Методичні вказівки до складу І змісту дипломних проектів для студентів спеціальності 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання»Скачати 363.52 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір363.52 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Охтирський коледжМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до складу і змісту дипломних проектів

для студентів спеціальності 5.06010113

«Монтаж, обслуговування устаткування та систем газопостачання»
Навчально-методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи

студентів

2014

ЗМІСТ

Вступ 6


1. Структура пояснювальної записки 7

1.1 Зміст дипломного проекту 8

1.2 Склад і зміст розділу 1 10

1.3 Склад і зміст розділу 2 12

1.4 Склад і зміст розділу 3 13

1.5 Склад і зміст розділу 4 15

1.6 Перелік рекомендованої літератури 16

1.7 Додатки (бланки): 18

Додаток А. Титульний аркуш 18 Додаток Б. Завдання до дипломного проекту 19 Додаток В. Реферат (приклад оформлення) 21 Додаток Г. Зміст розділів ДП 22 Додаток Д. Зміст розрахункової частини 23 Додаток Є. Зміст виробничо-організаційного розділу 24 Додаток Ж. Зміст експлуатаційного розділу 25

Додаток З. Зміст економічного розділу 26

Додаток І. Приклад оформлення креслень, лист 1 27

Додаток К. Приклад оформлення креслень, лист 2 28

Додаток Л. Приклад оформлення креслень, лист 3 29

Додаток М. Приклад оформлення креслень, лист 4 30

Додаток Н. Приклад оформлення креслень, лист 5 31

2 Правила оформлення пояснювальної записки

2.1 Загальні вимоги

2.2 Побудова пояснювальної записки

2.3 Викладення тексту пояснювальної записки

2.4 Опис формул

2.5 Оформлення ілюстрацій

2.6 Побудова таблиць

2.7 Примітка та посилання

Додаток А

Додаток Б

Додаток В

Додаток Г

Додаток Д

Додаток Е

Додаток Ж

Додаток И

Додаток К

Перелік рекомендованої літератури

Вступ

Дипломий проект є творчою роботою студента. За результатами даної розробки виявляються навички і якість самостійної роботи в галузі проектування, якими у сучасних умовах має володіти кожен спеціаліст.При виконанні дипломного проекту студент повинен поєднувати використання отриманих теоретичних знань з практичними, прогресивну технологію з економікою та науковою організацією виробництва, використовувати досягнення науки і техніки в галузі газопостачання.

Перед початком роботи над дипломним проектом студент осмислює поставлену перед ним технічну задачу, ув’язує прийняття рішення з основними напрямками розвитку країни у цій галузі в частині найбільш повного задоволення потреб населення, більш раціонального й економічного використання газового палива.

З метою уніфікації вимог, які пред’являються до виконання дипломних проектів студентами – дипломниками, комплексного підходу до рішення питань проектування і підвищення їх якості на основі освітньо – професійної програми та освітньо – кваліфікаційної характеристики з урахуванням вимог Державних стандартів освіти щодо підготовки з експлуатації устаткування 5.06010113 “Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання” передбачається забезпечити:

- якісне науково – методичне забезпечення та кваліфіковане керівництво дипломним проектуванням;

- вибір актуальної тематики дипломних проектів, яка передбачає рішення питань проектування, побудови, експлуатації і ремонту систем газопостачання на основі сучасних досягнень науки і техніки;

- поліпшення організації роботи студентів над дипломним проектом, консультацій студентів – дипломників керівниками і консультантами дипломних проектів;

- визначення об’ємів і обґрунтування трудомісткості виконання розділів дипломного проекту;

- підвищення контролю за відповідність оформлення дипломного проекту згідно з вимогами Державних стандартів до технічної документації;

- підготовка студентів до захисту дипломного проекту.
1. Загальні вказівки

Перед початком дипломного проектування студент отримує від керівника завдання де вказується тема дипломного проекту, його основні напрямки, тема і завдання спеціальної частини.

Тема кожного дипломного проекту пропонується керівником дипломних проектів з урахуванням наступних факторів:

- професійного призначення майбутнього спеціаліста та його наукових інтересів;

- пропозицій будівельних і комунальних підприємств регіону й області у вирішуванні конкретних виробничих, технологічних або проектних задач;

- використання усього комплексу знань і навичок студентів – дипломників при вивченні дисциплін передбачених навчальним планом і державними стандартами освітньо – кваліфікаційної характеристики за спеціальністю;

- застосування в проектах сучасних конструкторських і технологічних рішень, науково – технічних досягнень, а також самостійних технічних рішень і наукових досліджень при розробці окремих питань;

- використання при виконанні графічної та розрахункової частин дипломного проекту комп’ютерної техніки у вигляді реалізації як стандартного програмного забезпечення, так і спеціалізованих та самостійно розроблених програм.

Теми дипломних проектів розглядаються та затверджуються на засіданні циклової комісії, разом з завданням.

Керівник проекту доводить до відома студента календарний графік роботи над проектом на увесь період із вказівкою послідовності та термінів виконання окремих розділів, а також знайомить з консультантами цих розділів.

Студент повинен чітко дотримуватись термінів виконання дипломного проекту. При розробці усіх розділів проекту усі рішення, прийняті консультантами або дипломниками повинні бути обов’язково узгоджені з керівником проекту.

Студент не має права приступати до наступного розділу без завершення попереднього та узгодження завдання на наступний розділ з консультантом, про що свідчить підпис консультанта попереднього розділу.

Технічні рішення щодо систем газопостачання дипломник узгоджує з керівником проекту або консультантами по розділах, за правильність розрахунків відповідає дипломник – автор проекту.

Виконаний проект повинен мати перевірку і затвердження відповідальним за дотриманням вимог.2. Зміст дипломного проекту

Дипломний проект складається із розрахунково - пояснювальної записки об’ємом 80-90 сторінок формату А4 і графічної частини до 5 листів формату А1.

Пояснювальна записка (ПЗ) будується за наступною схемою:

- титульний аркуш (додаток А );

- завдання на проектування (додаток Б);

- реферат (додаток В);

- зміст (додаток Г);

Розділ 1 – Загальна частина

Вступ;

Зміст розділу 1 (додаток )Розділ 2 – Розрахункова частина

Розділ 3 – Автоматика і телемеханіка

Розділ 4 – Організаційно-будівельна частина

Розділ 5 – Експлуатація систем газопостачання

Розділ 6 – Економічна частина

Розділ 7 – Охорона праці

Розділ 8 Захист навколишнього середовища

Заповнення бланків титульного аркушу і завдання на дипломне проектування повинні бути надруковані, або заповнені креслярським шрифтом.

Титульний аркуш, завдання на дипломне проектування (2 сторінки), реферат рахуються відповідно 1, 2, 3, 4 аркушем, але нумерація на них не ставиться.

Пояснювальна записка повинна в короткій і чіткій формі розкрити творчий задум проекту і бути виконана у відповідності із вимогами нормативної документації до текстових матеріалів та „Методичними вказівками по оформленню пояснювальної записки курсових і дипломних проектів для спеціальності ”, розроблених Охтирським коледжем, 2010 р.

Креслення виконуються у відповідності до вимог нормативної документації до креслень та „Методичних вказівок по оформленню креслень курсових і дипломних проектів для спеціальності”, розроблених Охтирським коледжем, 2010 р.

ЗМІСТ ТА СКЛАД ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
Реферат

Реферат будується за наступною схемою:

- Дані щодо обсягу графічної частини, обсягу ПЗ, кількості ілюстрацій, таблиць, використаних джерел (у тому числі на іноземних мовах) і додатків;

- перелік ключових слів;

- текст реферату.

Перелік ключових слів повинен включати від 5 до 15 слів чи словосполучень з тексту ПЗ, що найбільшою мірою характеризують її зміст і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова пишуться в називному відмінку. Обсяг тексту реферату повинний бути не менш 200 знаків і не перевищувати одного аркушу. У рефераті мають бути відображені елементи досліджень, патентний пошук.Вступ

У вступі необхідно відобразити такі питання:

- значення палива;

- його переваги над іншими видами палива; • сучасний стан, перспективи і шляхи розвитку газового господарства України;

 • актуальність теми дипломного проекту.

Об’єм до 2 сторінок.

 1. Правила оформлення пояснювальної записки
  1. Загальні вимоги

2.1.1 Пояснювальна записка виконується на одній стороні аркушів білого нелінійованого папера для письма формату А4 (210297). Приклад оформлення текстового документа приведений у додатку Ж. Форма 6 наведена у додатку И.

2.1.2 Пояснювальна записка виконується відповідно до ГОСТ-2.105-95 одним з наступних способів:

- рукописним - креслярським шрифтом за ГОСТ – 2.304-81 з висотою букв і цифр не менш 2,5 мм. Цифри і букви необхідно писати чітко тушшю (пастою чи чорнилом) чорного кольору;

- машинописним, відповідно до ДСТ 13.1.002, з чітким шрифтом, висотою не менш 2,5 мм, стрічкою тільки чорного кольору (напівжирної);

- з застосуванням друкуючих і графічних пристроїв ЕОМ.

До перегляду ДСТ 2.004, розрахованого на використання друкуючих і графічних пристроїв висновку ЕОМ серії ЄС, допускається оформлення ПЗ із застосуванням існуючих текстових редакторів (наприклад, МS-WORD) чи систем автоматизованого проектування (ACAD, КОМПАС і т.п.) шрифтом, близьким до шрифту друкарської машинки, з виконанням вимог ГОСТ 2.105-95.

2.1.3 Вписувати в ПЗ окремі слова, формули, умовні знаки, а також виконувати ілюстрації і таблиці чорним чорнилом, пастою, тушшю, чорного кольору.

2.1.4 Відстань від рамки форми до границь тексту на початку і наприкінці рядків не менш 3 мм, від верхнього чи нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки повинне бути не менш 10 мм.

Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 - 17 мм (5-7 BackSpase).  1. Побудова пояснювальної записки

2.2.1 Звертаємо увагу, що оформлення методичних вказівок, посібників, статей і інших науково-технічних робіт виконують згідно з редакційно-видавничими вимогами, встановленими іншими нормативними документами. Тому вони не можуть бути прикладом для оформлення пояснювальних записок (ПЗ).

2.2.2 Текст ПЗ при необхідності розділяють на розділи і підрозділи. Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного чи декількох пунктів, що у свою чергу можуть складатися з підпунктів.

2.2.3 Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають. Заголовки повинні чітко і коротко відбивати зміст розділів і підрозділів.

2.2.4 Розділи повинні мати порядкові номери в межах усієї ПЗ, позначені арабськими цифрами без крапки наприкінці номера і записані з абзацевого відступу. При виконанні ПЗ рукописним способом чи на друкувальних пристроях ЕОМ заголовок розділу записується креслярським шрифтом №7. Заголовки підрозділів записують аналогічно шрифтом №5. Підкреслення, переноси слів і крапки наприкінці заголовків неприпустимі. Якщо заголовок складається з двох пропозицій, їх розділяють крапкою.

Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу, розділених крапкою. Наприкінці номера підрозділу крапка не ставиться.

Якщо розділ чи підрозділ складається з одного пункту, він також нумерується.

Неприпустиме написання заголовка наприкінці листа, а наступного тексту - на наступному листі. Доцільно, щоб під заголовком було написано не менш трьох рядків.

Пункти, при необхідності, можуть бути розбиті на підпункти, що повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного пункту, наприклад: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 і т.д.

Усередині пунктів чи підпунктів можуть бути приведені перерахування. Перед кожною позицією перерахування варто ставити дефіс чи малу літеру з дужкою. Для подальшої деталізації перерахувань необхідно використовувати арабські цифри з дужкою, а запис виконується з абзацевого відступу, як показано в прикладі:


Приклад

а) ___________________

б) ___________________


 1. ___________________

 2. ___________________

в) ___________________
2.2.5 Відстань між заголовками розділу і підрозділу повинне бути рівним при комп'ютерному наборі чи при виконанні рукописним способом - 8 мм. Відстань між заголовком і текстом при комп'ютерному наборі і при виконанні рукописним способом - 15 мм, приклад приведений у додатку Ж.

Відстань між рядками тексту - 8 мм (при наборі в редакторі WORD використовувати множник 1,42).

2.2.6 Нумеровані заголовки (розділи і підрозділи) пишуться з абзацевого відступу, починаючи з прописної букви без крапки наприкінці. Ненумеровані заголовки (Реферат, Зміст, Вступ, Висновок, Список використаних джерел, Додаток) пишуться симетрично щодо тексту окремим рядком.

  1. Викладення тексту ПЗ

2.3.1 Текст ПЗ повинний бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень.

При викладі обов'язкових вимог у тексті повинні застосовуватися слова "повинний", "випливає", "необхідно", "потрібно", "щоб", "дозволяється тільки", "не допускається", "забороняється". При викладі інших положень варто застосовувати слова "можуть бути", "як правило", "при необхідності", "може бути", "у випадку" і т.д. При цьому допускається використовувати оповідальну форму викладу тексту ПЗ, наприклад "застосовують", "указують".

2.3.2 В тексті ПЗ не допускається:

- застосовувати обороти розмовної мови, техніцизми, професіоналізми;

- застосовувати для того самого поняття різні науково-технічні терміни, близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів українською мовою;

- застосовувати довільні словотворення;

- застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами української орфографії, що відповідають державними стандартами, а також даним документом (перелік скорочених слів приведений у додатку К);

- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у голівках і боковинах таблиць і в розшифровках літерних позначень, що входять у формули і малюнки.

2.3.3 В тексті ПЗ, за винятком формул, таблиць і ілюстрацій, не допускається:

- застосовувати математичний знак “–” перед негативними значеннями величин (варто писати слово "мінус");

- застосовувати знак "" для позначення діаметра (варто писати слово "діаметр"). При вказівці розміру граничних відхилень чи діаметра на кресленнях, поміщених у тексті документа, перед розмірним числом варто писати знак "";

- застосовувати без числових значень математичні знаки, наприклад > (більше), > (менше), = (дорівнює), ≥ (більше чи дорівнює), ≤ (менше чи дорівнює), ≠( (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток);

- застосовувати індекси галузевих стандартів, технічних умов і інших документів без реєстраційного номера.

2.3.4 В тексті ПЗ варто застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин відповідно до ДСТ 8.417.

Поряд з одиницями СІ, при необхідності, у дужках вказують одиниці які раніше застосовувалися у системах, дозволених до застосування.

2.3.5 В тексті ПЗ числові значення величин з позначенням фізичних величин і одиниць рахунка варто писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і одиниць рахунка від одиниці до дев'яти словами.

Приклади

1. Провести випробування п'яти труб, кожна довжиною 5 м.

2. Відібрати п'ятнадцять труб для іспиту на тиск.

2.3.6 Якщо в тексті ПЗ приводять діапазон числових значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують після останнього числового значення діапазону.Приклади

1. Від 1 до 5 мм.

2. Від 210 до 100 кг.

3. Від плюс 10 до мінус 40 0С.

4. Від плюс 10 до плюс 40 0С.

Неприпустимо відокремлювати одиницю фізичної величини від числового значення (переносити їх на різні рядки чи аркуші), крім одиниць фізичних величин, що поміщаються в таблицях.

2.3.7 Одиниця фізичної величини того самого параметра в межах одного документа повинна бути постійної. Якщо в тексті приводиться ряд числових значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують тільки після останнього числового значення, наприклад 1,50; 1,75; 2,00 м.

2.3.8 Приводячи найбільші чи найменші значення величин, варто застосовувати словосполучення "повинне бути не більш (не менш)".

Приводячи припустимі значення відхилень від зазначених норм, вимог варто застосовувати словосполучення "не повинне бути більш (менш)".

Наприклад, зміст кисню в газопроводі по закінченні продувки не повинен бути більш 1%.

2.3.9 Числові значення величин у тексті варто вказувати зі ступенем точності, що необхідна для забезпечення необхідних властивостей виробу.

Округлення числових значень величин до першого, другого, третього і т.д. десяткового знака для різних типорозмірів, марок і т.п. виробів одного найменування повинне бути однаковим.

2.3.10 Дробові числа необхідно приводити у виді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, які варто записувати; ; (але не , ).

При неможливості виразити числове значення у виді десяткового дробу, допускається записувати у виді простого дробу в один рядок через косу риску, наприклад, 5/32; (50А-4С)/(40В+20).  1. Опис формул

 1. Формули записуються креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм на окремому рядку тексту симетрично йому. Застосування машинописних, машинних і рукописних символів в одній формулі не допускається.

При виконанні ПЗ на друкувальних пристроях набір формул виробляється креслярським шрифтом відповідно до вимог пункту 2.1.2 дійсних указівок, або за допомогою редактору формул MS-WORD.

 1. Формули, за винятком тих, що поміщаються в додатку, повинні нумеруватися арабськими цифрами, що записуються на рівні формули праворуч у круглих дужках. Допускається нумерація формул у межах розділу. Одну формулу позначають як (1.1).

Посилання в тексті на порядкові номери формул дають у дужках, наприклад, ... по формулі (2.4).

У формулах як символи варто застосовувати позначення, установлені відповідними державними стандартами. Пояснення кожного символу варто давати безпосередньо під формулою з абзацного відступу в тій послідовності, у якій символи приведені у формулі. Перший рядок пояснення повинен починатися зі слова "де" без двокрапки після нього.Приклад - Щільність газу , (кг/м3), обчислюють по формулі

ρ = m/V, (1.1)

де m  маса газу, кг;

V  об’єм газу, м3.
 1. Переносити формули на наступну рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступної рядка повторюють. При переносі формули на знаку множення застосовують знак "".  1. Оформлення ілюстрацій

 1. Всі ілюстрації (фотографії, схеми, графіки і т.п.) іменуються малюнками. Малюнки, за винятком малюнків додатків, варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією. Якщо малюнок один, то він позначається Малюнок 1.

Допускається нумерувати ілюстрації в межах розділу. У цьому випадку номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Наприклад: Малюнок 1.1.

2.5.2 Ілюстрації, при необхідності, можуть мати найменування і пояснювальні дані. Слово "Малюнок" і найменування поміщають після пояснювальних даних і розташовують з абзацевого відступу в такий спосіб: Малюнок 1.2 - Деталі приладу.


2.5.3 Малюнок варто розташовувати після посилання на нього чи як найближче до неї.

При посиланнях на ілюстрації варто писати "... відповідно до малюнку 2" при наскрізній нумерації і "... відповідно до малюнку 1.2" при нумерації в межах розділу.

2.5.4 Якщо в тексті документа є ілюстрація, на якій зображені складові частини виробу, то на цій ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій цих складових частин у межах даної ілюстрації, що розташовують у зростаючому порядку, за винятком повторюваних позицій, а для схем автоматики позиційні позначення, встановлені в схемах даного виробу.

Допускається, при необхідності, номер, привласнений складової частини виробу на ілюстрації, зберігати в межах документа.

При посиланні в тексті на окремі елементи деталей (клапан, сідло, шток, демпфер та ін.) їх позначають прописними буквами українського алфавіту.

Зазначені дані наносять на ілюстраціях відповідно до ДСТУ 2.109-95.

2.5.5 На схемах автоматики, що приводяться в документі, біля кожного елемента вказують його позиційне позначення, установлене відповідними стандартами і, при необхідності, номінальне значення величини.

  1. Побудова таблиць

 1. Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Назва таблиці повинна відбивати її зміст, бути точною і короткою. Назва таблиці поміщають над таблицею. При переносі частини таблиці на той же чи інші аркуші назву поміщають тільки над першою частиною таблиці.

 2. Таблиці, за винятком таблиць додатків, варто нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією, наприклад "Таблиця 1". Якщо в ПЗ одна таблиця, вона повинна бути позначена "Таблиця 1", якщо вона приведена в додатку. Дозволяється нумерація таблиць у межах розділу, наприклад "Таблиця 1.2".

Номер таблиці і її назву розташовують на одному рядку над таблицею, причому слово "Таблиця" пишеться ліворуч, наприклад - "Таблиця 4.1 - Підрахунок обсягів робіт". Наприкінці назви крапка не ставиться.

 1. На всі таблиці ПЗ повинні бути приведені посилання, при цьому варто писати слово "таблиця" з її номером.

 2. Таблицю ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лініями.

Заголовки граф і рядків таблиць варто писати з прописних букв, підзаголовки граф - з малої літери, якщо вони складають одну пропозицію з заголовком, чи з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення. Наприкінці заголовків і підзаголовків крапки не ставлять. Поділяти голівку таблиці по діагоналі не допускається. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині, крапки наприкінці не ставляться.

Висота рядків повинна бути не менш 8 мм.

Графу "№ п.п." у таблицю включати не слід, форма таблиці приведена на малюнку 2.
Таблиця 

номер назва таблиці

Голів- Заголовки граф

ка

Підзаголовки

граф


Рядка

(горизонта-

льні ряди)Боковина Графи (стовпчика)

(графа для

заголовків)


Малюнок 2 - Приклад форми таблиці
2.6.5 Таблицю варто поміщати після першого згадування про неї в тексті. Таблиці варто розміщати так, щоб їхній можна було читати без повороту ПЗ. Якщо таке розміщення неможливе, таблицю розташовують так, щоб для читання треба було ПЗ повернути по годинній стрілці.

При переносі таблиці на наступний лист ПЗ голівку таблиці варто повторювати, і над нею ліворуч поміщають слова "Продовження таблиці" із указівкою номера таблиці відповідно до малюнка 3.

Таблиця 1.2 Питомі витрати газу по кільцях

№ кільця

Розрахункова витрата газу в кільці, м3год

Сумарна довжина ділянок кільця, м

Питома витрата газу в кільці, м3год

1

27,95

1030

0,0271

2

42,21

790

0,0534

3

78,63

5140

0,0153

4

117,28

970

0,1209

5

168,84

1230

0,1373

6

140,70

1170

0,1203

Продовження таблиці 1.2№ кільця

Розрахункова витрата газу в кільці, м3год

Сумарна довжина ділянок кільця, м

Питома витрата газу в кільці, м3год

7

89,11

560

0,1591

8

124,02

1020

0,1216

9

134,02

1470

0,0912

10

140,70

990

0,1421

11

131,32

830

0,1582

12

70,35

460

0,1529

Примітка - тут (і далі по тексту) таблиці приведені умовно для ілюстрації відповідних вимог.

Малюнок 3 - Приклад оформлення таблиці з продовженням
Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат листа, таблицю поділяють на частині, що, у залежності від особливостей таблиці, переносять на інші аркуші, чи поміщають на одному листі поруч, чи одну під іншою в межах іншої сторінки.

Якщо частини таблиці поміщають поруч, то в кожній частині повторюють голівку; при розміщенні таблиці одна під іншою - повторюється боковина.

При переносі таблиці на наступні аркуші ПЗ голівка таблиці може повторюється на кожнім листі, а також використовуватися нумерація граф і рядків. Дозволяється її голівку і боковик заміняти відповідно номером граф і рядків. При цьому номерують арабськими цифрами графи першої частини таблиці. Над іншими частинами таблиці пишуть слова «Продовження таблиці» з указанням номера.

Таблиці можуть виконуватися й у тексті, і на окремих сторінках ПЗ.   1. Якщо повторюваний текст у графі складається з одного слова, його допускається заміняти лапками. Якщо повторюваний текст складається з двох чи більш слів, то при першому повторенні його заміняють словом "Те ж", а далі - лапки. Ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів не допускається. Якщо цифрові чи інші дані в якому-небудь рядку таблиці не приводять, то в ній ставлять прочерк.

Числові значення показника проставляють на рівні останнього рядка найменування показника. Значення показника, приведене у виді тексту, записують на рівні першого рядка найменування показника.

2.6.7 Якщо цифрові дані в графах таблиці мають різну розмірність, її вказують у заголовку кожної графи. Коли в таблиці поміщені графи з параметрами переважно однієї розмірності, але є показники з іншими розмірностями, над таблицею поміщають напис з переважної розмірності, а зведення про інші розмірності дають у заголовках відповідних граф.

Цифри в графах таблиць, як правило, розташовують так, щоб класи чисел у всій графі були точно один під іншим. Числові величини в одному графі по можливості повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Дробові числа приводять у виді десяткових дробів, за винятком розмірів у дюймах, що записуються по типу: ; ; .

Для скорочення тексту заголовків і підзаголовків граф окремі поняття заміняють літерними позначеннями, якщо вони пояснені в тексті чи приведені на ілюстраціях, наприклад; D - діаметр; H - висота; L - довжина.

Показники з тим самим літерним позначенням групуються послідовно, у порядку зростання індексів, наприклад: L1, L2, L3 і так далі.  1. Примітки і посилання

 1. Примітки варто поміщати безпосередньо після текстового, графічного чи матеріалу в таблиці, до яких відносяться ці примітки, і друкувати їх з пропискою букви з абзацного відступу. Якщо примітка одна, то після слова "Примітка" ставиться тире і примітка пишеться теж із прописної букви. Одну примітку не нумерують. Кілька приміток нумерують один по одному арабськими цифрами. Примітка до таблиці поміщають наприкінці таблиці лінією, що позначає закінчення таблиці. Примітка не повинні містити вимог.

Приклади

Примітка 

Примітки

1

2
2.7.2 Посилання в тексті пояснювальної записки на використані джерела дають у дужках, виконаних двома косими рисами, порядковим номером за списком джерел. Наприклад: "У розрахунках використана методика [15]».

2.7.3 При посиланнях у тексті на стандарти й інші нормативні документи, не включені в список використаних джерел, дозволяється приводити тільки позначення документа без указівки його найменування, наприклад: ДСТ 21.103 чи СН 432.

Посилання вказує на документ у цілому чи на його розділи і додатки. Посилання на підрозділи, пункти, підпункти, таблиці, формули й ілюстрації не допускаються.

Додаток А
СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Охтирський коледж

Спеціальність-5.06010113 "Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання"


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ
На тему : ___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Виконав студент ________________

Керівник проекту ________________

Консультанти : Оцінка та підпис

Розрахункова частина ____________________

Організаційно-будівельна частина ____________________

Економічна частина ____________________

Нормоконтроль ____________________


Додаток Б
"Затверджую"

Заступник директора з навчально-


методичної роботи
/Зав. відділом/

" " 20__р.ЗАВДАННЯ

для дипломного проектування

студент______ групи

______________

_______________________________________________________________________

ТЕМА ПРОЕКТУ:
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Затверджена наказом по коледжу від «­___» __________ 20___року №___

Вихідні дані:


Генплан ________________________________________________

Тиск в точці підключення ____________________________________

Джерело газопостачання _____________________________________

Склад газу ___________________________________________________

Ступінь охоплення споживачів газопостачанням (%) _______________

Приготування їжі - ________________

Місцеве опалення житлових будинків - _______________
Комунально-побутові споживачі : _____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Тваринництво: _____________________________________________________

Промислові підприємства (назва, потужність встановленого обладнання): ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Додаткові дані: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Додаток Г

СКЛАД ПРОЕКТУ

Зміст


1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вступ

1.2 Кліматичні та топографічні умови, характеристика ґрунтів, споживачів…

1.3 Основні технічні характеристики встановлених газових приладів2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

 1. Загальні положення по підрахунках витрат газу

 2. Розрахунки газопостачання

 1. Визначення кількості жителів

 2. Витрати газу на комунально-побутові потреби

 3. Витрати газу на потреби теплопостачання

 4. Витрати газу на потреби промислових і сільськогосподарських підприємств

 5. Розрахункові витрати

2.3 Система газопостачання

 1. Вибір і обґрунтування системи газопостачання

 2. Визначення оптимальної кількості регуляторів тиску

2.4 Гідравлічний розрахунок газопроводів

 1. Газопроводи середнього тиску

 2. Газопроводи низького тиску

  1. Газопостачання ____________________________________________________________

(житлового будинку,фермерського господарства, котельні,…)

 1. Визначення витрат газу

 2. Гідравлічний розрахунок внутрішньобудинкових газопроводів

2.6 Облаштування систем газопостачання (трасування газопроводів,

розташування вимикаючих пристрої, матеріал труб, арматура, споруди, відвід продуктів згорання…)

3 АВТОМАТИКА І ТЕЛЕМЕХАНІКА

 1. Підбір обладнання КБРТ

 2. Автоматика безпеки, контролю, регулювання, управління і

сигналізації _________________________________________________________________

(в ув’язці з темою по завданню керівника)4 ОРГАНІЗАЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

 1. Організація будівництва вуличного газопроводу

  1. Вибір ведучого механізму та машин, підрахунок об'ємів робіт і затрат праці,
   розрахунок ширини робочої зони


4.3 Захист газопроводів від корозії

4.4 ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5 ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

5.1 Приймання в експлуатацію __________________________________________________

5.2 Організація обслуговування __________________________________________________

5.3 Енергоресурсозбереження при експлуатації систем газопостачання _______________

_____________________________________________________________________________

5.4 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6 ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

6.1 Розрахунок кошторисної вартості об'єкту газифікації ___________________________

6.1.1 Складання локального кошторису

6.1.2 Складання об'єктного кошторису

6.1.3 Складання зведеного кошторису6.2 Техніко-економічні показники газифікації

 1. Розрахунок експлуатаційних витрат та показників, їх аналіз7 ОХОРОНА ПРАЦІ

(в ув’язці з темою проекту по завданню керівника проекту)

7.1 Вимоги охорони праці при захисті сталевих підземних споруд систем газопостачання від корозії

7.1.1 Загальні положення

7.1.2 Вимоги безпеки перед початком роботи

7.1.3 Вимоги безпеки під час робіт

7.1.4 Вимоги безпеки після закінчення робіт

7.1.5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях


8 ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

8.1 Джерела та причини забруднення, рекомендації по їх усуненню при ___________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
9 ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

Лист 1 Генплан з мережею газопроводів.

Розрахункові схеми газопроводів.

Лист 2 Газифікація __________________________________

План типового поверху (будівлі) з розташуванням газового

обладнання. Аксонометрична схема Специфікація.

Експлікація.

Лист 3 Фрагмент генплану вулиці. Схема зварних стиків. Повздовжній профіль
Лист 4 Індивідуальне завдання _____________________________________________

___________________________________________________________________
Висновок Література
Завдання видане __________________
Дата закінчення проекту ___________________

Керівник проекту ___________________

Допустити до захисту ___________________

Зав. відділенням __________________

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1 Вступ

За сучасних умов паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) значною мірою забезпечує функціонування всіх галузей економіки України і ступінь добробуту населення. Фактично він посів місце фундаменту як в економіці, так і в державі загалом. Саме від стану справ у ПЕК залежить розвиток промисловості, сільського господарства, сфери послуг, комунального господарства і, врешті-решт, рівень розвитку всього суспільства та якість життя.

Оскільки ПЕК має таке велике значення у житті країни, привертають увагу перспективи його розвитку. І особливо це стосується нафтогазової галузі-найважливішої складової вітчизняного ПЕК. Адже її частка у наповненні державного бюджету перевищує четверту частину, а природний газ становить 45% всіх енергоносіїв, що споживаються в Україні.

Зокрема, у 2000 р. загальний видобуток природного газу в нашій державі становив 18,1 млрд м3, у 2001 р. – 18,4, а в 2002 р. – вже 18,8 млрд м3. У першому кварталі 2003 р. видобуток газу склав 4,38 млрд м3 (100,7 % від планових показників), тоді як за аналогічний період минулого року – 4,33 млрд м3. Але по-справжньому зламними для вітчизняної газо видобувної галузі мають стати найближчі кілька років. Наша держава має другу за величиною у Європі систему магістральних газопроводів, а за обсягами надання транзитних послуг посідає перше місце на світовому ринку транспортування газу.

Обсяг транзиту природного газу територією України був таким: у 2000 р. - 120,6 млрд м3, у 2001 р. - 123,4, у 2002 р. - 121,4 млрд м3. За перший квартал цього року про транспортовано загалом 61,6 млрд м3 газу, що на 12% більше за показник аналогічного періоду минулого року. Загальна довжина газопроводів перевищує 37 тис. км, у тому числі 14 тис. – це магістральні газопроводи діаметром 1020 – 1420 мм. Пропускна здатність системи на вході до України становить 290, а на виході – 175 млрд м3 на рік. Ця система забезпечує як подачу газу внутрішнім споживачам, так і до 90% експортних поставок російського газу до країн СНД, Європи та Туреччини. Надійність газопостачання підтримується розвиненою мережею газосховищ. Загальна активна місткість 13 існуючих підземних сховищ газу становить 34,5 млрд м і є найбільшою в Європі після Росії.

Додаток Д


(обов’язковий)
Основні написи для реферату і пояснювальної записки

Основні написи для реферату і першого аркушу пояснювальної записки (при його відсутності для змісту) для будівельних спеціальностей, приведені на малюнку Д 1.


Малюнок Д 1  основний напис. Форма 5 ДСТ 21.101 СПДС

У графах основного напису (номера граф зазначені в дужках) приводять:

у графі 1  позначення документа (код документа), наприклад КП.38.5.092.123. 001 ПЗ;

у графі 5  найменування виробу та/або найменування документа (пояснювальна записка);

у графі 6  умовна позначка стадії проектування;

у графі 7  порядковий номер листа чи сторінки текстового документа. На документах, що складаються з одного листа, графу не заповнюють;у графі 8  загальне число аркушів документа. Графу заповнюють тільки на першому листі;

у графі 9  найменування чи розпізнавальний індекс організації, що розробила документ (наприклад: ЛПК відділення ОУСГ; для курсових проектів, крім цього, шифр групи  Г41-99);Продовження додатку Д

у графі 11  прізвища осіб, що підписали документ;

у графі 12  підпису осіб, прізвища яких зазначені в графі 11;

у графі 13  дату підписання документа.


Основний напис для наступних аркушів пояснювальної записки


Арк
Малюнок Д 2 - основний напис для наступних аркушів пояснювальної записки. Форма 5 ДСТ 21.101 СПДСМалюнок Д 3 - Кодування документа

Додаток Е


(довідковий)
Правила оформлення списку використаних джерел
Таблиця Е.1 - Список використаних джерел


Характеристика документа

Бібліографічний опис

1 Книга з одним чи двома авторами

Демченко В.Г., Демченко Г.В. Анализ надежности систем газоснабжения и линейной части магистральных газопроводов/ -М., 1996. -58 с.: ил.

2 Книга з трьома авторами

Гулько Т.В., и др. Газификация и газоснабжение сельского хозяйства: Учеб. пособие для студентов инж. спец. с.- х. вузов/ -М.: ИРИЦ "Фермер", 1994. -319 с.: ил.

3 Книга з чотирма і більш авторами

Удовенко В.Е., Гвоздев И.В., Карнаух Н.Н. и др Полимеры в газоснабжении : Справ./; Под ред. Н.Н. Карнауха. -М.: Машиностроение, 1998. -856 с.: ил.

4 Багатотомне видання в цілому

Сухарев М.Г., и др. Надежность систем газо- и нефтеснабжения: В 3-х томах/ Под ред. М.Г.Сухарева. -М.: Недра Том 1-3 . -1994. -414 c.: ил.

5 Окремий тім багатотомного видання

Сухарев М.Г., и др. Надежность систем газо- и нефтеснабжения: В 3-х томах/ Под ред. М.Г.Сухарева. -М.: Недра Том 1. -1994. -414 c.: ил.

6 Група періодичних видань (журнали)

Обмен опыта в газовой промышленности. -М.: НИИэконом. и информ. по газоснабжению (НИИЭИГ). - 1983. № 2-5; 1984. № 4-7.

7 Періодичне видання

Электронная техника. Сер.1. Полупроводниковые приборы: Научно-технический сборник. -М.: ЦНИИ "Электроника", 1984. Вып.1.

8 Нормативно-технічний документ по стандартизації

ГОСТ 15.011-82. Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок проведения патентных исследований.

9 Техніко-економічні нормативи, що мають позначення

СНиП 1.01.02-83. Система нормативных документов в строительстве. Порядок разработки и утверждения нормативных документов. -М.: Стройиздат, 1983. - 10 с.

Продовження додатку Е
Продовження таблиці Е.1


10 Техніко-економічні нормативи, що не мають позначення

Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации /НИИтруда. -М.: НИИтруда, 1976. - 40 с.

11 Авторське посвідчення

А.с. 1007970 СССР, МКИ3 в 25 15/00.

Устройство для холодной врезки. Иванов С.И. - 2 с.12 Патент

Пат. 1007559 СССР, МКИ3 Г 02 М 35/00. Впускной трубопровод для двигателя внутреннего сгорания. Иванов И.П. - 4 с.

13 Номенклатурний каталог

Электроизмерительные приборы. Часть 1: Номенклатурный каталог /ЦНИИТЭИприборостроения. -Щербинка, 1984. – 146 с.

14 Галузевий каталог

Приборы и средства автоматизации. Т.П. Средства вычислительной техники: Отраслевой каталог /ЦНИИТЭИприборостроения. –Щербинка, 1984. -81 с.

15 Каталог (у виді однотомної книги)

Экскаваторы и стреловые краны: Каталог-справочник /ЦНИИТЭИстроймаш. - 3-е изд. –М., 1979. -327 с.

16 Прейскурант

Прейскурант № 19-08. Оптовые цены на трубную продукцию и фитинги. –К.: Прейскурантиздат, 1980. - 60 с.

17 Статті з книги чи іншого разового видання

Марченко С.И. Основные принципы проведения проверки установки труб в траншее //Эксплуатация систем газоснабжения. - 2-е изд., перераб. -Николаев, 1983. -39-40 с.


ДОДАТОК К
Перелік допустимих скорочень слів (ДСТУ Б А.2.4-4-99)


Повне найменування

Скорочення

Автомобільна дорога

а.д.

Випуск

вип.

Головний інженер

Гол.інж.

Група

гр.

Діаметр

діам.

Директор

Дир.

Документ

док.

Допустимий

допуст.

Одиниця виміру

Од.вим.

Ємність

Ємн.

Залізниця

зал.

Ізоляція

ізол.

Інститут

Ін-т

Конструкція

констр.

Коефіцієнт

коеф.

Сходи, сходовий

сход.

Масштаб

М

Матеріали

мат-ли

Монтажний

монт.

Устаткування

устат.

Загальний

заг.

Відмітка

відм.

Перевірив

перев.

Розділ

розд.

Розмір

розм.

Санітарно-технічний

сан.техн.

Збірний

зб.

Свердловина

сврд.

Сніговий

сніг.

Технологічний

технол.

Технік

техн.

Типовий

тип.

Труба

тр.

Рівень землі

рів.з.

Ділянка

діл.

Частина

Ч.

Крок

к.

Штука

шт.

Електричний

ел.

Елемент

ел-т

Поверх

пов.

Додаток В


(обов’язковий)
Приклад оформлення реферату
Реферат

Дипломний проект містить 4 аркуші креслень формату А1, пояснювальну записку на 90 аркушах формату А4, що включає 12 малюнків, 1 фотографію, 4 креслення, 17 таблиць, 41 літературне джерело, 2 додатка.


РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ГАЗОСПОЖИВАННЯ, СИСТЕМА ГАЗОПОСТАЧАННЯ, УСТАТКУВАННЯ ГРП, РОЗРАХУНОК СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ СЕРЕДНЬОГО, НИЗЬКОГО ТИСКІВ, ГРАФІК ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОПРОВОДІВ, ПРОВАДЖЕННЯ РОБІТ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНА, ОХОРОНА ПРАЦІ.
Метою дипломного проекту є газопостачання населеного пункту сільської місцевості.

Зазначена мета досягається шляхом вибору оптимальної схеми газопостачання, розрахунків обсягів газопостачання, виконання гідравлічних розрахунків мереж низького і середнього тисків, підбором устаткування ГРП і вибором ШРП, складається технологічна карта на приєднання проектованої системи газопостачання до діючого мережам. Визначаються основні техніко-економічні показники проекту.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка