Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціологія» для студентів денної форми навчання зі спеціальностейСкачати 127.81 Kb.
Дата конвертації21.03.2016
Розмір127.81 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ ТЕХНІКУМ

ЛОЗІВСЬКА ФІЛІЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Соціологія»

для студентів денної форми навчання зі спеціальностей:

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.03050901 «Бухгалтерський облік»

5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

Розробив викладач:

Овчиник Т.А.

Розглянуто і затверджено на засіданні

циклової комісії гуманітарних та

соціально-економічних дисциплін

Протокол № ___від «___» ________20___р.

Голова комісії ____________ Зубенко Н.В.

м. Лозова-2014р.

ПЕРЕДМОВА

Професійна діяльність у будь-якій сфері в сучасних умовах є неможливою без ґрунтовної соціологічної підготовки. Соціологічна інформація – обов’язковий компонент соціального планування, прогнозування й управління. Наука соціологія намагається зрозуміти й пояснити, як влаштоване людське суспільство, яким законам підпорядковується соціальне життя людей, як виникають, розвиваються, руйнуються різні соціальні структури та інститути. Без соціологічного знання в сучасному світі неможливо розв’язувати такі проблеми, як збереження соціальної стабільності, запобігання етнічним, конфесійним та іншим конфліктам, проявам девіації. У полі уваги соціології – безробіття, здоров’я населення, міграції, глобалiзацiйнi процеси тощо.

Мета курсу – формування системи знань про основні поняття соціології, усвідомленості сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, набуття навичок аналізу соціальних явищ та процесів.

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Дану розробку складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів з урахуванням вмінь та навичок освітньо-кваліфікаційної характеристики. Вона призначена для надання допомоги студентам у самостійному вивченні предмету та виконанні контрольних робіт.Після вивчення курсу студент повинен знати:

 • загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

 • предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

 • особливості становлення соціології як самостійної науки;

 • структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

 • послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

 • основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічних досліджень;

 • шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці.

Студент повинен вміти:

 • пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно-функціонального аналізу;

 • володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

 • користуватися всіма доступними джерелами знань; самостійно добирати матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи;

 • використовувати в роботі засоби часової комунікації, в т.ч. комп’ютерні джерела інформації;

 • брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

 • використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів в сім’ї, колективі, на виробництві;

 • сприяти розв’язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора.

Мета методичних вказівок – допомогти студентам у вивченні даного предмету. Зміст самостійної роботи студентів складається в опрацюванні першоджерел та навчальної літератури, самостійному опрацюванню теоретичних питань курсу, підготовці до семінарських занять, виконанні індивідуальних завдань, написанні рефератів.

Вивчення матеріалу кожної теми рекомендується проводити в два етапи. Спочатку уважно та вдумливо прочитати матеріал всієї теми (не роблячи висновків і не підводячи доведень), розібратися в основних поняттях, визначеннях, висновках та в їх логічному взаємозв’язку. Потім приступити до другого етапу – ретельному вивченню матеріалу у всіх подробицях, конспектуючи основні визначення.

Необхідно відповісти на питання для самоперевірки. При утрудненні з відповідями знову повернутися до підручника і розібратися у відповідному матеріалі.

Закріплення засвоєння матеріалу виконується шляхом складання тестів, підготовкою презентацій, складанням кросвордів тощо. Також, основне в тому, щоб студент при прочитанні підручника чи іншої літератури (додаткової чи основної) спирався на інформацію, яку отримав на лекції. При цьому прочитане в одному джерелі зіставляв з інформацією з інших джерел, доповнюючи та уточнюючи отримані знання.


п/п

Тема, (питання теми),

які виносяться

на самостійне вивчення

Кількість годин

Знанняі навички, якими необхідно оволодіти. Методичні поради

Вид навчального завдання для самостійного вивчення

Форми

контролю

Література

1

2

3

4

5

6

7

Модуль № 1

Розділ Ι. Теоретична соціологія

Тема1. Соціологія як наука. Місце і роль соціології в системі суспільствознавства

1

Сучасний етап розвитку соціологічної науки. Нові погляди на сутність соціального та новітні соціологічні теорії: "теорія обміну", "раціонального вибору"; символічний інтеракціонізм: "теорія систем"; сучасні теорії фемінізму; постмодерністські соціологічні теорії.

4

Розуміти необхідності вивчення закономірностей розвитку суспільства. Знати особливості сучасного етапу розвитку соціологічної думки. Розуміти специфіку новітніх поглядів на сутність соціального.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[15]

с.283-326Тема 2. Суспільство як соціальна система. Соціальна структура та соціальна стратифікація

2

Соціальні інститути суспільства: функції та види, процеси інституціоналізації. Соціальні організації: структура та види. Особистість у системі соціальних зв'язків.


4

Звернути увагу на важливість функціонування соціальних інститутів в суспільстві та процесу інституалізації, вміти визначати структуру та види соціальних організацій.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[15]

с.66-91


Тема 4. Соціальні процеси. Особливості етнічних, релігійних процесів в Україні

3

Теорія етногенезу Л.Гумільова. Особливості проявів сепаратизму та тероризму, етнічно-релігійний екстремізм.

2

Знати особливості теорії етногенезу Л.Гумільова, розуміти специфіку проявів сепаратизму та тероризму, етнічно-релігійного екстремізму.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[21]

с.185-190Модуль № 2

Розділ ΙΙ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії

Тема 1. Економічна соціологія

4

Застосування менеджерських методів і засобів праці.

2

Знати менеджерські методи і засоби праці під час управління колективом та вміти їх застосовувати.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[17]

с.222-225

Тема 2. Політична соціологія. Соціологія права

5

Електоральні теорії в соціології політики: теорія "раціонального вибору" "політичного поля", соціологічна та соціально-психологічна концепція. Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

4

Визначити специфіку електоральних теорій в соціології політики. Розуміти механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[15]

с.477-488Тема 3. Соціологія особистості

6

Організація вільного часу молоді в українському суспільстві як один із шляхів попередження, подолання явищ десоціалізації особистості.

1

Звернути увагу на важливість організації вільного часу молоді в українському суспільстві як одного із шляхів попередження, подолання явищ десоціалізації особистості.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[21]

с.199-205Тема 4. Соціологія сім'ї. Гендерна соціологія

7

Сутність демографічної політики. Демографічна ситуація в Україні.

1

Розуміти сутність демографічної політики. Вміти аналізувати демографічну ситуацію в Україні та розуміти причини її змін.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[21]

с.215-221Тема 5. Соціологія гуманітарної сфери

8

Наука як особливе соціальне явище. Соціальні функції науки. Науковий прогрес та його соціальні наслідки. Політичні, економічні та соціальні фактори розвитку наукового потенціалу України.

2

Відмітити сутність наукового прогресу та його соціальних наслідків, факторів розвитку наукового потенціалу України.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[15]

с.417-419Розділ ΙΙІ. Методика організації конкретних соціологічних досліджень

Тема 1. Методика організації конкретних соціологічних досліджень

9

Комп'ютерні програми обробки соціологічної інформації. Підготовка практичних рекомендацій.

2

Навчитись обробляти отриману соціологічну інформацію за допомогою комп’ютерних програм, підготовлювати практичні рекомендації.

Самостійне

вивчення

питання


Питання СРС закріплюються безпосередньо на кожному занятті

(тестування)Л[15]

с.124-177Всього годин:

22

Рекомендована література до вивчення дисципліни «Соціологія»

Основна література:

1

Білоус В.С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях. Навч.посіб. – КНЗУ., 2002

2

Гирко Л.В. Современная зарубежная соціологія/Л.В.Гирко, Н.Л.Поляков – М., 1993

3

Добреньков В.І. Соціологія. В 3-х т./ В.І.Добреньков, А.І.Кравченко. – М., 2000.

4

Загальна соціологія. Хрестоматія/під ред.. проф.. В.Г.Городяненка. – Дніпропетровськ, 2006

5

Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) – К.: Либідь, 1993.

6

Зборовский Г.Е. История социологии.-М., 2007

7

Кондратик Л.Й. Історія соціології України в іменах. – Луцьк, 1998.

8

Кравченко А.И. Социология: общий курс: учеб пособие для вузов.-М., 2003

9

Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах.- Проспект, 2003

10

Локосов В., Оловянников П. Конфликт глазами социолога Изуч.

межконфессиональных отношений на Украине //Наука и религия, 1991, № 6.11

Лукашевич М.Й. Соціологія. Загальний курс. Підручник – К.:2004

12

Овсянников В.Г. Методология и методика в прикладном социологическом исследовании-Л.,1989

13

Піча В.М. Соціологія. Загальний курс – Новий світ, 2004

14

Погорілий О.І. Соціологічна думка 20 ст. – К., 1996

15

Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004.

16

Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. — СПб.: Питер, 2002.

17

Соціологія. Модульний курс: навч.посібник/під ред..Н.М. Семке. – Х.: Торсінг плюс, 2009

18

Соціологія: навч.посібник/під ред.. С.О.Макєєва. – К., 2005

19

Социология. Наука об обществе. Учебное пособие/Под общей редакцией проф. В.П.Андрющенко.-Харьков.:1996.

20

Соціологія: підручник для вищої школи/ під ред..Волович В.І., Головченко Г.Т. – Х., 2006

21

Соціологія: Підручник / За редакцією В.М. Пічі. – Львів: «Магнолія Плюс», «Новий світ – 2000», 2004. – с. 277

22

Черниш Наталія. Соціологія курс лекцій.:Львівський національний університет ім.І.Франка

23

Якуба Е.А. Социология : учеб. Пособие для студентов- Х., 2004


Додаткова література:

24

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

25

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М., 2003

26

Бергер.П. Приглашение в социологию.:пер.с англ./П.Бергер.-М., 1996

27

Бергсон А. Два источника морали и религии. – М.: Канон, 1994.

28

Бурдье П. Социология политики. – М.: Socio-Logos, 1993.

29

Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – М.: Мысль, 1994.

30

Зайцев А.К. Социально-трудовой конфликт-это норма //Социологические

иседования, 2003 ,№8.31

Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. — М., 1995.

32

Кон И.С. Социология личности. – М., 1997

33

Кармадонов О.А. Социология символа. М.: Academia, 2004.

34

Лукашевич М.Й. Соціологія праці: Учеб.посіб. – К.: МАУП, 2001

35

М.Вебер Основные понятия стратификации// Социологические исследования. – 2004.-№5

36

Мусієнко В., Бевз Т. М.С.Грушевський - етапи формування української державної ідеї //Розбудова держави. 2004. № 3.

37

Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження. — К., 1996.

38

Самыгин С.И., Нечипуренко В.И., Полонская И.Н. Религиоведение: социология и психология религии. – Ростов-на-Дону: "Феникс", 1996.

39

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992.

40

Соціологія: короткий енциклопедичний словник. – К., 1998

41

Социологическая теория сегодня. Сб. статей украинских и американских теоретиков. К., 1004.

42

Степаненко В. Українська соціологія в пошуках себе // Философська і соціологічна думка. 2003. №11-12.

43

Человек и общество. Хрестоматия/под ред.С.А.Макеева. – К., 1999

44

Энтони Гидденс. Социология./ изд-во Новосибирского университета, 1995.

45

Черниш А. З історії розвитку соціології в Україні. — Львів, 1995.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка