Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківське право»Скачати 110.99 Kb.
Дата конвертації23.03.2016
Розмір110.99 Kb.


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
3892 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Банківське право»

для студентів спеціальності

6.030401 «Правознавство»

усіх форм навчання


Суми


Сумський державний університет

2015
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Банківське право» / укладач М. В. Колеснікова. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 12 с.


Кафедра АГПФЕБ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Важливою складовою здійснюваних у країні економічних перетворень є становлення банківської системи ринкового типу і формування її правових основ, що є обов’язковою умовою ефективності функціонування економіки.

Банківська система, будучи важливим елементом економіки сучасної держави, справляє значний, різнобічний вплив на життєдіяльність суспільства. Вона не тільки забезпечує акумуляцію вільних коштів та їх залучення в обіг, але є і механізмом перерозподілу грошового капіталу, важливим елементом розрахунково-платіжного механізму господарської системи країни.

Банківська система і банківське законодавство України перебувають у процесі становлення, а їх вивчення та аналіз мають важливе не лише теоретично-пізнавальне, але й практичне значення для сучасної юридичної науки.

Актуальність цієї проблеми та необхідність її фундаментального вирішення заслуговують на пильну увагу широкого кола вчених та практиків, а її дослідження сприятиме з’ясуванню суті та ролі банківського права, його предмета та методології, визначить шляхи вдосконалення банківської системи та банківського законодавства.

Розвиток економіки України можливий лише при розвитку нової національної банківської системи. Для розвитку банківської системи необхідним є застосування певних механізмів правового регулювання, які закріплюються в новому банківському законодавстві Правові норми, що регулюють банківські відносини, містяться як у загальних, так і у спеціальних, присвячених регулюванню тільки банківських відносин, нормативних актах. У них знаходить своє відбиття політика, скерована на використання фінансів в інтересах побудови незалежної суверенної України. Банківсько-правовi норми закріплюють проведення фінансових заходів, пов'язаних із переходом до ринкової економіки, яка докорінно змінює характер цих норм. Це викликає необхідність глибокого вивчення питань банківського права студентами, науковцями i практиками.

Отже, в сучасних умовах постала потреба в більш детальному вивченні проблем правового регулювання банківської діяльності, враховуючи роль, яку відіграють банки в економічному житті України. Саме цим і зумовлена роль такої дисципліни, як “Банківське право”, мета і завдання якої полягає у вивченні студентами принципів і положень правового регулювання банківської діяльності, засвоєнні правових засад проведення банківських операцій.


Курс “Банківське право” базується на новітньому законодавстві України, що визначає правові засади фінансової діяльності держави, фінансового контролю, банківської системи, ролі та статусу комерційних банків та Національного банку України та інших кредитних установ, порядок фінансування суб’єктів господарської діяльності.

При вивченні курсу банківського права використовуються такі форми проведення занять: лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна робота студентів за темами.


Навчальна дисципліна "Банківське право» відіграє важливу роль у підготовці фахівців за спеціальністю "Правознавство". Для покращання засвоєння курсу навчальним планом передбачено виконання письмової контрольної роботи.

Письмові роботи є однією з активних форм навчання, сприяють більш глибокому засвоєнню дисципліни Банківське право, привчають студента до точного викладення своїх думок, розвивають уміння узагальнювати збірний матеріал (теоретичний і практичний) і аргументувати зроблені з роботи висновки.

Крім того, робота, старанно виконана студентом, є для нього засобом самоконтролю, установлення, наскільки правильно і глибоко він засвоїв питання курсу або окремо обраної ним теми.

Контрольна робота є одним із різновидів науково-практичної роботи студента (разом із виконанням рефератів, підготовкою і виступом із докладом і повідомленням на студентських конференціях).Вимоги до виконання контрольної роботи


 1. Контрольна робота повинна мати актуальну тему дослідження, тобто бути важливою, мати практичну значущість для вивчення курсу банківського права та вивчення правозастосовної практики.

 2. Робота повинна мати достатній теоретичний рівень, правильно вибирати та аргументовано доводити поняття, які розкриваються та досліджуються в роботі.

 3. Робота повинна бути оформлена грамотно, бути доступною для читання, не мати граматичних та стилістичних помилок.


Вибір теми контрольної роботи
Студенти повинні ознайомитися з темами контрольної роботи, запропонованими на даний навчальний рік, і вибрати тему за номером прізвища студента у журналі викладача з цієї дисципліни.
Вимоги до змісту
Вступ. У вступі до контрольної роботи (1–2 сторінки) обґрунтовується актуальність теми, що визначається її громадсько-правовим значенням та зв’язком із практикою.

Основні питання роботи. У цій частині студент повинен юридично грамотно викласти теоретичний матеріал, а також чинне законодавство. Викладаючи основні питання, студент повинен розкрити всі питання за планом.

Висновок. Студент повинен викласти свої обґрунтовані висновки, зроблені з роботи . Разом із висновками навести також критичні зауваження на недоліки чинного законодавства, практику його застосування, пропозиції щодо його удосконалення.

У кінці роботи необхідно навести список використаних джерел (спочатку зазначаються нормативно – правові акти, постанови Пленуму Верховного суду України, літературні джерела, матеріали правозастосовної практики ).

Контрольна робота повинна бути написана (або надрукована) чітко, розбірливим почерком, без скорочень слів, без помилок та виправлень, з одного боку стандартного білого аркуша паперу (формат А 4). Загальний обсяг, що містить план та список використаної літератури, повинен бути 20–25 сторінок, надрукованих через інтервал 1.5.

Текстова частина роботи повинна бути написана пастою (чорнилом) чорного, синього чи фіолетового кольору, без застосування посилань чи заголовків, написаних іншими кольорами.

Аркуш повинен містити такі поля: ліве – 30 мм, праве –10 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Нумеруються усі сторінки по черзі від титульного аркуша і до останньої сторінки, враховуючи додатки та список використаної літератури. Номери проставляються чорнилом без пропусків, без повторної нумерації та індексів у верхньому правому куті.

Отже, першою сторінкою вважається титульний аркуш, на якому цифра «1» не ставиться, нумерація розпочинається із сторінки «2» – це є план виконаної роботи.

Цитати, а також запозичені дані повинні мати посилання на джерело та номер сторінки, звідки взято матеріал. У квадратних дужках ставлять порядковий номер джерела згідно зі списком використаної літератури. Наприклад: [5,с.20].


Теми контрольних робіт з дисципліни «Банківське право»


 1. Історія становлення банківського права.

 2. Банківське право України як міжгалузевий комплексний правовий інститут.

 3. Поняття банківської системи, її розвиток та регулювання.

 4. Принципи та джерела банківського права.

 5. Предмет та методи банківського права.

 6. Правові засади банківської системи України.

 7. Банківські правовідносини, їх склад та зміст.

 8. Правові засади банківського регулювання та банківського нагляду.

 9. Характеристика правової природи Національного банку України.

 10. Функції та операції Національного банку України.

 11. Організаційна структура Національного банку України.

 12. Сутність і роль комерційних банків, їх класифікація.

 13. Правове положення комерційних банків.

 14. Організаційна структура та управління комерційним банком.

 15. Грошова система України.

 16. Правове регулювання готівкового обігу.

 17. Правове регулювання безготівкових розрахунків.

 18. Фінансово-правові засади банківського кредитування.

 19. Нормативно-правові акти НБУ як джерела банківського права.

 20. Поняття та особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.

 21. Іпотечне кредитування в Україні.

 22. Правове регулювання депозитних ( вкладних) операцій.

 23. Правові засади застосування відповідальності за порушення банківського законодавства.

 24. Правовий статус банків як учасників податкових правовідносин.

 25. Правове регулювання валютних операцій комерційних банків.

 26. Правовий статус банків та небанківських фінансових установ як суб`єктів первинного фінансового моніторингу.

 27. Правове регулювання розрахункових правовідносин.

 28. Валютний контроль і відповідальність за порушення валютного законодавства.

 29. Правові засади банківської таємниці.

 30. Правові засади міжбанківських розрахунків.


Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України // Відомості верховної Ради України. – 1996. – № З0. – Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2003. – № 18. – С. 144.

 3. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №29. – Ст. 238.

 4. Про банки і банківську діяльність : Закон України №2121 – ІІІ від 07.12.2000р. // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 1–2. – Ст. 1.

 5. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.06р. // ВВР. – 2006р. – № 31. – Ст. 268.

 6. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні : Закон України від 05.04.2001 р. // – Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137.

 7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – № 32. – Ст. 1457.

 8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні / Затверджена постановою Правління НБУ № 368 від 28.08.2001р.

 9. Положення НБУ “Про кредитування” Затверджено постановою Правління НБУ № 246 від 28 вересня 1995 р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2000. – №59. – с.715

 10. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Затв. Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 51. – Ст. 2077.

 11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Затв. Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.

 12. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Затв. Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 // Офіц. Вісн. України. – 2005. – № 3. – Ст. 155.

 13. Правила визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України. Затв. Постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 р. № 547 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 49. – Ст. 3221.

 14. Біленчук П. Д. Банківське право: українське та європейське. Навчальний посібник / П. Д. Біленчук, О. Г. Диннік, І. О. Лютий. О. В.Скороход за редакцією П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1999. – 400 с.

 15. Костюченко О. А. Банківське право України: Підручник. – 4-е вид. / О. А. Костюченко. – К.: А.С.К., 2006. – 624 с.

 16. Карманов Є. В. Банківське право України: навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. / Є. В. Карманов. – X.: Консум. 2000. – 464с.

 17. Калина А. В. Работа современного коммерческого банка : учеб. – метод. пособие. / А. В. Калина. – К.: МАУП, 1997. – С.200-214.

 18. Бугулов В. М. Національний банк та його операції: конспект лекцій / В. М. Бугулов. – К.: МАУП, 1997. – 44 с.

 19. Мороз А. М. Банківська енциклопедія / А.М. Мороз та ін. / за ред. Мороза А. М. – К.: Фірма “Ельтон”, 1993. – 328 с.

 20. Комерцiйнi банки в Українi. довiдник. – К: Вища школа, 1990. — 62с.

 21. Мітенко B. I. Основи лізингу: навчальний посібник / Серія "Бібліотечка банкіра". / B. I. Мітенко та ін. – К.: Т-во "Знання", КОО, 1997. – 138с.

 22. Івасів Б. С. Гроші та кредит: підручник для студентів вищих навч.закладів. / Б. С Івасів. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 527с.

 23. Прозоров Ю. В. Концентрация депозитов физических лиц как фактор снижения процентних ставок / Ю. В. Прозоров // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: збірник наукових статей: наукове видання. – Х.: Фінарт, 2002. – 466 c.

 24. Щибиволок З. І. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник / З. І. Щибиволок. – К.: Знання, 2006. – 311с.

Навчальне виданняМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Банківське право»

для студентів спеціальності

6.030401 «Правознавство»

усіх форм навчання

Відповідальний за випуск В. М. Семенов

Редактор Н. В. Лисогуб

Комп'ютерне верстання М. В. Колеснікової

Підп. до друку 23.01.2015, поз.

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 0,7. Обл.-вид. арк. 0,67. Тираж 50 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.

Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка