Методичний кабінет знзДата конвертації16.03.2016
Розмір98.5 Kb.
Методичний кабінет ЗНЗ

Удосконалення навчально-виховної роботи великою мірою залежить від теоретичного рівня та педагогічної майстерності вчителя. Як свідчить практичний досвід роботи педагогічних колективів, важливу роль у підвищенні фахового рівня та педагогічної майстерності вчителів відіграє чітко налагоджена методична робота. Як правило, центром цієї роботи є методичний кабінет, який має бути організований у кожній школі, де для цього є відповідні умови.


Основними завданнями діяльності шкільного методичного кабінету є:

 • надання допомоги вчителям у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності;

 • координація змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та колективної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для того, щоб спрямовувати їх на вирішення проблем, які стоять перед освітою;

 • пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.


Шкільний методичний кабінет веде таку роботу:

 • створює умови для самоосвітньої індивідуальної роботи вчителів, забезпечує їх необхідною науково-методичною літературою, організовує для них консультації; розглядає і рекомендує до затвердження план роботи методичних об'єднань учителів;

 • допомагає в організації роботи шкільних теоретичних семінарів для вчителів та інших форм колективної методичної роботи;

 • організовує роботу з надання методичної допомоги молодим учителям та вчителям, які отримали рекомендації під час атестації;

 • надає допомогу вчителям, які займаються науково-дослідницькою та експериментальною роботами;

 • пропагує перспективний педагогічний досвід шляхом підготовки і проведення шкільних педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, випуску методичних бюлетенів, взаємовідвідування уроків тощо.


У шкільному методичному кабінеті мають бути такі матеріали:

1. Нормативно-правові документи:

Конституція України, законодавство про освіту, урядові документи з питань освіти, рішення колегій, накази та інші інструктивно-нормативні документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, районного (міського) методичного кабінету; керівні документи з питань педагогіки та психології; положення та інструктивні матеріали з питань організації методичної роботи; інформаційні збірники Міністерства освіти і науки України.2. Шкільні нормативно-правові документи:

 • наказ про організацію методичної роботи в поточному навчальному році;

 • навчальний план школи;

 • перспективний, річний плани роботи школи;

 • графік навчального процесу;

 • контрольні примірники всієї чинної навчально-методичної документації (навчальні програми);

 • графіки контрольних, практичних, лабораторних, залікових робіт;

 • розклад навчальних занять, індивідуальних занять, занять з учнями вдома;

 • документація з підвищення кваліфікації педагогів;

 • матеріали роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою;

 • систематизовані інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки України, методичних органів на місцях.

3. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу:

 • список підручників, за якими працює школа (якщо є можливість, то повний комплект підручників);

 • робота методичної ради школи (план, протоколи, рішення, довідки про виконання рішень методичної ради);

 • робота методичних об'єднань (по кожному методоб'єднанню окрема папка): план роботи, протоколи засідань, методичні розробки, зразки наочності, тарифікація вчителів, які працюють у даному методоб'єднанні;

 • матеріали діяльності інших форм методичної роботи (творчих груп, семінарів-практикумів, проблемних семінарів, творчих звітів учителів тощо);

 • робота з молодими вчителями;

 • матеріали вивчення, узагальнення та поширення
  кращого педагогічного досвіду;

 • тематичні папки: сучасний урок; методичні технології;

 • загальна дидактика;

 • організація виховної роботи: загальна методика викладання;

 • зразки оформлення шкільної документації;

 • матеріали районного (міського) методичного кабінету, обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників;

 • програми дослідницької та експериментальної роботи (теорія і практика експерименту, довідники з цих питань);

 • робота профільних класів (накази про відкритті класів, списки учнів, моніторинги навченості, діагностика по класах, протоколи педагогічних конференцій тощо);

 • банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду освітніх технологій;

 • тематичне планування (інтегрованих курсів, варіативної складової навчальних планів).

4 Основні навчально-методичні матеріали дидактичні матеріали, матеріали для організації контролю навчальних досягнень;

 • аналітичні матеріали шкільного моніторингу за кожним із навчальних предметів (результати зрізів, діагностики, поточних та підсумкової атестацій);

 • робота з учнями, що мають підвищений рівень мотивації для навчання (результати олімпіад та інтелектуальних марафонів — шкільних, районних, обласних тощо).

 • інформації з навчально-методичного забезпечення кожного предмета;

 • анкети, схеми аналізів (типи і види уроків із різних предметів, типи і види аналізів, картки-схеми для самоаналізу);

 • інструкції для лабораторних, практичних робіт (зразки) тексти контрольних робіт, тренувальних прикладів інших завдань до державної підсумкової атестації;

 • зразки поурочних планів;

 • методичні розробки вчителів;

 • методичний збірник «Уроки перших уроків»
  (єдині вимоги до викладання навчальних предметів рекомендації вчителеві з основних напрямів діяльності, тощо)

 • нормативи оцінювання учнів із різних навчальних предметів;

 • питання єдиного орфографічного режиму;

 • методичні рекомендації стосовно ведення тематичного обліку знань учнів;

 • зразки кращих письмових робіт, виконаних учнями;

 • матеріали для оформлення шкільних предметних кабінетів.

5. Діагностична робота:

 • моніторинг аналітичної діяльності вчителів (анкетування різного рівня, результати самоаналізу уроків та аналіз уроків своїх колег);

 • результати діагностики педагогічного колективу (анкетування, діагностика рівня професійних утруднень тощо);

 • матеріали атестації вчителів, роботи з молодими спеціалістами.

6. Позакласна робота:

 • плани роботи предметних гуртків, факультативів;

 • орієнтовна тематика наукових учнівських робіт;

 • перелік макетів, рекомендованих для виготовлення діючих моделей, наочних посібників, необхідних для вивчення предметів;

 • матеріали з організації позакласної роботи з навчальних предметів;

 • матеріали роботи з батьками, спонсорами;

 • матеріали на допомогу класним керівникам, вихователям груп подовженого дня.

7. Папки з матеріалами науково-практичних конференцій, педагогічних читань, семінарів (шкільних, районних, обласних).

8. Бібліотека методичного кабінету (необхідно мати предметно-тематичний розподіл для зручності користування):

 • підшивки загальнопедагогічних газет і журналів;

 • підшивки методичних газет і журналів;

 • спеціальна, загальнопедагогічна література;

 • каталог об'єктів передового досвіду району, області, країни.

9. Картотеки:

 • статей періодичної преси на педагогічні теми;

 • керівних і нормативних документів про освіту;

 • обліку перспективного педагогічного досвіду;

 • роботи над науково-методичною проблемою школи тощо.


10. Загальні питання роботи вчителів:

 • книга обліку обладнання та навчальних посібників;

 • положення про огляд-конкурс кабінету;

 • звіти про роботу кабінету;

 • копії заявок на придбання ТЗН, комп'ютерної техніки тощо;

 • аудіовідеотека кращих освітянських доробок району, області;

 • список літератури з питань організації й обладнання кабінету;

 • комп'ютер, принтер, ксерокс;телевізор, відеомагнітофон, магнітофон, відеокамера;

 • інвентаризаційна книга;

 • правила техніки безпеки під час роботи в методичному кабінеті.

До обладнання методичного кабінету належить і система постійних та динамічних стендів:

«Вісті з уроків»;

«План-графік методичного навчання педагогічного колективу на навчальний рік»;

«Радимо прочитати, ознайомитися»;

«Принципи організації навчального процесу»;

«Модель навчальної діяльності учнів»;

«Готуємось до атестації вчителів (засідання педагогічної ради тощо)»;

«Адреси перспективного педагогічного досвіду»;

«Головні чинники, які впливають на якість організації навчально-виховного процесу».

Необхідна умова плідної роботи методичного кабінету — наявність належним чином обладнаних робочих місць для педагогів, тобто створення умов для самоосвітньої роботи. Можлива також організація так званих «предметних столів» (для вчителів укра­їнської мови й літератури, математики, хімії й біології, початкових класів та ін.), тобто столів, де було б зосереджено всю необхідну нормативну, науково-методичну, інструктивну літературу з певного предмета. Усі робочі місця слід обладнати з урахуванням ергономічних, техніко-естетичних, тематичних вимог людини розумової праці.

Згідно з чинними нормативними документами, педагогічна рада школи періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету.


Успіх роботи шкільного методичного кабінету значною мірою залежить від того, як вона спланова­на. Це планування має проводитись у тісному зв'язку із загальношкільним і включає такі розділи:

І. Вступ

У вступній частині аналізується методична робо­та, її роль у педагогічному процесі, рівень роботи методичних об'єднань, інших форм методичної роботи. Робота педколективу над загальношкільною ме­тодичною проблемою, її значення для підвищення фахової кваліфікації і педагогічної майстерності вчителів. Вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду. Основні завдання на новий навчаль­ний рік, які базуються на вимогах директивних і нормативних документів вищих органів освіти.ІІ. Організаційна робота кабінету

Тут доцільно запланувати розгляд і обговорення планів роботи методичних об'єднань, які працюють на базі школи, складання графіків проведення семінарів, відкритих уроків, педчитань, науково-практичних конференцій, предметних тижнів, випуск педагогічних бюлетенів та інформаторів, поповнен­ня кабінету новою методичною та педагогічною літературою тощо.III. Підвищення фахового рівня та методичної майстерності вчителів

У цьому розділі слід спланувати такі питання, як проведення нарад з керівниками метод об' єднань з питань організації їхньої діяльності, вивчення педагогічного досвіду, надання допомоги вчителям в оформленні навчальних кабінетів. Тут доцільно передбачити проведення конкурсів на кращий реферат з досвіду роботи, виготовлення дидактичного матеріалу, посібників, авторських програм. У даному розділі планується керівництво курсовою перепідготовкою вчителів. Визначається тематика проблемних семінарів, педчитань, науково-практичних конференцій. Заходи з надання допомоги молодим учителям та педагогам, які атестуються.IV Вивчення, узагальнення та впровадження у практику перспективного педагогічного досвіду

У цьому розділі слід конкретно визначити вчите­лів (а також тематику, проблему), досвід яких буде ви­вчатися, і тих, хто вивчатиме (план вивчення досвіду повинен складатися окремо).Треба визначити педагогів, які будуть працюва­ти над творчим впровадженням досвіду, схваленого Міністерством освіти і науки України, а також досвіду, вивченого і рекомендованого на рівні області, району.V. Робота методичної ради

Плануються питання, які будуть розглядатися на засіданнях методичної ради. Вони можуть бути різноманітними, зокрема: робота методоб'єднань, окремих предметних кабінетів, курсова перепідготовка педагогів, хід підготовки до атестації, звіти окремих вчителів, робота з наставництва та інше.VI. Робота бібліотеки

Незалежно від того чи розміщені бібліотека і методичний кабінет в одному приміщенні, чи в різних, їхня робота повинна тісно поєднуватися.

У цьому розділі необхідно передбачити поповнення книжкового фонду (згідно з видавничими ката­логами), тематику виставок книг, виставок-повідом-лень про новинки літератури, оновлення тематичних картотек тощо.
Очолює методичний кабінет завідувач, якого обирають терміном на два роки з числа досвідчених працівників даного закладу освіти. Він працює на громадських засадах.

Методичний кабінет діє під безпосереднім керівництвом заступника директора школи з навчально-методичної (науково-методичної) роботи.

Склад ради затверджується керівником навчального закладу. Робота методичної ради планується на навчальний рік.

Основними завданнями ради шкільного методичного кабінету є:


 • планування роботи шкільного методичного кабінету, а також розгляд планів роботи шкільних методичних об'єднань з наступним поданням їх на затвердження;

 • обговорення і затвердження планів постійних семінарів, тематики педагогічних читань та науково-практичних конференцій;

 • обговорення узагальнених матеріалів вивченого досвіду вчителів;

 • обговорення авторських програм учителів з окремих курсів, факультативів і рекомендація їх до затвердження;

 • розгляд і рецензування доповідей, які представляються на педчитання і науково-практичні конференції, матеріалів, які рекомендуються до друку в місцевій пресі та методичних бюлетенях або інформаторах;

 • розгляд матеріалів, які будуть експонуватися на педагогічних виставках;

 • обговорення стану методичної роботи у школі та вироблення заходів щодо її поліпшення.

Рада проводить свої засідання тричі на рік: на початку навчального року, після закінчення першого се­местру і в кінці навчального року. Якщо потрібно, можуть проводитись і позапланові засідання.

Рада є органом, який координує методичну роботу в школі і в своїй діяльності підпорядковується ди­ректору школи. Вона реалізує і втілює в життя рішення педагогічної ради.Методична рада виробляє єдину для школи позицію щодо вивчення і застосування у практичній діяльності вчителів найбільш актуальних досягнень науки і передового педагогічного досвіду з метою подальшого удосконалення навчально-виховного процесу.
Підготовлено за виданням: Основні напрямки реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, Упоряд. Н. Й. Палійчук. — Чернівці, 2004.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка