Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «педагогіка вищої школи І методика викладання фахових дисциплін»Скачати 365.15 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір365.15 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


3254 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН»

для студентів спеціальності 8. 030301 «Журналістика»

денної форми навчання

Суми


Сумський державний університет

2012


Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін» / укладач О. П. Садовнікова. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 40 с.

Кафедра журналістики та філологіїПередмова

Головним завданням сучасної вищої школи є підготовка висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, зокрема за напрямом підготовки «Журналістика та інформація». Відповідно до чинного Закону України Про вищу освіту (і нових його Проектів зокрема), посади науково-педагогічних працівників можуть обіймати особи, які мають наукові ступені або вчені звання, а також особи, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра за відповідною спеціальністю.

Отже, навчання за кваліфікаційним рівнем «магістр» передбачає готовність випускника водночас і до практичного застосування фундаментальних знань у відповідній галузі виробництва, і до наукової діяльності, і до викладання у вищій школі фахових дисциплін згідно з дипломною спеціалізацією.

На відміну від студентів педагогічних вишів, випускники-журналісти не отримують фахової педагогічної підготовки, і це може зумовити певні проблеми у майбутній викладацькій діяльності, адже не завжди відмінно підготовлений спеціаліст може донести свої знання до загалу студентів, поділитися досвідом роботи, передати секрети своєї фахової майстерності. Для цього потрібно принаймні володіти загальними знаннями з дидактики вищої школи та розумітися на специфіці викладання фахових дисциплін спеціальності «Журналістика».

У зв’язку із цим в системі навчальних дисциплін за ОКР «Магістр» визначено професійно орієнтований курс «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін», що має на меті підготувати молодого спеціаліста до виконання ним педагогічної праці, дати уявлення про основні види діяльності педагога вищої школи.

Педагогічна підготовка магістрів охоплює як теорію, так і практику викладання у вищій школі. Тому складову «Педагогіка вищої школи» визначаємо як теоретичну, що висвітлює засади розвитку наукової педагогічної думки, принципи організації і систему вищої освіти в Україні, ознайомлює студентів з основними правилами дидактики, формує уявлення про діяльність педагога, визначає психолого-педагогічні особливості навчально-пізнавальної діяльності студента, його професійного становлення упродовж навчання у виші, формує уявлення про суб’єкт-суб’єктні відносини учасників навчального процесу вищої школи – викладача та студента.

«Методика викладання у вищій школі» – це практично зорієнтована дисципліна. Вона дає відповідь на запитання «Як діяти викладачеві у навчальному процесі вищої школи?» і знайомить студентів із специфікою викладання фахових дисциплін спеціальності «Журналістика»; з раціональними методами, прийомами, засобами і формами організації навчальної діяльності студентів з метою свідомого оволодіння майбутніми журналістами системою професійно значущих знань, формування відповідних умінь і навичок практичного застосування цих знань.

Предметом курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін» є система вузівської журналістської освіти, а саме: зміст і структура предметних курсів; форми і засоби організації навчально-пізнавальної діяльності студентів в процесі вивчення фахових дисциплін; методи, прийоми, форми, засоби активізації пізнавальної діяльності студентів, розвитку творчих здібностей, навичок самостійної навчальної і дослідницької діяльності в умовах освітніх стандартів вищого навчального закладу.

Завданнями курсу є:


 1. ознайомити магістрантів із цілями, структурою і функціями вищої журналістської освіти в Україні, основними напрямами її реформування;

 2. дати уявлення про структуру педагогічного процесу у вищій школі;

 3. проаналізувати принципи, методи, прийоми, засоби організації і здійснення процесу навчання у взаємозв’язку зі змістом вищої журналістської освіти;

 4. познайомити із нормативною документацією в організації навчального процесу зі спеціальності «Журналістика»;

 5. розкрити методику викладання з фахових дисциплін спеціальності «Журналістика»;

 6. вчити готувати і проводити різні види навчальних занять із використанням сучасних методів навчання у вищій школі;

 7. визначити мету і завдання виховної роботи зі студентами вищого навчального закладу;

 8. удосконалювати вміння і навички самостійної роботи з методичною літературою.

За підсумками вивчення курсу студенти повинні знати:

- структуру, закономірності та форми організації навчального процесу у вищій школі;

- структуру, психолого-педагогічні аспекти організації навчально-пізнавальної діяльності студентів;

- основні принципи та методи навчання у вищій школі;

- теоретичні основи, принципи, закономірності викладання фахових дисциплін спеціальності «Журналістика»;

- принципи укладання навчально-методичної документації навчальних курсів з фахових дисциплін;

- критерії відбору, принципи структурування змісту навчальних курсів у вищій школі;

- сучасні інтерактивні методи та форми організації навчання студентів;

- норми, критерії оцінювання знань, умінь студентів;

- сутність та особливості виховання студентської молоді;

- особливості діяльності педагога вищої школи.

Студенти повинні вміти: • розробляти методичну концепцію навчальних занять із фахових дисциплін;

 • аналізувати навчальні заняття за визначеними методичними критеріями;

 • моделювати навчальні заняття (лекційні, практичні, семінарські, лабораторні), враховуючи структуру, зміст і завдання окремих дисциплін спеціальності «Журналістика», проводити фрагменти навчальних занять у студентських групах;

 • користуватися сучасними методами, прийомами і засобами в організації навчальної діяльності студентів;

 • розробляти завдання для проведення різних видів контролю знань і вмінь студентів;

 • самостійно працювати з методичною літературою.ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Тема «Загальні основи педагогіки вищої школи»

Теоретичні питання

 1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи.

 2. Зв’язок педагогіки вищої школи з іншими науками.

 3. Педагогічний процес у вищій школі.

 4. Система, структура і функції вищої журналістської освіти в Україні.

 5. Історія журналістської освіти.

Література:

 1. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник / І. Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с.

 2. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. - Київ, 2003.-316 с.

 4. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.

 5. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Кузьмінський А.І. - К.: Знання, 2005.- 486 c. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua

Основні поняття

Педагогіка, структура педагогіки, педагогіка вищої школи (ПВШ), об’єкт ПВШ, предмет ПВШ, мета ПВШ, завдання ПВШ, функції ПВШ, педагогічний процес у ВШ, компоненти педагогічного процесу, завдання педагогічного процесу, виховання, навчання, викладання, учіння, освіта, розвиток (інтелектуальний, фізичний, професійний), етапи педагогічного процесу, принципи освіти, освітні моделі, структура вищої освіти в Україні.

Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

 2. Проаналізуйте відомі Вам моделі освіти. Дайте порівняльну характеристику (на вибір студента).

 3. Порівняйте найбільш відомі моделі журналістської освіти у світі.

 4. Підготуйте повідомлення з таких питань (на вибір студента): «Витоки й основні віхи становлення освіти й вищої школи у світі і в Україні», «Особливості розвитку вищих навчальних закладів України в XX – на початку XXI століття», «Освіта України в контексті Болонського процесу», «Основні положення Болонської конвенції».


Педагогічний практикум

1. Проаналізуйте таку педагогічну ситуацію. Студентка з України, яка за програмою обміну студентів навчається в одному із вищих навчальних закладів Голландії, ділиться першими враженнями зі своєю подругою. Вона акцентує увагу на тому, що там немає традиційних для нас форм навчання, коли викладач перед студентами читає лекцію, а на практичному занятті проводить опитування, при цьому виступає один студент, а інші тільки слухають тощо. Натомість навчання організовано так, що викладач виконує роль організатора або тільки спостерігача, а студенти зі свого кола обирають ведучого дискусії, разом визначають тему і мету обговорення. Студент- ведучий ставить проблемні питання, а всі інші беруть участь в обговоренні, висловлюють свої думки. Цікаво те, що всі учасники програми обміну студентами (це студенти із України, Росії, Японії, а також Іспанії, Румунії, Польщі, Німеччини та інших країн Західної Європи) підтримали таку форму навчання, а ось студентка із Китаю категорично відмовилася.Завдання 1. Чому, на вашу думку, студентка-китаянка не погодилася із такою формою організації навчання? Даючи відповідь, врахуйте культурні традиції, систему і принципи освіти, виховання в цій країні.

Завдання 2. За яких умов така форма організації навчання є ефективною? У своїх міркуваннях зверніть увагу на зміст і мету вищої освіти, завдання педагогічного процесу у вищій школі з урахуванням основних положень Болонської конвенції.
2. Серед сучасних викладачів вищих навчальних закладів часто звучить думка, що педагогіка вищої школи не має займатися вихованням, її необхідно обмежити дидактикою та управлінням. Висловіть свої погляди на означену проблему.


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2

Тема «Дидактика вищої школи»

Теоретичні питання

 1. Поняття дидактики вищої школи.

 2. Поняття про процес навчання. Учасники навчального процесу.

 3. Принципи навчання

 4. Зміст вищої освіти.

 5. Методи навчання.

 6. Прийоми навчання.

 7. Засоби навчання.

Література:

 1. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. - Київ, 2003.-316 с.

 3. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.

 4. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Кузьмінський А.І. - К.: Знання, 2005.- 486 c. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua


Основні поняття

Дидактика, завдання дидактики ВШ, процес навчання, мета навчання, суперечності навчання і професійного розвитку, викладання, мета викладання, учіння, критерії ефективності навчання (внутрішні і зовнішні), принципи навчання, зміст вищої освіти, складові змісту вищої освіти, зміст навчання, методи навчання, прийоми навчання, методи навчання за джерелом знань (словесні, наочні, практичні), методи організації пізнавальної діяльності, методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, методи за дидактичною метою, методи контролю і самоконтролю, засоби навчання.
Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

 2. Враховуючи основні суперечності джерел розвитку і професійного становлення особи майбутнього фахівця сформулюйте зовнішні і внутрішні суперечності, що є рушійними силами навчання за спеціальністю «Журналістика» (Індивідуальне завдання за вибором студента – 2 студенти).

 3. У доборі змісту вищої педагогічної освіти існують різні підходи: політехнізм (у Росії, в Україні), прагматизм (у США), енциклопедизм (у Великобританії). Розкрийте сутність зазначених підходів, схарактеризуйте переваги і недоліки кожного з них. Яким, на Ваш погляд, має бути оптимальний підхід? (Індивідуальне завдання за вибором студента – 2 студенти).

 4. Розкрийте зміст і функції методів навчання відповідно до загальних підходів щодо їх класифікації (на вибір студента).

 5. Підготуйте повідомлення «Студент як суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності: психолого-педагогічний аспект» (Індивідуальне завдання за вибором студента).


Педагогічний практикум

Завдання 1. Поспостерігайте, які методи і прийоми навчання використовують педагоги під час викладання фахових дисциплін вашої спеціальності. Результати спостережень зафіксуйте у таблиці «Методи і прийоми навчання фахових дисциплін». Кожен студент (група студентів) обирає для аналізу окрему дисципліну із циклу фахових так, щоб охопити всі предмети і задіяти кожного студента до такої роботи.
«Методи і прийоми навчання фахових дисциплін»

№ з/п

Назва дисципліни

Метод, прийом навчання

Зміст і мета застосування

Вид заняття: лекція, практичне,семінар тощо

Який метод переважає у викладанні


Завдання 2. Які, на вашу думку, методи і прийоми навчання є найдоцільнішими у викладанні тієї чи іншої дисципліни?

Завдання 3. Висловіть свої міркування. Полегшується чи ускладнюється, на вашу думку, робота викладача в умовах постійного зростання кількості методів, прийомів та засобів навчання?

Завдання 4. Яким методам навчання Ви особисто віддаєте перевагу (у вивченні теоретичних курсів та практичних дисциплін)?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3

Тема «Методика викладання фахових дисциплін: нормативно-правові та організаційні аспекти»

Теоретичні питання

 1. Методика викладання фахових дисциплін зі спеціальності «Журналістика». Предмет і завдання курсу.

 2. Нормативна документація в організації навчального процесу зі спеціальності «Журналістика».

 3. Методичне забезпечення навчального процесу.

Література:

 1. Білоус В. Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник / В. Т. Білоус, Л. І. Горюнова, А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.-146 с.

 2. Білан Л. Л. Методика викладання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан – Ніжин, ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

 3. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.

 4. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Кузьмінський А. І. - К.: Знання, 2005.- 486 c. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua

Основні поняття

Методика, об’єкт методики, предмет методики, завдання методики викладання журналістики, структура методики, закономірності викладання фахових дисциплін, принципи викладання фахових дисциплін (загальнодидактичні, специфічні), зміст освіти, нормативний і вибірковий компоненти змісту освіти, освітньо-професійна програма, навчальна програма, навчальна робоча програма, структура робочої програми, підручник, навчальний посібник, методичні рекомендації.

Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

 2. Проаналізуйте підручник з однієї із фахових дисциплін спеціальності «Журналістика» (на вибір студента) з огляду дотримання в ньому вимог до навчальної літератури.

 3. Проаналізуйте зміст тематичного підрозділу (VІІІ. 1) «Медіасофія та медіапрагматика. Місце медіалінгвістики в системі наук про ЗМІ» у посібнику А.О.Капелюшного «Редагування в засобах масової інформації» (2005). Які проблемні питання порушуються автором? Наскільки вони актуальні у контексті змісту журналістської освіти та принципів викладання фахових дисциплін? (Індивідуально – 3 студенти)

Методичний практикум

Завдання 1. Проаналізуйте навчальний план вашої спеціальності. Визначте його структуру (співвідношення гуманітарних, соціально-економічних, професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін). Чи є вона, на вашу думку, оптимальною?

Завдання 2. Проаналізуйте структуру і зміст робочої програми однієї із фахових дисциплін (на вибір студента).

Завдання 3. Проаналізуйте структуру, зміст, характер завдань методичних рекомендацій для студентів з вивчення фахової дисципліни (на вибір студента).

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4

Тема «Форми організації навчання у вищій школі. Методика проведення лекційних занять»

Теоретичні питання

 1. Поняття про форму організації навчання. Класифікація організаційних форм навчання.

 2. Академічна лекція в системі професійної підготовки майбутніх журналістів. Історія виникнення лекції як форми навчального заняття і методу передачі навчальної інформації. Переваги й недоліки лекції як форми організації навчальної діяльності студентів.

 3. Дидактичні й методичні вимоги до академічної лекції. Види лекцій. Функції лекцій. Дидактичні принципи, що забезпечують успішність лекційного заняття.

 4. Технологія підготовки академічної лекції. Структура лекційного заняття. Композиційна будова лекції. Типові недоліки в композиції лекції.

 5. Методи викладу навчальної інформації на лекційному занятті. Види навчальної наочності, технічні засоби навчання.

 6. Підготовка викладача до лекції як до акту публічного виступу перед студентською аудиторією.

 7. Методика проведення лекції.


Література:

 1. Білоус В. Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник / В. Т. Білоус, Л. І. Горюнова, А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.-146 с.

 2. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Кузьмінський А. І. - К.: Знання, 2005.- 486 c. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua

 3. Білан Л. Л. Методика викладання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан – Ніжин, ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

 4. Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник / О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ, 2009. – 122 с.

 5. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.

 6. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Основні поняття

Форма навчання: індивідуальна, групова, белл-ланкастерська, бригадно-лабораторна, дальтон-план, лекція, тьюторська система навчання, переваги лекції, недоліки лекції, структура лекції, вступна лекція (ознайомлювальна, настановна лекція, інструктивна лекція) тематична лекція, підсумкова лекція, оглядова лекція, функції лекції (освітня, методологічна, розвивальна, виховна, організаційна, орієнтувальна, діагностична, стимулювальна), організаційно-часова динаміка лекції, принципи побудови лекції (науковості, інформативності, логічності, систематичності, наступності, доступного викладу, проблемності навчання, зв’язку теорії із практикою, свідомості й активності, єдності навчання й виховання, наочності, міцності знань), композиція лекції (лінійна, концентрована), технічні засоби навчання (звукові, екранні, екранно-звукові, відео, мультимедійні).

Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

 2. Дайте відповідь на питання «Якими Ви уявляєте "ідеального" лектора та "ідеальну" лекцію?». В обґрунтуванні своїх думок використовуйте основні поняття з теми практичного заняття.


Методичний практикум

Завдання 1. Поспостерігайте за методикою проведення лекційного заняття з фахової дисципліни вашої спеціальності. Визначте тему, мету, завдання, вид лекційного заняття, методи викладу навчальної інформації. Чи використовувалися методи унаочнення інформації?

Завдання 2. Уявіть себе на місці викладача-лектора. Визначте алгоритм підготовки до лекційного заняття. Для практичної роботи самостійно оберіть навчальну дисципліну з циклу фахових зі спеціальності «Журналістика», тему лекції (для цього можна скористатися робочою програмою, конспектами лекцій, методичними вказівками з курсу).

Завдання 3. Змоделюйте лекційне заняття на самостійно обрану тему за такою схемою: 1) навчальна дисципліна; 2) курс (семестр навчання); 3) тема; 4) мета; 5) завдання; 6) план; 7) рекомендована література; 8) етапи роботи (із зазначенням часу); 9) методи викладу матеріалу; 10) прийоми перевірки рівня розуміння навчального матеріалу студентами.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5

Тема «Методика проведення лекційних занять»

Теоретичні питання

 1. Психолого-педагогічні вимоги до проведення лекції у вищій школі.

 2. Мовна культура викладача.

 3. Способи фіксації навчальної інформації під час лекційного заняття.

 4. Нетрадиційні лекції: зміст, мета, методика проведення.


Література:

 1. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Кузьмінський А. І. - К.: Знання, 2005.- 486 c. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua

 2. Білан Л. Л. Методика викладання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан – Ніжин, ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

 3. Куцевол О. М. Розвиток креативності студентів-філологів як один із шляхів удосконалення методичної підготовки майбутніх учителів літератури / О. М. Куцевол // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Випуск 13. – Глухів: ГДПУ, 2009. – С.28-36.

Основні поняття

Педагогічний етикет, методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів, культура мовлення, риторичні якості мовлення (змістовність, логічність, послідовність, лаконічність, доречність, правильність, чистота, багатство, виразність, образність), стилістичне оформлення лекційного викладу навчального матеріалу, групи студентів за способом фіксації лекційного матеріалу, методи викладу лекційного матеріалу (дедуктивний, індуктивний, аналогії, контрасту, концентрації, ступінчастий, просторовий, проблемний, монологічний, монологічно-проблемний, пошуково-демонстраційний, діалогічного викладу, візуалізації), нетрадиційні лекції (проблемна лекція, лекція-діалог, лекція-візуалізація, лекція удвох, лекція-дискусія, лекція-ділова гра, лекція-конференція, лекція за опорним конспектом, інтерактивна лекція, лекція-анкета, лекція-консультація, лекція із заздалегідь запланованими помилками тощо).
Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

 2. Заповніть таблицю «Нетрадиційні види лекцій» (кожен студент (або група студентів) аналізує окремий вид нетрадиційної лекції).

Нетрадиційні види лекцій

№ з/п

Вид лекції

Специфічні риси


Методичний практикум

Завдання 1. Проаналізуйте лекційне заняття з фахової дисципліни. Зверніть увагу на зміст лекції, метод викладу навчального матеріалу, засоби активізації студентів, мовлення викладача.

Завдання 2. Підготуйтеся до проведення фрагмента лекційного заняття зі студентами вашої групи. Зверніть увагу на дотримання психолого-педагогічних вимог до лекції та правил виступу перед студентською аудиторією.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6

Тема «Методика проведення практичних занять»

Теоретичні питання

 1. Практичне заняття в системі форм навчання у вищій школі. Мета проведення практичних занять у вищій школі. Види практичних занять.

 2. Семінар як основна форма занять для засвоєння лекційного матеріалу і обговорення питань, винесених на самостійне опрацювання, із фундаментальних журналістських дисциплін. Види семінарських занять. Функції семінарів. Історія виникнення семінарів як форми навчальних занять. Типи семінарів для професійно орієнтовних дисциплін. Переваги й недоліки семінарських занять.

 3. Методика підготовки і проведення семінарського заняття. Розробка плану семінару; інформування студентів про питання, що виносяться на обговорення; рекомендації щодо використання навчальної літератури. Організація проведення семінару: створення умов для дискусії, залучення до обговорення конкретного питання крім студента-доповідача інших студентів.

 4. Критерії оцінки семінарського заняття.

Література:

 1. Білоус В. Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник / В. Т. Білоус, Л. І. Горюнова, А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.-146 с.

 2. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / Кузьмінський А. І. – К.: Знання, 2005.- 486 c. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua

 3. Білан Л. Л. Методика викладання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан – Ніжин, ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

 4. Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник / О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ, 2009. – 122 с.

 5. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – 2-ге вид., допов. І переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.

 6. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

Основні поняття

Практичне заняття, семінар, просемінар, власне семінар, спецсемінар, семінар-повторення і систематизації знань, семінар вивчення нового матеріалу, комбіновані семінари, семінар-бесіда, семінар-обговорення (реферативний), диспут, міжпредметний семінар, семінар-конференція, мета семінару, функції семінару, структура семінарського заняття.

Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

 2. Дайте відповідь на запитання «Яке місце посідає практична підготовка у системі підготовки майбутнього фахівця?»

Методичний практикум

Завдання 1. Підготуйте модель одного із видів семінарського заняття з фахової дисципліни (тема і вид семінарського заняття визначається за вибором студента – студенти готують проекти різних видів семінарських занять). Урахуйте у підготовці критерії оцінки якості семінарського заняття.

Критерії оцінки якості семінарського заняття


Цілеспрямованість

Постановка проблеми

Зв’язок теорії з практикою

Зв’язок із майбутньою професієюПланування

Виділення головних питань, пов’язаних із майбутнім фахом

Наявність у списку рекомендованої літератури нових видань

Чіткий і логічний план


Організація

Уміння викликати і підтримати дискусію

Конструктивний аналіз всіх відповідей

Раціональне використання навчального часу

Темп семінару

Жвавий / живий / повільний

Відносини «Викладач - студент»

Ставляться з повагою / в міру вимогливі / байдужіКерування групою

Швидкий контакт

Справедливі зауваження

Стиль спілкування

Робота зі студентами різного рівня підготовки

Зауваження викладача

Характер зауважень (кваліфіковані, узагальнені тощо)

Досягнення мети і завдань семінару

Ступінь реалізації завдань і досягнення мети заняття


Завдання 2. Організуйте міні-дискусію з питань, пов’язаних із фаховими знаннями вашої майбутньої професії (студенти об’єднуються у групи – до 8 осіб, самостійно визначають тему, розподіляють ролі).

Завдання 3. З’ясуйте, з яких дисциплін з циклу природничо-наукової та професійної і практичної підготовки (за навчальним планом спеціальності «Журналістика») проводяться семінарські заняття.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7

Тема «Методика проведення практичних занять»

Теоретичні питання

 1. Практичне заняття. Мета проведення практичних занять. Структура практичного заняття. Загальні методичні вимоги до організації і проведення практичних занять з циклу професійно орієнтованих дисциплін. Різновиди практичних занять з фахових дисциплін спеціальності «Журналістика». Форми проведення практичних занять. Ситуаційні задачі на практичному занятті.

 2. Лабораторне заняття. Основні завдання лабораторного заняття в системі практичної підготовки майбутніх журналістів. Загальні методичні вимоги до організації і проведення лабораторних занять з циклу професійно орієнтованих дисциплін.

 3. Ділові ігри в системі формування професійних якостей майбутніх журналістів. Різновиди ділових ігор. Етапи підготовки і проведення ділової гри. Інтелектуальні ігри.

Література

 1. Білан Л. Л. Методика викладання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан – Ніжин, ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

 2. Білоус В. Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник / В. Т. Білоус, Л. І. Горюнова, А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.-146 с.

 3. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

 4. Халтагарова О.Д. Применение игровых технологий в профессиональной подготовке студентов вуза: учебно-методическое пособие. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, - 2008. – 72 с.

Основні поняття

Практичне заняття, практикум, мета практичного заняття, структура практичного заняття, типи практичних занять (ознайомлювальні, практикуми, частково-пошукові, дослідницькі, тренувальні), форми проведення практичних занять (фронтальна, індивідуальна), лабораторне заняття, мета лабораторного заняття, структура лабораторного заняття, методичні вимоги до лабораторного заняття, інструктаж, види інструктажу, фронтальний метод, метод практикуму, ситуаційні завдання, ситуаційні задачі, види ситуаційних задач, ділова гра, види ділових ігор за часом проведення, за оцінкою діяльності, за результатом, за метою, за методикою проведення (імітаційні, операційні, рольові ігри, діловий театр, психо- і соціодрама), за сферою використання, інтелектуальні ігри, дебати.

Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

Методичний практикум

Завдання 1. Відвідайте практичне заняття з фахової дисципліни (за вибором студента). Поспостерігайте за методикою його проведення. Свої спостереження узагальніть за такою схемою:

 1. Навчальна дисципліна. Курс. Семестр навчання.

 2. Тема заняття. Дидактична мета (навчальна, розвивальна, виховна).

 3. Структура заняття. Логічна послідовність і розподіл часу між структурними елементами заняття.

 4. Характер питань до студентів, види поставлених завдань.

 5. Методи і прийоми роботи: методи перевірки знань студентів; прийоми організації роботи студентів на занятті з розв’язання навчальних завдань; якість і функції наочності, дидактичного матеріалу тощо.

 6. Професійна спрямованість практичного заняття, зв’язок теорії з практикою. Урахування міжпредметних зв’язків.

 7. Робота студентів на практичному занятті, форми її організації. Активність студентів. Методи стимулювання мотивації навчальної діяльності.

 8. Оцінка знань студентів.

 9. Педагогічна майстерність викладача на занятті.

 10. Досягнення поставленої мети, виконання завдань практичного заняття.

Завдання 2. Відвідайте лабораторне заняття з фахової дисципліни. Зверніть увагу на методи і прийоми формування професійних умінь, форми організації роботи студентів для виконання поставлених практичних завдань.

Завдання 3. Змоделюйте один із варіантів ділової гри з фаху і запропонуйте одногрупникам взяти в ній участь. Зверніть увагу на етапи підготовки і проведення гри (індивідуальне завдання за вибором студентів).

Завдання 4. Спроектуйте систему ситуаційних задач з однієї із фахових дисциплін (індивідуальне завдання за вибором студентів).
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8

Тема «Організація самостійної роботи студентів. Методика проведення контролю знань студентів»

Теоретичні питання

 1. Самостійна робота як форма організації навчальної діяльності студентів. Місце СРС в навчальному процесі ВНЗ. Види самостійної роботи з вивчення журналістикознавчих дисциплін. Контроль за самостійною роботою студентів. Навчально-методичне забезпечення СРС.

 2. Науково-дослідницька робота студентів у ВНЗ. Форми науково-дослідної роботи студентів. Роль науково-педагогічного працівника в організації науково-дослідницької роботи студентів.

 3. Характеристика та умови проведення різних форм контролю знань студентів. Критерії визначення якості знань студентів. Особливості проведення контролю в умовах КМСН.


Література

 1. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник / І. Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с.

 2. Білан Л. Л. Методика викладання у вищій аграрній школі : Навчальний посібник / Л. Л. Білан – Ніжин, ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

 3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. - Київ, 2003.-316 с.

 4. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — 2-ге вид., доп. — К. : Академвидав, 2010.

Основні поняття
Самостійна робота; види самостійної роботи: за місцем і часом проведення; зі рівнем обов’язковості, за видами діяльності; функції контролю за самостійною роботою; науково-дослідна робота студентів; напрямки науково-дослідницької роботи студентів спеціальності «Журналістика»; форми навчальної науково-дослідної роботи студентів; контроль; види контролю: поточний, підсумковий; методи контролю: усне опитування, письмовий контроль, тестування; семестровий контроль: семестровий екзамен, семестровий залік; державна атестація.
Завдання до самопідготовки

 1. Опрацюйте теоретичні питання. Розкрийте зміст основних понять з теми.

 2. З’ясуйте, які види самостійної роботи переважають в організації навчання студентів спеціальності «Журналістика».

 3. Порівняйте форми проведення контролю: визначте переваги і недоліки.


Методичний практикум
Завдання 1. Розробіть тестові завдання різних видів для поточного і підсумкового контролю з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента)

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №9-10

Тема «Методика викладання фахових дисциплін спеціальності «Журналістика»
Завдання до самопідготовки


 1. Проаналізуйте модель навчання й виховання журналіста у вищій школі за підручником І. Л. Михайлина «Журналістська освіта і наука» (С.67 -78) і дайте відповіді на запитання:

 • На яких ідеях має ґрунтуватися журналістська освіта?

 • Наскільки реалізується в системі журналістської освіти індивідуальний підхід у навчанні?

 • У чому полягає «ідеальна» підготовка фахівця-журналіста?

 • Які існують суперечності між соціальними вимогами до випускника-журналіста і структурою вищої журналістської освіти?

 • Чому в системі журналістської освіти необхідно дотримуватися поєднання двох векторів у навчанні – теоретичного (наукового) і практичного (прикладного)?

 • У чому полягають суперечності між теорією і практикою щодо журналістської освіти? Як розв’язується ця суперечність на змістовому і методичному рівні?

 • У чому виявляються методичні особливості майстер-класів?

 1. Проаналізуйте навчальні (робочі) програми фахових дисциплін з циклу науково-природничої і професійно-практичної підготовки (індивідуально, за вибором студента): проаналізуйте зміст і обсяг понять, які мають засвоїти студенти; вимоги до знань і вмінь студентів після опанування цього курсу.

Методичний практикум

Виконайте такі практичні завдання1:

1. Змоделюйте тематичне лекційне заняття з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

2. Змоделюйте практичне заняття з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

3. Змоделюйте лабораторне заняття з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

4. Змоделюйте вступну лекцію з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).


5. Запропонуйте систему запитань і завдань до дискусії на практичному занятті однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» (тема обирається студентом самостійно). Визначте мету й обґрунтуйте доцільність запропонованого виду роботи.

6. Змоделюйте практичне заняття з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

7. Змоделюйте лекцію-екскурсію з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

8. Запропонуйте варіант ділової гри за однією із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» (тема обирається студентом самостійно). Визначте мету й обґрунтуйте доцільність запропонованого виду роботи.

9. Наведіть варіанти (2-3) роботи з використанням демонстраційних методів навчання під час лекційного заняття з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика». Визначте мету й обґрунтуйте доцільність запропонованих видів роботи.

10. Змоделюйте лекцію-презентацію з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

11. Сформулюйте завдання до індивідуальної роботи студента та інструкцію щодо її виконання (фахова дисципліна і тема обриються студентом самостійно). Визначте мету й обґрунтуйте доцільність запропонованих видів роботи.

12. Змоделюйте семінарське заняття з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

13. Запропонуйте варіант рольової гри за однією із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» (тема обирається студентом самостійно). Визначте мету й обґрунтуйте доцільність запропонованого виду роботи.

14. Змоделюйте проблемну лекцію з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

15. Змоделюйте практичне заняття з однієї із фахових дисциплін (за вибором студента) спеціальності «Журналістика» за схемою: 1) тема (обирається студентом самостійно); 2) мета; 3) засоби навчання; 4) форма; 5) етапи роботи (із зазначенням основних методів і прийомів).

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
Вивчення курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін» завершується іспитом. Підсумкова оцінка є комплексною і враховує якість підготовки студентів до практичних занять (опанування теоретичних питань і виконання практичних завдань) і рівень виконання екзаменаційних завдань.

Іспит передбачає виконання тестових завдань, складених за змістом теоретичних екзаменаційних питань, і завдання практичного змісту (моделювання певного навчального заняття або конструювання одного із навчальних завдань).


ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


 1. Педагогіка, структура педагогіки.

 2. Предмет, об’єкт і завдання педагогіки вищої школи. Мета педагогіки вищої школи. Функції педагогіки вищої школи.

 3. Зв’язок педагогіки вищої школи з іншими науками.

 4. Педагогічний процес у вищій школі. Компоненти педагогічного процесу у вищій школі. Завдання педагогічного процесу. Виховання, навчання, викладання, учіння, освіта, розвиток (інтелектуальний, фізичний, професійний) студента у вищій школі. Етапи педагогічного процесу.

 5. Система, структура і функції вищої журналістської освіти в Україні.

 6. Історія журналістської освіти. Моделі журналістської освіти у світі.

 7. Поняття дидактики вищої школи. Завдання дидактики вищої школи.

 8. Поняття про процес навчання. Мета навчання. Суперечності навчання і професійного розвитку. Мета викладання у вищій школі. Критерії ефективності навчання.

 9. Учасники навчального процесу. Викладач журналістики як педагогічна особистість. Типологія студентів ВНЗ.

 10. Принципи навчання.

 11. Зміст вищої освіти. Складові змісту вищої журналістської освіти.

 12. Модель навчання й виховання журналіста у вищій школі.

 13. Методи навчання. методи навчання за джерелом знань (словесні, наочні, практичні), методи організації пізнавальної діяльності, методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, методи за дидактичною метою, методи контролю і самоконтролю, засоби навчання.

 14. Прийоми навчання. Засоби навчання. Технічні засоби навчання.

 15. Методика викладання фахових дисциплін зі спеціальності «Журналістика». Предмет і завдання курсу. Закономірності викладання фахових дисциплін. Принципи викладання фахових дисциплін (загальнодидактичні, специфічні).

 16. Нормативна документація в організації навчального процесу зі спеціальності «Журналістика».

 17. Методичне забезпечення навчального процесу зі спеціальності «Журналістика». Нормативний і вибірковий компоненти змісту освіти, освітньо-професійна програма, навчальна програма, навчальна робоча програма, структура робочої програми, підручник, навчальний посібник, методичні рекомендації.

 18. Викладач журналістики як педагогічна оссобистість.

 19. Поняття про форму організації навчання. Класифікація організаційних форм навчання.

 20. Академічна лекція в системі професійної підготовки майбутніх журналістів. Історія виникнення лекції як форми навчального заняття і методу передачі навчальної інформації. Переваги й недоліки лекції як форми організації навчальної діяльності студентів.

 21. Дидактичні й методичні вимоги до академічної лекції. Види лекцій. Функції лекцій. Дидактичні принципи, що забезпечують успішність лекційного заняття.

 22. Технологія підготовки академічної лекції. Структура лекційного заняття. Композиційна будова лекції. Типові недоліки в композиції лекції. Методи викладу навчальної інформації на лекційному занятті.

 23. Підготовка викладача до лекції як до акту публічного виступу перед студентською аудиторією. Методика проведення лекції.

 24. Нетрадиційні лекції: зміст, мета, методика проведення (проблемна лекція, лекція-діалог, лекція-візуалізація, лекція удвох, лекція-дискусія, лекція-ділова гра, лекція-конференція, лекція за опорним конспектом, інтерактивна лекція, лекція-анкета, лекція-консультація, лекція із заздалегідь запланованими помилками тощо).

 25. Практичне заняття в системі форм навчання у вищій школі. Мета проведення практичних занять у вищій школі. Види практичних занять.

 26. Семінар як основна форма занять для засвоєння лекційного матеріалу і обговорення питань, винесених на самостійне опрацювання, із фундаментальних журналістських дисциплін. Види семінарських занять. Функції семінарів. Типи семінарів для професійно орієнтовних дисциплін. Переваги й недоліки семінарських занять.

 27. Методика підготовки і проведення семінарського заняття. Розробка плану семінару; інформування студентів про питання, що виносяться на обговорення; рекомендації щодо використання навчальної літератури. Організація проведення семінару: створення умов для дискусії, залучення до обговорення конкретного питання крім студента-доповідача інших студентів.

 28. Практичне заняття. Мета проведення практичних занять. Структура практичного заняття. Загальні методичні вимоги до організації і проведення практичних занять з циклу професійно орієнтованих дисциплін. Різновиди практичних занять з фахових дисциплін спеціальності «Журналістика». Форми проведення практичних занять. Ситуаційні задачі на практичному занятті.

 29. Лабораторне заняття. Основні завдання лабораторного заняття в системі практичної підготовки майбутніх журналістів. Загальні методичні вимоги до організації і проведення лабораторних занять з циклу професійно орієнтованих дисциплін.

 30. Ділові ігри в системі формування професійних якостей майбутніх журналістів. Різновиди ділових ігор. Етапи підготовки і проведення ділової гри. Інтелектуальні ігри.

 31. Проблемні завдання як засіб формування професійних умінь майбутніх журналістів. Проблема. Проблемна ситуація. Проблемне завдання.

 32. Інтерактивні методи навчання в системі фахової підготовки майбутніх журналістів.

 33. Самостійна робота як форма організації навчальної діяльності студентів. Місце СРС в навчальному процесі ВНЗ. Види самостійної роботи з вивчення журналістикознавчих дисциплін. Контроль за самостійною роботою студентів. Навчально-методичне забезпечення СРС.

 34. Науково-дослідницька робота студентів у ВНЗ. Форми науково-дослідної роботи студентів.

 35. Критерії визначення якості знань студентів. Форми контролю знань студентів. Мета і методика проведення заходів контролю на різних етапах навчання. Особливості проведення контролю в умовах КМСН.

 36. Організація, керівництво і контроль індивідуальних завдань майбутніх журналістів. Види індивідуальних завдань.

 37. Навчально-виробнича практика в системі підготовки журналіста. Види практик. Організація практики: керівник практики, програма практики, звітна документація.

 38. Зміст, напрями, форми і методи виховної роботи зі студентами.

 39. Сучасні освітні технології.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

«ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН»


 1. Активные методы обучения в учебном процессе : учеб. изд. / Отв. за вып. А.В. Васильев. — Сумы : СГУ, 1994. — 27 с.

 2. Активные методы обучения в учебном процессе : учебн. изд. Ч.2 / Отв. за вып. А.В. Васильев. — Сумы : СГУ, 1994. — 13 с.

 3. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. В. Артемова. — К. : Кондор, 2008. — 272 с.

 4. Білан Л. Л. Методика викладання у вищій аграрній школі: Навчальний посібник / Л. Л. Білан – Ніжин, ПП Лисенко, 2010. – 299 с.

 5. Білоус В. Т. Основи організації та методики викладання у вищій школі: Навчально-методичний посібник / В. Т. Білоус, Л. І. Горюнова, А. В. Цимбалюк, С. Я. Цимбалюк. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001.-146 с.

 6. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури / С. С. Вітвицька. - Київ, 2003.-316 с.

 7. Волкова Н. П. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Волкова. — 3-тє вид., стереотип. — К. : Академвидав, 2009.

 8. Еш С. Методика викладання у вищому навчальному закладі [Текст] / С. Еш // Вища школа. — 2010. — № 11. — С. 94-108.

 9. Кордон В. Нетрадиційні форми й методи проведення занять - шлях до успіху: сучасна педагогіка має значний арсенал новітніх технологій навчання, які останнім часом все більше і ширше використовуються під час організації навчального процесу [Текст] / В. Кордон, В. Костецька // Освіта. Технікуми. Коледжі. — 2009. — № 2. — С. 4-5.

 10. Кудіна В. В. Педагогіка вищої школи / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – 2-ге вид., допов. І переробл. – К.: Ленвіт, 2007. – 194 с.

 11. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. — 2-ге вид., стер. — К. : Знання, 2011. — 486 с.

 12. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення [Текст] : навч. пос. / В. С. Лозниця. — К. : ЕксОб, 2001. — 304 с.

 13. Мартиненко С. М. Загальна педагогіка (Авторизований доступ) [Текст] : Навч. посіб. / С. М. Мартиненко, Л. Л. Хоружа. — К. : МАУП, 2002. — 176 с.

 14. Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навч. закладів і порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства Освіти і Науки України [Текст] / Відпов. за вип. Кривошея А.Н. — К. : Знання, 2008. — 16 с.

 15. Михайлин І. Л. Журналістська освіта і наука : підручник / І. Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2009. – 336 с.

 16. Михайличенко О. В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навчальний посібник / О. В. Михайличенко. – Суми: СумДПУ, 2009. – 122 с.

 17. Мойсеюк Н. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / Н. Мойсеюк. — 5-е вид., доп. і перероб. — К. : ВАТ Білоцерківська книжкова фабрика, 2007. — 656 с.

 18. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі [Текст] : Навчальний посібник / В. М. Нагаєв. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 232 с.

 19. Орлова І. Педагогіка в інформаційному суспільстві [Текст] / І. Орлова // Освіта України. — 2008. — № 15.- 22 лютого. — С. 4.

 20. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи (+Авторизований доступ) [Текст] : навч. посіб. / В. Л. Ортинський. — К. : ЦУЛ, 2009. — 472 с.

 21. Пальчевський С. С. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / С. С. Пальчевський. — К. : Каравела, 2007. — 576 с.

 22. Педагогіка вищої школи [Текст] : Навчальний посібник / З.Н.Курлянд. — 3-є вид., перероб.,доп. — К. : Знання, 2007. — 495 с.

 23. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова та ін.; За ред. З. Н. Курлянд. – К.: Знання, 2005. – 399 с.

 24. Пермяков О. А. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / О. А. Пермяков, В. В. Морозов. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2010. — 171 с.

 25. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Туркот. — К. : Кондор, 2011.

 26. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. — 2-ге вид., доп. — К. : Академвидав, 2010.

 27. Ягупов В. В. Педагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Ягупов. — К. : Либідь, 2003. — 560 с.

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З КУРСУ «ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

І МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН»
для студентів спеціальності 8. 030301 «Журналістика»

денної форми навчання

Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко
Редактор О. П. Садовнікова

Верстку здійснено

в навчально-науковому центрі

«Систем та засобів соціальних комунікацій»

кафедри журналістики та філології

Сумського державного університету.

Підписано до друку 02.03.2012, поз.

Формат 60х 84/16. Ум. друк. арк. 2,33. Обл.-вид. арк. 1,73. Тираж пр. Зам. №


Собівартість видання грн .

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12. 2007.

Студенти між собою індивідуально або між групами розподіляють всі складові такого завдання – таким чином на практичному занятті розглядаються всі питання, при цьому кожен готує лише одне з них.

1 Номер завдання відповідає номеру прізвища студента у списку групи або визначається викладачем.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка