ) роботиСторінка3/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4

7.2. Виступи інших осіб
На засіданні ДЕК може виступати керівник дипломної (магістерської) роботи, а з дозволу голови (головуючого на засіданні) ДЕК й інші особи.

У своїх виступах вони можуть зупинитися на окремих позитивних чи негативних моментах дипломної (магістерської) роботи, вказати на її наукову цінність чи недоліки, звернути увагу на особливості, які мали місце під час написання дипломної (магістерської) роботи та її захисту на засіданні ДЕК.

Завершуватися такі виступи повинні конкретними пропозиціями про врахування при остаточній оцінці дипломної (магістерської) роботи тих чи інших «особливих зауважень» щодо написання дипломної (магістерської) роботи чи її захисту.

Виступи на засіданні ДЕК інших осіб надають членам ДЕК більш повну інформацію про індивідуальні особливості написання та захисту дипломної (магістерської) роботи, допомагають визначити позицію щодо можливості врахування цих особливостей при остаточній оцінці дипломної (магістерської) роботи.7.3. Відповіді студента на зауваження
Як правило, свій виступ студент має почати з подяки керівникові дипломної (магістерської) роботи, її рецензентові та іншим особам, які сприяли її написанню та захисту.

Відповідаючи, студент повинен чітко визначити свою позицію по суті зроблених йому зауважень. Для цього він має провести певне узагальнення i вирішити: • з якими зауваженнями необхідно безумовно погодитися;

 • які зауваження, на думку студента. є спірними i чому;

 • які зауваження він не приймає i які підстави, з його точки зору, для цього є.

Відповіді студента мають бути конкретними, обґрунтованими, коректними

i, по можливості, короткими. Такі відповіді дозволяють членам ДЕК переконатися у здатності студента самокритично реагувати на зауваження, у його вмінні вести дискусію.


7.4. Оцінка дипломної (магістерської) роботи

Кожний член ДЕК самостійно приймає рішення щодо оцінки дипломної (магістерської) роботи з урахуванням як особистого ознайомлення, так i з огляду на її захист, i на закритому засіданні ця оцінка повідомляється іншим членам ДЕК. Рішення щодо остаточно оцінки приймається після обговорення простою більшістю голосів членів ДЕК. Кожний член ДЕК у випадку незгоди з остаточною оцінкою має право на окрему думку, яку він може записати в журналі ДЕК.

Остаточна оцінка дипломної (магістерської) роботи оголошується головою (головуючим на засіданні) ДЕК у присутності студентів. Окрема думка члена ДЕК (якщо вона є) до відома студентів не доводиться.

За результатами захисту виставляється оцінка: А – «відмінно», В – «дуже добре», С – «добре», D – «задовільно», E – «достатньо», FX –«незадовільно», F – «неприйнятно».

Рішення про оцінку захищеної дипломної роботи приймається ДЕК на закритому засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При рівній кількості голосів за і проти голос голови ДЕК є вирішальним.

При оцінюванні дипломної роботи береться до уваги рівень теоретичної та практичної підготовки студента, а саме звертається увага на:

- якість виконання дипломної роботи; висновки за рецензією та відгуком; ступінь досягнення мети роботи;

- рівень наукової підготовки випускника, знання ним вимог керівних документів, уміння творчо застосовувати отримані знання та навички для вирішення практичних завдань за своїм призначенням;

- здатність визначати проблему (проблемну ситуацію, завдання), формалізувати її та обирати оптимальний варіант її вирішення на підставі наукового обґрунтування;

- відповідність опрацьованих документів вимогам державних стандартів, статутів, настанов, положень тощо;

-уміння використовувати при розробці складного завдання наукову і спеціальну термінологію, робити правильні висновки, уміти використовувати при обґрунтуванні своїх рішень останні наукові досягнення;

- методичне і наукове обґрунтування прийнятих рішень і висновків, ступінь використання сучасних інформаційних технологій; якість і культура оформлення представлених до захисту матеріалів;

- ступінь відповідності обсягу й змісту теми роботи її меті і завданням; самостійність мислення і творчий підхід до проблеми; логіку і чіткість викладання матеріалу; своєчасність подання роботи;

- якість доповіді (обґрунтованість, логічність, чіткість тощо), здатність впевнено і правильно відповідати на теоретичні питання і пояснювати практичні дії, аргументовано захищати отримані результати, свою точку зору;

- правильність відповідей на запитання під час захисту роботи.

Шкалою оцінювання захисту дипломних робіт є:

Оцінка «відмінно» (А):

- студент показав глибокі вичерпні знання всього навчального матеріалу, розуміння сутності і взаємозв’язку явищ, процесів і подій, уміння використовувати системні наукові відомості, які отримані під час вивчення циклів дисциплін гуманітарної, природничо-наукової, професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки при обґрунтуванні змісту відповідей на головні і додаткові запитання; глибоке розуміння нормативних окументів, уміння вирішувати практичні завдання, одержувати оптимальні результати у відповідності до теоретичних положень; • у відгуку керівника на роботу дана оцінка «відмінно», а у рецензії не менш як «дуже добре»;

 • пояснювальна записка написана грамотно, мовою прийнятою у науковій літературі відповідного напрямку підготовки (спеціальності), оформлена відповідно до діючих вимог;

 • автор роботи регулярно пред’являв для перевірки окремі її розділи, систематично відвідував консультації;

 • оформлення виконано за допомогою ЕОМ та відповідає встановленим вимогам;

 • студент виконав роботу на основі самостійно отриманих даних;

 • студент дав правильні змістовні відповіді на всі питанні, поставлені членами комісії ДЕК.

Оцінка «дуже добре» (В):

  • студент показав тверді і достатньо повні знання всього програмного матеріалу, який застосовувався у дипломній роботі, правильне розуміння сутності і взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно

з використанням сучасних методик аналізувати і застосовувати основні положення теорії для вирішення практичних завдань;

  • у відгуку керівника на роботу дана оцінка «дуже добре», а у рецензії не менш як «добре»;

  • дипломна робота містить незначні помилки граматичного і синтаксичного характеру;

  • студент дав послідовні, правильні конкретні відповіді на поставлені запитання при вільному усуненні зауважень про недостатньо повне і незначне висвітлення окремих положень при постановці додаткових запитань, при цьому допустив не більше двох неповних відповідей.

Оцінка «добре» (С):

 • студент показав загалом добрі знання всього програмного матеріалу, який застосовувався у дипломній роботі, правильне розуміння сутності і взаємозв’язку явищ (процесів), що розглядаються; уміння самостійно з використанням сучасних методик аналізувати і застосовувати основні положення теорії до вирішення практичних завдань, але припустив низку помітних помилок;

 • у відгуку керівника на роботу дана оцінка «добре», а у рецензії не менш як «задовільно»;
 • дипломна робота містить помилки граматичного і синтаксичного характеру;

 • у процесі написання дипломної роботи було допущено порушення строків виконання календарного плану; консультації студент відвідував не регулярно;

 • - студент дав правильні змістовні відповіді на всі питання, поставлені членами комісії ДЕК, при цьому допустив не більше чотирьох неповних відповідей.

Оцінка «задовільно» (D):

  • студент показав тверді знання і розуміння матеріалу, який застосовувався

у дипломній роботі; правильні і конкретні, без грубих помилок відповіді на поставлені запитання для усунення неточностей та несуттєвих помилок у висвітленні окремих положень при додаткових запитаннях; уміння застосовувати теоретичні знання до вирішення основних практичних завдань; обмежено використовував аналітичний апарат при доведеннях;

  • у відгуку керівника на роботу дана оцінка «задовільно», а у рецензії не менш як «достатньо»;

  • дипломна робота містить неточності та деякі помилки;

  • студент дав правильні змістовні відповіді на всі питання, поставлені членами комісії ДЕК, при цьому допустив не більше п`яти неповних відповідей.

Оцінка «достатньо» (Е):

 • студент продемонстрував знання і розуміння основного матеріалу, який застосовувався у дипломній роботі; допускав помилки у відповідях на поставлені запитання; уміння застосовувати теоретичні знання до вирішення основних практичних завдань недостатні; обмежено використовує аналітичний апарат в роботі;

 • у відгуку керівника і рецензії на роботу дана оцінка «задовільно» (Е);

 • дипломна робота містить неточності та деякі помилки;

 • поставлені керівником завдання не були виконані вчасно; консультації студент відвідував епізодично;

 • дані для виконання роботи отримані не самостійно;

 • студент відповів не менш як на 10 запитань за темою роботи, при цьому допустив не більше п`яти неправильних відповідей.

Оцінка «незадовільно» (FX):

 • студент допускався грубих помилок у відповідях, показав недостатнє розуміння сутності питань, що висвітлюються, невміння застосовувати знання при вирішенні практичних завдань;

 • у відгуку керівника і рецензії на роботу дана оцінка «задовільно» (Е);

 • дипломна робота містить велику кількість помилок;

 • студент регулярно порушував терміни календарного плану виконання роботи і не виконував завдання наукового керівника без поважних причин.

Така дипломна робота має бути допрацьована і повторно винесена на захист.

Оцінка «неприйнятно» (F):

- студент не подав на кафедру дипломну роботу у встановлений термін.

У цьому випадку студент може бути допущений до повторного виконання роботи і захисту її через рік.

Остаточна оцінка заноситься до протоколу засідання ДЕК та залікової книжки. Результати захисту дипломної роботи оголошують у той самий день після оформлення протоколів засідання ДЕК.
Додаток 1

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

( повне найменування вищого навчального закладу )
Інститут, факультет, відділення

юридичний факультет

Кафедра, циклова комісія

кафедра _____________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень

спеціаліст з права (магістр права)

Спеціальність

7.030400101 «Правознавство» (8.03040101
«Правознавство»
(шифр і назва)ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова циклової комісії_________
_________________________

“____” ______________20___року


З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
1. Тема проекту (роботи)_________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

керівник проекту (роботи)_________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___

2. Строк подання студентом проекту (роботи)__________________________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)_________________________________________ 1. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. Дата видачі завдання __________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Назва етапів дипломного

Строк виконання

Примітка
з/п

проекту (роботи)

етапів проекту


( роботи )

Студент _____________

( підпис ) (прізвище та ініціали)Керівник проекту (роботи) _____________

( підпис ) (прізвище та ініціали)Додаток 2
Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА__________________________________________
Дипломна робота

спеціаліста з права (магістра права)

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему_____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
Виконав: студент ___курсу, групи______

Спеціальності 7.03040101 «Правознавство»


(8.03040101 «Правознавство»)

(шифр і назва напряму підготовки, спеціальності)

_____________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

(прізвище та ініціали)

Рецензент___________________________

(прізвище та ініціали)

Харків – 2014

Додаток 3


Зразок написання вступу дипломної роботи
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
ВСТУП

Актуальність дослідження. Закріплення в Конституції України демократичного напряму розвитку політичної системи й проголошення України правовою державою передбачає, що українська спільнота нині стоїть на межі перетворення на громадянське суспільство, однією з важливих рис якого є загальна повага до приватного життя людини. Однак її рівень у сучасному українському суспільстві є недостатній, про що свідчать численні неправомірні втручання в сферу особистого життя («касетні» скандали, публікації приватних паперів, фотографій і подробиць інтимного життя осіб без їх дозволу, свавільні проникнення в житло тощо).

Одним з ефективних засобів підвищення поваги до приватності є правова охорона особистого життя людини від неправомірних втручань. Відповідні правові норми, виконуючи свою ідеологічну функцію, виховують у людей цінування свого особистого життя та повагу й невтручання в особисте життя інших. Особливу роль в правовій охороні особистого життя відіграють новели ЦК України від 16 січня 2003 року, в яких знайшли своє розгорнуте закріплення особисті немайнові права фізичних осіб, спрямовані на охорону особистого життя. Зважаючи на новизну цих норм та недостатність практики їх застосування, постає необхідність їх науково-теоретичної розробки.

Проблема цивільно-правової охорони особистого життя не є новою для юридичної науки, однак ґрунтовні її дослідження проводилися ще за радянських часів і нині їх результати дещо втратили свою актуальність та значення. У сучасних наукових дослідженнях ця проблема розробляється або вужче, лише щодо окремих її аспектів, зокрема, таємниці особистого життя, або ширше – у контексті загального дослідження особистих немайнових прав і компенсації моральної шкоди, завданої їх порушенням. Тому в сучасній науковій літературі відсутні роботи, в яких ґрунтовно і комплексно висвітлювалися б проблеми цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин, що складаються з приводу особистого життя. Наведені вище обставини обумовили вибір теми дипломного дослідження та свідчать про її актуальність.

Теоретичним підґрунтям для подальшого дослідження проблеми цивільно-правової охорони особистого життя стали праці науковціврадянського

і

сучасного

періодів: С. Алексєєва, І. Бірюкова, В. Гопанчука,

О. Дзери,

Н. Єгорова,

В. Жакенова,

О. Ерделевського,

Л. Корчевної,

О. Кохановської,

О. Красавчикова,

Л. Красавчикової,

Л. Красицької,

В. Кройтора,

М. Малеїна, М. Малеїної, В. Паліюка,

О. Підопригори,

Г. Романовського,

З. Ромовської,

С. Сліпченка,

І. Спасибо-Фатєєвої,

Р. Стефанчука,

В. Суховерхого, Н. Устименко, К. Флейшиц,

Є. Харитонова,
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка