Методичні вказівки з дисципліни «Історія української культури» для студентів усіх спеціальностейСторінка12/12
Дата конвертації09.03.2016
Розмір2.04 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Контрольні запитання

1. Книги яких українських авторів були першими друкованими виданнями?

2. Хто і де першим надрукував книги кирилицею?

3. Які були важливі центри книгодрукування в Україні у ХVІ – ХVІІ століттях?

4. Яку роль у розповсюдженні друкованого слова відіграла друкарня Острозького освітньо-культурного осередку?

5. Який внесок друкарні Києво-Печерської лаври в розвиток книгодрукування в Україні?

6. Яка література за змістом друкувалася в Україні в перші роки виникнення книгодрукування?

7. Які видатні пам’ятки відомі з історії українського книгодрукування?


4. ЗАПИТАННЯ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАЛІКУ


 1. Витоки та передумови формування української культури. Періодизація історичного розвитку української культури.

 2. Етнокультурні проблеми походження українського народу.

 3. Матеріальна та духовна культура передслов’янського населення України: палеоліт, мезоліт, неоліт.

 4. Трипільська культура та її особливості.

 5. Культура на землях України епохи раннього залізного віку: кіммерійці, скіфи, сармати.

 6. Загальна характеристика ареалу культури східнослов’янських племен.

 7. Особливості і джерела вивчення культури стародавніх слов’ян.

 8. Релігійні вірування та міфологія східнослов’янських племен.

 9. Культура Київської Русі. Особливості культури Київської Русі дохристиянського періоду.

 10. Міфологія і релігійні вірування Київської Русі дохристиянського періоду.

 11. Усна народна творчість Київської Русі.

 12. Особливості християнізації Київської Русі. Роль Кирила та Мефодія в історії українського християнства.

 13. Вплив християнізації Київської Русі на духовну культуру східних слов’ян.

 14. Філософська думка Київської Русі.

 15. Перекладна та оригінальна література Київської Русі.

 16. Освіта і наука Київської Русі.

 17. Мистецтво Київської Русі.

 18. Значення християнізації Київської Русі у розвитку української культури.

 19. Культура України-Русі періоду феодальної роздрібненості.

 20. Соціально-політична і культурна ситуація в Галичині та на Волині у ХІІ – ХІІІ століттях.

 21. Культурні традиції українського Ренесансу (ХV – перша половина ХVІІ ст.) Ранній гуманізм в Україні.

 22. Діяльність культурно-освітніх осередків та братських рухів в ХV – ХVІІ ст.

 23. Соціально-політична і культурна ситуація в польсько-литовську добу.

 24. Значення культурних зв’язків Галицько-Волинського князівства з іншими землями Стародавньої Русі та західними державами.

 25. Освіта і книгодрукування в ХІV – ХVІІ ст.

 26. Характерні особливості літературного і видавничого процесу в українських землях за часів феодальної роздрібненості.

 27. Українська культура козацької доби (друга половина ХVІІ – кінець ХVІІІ ст.). Феномен козацької культури.

 28. Українське бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво.

 29. Еволюція образотворчого мистецтва в добу Козаччини.

 30. Український іконопис ХVІІ – ХVІІІ ст.

 31. Українська культура ХІХ – початку ХХ ст.

 32. Генезис та періодизація національно-культурного відродження в Україні.

 33. Дворянський період національно-культурного відродження та його особливості.

 34. Народницький період національно-культурного відродження.

 35. Модерністський період національно-культурного відродження та його характерні риси.

 36. Розвиток науки і філософії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 37. Літературний процес другої половини ХІХ ст.

 38. Образотворче мистецтво, музика, театр другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 39. Основні стилі та напрямки літератури і мистецтва в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 40. Т. Г. Шевченко – засновник сучасної культури українського народу.

 41. Українська культура радянської доби (кінець 1910 – кінець 1980 років).

 42. Національно-культурне піднесення 1920-х років. Українізація та її вплив на літературу, освіту й науку в Україні.

 43. Розвиток науки і філософії в добу радянської України.

 44. Мистецтво радянської України. Український мистецький авангард та його доля.

 45. Роль української діаспори в розвитку національної культури України.

 46. Десталінізація та її вплив на розвиток української культури у другій половині ХХ століття.

 47. Українська культура в ситуації подолання наслідків тоталітаризму (кінець 1980 – перша декада ХХІ ст.).

 48. Здобутки і втрати української культури у другій половині ХХ ст.

 49. Релігія і церква як важливі чинники розвитку національної культури в незалежній Україні.

 50. Україна між Сходом і Заходом: перспективи розвитку національної культури України у ХХІ ст.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян / А. К. Байбурин – Ленинград, 1983.

 2. Бойко О.Д. Історія України: посібник / О.Д. Бойко – К., 1999.

 3. Верига В. Нариси з історії України / В. Верига – Львів, 1996.

 4. Гатальська С.М. Філософія культури / С.М. Гатальська – К., 2005.

 5. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин / П. Голубенко – К., 1993.

 6. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст./ Я. Грицак – К., 1996.

 7. Грушевський М. Культурно-національний рух на Україні в ХVІ – ХVІІ ст./ М. Грушевський – К., 1912.

 8. Грушевський М.С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. Грушевський. – К., 1991.

 9. Грушевський Михайло. З історії релігійної думки на Україні / М. Грушевський. – К., 1992.

 10. Данилюк А.Г. Українська хата / А.Г. Данилюк. – К., 1991.

 11. Демкович-Добрянський М. Україна і Росія / М. Демкович-Добрянський. – Львів: Краків: Париж: Просвіта, 1993.

 12. Донченко О. Архетипи соціального життя і політика / О. Донченко, Ю. Романенко. – 2001.

 13. Забужко О.С. Філософія української ідеї: Франківський період / О.С. Забужко. – К., 1993.

 14. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу. – К., 1991.

 15. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ – ХVІІІ ст./ Я.Д. Ісаєвич. – К., 1996.

 16. Історія світової та української культури: підручник / В.А.Гречко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – К., 2002.

 17. Історія України / керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів,1998.

 18. Історія української культури / за ред. І. Крип’якевича. – К., 1994.

 19. Історія української культури: у 5 т. / В.С. Александрович, В.Г. Балушок. – К., 2003.

 20. Історія української радянської музики: навч. посіб. – К., 1990.

 21. Історія української та зарубіжної культури: навч. пос. / за ред. С.М. Клапчука та В.Ф. Остафійчука. – К., 2000.

 22. Касьянов Г. Українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980 років. – К., 1995.

 23. Крвавич Д.П. Українське мистецтво: навч. пос.: у 3 ч. / Д.П. Крвавич, В.А. Овсійчук, С.О. Черепанова – Львів 2004.

 24. Культура і побут населення України: навч. посібник / В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін. – К., 1993.

 25. Культурна політика України. – К., 1995.

 26. Культурология / под ред. Г. Драча. – Ростов-на-Дону,1999.

 27. Культурология: учебное пособие для вузов / под ред. проф. А.Н. Марковой. - 3-е изд. – М., 2000.

 28. Культурология. ХХ век. Энциклопедия: в 2 т., – СПб.,1998.

 29. Культурологія / за ред. В.М. Пічі. – Львів, 2003.

 30. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: навч. пос./ за ред. А. Яртися та В. Мельника. – Львів, 2005.

 31. Липа Ю.Призначення України. – Львів, 1992.

 32. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: у 2 т. – К., 1994.

 33. Лобановський Б.Б., Українське мистецтво другої половини ХІХ ст. – поч. ХХ ст. / Б.Б. Лобановський, П.І. Говдя. – К., 1989.

 34. Лосєв І.В. Історія і теорія світової культури / Лосєв І.В. - К., 1995.

 35. Макаров А.М. Світло українського бароко / А.М. Макаров – К., 1994.

 36. Міфи України. – К.: Довіра, 2006.

 37. Музей народной архитектуры и быта Украинской ССР. – К., 1985.

 38. Низовський А.Ю. Сто великих чудес України / А.Ю. Низовський. – К., 2008.

 39. Нічик В.М., Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.) / В.М. Нічик, В.Д.Литвинов, Я.М. Стратій. – К., 1990.

 40. Огієнко І. І. Історія українського друкарства / І. І. Огієнко. – К., – 1994.

 41. Огієнко І. Українська культура / І. І. Огієнко. – К., 1991.

 42. Огієнко І.І. Українська церква / І. І. Огієнко. – К., 1993.

 43. Основні напрями розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян України // Орієнтир: Додаток до газети “Урядовий кур’єр”. – 1999. – 6 травня.

 44. Попович М. Нарис історії культури України: навчальний посібник. – К., 2001.

 45. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.): Нариси. – К., 1991.

 46. Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури / М. Семчишин. – К., 1993.

 47. 100 найвідоміших українців / за ред. Ю. Павленка. – К., 2005.

 48. Стражный А. Украинский менталітет / А. Стражный. – К.: Подолина, 2008.

 49. Теорія та історія світової та вітчизняної культури: Курс лекцій. – К., 1993.

 50. Українська культура: лекції / за редакцією Дм. Антоновича. – К., 1993.

 51. Українська та зарубіжна культура: навч. пос. / за ред. М.М. Заковича та ін. – К., 2000.

 52. Українське бароко та європейський контекст. Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К., 1991.

 53. Українські замовляння / Упорядник М.Н. Москаленко. – К., 1993.

 54. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. – К., 1991.

 55. Хвильовий М. Україна чи Малоросія: Твори: у 2 т. – К., 1991. – Т. 2.

 56. Шевнюк О.О. Культурологія: навчальний посібник / О.О. Шевнюк. – 2-ге вид. – К., 2005.

 57. Шевчук В. Козацька держава / В. Шевчук. – К., 1996.

 58. Шейко В.М. Історія української художньої культури / В.М. Шейко, Л.Г. Тишевська. – Харків, 1999.

 59. Шейко В.Н., История художественной культуры: учебник для вузов: в 5 ч. / В.Н. Шейко, А.А. Гаврошенко. – X.,1988.

 60. Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. / Р. Шпорлюк // Україна. Наука. Культура. – К. – 1991. – Вип. 25.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка