Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розробилаСкачати 244.71 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір244.71 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин


для самостійної роботи з дисципліни

«Генетика з біометрією»

Напрям підготовки - 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

ПОЛТАВА 2015

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів розробила:

доцент кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин, кандидат с.-г. наук Васильєва О.О.

Розглянуто і схвалено на засідання науково- методичної ради спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»


Протокол № 1 від 03.09. 2015 р/

Рецензент: кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва, кандидат с.-г. наук Кравченко О.І.ВСТУПМета курсу - сформувати у студентів систему знань про закономірності та механізми спадковості i мінливості організмів. Вивчення головних етапів передачі спадкової інформації та механізмів її успадкування на молекулярному, клітинному, організменному, популяційному рівнях є основою для формування наукового світогляду майбутнього викладача або науковця.

Завдання курсу:

- методичні: викласти теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу до вивчення закономірностей спадковості та мінливості на всіх рівнях організації живої матерії, сприяти формуванню логіки планування генетичного експерименту та навичок коректної інтерпретації результатів проведення генетичного аналізу;

- пізнавальні: викласти основи генетичних знань про функціонування біологічних систем різних рівнів складності, а також про специфіку функціонування ядерного та цитоплазматичного геномів та їх взаємодію;

- практичні: ознайомити студентів із сучасними методами генетичного аналізу, навчити застосовувати деякі з них на практиці; якісно проводити генетичний аналіз, починаючи із встановлення успадкованості ознаки до встановлення кількості генів, що її визначають, та побудови генетичної карти, а також навчити розв’язувати генетичні задачі. Опанувати методикою проведення генетичного аналізу і вміти логічно і грамотно інтерпретувати їх результати. Мати системні знання про теоретичні основи та методологічні особливості застосування системного підходу до вивчення механізмів спадковості і мінливості.


РОЗДІЛ 1

Організація самостійної роботи студентів

по дисципліні «Генетика з біометрією»

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

Самостійна робота студентів - це спланована пізнавальна, організаційно і методично спрямована викладачем діяльність, яка передбачає виконання навчального плану та опрацювання програмового матеріалу з дисципліни.
1.1. Мета самостійної роботи студентів

Митою самостійної роботи студентів під час вивчення дисципліни «Генетика з біометрією» є розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів; формування умінь і навичок самостійної розумової праці;

розвиток морально-вольових зусиль; формування в студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.
1.2. Завдання самостійної роботи студентів

Завдання самостійної роботи студентів є: • навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами інформації;

 • творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;

 • формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи.

Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів передбачає й засоби самоконтролю (тести, пакет домашніх завдань, підготовка рефератів та доповідей тощо). Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Генетика з біометрією» може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті, комп'ютерному класі, а також в домашніх умовах.

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.

Вивчення дисципліни «Генетика з біометрією» передбачає наступні види індивідуальної самостійної роботи – підготовка до лекцій, лабораторних робіт, підготовка експрес-доповідей, домашніх завдань, а на заключному етапі – підготовка до заліку та проведення іспиту з дисципліни. При використанні студентами складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації передбачаються можливості отримання необхідної консультації або допомоги з боку викладача.


1.3. Організація самостійної роботи студентів по дисципліні «Генетика з біометрією»

Самостійна робота - важливий компонент науково-дослідницької роботи студентів, що сприяє формуванню творчого мислення молоді, розвитку її інтелекту. При підготовці до самостійної роботи необхідно, щоб студент був заздалегідь ознайомлений із планом заняття, необхідними видами роботи на ньому, а також знав тематику рефератів чи доповідей, які виносяться для обговорення.

Працюючи над рефератом чи доповіддю, студент повинен проявити власну ініціативу та самостійність при виборі літературних та наукових джерел, проведенні спостережень га інших методів дослідження, у складанні плану реферату (доповіді) та 'їх оформлення. Це необхідно не тільки для вміння самостійно працювати з науковими джерелами, а й для розвитку психологічної культури та мовлення студентської молоді.

Перш ніж розпочати написання експрес - доповіді, студенту варто виконати таку роботу: дібрати до теми необхідну літературу та глибоко її вивчити; продумати та скласти детальний план роботи; осмислити правильність та довести основні положення, що висуваються для обговорення; зіставити факти, що розглядаються в науковій літературі, виділити їх спільне та відмінне, узагальнити науковий матеріал у відповідності зі складеним планом доповіді; підготувати необхідні до роботи ілюстрації, вміло використовувати власні спостереження, досвід та інші методи дослідження.

У системі контролю використовуються контрольні роботи за змістовним модулем та опитування як форми перевірки самостійної роботи студентів із теоретичних курсів. Кожен студент повинен самостійно вивчити рекомендовану літературу та підготувати відповіді на питання, які виносяться на контрольну роботу.

1.4. Види завдань для самостійної роботи студентів по дисципліні «Генетика з біометрією»

Для якісного виконання самостійної роботи студентів по дисципліні передбачено наступні види завдань:


 • переробка інформації, отриманої безпосередньо на аудиторних навчальних заняттях;

 • робота з відповідними підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із складанням конспекту;

 • робота з відповідною літературою;

 • написання повідомлень;

 • творчі завдання (експрес - доповіді, реферати, огляди тощо);

 • виконання підготовчої роботи до лабораторних занять;

 • підготовка письмових відповідей на проблемні питання.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення конкретної навчальної дисципліни: основна література (підручник, конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники); додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична); методичні матеріали (методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів). Результати поточного контролю з самостійної роботи студента фіксуються в журналі навчальних занять академічної групи.

РОЗДІЛ 2

Загальні методичні поради

При вивченні теоретичного курсу найважливіше місце займає робота з літературою.

При опрацюванні систематичного курсу генетики доцільно взяти за основу один підручник, що рекомендується як основний. Викладений в ньому матеріал слід опрацьовувати по розділах. Якщо в основному підручнику матеріал якогось розділу подається не повно, слід звернутись до відповідного розділу іншого підручника чи рекомендованої додаткової літератури.

При опрацюванні підручника необхідно розглядати та аналізувати всі рисунки, що подаються у підручнику та в додатковій літературі.

Після опрацювання всього фактичного матеріалу тієї чи іншої теми по питанням самостійної роботи необхідно скласти короткий конспект, в якому подати стислий виклад визначених питань самостійної роботи. План конспекту може бути довільним.

Залежно від теми завдання самостійної роботи потрібно доповнювати порівняльними таблицями, схемами.Згадані схеми і таблиці сприятимуть кращому розумінню та засвоєнню теоретичного матеріалу курсу зоології.


РОЗДІЛ 3

Перелік основної та додаткової навчально-методичної літератури, рекомендованої до використання для самостійного вивчення дисципліни «Генетика з біометрією»


Базова


 1. Войтенко С. Л. Генетика/С. Л. Войтенко, К. В. Копилов, К. В. Копилова.-Редакційно – видавничий відділ ПДАА, 2014.- 227с.

 2. Глазко В. И. Введение в генетику/ В.И.Глазко, Г.В. Глазко.- К.: КВИЦ, 2003.- 640с.

 3. Коновалов В.С. Генетика сільськогосподарських тварин/ В.С.Коновалов.- Х.: Еспада, 1996.- 432с.

 4. Меркурьева Е.К. Генетика/Е.К.Меркурьева, З.В. Абрамова, А.В. Бакай и др..-М.: Агропромиздат, 1991.- 446с.

 5. Меркурьева Е. К. Генетика с основами биометрии /Е.К. Меркурьева, Г.Н. Шангин-Березовский.-М.:Колос, 1983.-260с.

 6. Проценко М.Ю. Генетика/ М.Ю.Проценко.- К.: Вища школа, 1994.- 480с.

 7. Хмельничій Л.М., Супрун І.О., Салогуб А.М. Основи генетики тварин з біометрією [навчальний посібник]/ Л. М. Хмельничий, І.О. Сологуб.- Суми:Видавництво ПП Вінниченко М.Д., ФОП Дьоменко В.В., 2011.- 344с.


Допоміжна

 1. Айала Ф. Ведение в популяционную генетику/ Ф.Айала.- М.: Мир, 1984.- 230с.

 2. Ауербах Ш. Генетика/ Ш. Ауербах.- М.: Атомиздат, 1966.- 319с.

 3. Ауербах Ш. Проблемы мутагенеза/ Ш. Ауербах.- М.: Мир, 1978.-463с.

 4. Барановский Д.І. Генофонд свійських тварин України/ Д.І. Барановський.- Х.: Еспада, 2006.- 400с.

 5. Близнюченко О.Г. Біометрія/ О.Г. Близнюченко.-«Тerra» Полтавської державної аграрної академії, 2003.- 346с.

 6. Гершензон С. М. Основы современной генетики/ С.М. Гершензон.-К.:Наук. думка, 1983.- 284с.

 7. Дубинин Н.П. Очерки о генетике/ Н.П. Дубинин.- М.: Советская Россия, 1985.- 254с.

 8. Козлов Ю. Н. Генетика и селекція сельськохозяйственных животных [учебник] / Ю.Н. Козлов, Н.М. Костомахин.-М.:Колос. 2009.-264с.

 9. Патров В. С. Словник генетичних термінів/ В.С. Патров.- Дніпрпопетровськ.:Січ,1991.-640с.


Інформаційні ресурси


 1. www.biol.univ.kiev.ua/public/pidruch/Genetics_sivolob_et_al.pdf

 2. www.molecularstation.com/

 3. www.molecbio.com/

 4. www.molbiol.edu.ru/

 5. www.biochemweb.org/

 6. www.horizonpress.com/gateway/

 7. www.molbio.net/

 8. http://www.genoterra.ru/

 9. http://www.vigg.ru/

 10. http://bukvar.su/biologija/page,6,11804-Problemy-ispol-zovaniya-geneticheski-modificirovannyh-organizmov.htmlРОЗДІЛ 4

Перелік тем винесених на самостійне вивчення з дисципліни «Генетика з біометрією»
Тема 1. Історичні етапи розвитку генетики. Поєднання пізнання і практики у розвитку генетики


Завдання генетики, основні її проблеми. Вивчення генетичних процесів на всіх рівнях організації живої речовини. Поняття про генетичний аналіз та його окремі методи: гібридологічний, цитологічний, мутаційний, популяційний, онтогенетичний, молекулярно-генетичний.

Основні етапи розвитку генетики. Внесок вітчизняних вчених у розвиток генетики й селекції (М. І. Вавілова, М. К. Кольцова, І. В. Мічуріна, Г. А, Надсона, С. Г. Філіпова, О. С. Серебровського, Ю. О. Філіпченко, Г. Д. Карпеченко, С. С. Четверикова, С. Г. Навашина, М. Ф. Іванова, Б. Л. Астаурова, М. Є. Лобашева, М. П. Дубініна, П. П. Лук’яненко).

Значення генетики для рішення задач сільського господарства, медицини, біотехнології, екології. Генетика як теоретична основа селекції.
Питання для самоконтролю:


 1. Що вивчає генетика.

 2. Основні етапи розвитку генетики, як науки.

 3. Перший етап розвитку генетики – відкриття Менделем факторів спадковості.

 4. Розробка гібридологічного методу в генетиці.

 5. Другий етап і розвиток цитогенетики.

 6. Третій етап і розвиток молекулярної генетики

 7. Сучасні напрямки в розвитку генетичної науки.


Форма контролю: поточне опитування, підготовка експрес – доповідей, презентацій.
Тема 2. Геном вірусу. Бактеріальний геном
Мікроорганізми як об’єкти генетичних досліджень. Організація генетичного апарату бактерій та бактеріофагів. Прототрофність і ауксотрофність. Кон’югація у бактерій. Епісоми та їх участь у перенесенні спадкової інформації при кон’югації бактерій. Виявлення і аналіз біохімічних мутацій у мікроорганізмів. Побудова генетичних карт у прокаріотів методом перервної кон’югації. Мутанти бактерій та бактеріофагів. Статевий фактор кишкової палочки

Геном вірусу. Звичайна і змішана реконструкція вірусів. Рекомбінація генетичного матеріалу в мікроорганізмів. Явища трансформації і трансдукції у бактерій – прямі докази ролі ДНК у спадковості та спадковій мінливості. Роль фагів та вірусів у процесі трансдукці. Лізогенія. Кон’югація у бактерій. Плазміди та мобільні генетичні елементи бактерій. Генетична рекомбінація у вірусів.


Питання для самоконтролю:


 1. Особливості бактерій та вірусів як об’єктів генетичних досліджень.

 2. Організація генетичного апарату бактерій та бактеріофагів.

 3. Методи, які застосовуються в генетичному аналізі прокаріотів.

 4. Якими шляхами здійснюється перенесення генетичного матеріалу між бактеріями.

 5. Генетичні елементи бактерій та плазміни.

 6. Генетична рекомбінація у вірусів.

 7. Концепція „один ген – один фермент” та її сучасна оцінка.

 8. Методи, які застосовуються в генетичному аналізі прокаріотів;

 9. Мутанти бактерій та бактеріофагів.

 10. Побудова генетичних карт у прокаріотів методом перервної кон’югації.

Форма контролю: поточне опитування, підготовка експрес – доповідей, презентацій.

Тема 6 Генетика і еволюція. Еволюція гена


Еволюція уявлень про ген. Генетичний фундамент вчення Дарвіна - праці Рональда Фішера, Б. С. Холдейна – молодшого, Сьюэла Райта. Синтетична теорія еволюції. Сучасні уявлення про структурно-функціональну природу гена. Природний відбір, як один з процесів еволюції. Природна, спадкова варіація. Спільний генетичний код живих організмів. Сучасна гипотеза джерела нових генів через ексони та тарнспозони. Гіпотеза еволюції шляхом дуплікації генів. Позитивні та негативні сторони сучасних гепотиз та теорій еволюції гена.
Питання для повторення

 1. Основні положення СТЕ.

 2. Напрямки еволюції та її рушійні сили.

 3. Еволюція уявлень про ген.

 4. Сучасні уявлення про структурно-функціональну природу гена.

 5. Сучасні гіпотези еволюції гена.

Форма контролю: поточне опитування, підготовка експрес – доповідей, презентацій.
Тема 3. Регуляція активності гена
Генетичний контроль та регуляція генної активності. Система оперону (регулятор-оператор-структурний ген), що забезпечує диференційне функціонування генів у прокаріотичних мікроорганізмів. Регуляція транскрипції. Регуляція сплайсінгу і трансляції.

Особливості здійснення молекулярно-генетичних процесів у вищих організмів. Типи генів еукаріотів. Мозаїчність генів еукаріотів. Надлишковість ДНК. Повторення. Нестабільні генетичні елементи. Особливості транскрипції і трансляції у еукаріотів. Особливості репарації хромосом, рекомбінації та мутагенеза у еукаріотів. Політенія та поліплоїдія у звязку з процесами диференцировки в онтогенезі багатоклітинних.

Способи синтезу і одержання генів. Зворотня транскриптаза (ревертаза). Рестриктази і лігази як знаряддя генної інженерії. Одержання рекомбінантних молекул ДНК. Вектори для перенесення генів і фрагментів ДНК. Добір клітин з рекомбінантною ДНК. Генна інженерія і біотехнологія. Досягнення і перспективи генної інженерії. Потенціальна небезпечність геноінженерних робіт.
Питання для самоконтролю:


 1. Ген-елементарна одиниця спадковості.

 2. Гомологічність хромосом і алельність генів.

 3. Фактори діференціальної активації генів.

 4. Методи вивчення дії генів.

 5. Ендорепродукція хромосом, ампліфікація генів.

 6. Функціональні зміни хромосом в онтогенезі.

 7. Функціональна гетерохроматизація хромосом.

 8. Регуляція активності генів у звязку із діяльністю залоз внутрішньої секреції.

 9. Генна інженерія і її основні операції.

 10. Трансплантація ядер та частин зародків.

 11. Процес клонування організмів.

 12. Клітинна інженерія.

 13. Способи синтезу та одержання генів.


Форма контролю: поточне опитування, підготовка експрес – доповідей, презентацій.

Закономірності успадкування ознак (менделізм). Рішення задач.


Тема 4. Причини мутацій та їх штучний виклик
Виникнення, класифікація і властивості мутацій. Спонтанний мутаційний процес та його причини. Індуційований мутаційний процес. Використання індуційованої мутаційної мінливості у селекції рослин та мікроорганізмів (продуцентів, антибіотиків, вітамінів, амінокислот). Вплив ультрафіолетових променів, іонізуючого опромінення температури, хімічних та біологічних агентів на мутаційний процес. Хімічний мутагенез. Особливості мутагенної дії алкілюючих сполук, аналогів азотистих основ, азотистої кислоти.

Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища мутагенами і заходи захисту від них. Генетичний метод боротьби із шкідливими комахами. Кількісні методи обліку мутацій на різних об’єктах. Чутливі тест-системи для виявлення мутагенів середовища та оцінки ступеню генетичного ризику. Штучне одержання поліплоїдів. Механізм виникнення поліплоїдів. Автополіплоїдія. Алополіплоїдія. Мейоз та успадкування у алополіплоїдів. Амфідиплоїдія як механізм одержання плодючих алополіплоїдів (Г.Д.Карпеченко). Значення поліплоїдії в еволюції та селекції рослин. Ресинтез видів та синтез нових видових форм. Поліплоїдні ряди.Питання для самоконтролю:


 1. Мутаційна мінливість. Виникнення, класифікація і властивості мутацій.

 2. Молекулярні механізми мутагенезу.

 3. Спонтанний мутаційний процес.

 4. Фізичні, хімічні та біологічні мутагенні фактори.

 5. Радіаційний мутагенез.

 6. Мутагенна дія УФ випромінювання.

 7. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, його практичне використання.

 8. Охорона природи від забруднення генотоксичними агентами.

Форма контролю: поточне опитування, підготовка експрес – доповідей, презентацій.

Тема 5 Генетика в розв’язанні харчових проблем


Вплив генетичної системи на вибір харчових продуктів. Хімічні речовини, які визначають сенсорні характеристики харчових продуктів, сприяють змінам в ДНК, в експресії генів і в синтезі білків у клітинах організму. Першочергові завдання нутригеноміки - вивчення залежності харчової селекції від генетичної системи

Якість і безпечність харчової продукції, що реалізується на ринках України. Основні загрози та небезпеки, пов’язані зі споживанням неякісного і небезпечного продовольства. Проблеми формування національної системи технічного регулювання у сфері якості й безпечності харчової продукції. Основні напрями і важелі, запровадження яких сприятиме посиленню захисту життя і здоров′я населення, навколишнього середовища і прав споживачів.

Перелік харчових продуктів щодо яких здійснюється контроль вмісту генетично модифікованих організмів. Систематизація викликів і загроз, пов’язаних із випуском фальсифікованої харчової продукції та її реалізації споживачам. Концептуальні засади і законодавчо-нормативна база, на основі яких реформується національна система технічного регулювання у сфері агропродовольчої продукції.

Питання для самоконтролю:


 1. Нутригеноміки –завдання та методи.

 2. Соціальні чинники впливу на харчовий вибір населення.

 3. Біобезпека генно-інженерної діяльністі.

 4. Природа ризиків використання ГМО для довкілля.

 5. Можливі несприятливі ефекти ГМО для здоров'я людини.


Форма контролю: опитування, експрес – доповіді, презентації.

РОЗДІЛ 5

Вимоги до оформлення експрес – доповідей та рефератів

Реферат (доповідь) повинен бути написаний чітко, грамотно та без помарок.

На титульній сторінці студент вказує тему реферату (доповіді) прізвище, ім’я, по батькові, групу, курс, факультет. Сторінки повинні бути пронумеровані.

На останній сторінці студент повинен вказати використану літературу, дату закінчення роботи і поставити свій підпис.

Реферат (доповідь) який виконано без дотримання вимог не зараховується.

Для успішного засвоєння матеріалу дисципліни велике значення має дотримання методичних порад, представлених у вказівках, а також правильна організація і оволодіння прийомами самостійної роботи студентів.При умові повного засвоєння всіх тем, згідно даних методичних вказівок, та позитивної оцінки за виконану самостійну роботу, студент має право на допуск до екзамену з дисципліни «Генетика з біометрією».

РОЗДІЛ 6

Теми рефератів, винесені на самостійну підготовку


 1. Етапи розвитку генетики.

 2. Методологічні проблеми та стратегія генетики.

 3. Життя та діяльність Григора Менделя.

 4. Т.Х. Морган – життя та діяльність.

 5. М.І. Вавілов – життя та діяльність.

 6. М.Ф. Іванов – життя та діяльність.

 7. Закон гомологічних рядів М.І.Вавилова.

 8. Сучасні напрямки в генетичної інженерії.

 9. Еволюція уявлень про ген.

 10. Сучасні уявлення про структурно-функціональну природу гена.

 11. Способи синтезу та одержання генів.

 12. Створення химер та науково-практичне значення цього явища.

 13. Плазміди, фаги, як вектори чужих генів.

 14. Трансплантація ембріонів та її селекційне значення.

 15. Імуногенетика. Її досягнення та завдання.

 16. Генетика вірусів.

 17. Основні тенденції в еволюції генів.

 18. Виникнення нових генів.

 19. Концепція «один ген – один фермент» та її сучасна інтерпритація.

 20. Генетика онтогенеза.

 21. Трансформація і трансдукція як методи генетичної інженерії

 22. Картування хромосом та його значення в тваринництві.

 23. Мутаційна мінливість.

 24. Виникнення, класифікація та властивості мутацій.

 25. Молекулярні механізми мутагенезу.

 26. Ознаки, що контролюються генами як цитоплазми, так і хромосом. Материнський ефект.

 27. Генні мутації.

 28. Паралелізм мутацій.

 29. Закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, його практичне використання.

 30. Вроджені та спадкові дефекти людини та тварин.

 31. Хромосомні хвороби людини: механізм виникнення, патогенез, можливість успадкування.

 32. Медико-генетичне консультування, його цілі та задачі.

 33. Мінливість при доместикації тварин.

 34. Поліплоїдія. Одержання і використання поліплоїдів у селекції.

 35. Клонування тварин та його практичне значення.

 36. Біотехнологія в скотарстві.

 37. Біотехнологія в свинарстві.

 38. Біотехнологія в вівчарстві.

 39. Біотехнологія в конярстві.

 40. Успадкування хвороб і потвор у коней.

 41. Міжвидова гібридизація та партеногенез у птахів.

 42. Генетичні та біохімічні основи вищої нервової діяльності і поведінки.

 43. Людина – об’єкт генетики і основний фактор генетичної безпеки.

 44. Соціальна спадковість.

 45. Генетики і медицина.

 46. Людина як об’єкт генетичних досліджень.

 47. Методи генетики людини та їх практичне використання.

 48. Генетика груп крові систем АВО, резус, МN.

 49. Використання процесів генетичного обміну для картування генів у бактерій;

 50. Плазміди та мобільні генетичні елементи бактерій.

 51. Генетична рекомбінація у вірусів.

 52. :Досягнення та перспективи генної інженерії та біотехнології.

 53. Типи і мозаїчність генів еукаріотів.

 54. Сучасна синтетична теорія еволюції

 55. Сучасні гипотези джерела нових генів.

ЗМІСТ


ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. Організація самостійної роботи студентів

по дисципліні «Генетика з біометрією»


4

1.1. Мета самостійної роботи студентів

4

1.2. Завдання самостійної роботи студентів

4

1.3. Організація самостійної роботи студентов по дисципліні «Генетика з біометрією»

5

1.4. Види завдань для самостійної роботи студентів по дисципліні «Генетика з біометрією»

6

РОЗДІЛ 2. Загальні методичні поради

7

РОЗДІЛ 3. Перелік основної та додаткової навчально-методичної літератури, рекомендованої до використання для самостійного вивчення дисципліни «Генетика з біометрією»

8

РОЗДІЛ 4. Перелік тем, винесених на самостійне вивчення з дисципліни «Генетика з біометрією»

10

Тема 1. Історичні етапи розвитку генетики. Поєднання пізнання і практики у розвитку генетики

10

Тема 2. Геном вірусу. Бактеріальний геном

10

Тема 3. Регуляція активності гена

11

Тема 4. Причини мутацій та їх штучний виклик

12

Тема 5. Генетика в розв’язанні харчових проблем

13

Тема 6. Генетика і еволюція. Еволюція гена

13

РОЗДІЛ 5. Вимоги до оформлення експрес – доповідей та рефератів

14

РОЗДІЛ 6. Теми рефератів, винесені на самостійну підготовку

15


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка