Методичні вказівки для підготовки письмових робіт при вивченні навчальних дисциплін Кривий Ріг 2011Скачати 165.37 Kb.
Дата конвертації13.03.2016
Розмір165.37 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для підготовки письмових робіт

при вивченні навчальних дисциплін

Кривий Ріг


2011

Методичні вказівки для підготовки письмових робіт при вивченні навчальних дисциплін - є єдиним стандартом локального характеру КФ НУ «ОЮА», підготовленого відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 року № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» та з урахуванням Положення про кваліфікаційні роботи (затверджених президентом ОНЮА Ківаловим С.В., від 20.10.2006 року), для виконання студентами письмових робіт за єдиними вимогами, при вивченні ними навчальних дисциплін.

Дані вказівки рекомендовано використовувати студентами при самостійному виконанні письмових робіт (рефератів, есе, доповідей та ін.), під час підготовки до семінарських занять та для самостійного вивчення дисциплін.

Методичні вказівки містять вимоги для усіх дисциплін, що вивчаються студентами денної та вечірньої форм навчання КФ НУ «ОЮА».Укладачі:

Стець Олег Миколайович, заступник декана з навчально-виховної роботи

Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»,Амарян Мералі Халоєвич, заступник декана з науково-методичної роботи

Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні науково-педагогічної ради КФ НУ «Одеська юридична академія»
(Протокол № 6 від 29 листопада 2010 року)

ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ
Письмові роботи студентів з навчальних дисциплін, передбачено навчальним планом, складеного на підставі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів та спеціалістів за напрямом 6030401 “Право”.

Письмові роботи виконуються студентами денної (очної) та вечірньої форм навчання при підготовці до семінарських занять та самостійного вивчення дисциплін, і є одним із видів індивідуальних робіт студентів.

Письмові роботи це самостійний вид робіт, що виконуються з метою набуття студентом знань з відповідної дисципліни, вміння самостійно працювати з джерелами: літературою, нормативно-правовими актами, самостійно проводити аналіз та узагальнювати матеріал, висловлювати обґрунтовані власні висновки.

Підготовка письмових робіт виховує відповідальність у студента, здатність до саморозвитку, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем та ін.

До письмових робіт студентів, що навчаються в Криворізькому факультеті Національного університету «Одеська юридична академія» (надалі – КФ НУ «ОЮА») відносяться:


 • реферати,

 • доповіді,

 • есе,

 • анотації тощо.

Ці методичні вказівки не регулюють вимоги щодо виконання таких письмових робіт як курсові роботи та дипломні (магістерські) роботи, а також роботи, що виконуються для конференцій та інших наукових заходів.

Вимоги щодо виконання курсових робіт з дисциплін, в яких навчальними програмами передбачено виконання курсової роботи, а також тематика курсових робіт, зазначені у методичних посібниках для виконання курсових робіт з відповідних дисциплін, затверджених кафедрами КФ НУ «ОЮА», які можна отримати в бібліотеці КФ НУ «ОЮА».

Вимоги щодо виконання дипломних (магістерських) робіт закріплені в Положенні про кваліфікаційні роботи, схваленому на засіданні Навчально-методичної ради ОНЮА та затвердженому Президентом ОНЮА від 20.10.2006 року. Тематика дипломних і магістерських робіт передбачена випускаючими кафедрами Національного університету «Одеська юридична академія», які щорічно затверджуються на засіданнях відповідних кафедр НУ «ОЮА».
СТАДІЇ ПІДГОТОВКИ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ
Підготовка письмової роботи включає в себе наступні стадії:


 1. Вибір (отримання) теми, її узгодження з викладачем.

 2. Підбір та вивчення джерел.

 3. Складання та узгодження плану роботи.

 4. Викладення матеріалу.

 5. Оформлення письмової роботи.

 6. Виступ з письмовою роботою (захист) та подання її викладачу. 1. Вибір (отримання) теми, її узгодження з викладачем (науковим

керівником)
Тематика рефератів, есе, доповідей, анотацій тощо (надалі - письмових робіт) з кожної дисципліни щорічно розробляється і переглядається викладачами відповідної дисципліни, та затверджується на засіданні кафедри КФ НУ «ОЮА», а також може визначатися викладачем при вивченні відповідної теми.

Студенти отримують варіанти тем письмових робіт згідно до вимог викладача, який в подальшому вважатиметься науковим керівником у студента при виконанні ним письмової роботи.

Теми можуть надаватись за вибором студента, за його вподобанням або за визначенням викладача. За узгодженням з викладачем, студенти можуть обирати письмові роботи відповідно до свого порядкового номеру в журналі академічної групи.

При виборі теми студент повинен керуватися власним інтересом до певної проблематики, зацікавленістю, можливостями підбору джерел для виконання письмової роботи тощо.

Після закінчення реєстрації обраних тем письмової роботи студентам не надається право самостійно змінювати тему або вносити зміни в її назву.
2. Підбір та вивчення джерел
Підбір, вивчення спеціальної літератури, нормативно-правових актів для виконання письмової роботи – важлива стадія підготовки роботи, від якої залежить якість її виконання.

Інформацію про рекомендовані джерела з обраної теми письмової роботи з відповідної дисципліни надає науковий керівник та зазначаються в методичних матеріалах (вказівках) з відповідної дисципліни. Крім того, необхідно перш за все опрацювати періодичні видання: журнали, газети, бюлетені, щотижневики, часописи тощо, а також монографії, збірки наукових праць відомих юристів-вчених, підручники та ін.

Рекомендовані джерела зберігаються в бібліотеці КФ НУ «ОЮА», які можна знайти як через картотеку так і через електронний каталог. Творчий підхід студента при підготовці письмової роботи може не обмежуватись джерелами з бібліотечного фонду КФ НУ «ОЮА».
3. Складання та узгодження плану письмової роботи
Будь яка письмова робота повинна починатись з підготовки плану роботи, що укладається студентом перед написанням роботи. При цьому науковий керівник скеровує правильність укладання плану письмової роботи.

Реферати, як вид письмових робіт повинні обов’язково містити план у змісті роботи.

Інші письмові роботи - есе, доповіді, анотації, за узгодженням з науковим керівником можуть не містити план у змісті роботи.

Рекомендовано, щоб студент, який виконує реферат з відповідної теми, склав розширений план, що містить розділи та підрозділи до них.

План роботи потрібно обов’язково погодити з науковим керівником. Під час виконання письмової роботи за погодженням з науковим керівником, студент може вносити зміни до змісту роботи, обумовлені прийняттям нових нормативно-правових актів, недостатністю спеціальної літератури тощо. При цьому змінювати назву теми не дозволяється.

4. Викладення матеріалу
Після підбору джерел, визначення та узгодження плану роботи, необхідно приступати до стадії викладення матеріалу – узагальнення та систематизації опрацьованого матеріалу роботи. На цій стадії проявляється здатність студента до самостійного опрацювання, вміння систематизувати та аналізувати зібраний матеріал, робити власні висновки.

Працюючи над письмовою роботою, не дозволяється копіювати з електронних носіїв роботи інших авторів зі схожої тематики.

Опрацьований матеріал за темою роботи необхідно перечитати декілька разів, доки у автора не складеться цілісне уявлення про предмет вивчення.

Вміння студента скласти власну думку з поставленого питання, набагато важливіше за звичайної обізнаності його про питання.

Правильна і логічна структура письмової роботи – це запорука успіху розкриття теми.

Письмові роботи виконуються державною мовою. За узгодженням з науковим керівником роботи можуть виконуватись російською та іншими мовами.

При виконанні роботи необхідно звернути увагу на:


   • самостійність при викладенні матеріалу,

   • правильне використання цитат з літератури, з обов’язковим посиланням на джерела,

   • використання всієї рекомендованої літератури, з урахуванням можливих змін чинного законодавства,

   • повноту розкриття змісту усіх питань теми,

   • написання роботи із суворим дотриманням змісту роботи,

   • чіткість та ясність викладення,

   • логіку та послідовність викладення,

   • акуратність та грамотність роботи.

При необхідності викладати матеріал в роботі рекомендовано у формі першої особи множини (наприклад: “вважаємо ” і т. ін.) або третьої особи однини (наприклад: “автор роботи показав ” і т.д.).

Не слід зловживати цитатами, які необхідно використовувати тільки для підтвердження думки автора письмової роботи, або її противагу іншій думці.

Не допускається звичайне переписування нормативних актів, коментарів до них, монографій, статей та ін.., видаючи їх за власні, що розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики і кваліфікується як плагіат. Тому кожна цитата або приклад, повинні супроводжуватись точним описом джерела з позначенням видавництва та сторінок, де опубліковано цей матеріал.

Всі письмові роботи, у готовому вигляді подають науковому керівнику, у встановлені ним строки.

Письмова робота підписується студентом, що підтверджує його авторство, в кінці роботи перед “СПИСКОМ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”.
5. Оформлення письмової роботи
Структура письмової роботи обов’язково складається з таких структурних частин:


   • ПЛАН (ЗМІСТ),

   • ОСНОВНА ЧАСТИНА,

   • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ОСНОВНА ЧАСТИНА роботи повинна складатись з розділів. В рефератах, бажано щоб кожен розділ включав підрозділи. Кількість розділів та підрозділів не регламентується, однак необхідно врахувати, що недоцільно виділяти невеликі за обсягом розділи чи підрозділи. Рекомендовано, щоб робота складалась не менш як з 3-х розділів.

В окремих випадках передбачається, коли матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, тому “РОЗДІЛ” можна не розділяти на підрозділи.

Назва розділу не повинна повторювати назву теми письмової роботи.

“ВСТУП” та “ВИСНОВКИ” не є обов’язковими частинами письмової роботи, їх наявність залежить від вимоги наукового керівника.

Робота може ілюстрована “ДОДАТКАМИ”.

“ДОДАТКИ” в письмовій роботі - це схеми, таблиці тощо, наявність яких передбачається автором роботи, і не є обов’язковими.

Кожна структурна частина: “ПЛАН”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛИ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкуються або пишуться великими літерами з нової сторінки, у першому рядку по центру. В кінці назви заголовка кожної структурної частини крапка не ставиться.

Письмова робота студентом може бути надрукована або написана власноруч. Вимоги щодо написання чи друкування письмової роботи висуває викладач з відповідної дисципліни, який доводе це до студентів на перших заняттях. В даному випадку вимоги викладача є обов’язковими, і можуть бути ним переглянутими в кожному індивідуальному випадку, завчасно попередивши студентів.

Письмову роботу друкують чорним кольором на аркуші білого паперу з однієї сторони аркуша, формату А4 (210 мм х 297 мм) через півтора міжстрокові інтервали, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14. На сторінці повинно бути не більш 28-30 рядків і повинні бути витримані поля: ліве 20-25мм, верхнє та нижнє-20 мм, праве-10 мм. Рекомендовано загальний обсяг письмової роботи – до 20 друкованих аркушів, включаючи титульний лист.

Письмова робота виконана рукописно, виконується студентом шляхом особистого написання власноруч, з дотриманням кількості рядків (строк) на одній сторінці, витримки полів та ін., як при друкуванні. В даному випадку робота повинна написана розбірливим і акуратним почерком, грамотно, охайно, без виправлень, чорнилами чорного кольору. Рекомендовано загальний обсяг написаної письмової роботи – до 30 сторінок.

Титульний лист рукописної роботи виконується друкованим (комп’ютерним) способом відповідно до зразка, наданого в Додатках цих методичних вказівок.

“СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” не враховується в загальний обсяг письмової роботи, але нумерація сторінок продовжується.

Враховуючи особливості теми роботи, за погодженням з науковим керівником, обсяги роботи можуть бути змінені.

Титульний лист роботи є її першою сторінкою. Титульний лист оформлюється у відповідності до зразка, наданого в Додатках до цих методичних вказівок. На титульному листі номер сторінки не ставиться.

Нумерація сторінок проставляється арабськими цифрами у нижньому правому кутку сторінки, на полі, без використання будь-яких знаків або крапок біля цифри.

За титульним листом другою сторінкою письмової роботи є “ПЛАН” або “ЗМІСТ” і оформлюється згідно зразка, наданого в Додатках до цих методичних вказівок.

ОСНОВНА ЧАСТИНА роботи складається з розділів та підрозділів. Кожний розділ як окрема структурна частина роботи починається з нової сторінки, з абзацу першого рядка. Номер розділу ставиться арабською цифрою після слова “РОЗДІЛ” (наприклад: РОЗДІЛ 1.) Потім з нового рядка, по центру рядка, великими літерами, симетрично до тексту друкується назва розділу, без лапок, без крапки в кінці назви.

Підрозділ (за його наявності) починається з абзацу нового рядка, через два рядки після закінчення попереднього підрозділу. Перед назвою підрозділу ставиться номер з двох арабських цифр: перша цифра (з крапкою) – порядковий номер розділу, друга цифра (без крапки) – порядковий номер підрозділу в цьому розділі. Заголовки підрозділів друкуються по центру рядка, маленькими літерами (крім першої літери заголовку та власних імен), в підбір до тексту, в кінці назви підрозділу ставиться крапка. Назва підрозділу не повинна повторювати назву розділу. Підрозділ може включати пункти.

Рекомендовано виділяти назви структурних частин, підрозділів та їх пунктів полужирним шрифтом без підкреслення.


Наприклад:
РОЗДІЛ 1.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

  1. Поняття та принципи національної безпеки України.При наявності таких структурних частин як “ВСТУП” і “ВИСНОВКИ”, їх слід виконувати після підготовки ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ письмової роботи.

“СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” є обов’язковою структурною частиною роботи. До списку джерел включаються тільки ті джерела, що дійсно студент вивчав при виконанні письмової роботи та на які зроблено посилання в тексті роботи.

Рекомендовано розміщувати джерела в алфавітному порядку прізвищ авторів видань або назв заголовків після нормативно-правових актів, що відповідає вимогам державного стандарту, таким чином:


Нормативно-правові акти:

 1. Міжнародні правові акти, ратифіковані Верховною Радою України (якщо вони використовуються автором).

 2. Декларація про державний суверенітет України (якщо використовується автором в роботі).

 3. Конституція України.

 4. Закони України.

 5. Постанови Верховної Ради України.

 6. Укази і розпорядження Президента України.

 7. Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України.

 8. Рішення Верховного Суду України та Рішення Конституційного Суду України.

 9. Накази, листи, інструкції, видані міністерствами, відомствами та іншими органами державної виконавчої влади.

 10. Акти органів Автономної Республіки Крим та місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (якщо вони використовуються автором).

 11. Локальні нормативні акти підприємств, організацій тощо.Спеціальна література

Наукова, навчально-методична література, періодичні видання та ін. , які розміщуються в алфавітному порядку української абетки.


Наприклад:
Нормативно-правові акти:

 1. Декларація про державний суверенітет України, прийнята 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31. – Ст. 429.

 2. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 року (із змінами) // Відомості ВР України. – 2010. - № 14-17. – с.133.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» від 18.07.2007 року № 950 // Офіційний вісник України. – 2007. - № 54. – с.2180.Спеціальна література

 1. Кравченко В. І. Територіальний устрій та місцеві органи влади України. – К., 2005. – 54 с.

 2. Опришко В. Державно-правова реформа в Україні: основні напрямки // Право України. – 1998. - № 1. – С. 27-32.

 3. Шемшученко Ю., Ющик О. Політика, право, Конституція // Право України.- 2007.- № 8. - с.7

 4. Юровський Д.Б. До питання застосування судами України практики Європейського суду з прав людини // Вісник Верховного Суду України. - 2010. - № 9 (121). – с.44.
“СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” повинен мати не менш 50 % видань не старше п’ятирічного віку.

Якщо в процесі виконання письмової роботи студент робить схеми, графіки, таблиці або додає до роботи зразки документів, вони оформлюються в структурній частині роботи - “ДОДАТКИ”, що йде після “СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”. “ДОДАТКИ” нумеруються у правому верхньому кутку і позначаються послідовно великими літерами української абетки (наприклад: Додаток А). В тексті письмової роботи вказується:див. Додаток А.
Студенту, що посилається в своїй роботі на “ДОДАТКИ” - схеми, графіки, таблиці, рекомендовано підготувати їх додатково у примірниках збільшених розмірів для наочного застосування при виступі (захисті) своєї роботи.

Правильне оформлення посилань на джерела, що студент використовує при написанні роботи – один з найважливіших чинників успішного захисту курсової роботи.

При оформленні посилань рекомендовано обрати варіант, що передбачає оформлення посилання з визначенням номера джерела даного посилання у “СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”. У такому випадку посилання оформлюється у квадратних дужках в кінці речення із зазначенням сторінки використаного джерела. В такому разі в кінці сторінки роботи посилання на джерела не зазначаються.Наприклад:
Якісна характеристика юридичних гарантій передбачає оцінку діючої системи права в цілому з точки зору повноти охоплення правовим інструментарієм усіх найбільш важливих взаємовідносин державних органів та громадян, а також громадян між собою [ 17, с.39 ].


Де, в наведеному прикладі:17 – порядковий номер першоджерела у “СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”,

с.39 - номер сторінки даного видання.
Після виконання роботи, автор повинен перевірити її зміст, послідовність сторінок і оформлення структурних частин, а також надати роботі готовий вигляд.

Перед поданням науковому керівнику, готова письмова робота повинна бути оформлена студентом належним чином:   • реферати – прошиваються шляхом євро- брошурування або підшиваються у тверду палітурку професіональним переплетенням,

 • доповіді, есе, анотації та інші види робіт - підшиваються у папку для файлів (або папку-швидкозшивач).

Письмові роботи, за узгодженням з науковим керівником можуть бути оформлені іншим спрощеним способом.
6. Виступ з письмовою роботою (захист) та подання її викладачу (науковому керівнику)
Готова письмова робота у встановленому порядку та строки надається науковому керівнику, або представляється на розсуд аудиторії на семінарському занятті, тобто студент – автор роботи виступає з нею (захищає) перед аудиторією, коротко і лаконічно викладаючи зміст своєї письмової роботи.

Письмова робота оцінюється за чотирибальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”, при цьому враховується її зміст, оформлення, правильність написання, обґрунтування актуальності роботи, важливі результати, отримані автором при виконанні ним письмової роботи.

Студент, який згідно з навчальним планом не виконав письмову роботу, або виконав її без дотримання цих методичних вказівок, без врахування зауважень наукового керівника, отримує незадовільну оцінку, та не допускається до складання заліку чи іспиту з відповідної дисципліни.

Перескладання заборгованості за даний вид роботи, проводиться шляхом виконання письмової роботи у встановлені строки та згідно зазначених вимог.


Додаток
ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУШУ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ (РЕФЕРАТА)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»


Криворізький факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін
РЕФЕРАТ
з дисципліни «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»
на тему :
«КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ»

Виконав: студент 2 курсу, групи 14-2 д

Напряму підготовки:

0304 «Право», спеціальність

7.03040101 «Правознавство»

Петренко Василь Миколайович
Науковий керівник:

к.ю.н., доц. Стець О. М.

КРИВИЙ РІГ

2015
Додаток


ЗРАЗОК НАПИСАННЯ ПЛАНУ (ЗМІСТУ) ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ (РЕФЕРАТУ)

З М І С Т
сторінки
РОЗДІЛ 1. Суспільний лад України як організація і діяльність

суспільства, гарантовані Конституцією України 3


РОЗДІЛ 2. Система суспільного ладу України
2.1. Засади формування та розвитку системи

суспільного ладу України 62.2. Основні елементи системи суспільного ладу 10
РОЗДІЛ 3. Основні принципи суспільного ладу України 14
Список використаних джерел 19

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ
Оцінка „відмінно”:


 1. Відповідь студента ґрунтується на самостійному творчому мисленні.

 2. Знання студентом структури курсу, теми, змісту висвітлюваного питання.

 3. Вміння укладати тезисний план і користуватися понятійним апаратом та точністю формулювань законів, визначення основних понять.

 4. Уміння синтезувати знання з питання, що розглядається, грамотно і логічно будувати усний текст своєї відповіді, мати глибокі знання програмного матеріалу.

 5. Студент без зволікань дає відповідь на основні та додаткові питання.

 6. Програмний матеріал засвоєно студентом повністю.

 7. Ґрунтовні знання першоджерел, вміння самостійно розкривати їх зміст та робити узагальнення і висновки, використовуючи при цьому додаткову спеціальну літературу.


Оцінка „добре”.


 1. Відповідь студента базується на самостійному аналізі питання, що розглядається.

 2. Достатні знання структури тексту, висвітлення матеріалу – грамотне та за суттю.

 3. Добре засвоєння програмного матеріалу та володіння навичками й засобами виконання практичних завдань.

 4. Програмний матеріал засвоєно, при цьому можливі несуттєві неточності в поясненні в деяких неосновних питань.

 5. Студент вміє використовувати свої знання в аналізі сучасної дійсності.

 6. Знання першоджерел і іншої передбаченої програмою літератури.Оцінка „задовільно”.


 1. Відповідь студента ґрунтується на рівні репродуктивного мислення. Слабкі знання структури курсу.

 2. Студент допускає помилкові тлумачення термінів, формулювань.

 3. Спостерігаються порушенні послідовності у висвітленні питання. Виникають проблеми при виконанні практичних завдань.

 4. Засвоєно лише основну частину програмного матеріалу, яка охоплює тільки вузлові питання, що мають визначальне значення для поняття багатьох тем курсу.

 5. Виникають труднощі при аналізі сучасності.

 6. Студент знає тільки основний текст першоджерел, лекційний матеріал. Недостатньо володіє навичками узагальнення і висновків.

 7. Допускаються посилання на застарілі джерела, нормативні акти, що втратили чинність.Оцінка „незадовільно”.
Студент на знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, не може пов’язати даний матеріал із сучасністю, не знає основного матеріалу першоджерел.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка