Методичні рекомендації з виконання, оформлення й захисту дипломної ( магістерської ) роботиСторінка4/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4

Ю. Червоного, С. Чорнооченко, Я. Шевченко, Р. Шишки, М. Штефана та ін. Метою і завданням дослідження є визначення теоретичної моделі

цивільно-правової охорони особистого життя, що має стати правовим базисом утвердження в Україні загальної поваги до особистого життя кожної людини.Об’єктом дослідження є цивільно-правове регулювання відносин, що складаються з приводу особистого життя.

Предмет дослідження складають норми цивільного законодавства, що встановлюють заходи охорони особистого життя фізичних осіб (…)…

Методи дослідження. У роботі застосовувалися методи теоретичного аналізу і синтезу, а також їх поєднання. Ряд питань потребували застосування методу системного аналізу, особливо це стосується дослідження питань ...

Застосування історичного методу дозволило виявити тенденцію розвитку... Порівняльно-правовий метод був застосований для теоретичного розгляду положень...Практичне значення одержаних результатів. Викладені у дипломному (монографічному) дослідженні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані: а) у науково-дослідницькій сфері – як основа для подальшої теоретичної розробки питань про (...); б) у правотворчості – як (...); в) у правозастосовній діяльності – як (...); г) у навчальному процесі – при викладанні (...), підготовці підручників, навчальних посібників і методичних

вказівок, а також у науково-дослідницькій роботі студентів.
Апробація.

Основні

положення

дипломного

(магістерського)

дослідження

доповідалися

на наукових

конференціях

молодих учених:

а) «Сучасні

проблеми юридичної науки

і правозастосовної діяльності»

(м. Харків, 00-00 грудня 2011 р.); б) «Проблеми розвитку юридичної науки у новому столітті» (м. Харків, 00-00 грудня 2011 р.).

Публікації. Результати дипломного (магістерського) дослідження викладені у одній науковій статті, опублікованій у фаховому науковому збірнику, а також у двох тезах доповідей на наукових конференціях.
Додаток 4
Технічні вимоги щодо розміщення тексту дипломної (магістерської) роботи
Текст дипломної (магістерської) роботи друкується через півтора інтервали шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14 пт на стандартних аркушах паперу білого кольору формату А4. При цьому ліве поле повинно бути 30 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, праве 15 мм. Текс друкується з одного боку листа. Нумерація сторінок здійснюється арабськими цифрами у правому верхньому кутку аркуша, починаючи зі вступу, який є другою сторінкою. Нумерується також розповсюджується на список використаних джерел і додатки.

20

30

15
20

Додаток 5


Правила оформлення посилань на інші джерела
Під час написання дипломної (магістерської) роботи студент повинен посилатися на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в дипломній (магістерській) роботи, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дипломна (магістерська) робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли наявний у них матеріал не включений до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке є посилання в дипломної роботи.

Посилання в тексті дипломної (магістерської) роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–7]...».

Якщо в тексті дипломної роботи необхідно зробити посилання на складову частину чи конкретні сторінки відповідного джерела можна наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Приклад:
Наприклад:


  1. Теоретик радянського права М. Александров зазначав, що будучи суміжними з відносинами, регульованими трудовим правом, відносини у сфері державного управління регламентуються адміністративним правом [181, с. 29].
  1. Комплексне дослідження трудових правовідносин в науці трудового права було розроблено в низці монографій таких вчених, як…….. [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

 1. Цитата в тексті:«... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів зв'язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати найбільші канали передачі інформації [6, с. 15]».

Відповідний опис у переліку посилань:

6. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей [Текст] : Навч. посіб. / М.С. Дороніна. – К.: Академкнига, 1998. – 192 с.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «(рис. 1.2)».

Посилання на формули дипломної роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад,«... у формулі (2.1)»..

На всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця», в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2»..

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід вказувати скорочено слово «дивись»., наприклад: «див. табл. 1.3»..

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги щодо цитування такі:


  • текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

  • цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

  • кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

  • при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

 • якщо необхідно виявити ставлення автора дипломної роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання.


Додаток 6

Зразок структури доповіді студента під час захисту дипломної (магістерської) роботи

Отримавши позитивні відгук і рецензію на дипломну (магістерську) роботу, студент приступає до підготовки доповіді й ілюстративного матеріалу (таблиць, схем, діаграм і графіків) для виступу на захисті.

Підготовка доповіді по дипломній роботі можлива лише за умови її повної готовності.

Структура доповіді до захисту дипломної (магістерської) роботи має включати три взаємопов’язані частини:


 1. Вступна, яка в основних моментах повторює вступ до дипломної роботи, де висвітлюється:

а) актуальність обраної теми дипломної роботи (2-3 речення); б) мотив обрання саме цієї теми дипломної роботи (1 речення);

в) наукова ідея (концепція, головна ідея) дослідження (1 речення); г) суть мети дослідження і чому саме воно сприятиме, тобто що воно забезпечить для конкретної галузі науки, наприклад, для економіки в цілому і міжнародної економіки, зокрема (1 речення);

д) узагальнені завдання дипломної роботи (3-4 речення); е) об’єкт і предмет дослідження (1 речення);

ж) основні методи, завдяки яким отримано фактичний матеріал дослідження, с вказівкою при розгляді якого саме явища (предмета) вони були застосовані (4-5 речень);

з) склад і загальна структура дипломної роботи (1 речення).


 1. Результативна, яка базується на загальних висновках дипломної

роботи:

а) суть новини дипломної роботи (1 речення); б) практична цінність результатів дипломної роботи, тобто де вони

можуть бути застосовані (1 речення); в) ступінь апробації і впровадження результатів дослідження (наприклад,

наявність довідки або акту про впровадження; кількість опублікованих праць; перерахування науково-практичних семінарів, конференцій для студентів і молодих учених із вказівкою їх назви, дати і міста проведення, в яких було прийнято участь);

г) економічний ефект (корисний якісний і кількісний результат) від впровадження розроблених в дипломній роботі пропозицій.

3. Висновкова, де вказуються основні наукові положення дипломної роботи, які виносяться на захист:

а) теоретичні розробки дипломної роботи (називаються);

б) методологічні підходи дипломної роботи (вказуються до чого конкретно);в) методи вдосконалення (перераховуються).
Доповідь до захисту дипломної (магістерської) роботи, як правило, починається словами:

Шановний пане голово, шановні члени державної екзаменаційної комісії, панове! Вашій увазі пропонується стислий виклад змісту дипломної роботи, виконаної на тему (назва дипломної роботи) за спеціальністю „ПРАВОЗНАВСТВО” студентом (-ою) (прізвище, ім’я у орудному відмінку (ким?), науковий керівник (вчене звання, П.І.Б. керівника у називному відмінку)).»

Текст доповіді має розкривати суть, теоретичне і практичне значення проведеної роботи й базуватися на результатах наукових досліджень. Завершальні слова доповіді:

Доповідь закінчено, дякую за увагу.

© Кагановська Т.Є., Смульська А.В.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка