Методика навчання електромагнетизмуСторінка2/2
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлені у 14 опублікованих працях, з яких 11 одноосібних; у тому числі 6 одноосібних публікацій у наукових фахових виданнях з педагогічних наук, затверджених ВАК України, 6 статей у наукових журналах і збірниках наукових праць, 1 одноосібний навчальний посібник з електромагнетизму для класів основної школи з поглибленим вивченням фізики, 1 тези доповіді на науково-практичній конференції.

ВИСНОВКИ

1. На основі аналізу сучасного стану методики навчання електромагнетизму в основній школі розкрито здобутки традиційної методики, яка надає учням достатньо об’ємну і певним чином упорядковану систему знань з електромагнетизму, та виявлено основні невирішені проблеми: електричні й магнітні явища та електромагнітну індукцію вивчають відносно відокремлено, недостатньо розкриваючи їх фізичну суть; навчання електромагнетизму в основній школі не надає жодних уявлень про електромагнітне поле, не має об’єднуючої основи й потребує подальшого вдосконалення у зв’язку з переходом до 12-річної середньої освіти.

2. При вдосконаленні методики навчання електромагнетизму: ураховано, що основним когнітивним новоутворенням підліткового віку є формальне мислення, але рівень його сформованості має дуже широкі межі; поєднано розвиток наочно-образного й емпіричного та абстрактного й теоретичного мислення учнів; поєднано індуктивний і дедуктивний підходи у навчанні; упроваджено ідеї та теорії провідної ролі навчання в розумовому розвитку учнів, поетапного формування розумових дій, розвиваючого, проблемного навчання.

3. Проаналізовано суть і особливості профільної диференціації, яка стає головним видом диференціації в старших класах, та допрофільної підготовки, що запроваджується у 8–9 класах основної школи за 12-річного терміну навчання. Зроблено висновок, що поряд з безпрофільним навчанням основного загалу учнів основної школи як доповнення до цієї загальної тенденції існують підстави для запровадження поглибленого вивчення електромагнетизму в умовах допрофільної диференціації навчання в основній школі нового типу за рахунок передбаченого у Державному стандарті перерозподілу між освітніми галузями до п’ятнадцяти відсотків інваріантної частини навчального часу та у формі факультативних занять; це сприяє розвиткові талановитої та творчо обдарованої молоді.

4. Розкрито суть генералізації навчального матеріалу як одного з найефективніших засобів удосконалення шкільного курсу фізики та проаналізовано особливості генералізації навчального матеріалу курсу фізики основної школи.

Дістала подальший розвиток ідея поєднання в базовому курсі фізики основної школи явищного (феноменологічного) підходу та початкових відомостей відповідних фізичних теорій (О. І. Бугайов, О. І. Ляшенко, М. Т. Мартинюк).5. Вибудовано засади генералізації електромагнетизму в основній школі.

Розширено зміст поняття «генералізація» за рахунок використання термінів «генералізація змісту й структури навчального предмету (фізики)», «генералізація змісту, структури й навчального матеріалу з електромагнетизму» (або його скорочений аналог «генералізація електромагнетизму»).

Дістали подальший розвиток ідеї, що об’єднуючою основою при вивченні всіх тем електромагнетизму можуть служити адаптовані до сприйняття учнями основної школи поняття електромагнітного поля (С. Є. Каменецький) та поняття електромагнітної взаємодії (В. В. Мултановський). Обґрунтовано ефективність сумісного використання цих двох об’єднуючих понять.

Уперше обґрунтовано, що генералізація навчального матеріалу з електромагнетизму може здійснюватись на основі адаптованих до основної школи понять електромагнітної взаємодії та електромагнітного поля, які доцільно формувати у свідомості учнів на якісному рівні саме в основній школі.

Уперше концептуально обґрунтовано наступне: оскільки генералізація електромагнетизму передбачає повноцінне використання елементів електронної теорії, а для всього курсу фізики основної школи в цілому характерним є явищний підхід, то при генералізації змісту, структури й навчального матеріалу з електромагнетизму ми поєднуємо два визначальні напрями генералізації: 1) генералізація на основі понять електромагнітної взаємодії та електромагнітного поля, а також елементів електронної теорії; 2) явищний (феноменологічний) підхід. Це сприяє формуванню узагальнених уявлень з електромагнетизму.

6. Відповідно до вибраних напрямів генералізації розроблено зміст і структуру навчання електромагнетизму, що дозволило вирішити проблеми, характерні для традиційної методики, і привело до побудови принципово нової методики навчання електромагнетизму в основній школі.

Весь навчальний матеріал з електромагнетизму об’єднуємо в розділ фізики «Електромагнітні явища. Електромагнітне поле». Виокремлюємо змістовий модуль 1 «Початкові уявлення про електромагнітну взаємодію та електромагнітне поле», який є розширеним вступом до електромагнетизму й центральною ланкою його генералізації; у ньому індуктивним шляхом формуємо початкові, достатньо узагальнені якісні уявлення учнів про електромагнітну взаємодію та електромагнітне поле. Ці уявлення застосовуємо й поглиблюємо, конкретизуємо й збагачуємо при подальшому вивченні електромагнітних явищ шляхом поєднання дедукції та індукції у трьох розділах: «Електричні явища. Електричне поле» (змістові модулі 2, 3, 4); «Магнітні явища. Магнітне поле» (змістові модулі 5, 6); «Електромагнітна індукція. Електромагнітне поле» (змістові модулі 7, 8).7. Розроблено навчальний посібник з електромагнетизму для класів з поглибленим і підготовлено до друку навчальний посібник для класів з непрофільним вивченням фізики в основній школі. Розроблено методичні рекомендації для учителів, навчальні програми й тематичне планування до посібників.

Удосконалено методику навчання цілого ряду тем електромагнетизму (в кожному змістовому модулі). Модифіковано й удосконалено демонстраційний фізичний експеримент.8. Ефективність і результативність запропонованої методики для класів з поглибленим і непрофільним вивченням фізики перевірено в ході педагогічного експерименту з дотриманням усіх вимог щодо застосування статистичних методів опрацювання результатів. Підтверджено готовність учнів основної школи до поглибленого вивчення електромагнетизму в умовах допрофільної диференціації навчання (на прикладі фізико-математичних класів шкіл нового типу).

Результати педагогічного експерименту свідчать про підтвердження гіпотези та досягнення мети дослідження.9. Робота може бути продовжена в наступних напрямах: подальше вдосконалення дидактичного забезпечення; удосконалення системи фізичного експерименту; розробка електронного підручника з відповідною системою динамічних демонстрацій, активних завдань, вправ і тестів; побудова методики навчання електромагнітних коливань і хвиль, у якій вчення про електромагнітну взаємодію та електромагнітне поле отримало б логічно завершений вид на рівні основної школи.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Акименко М. Методика вивчення явища електромагнітної індукції / М. Акименко, М. Дідович // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 1. – С. 23–26.

 2. Андріївський В. Удосконалення методики проведення фізичного демонстраційного експерименту / В. Андріївський, І. Корсун, В. Мацюк // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 3. – С. 40–42.

 3. Андронов В. М. Концепція неперервної фізичної освіти в навчальних закладах України / В. М Андронов, О. І. Бугайов, О. І. Ляшенко // Проблеми удосконалення фундаментальної та професійної підготовки вчителів фізики : Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції викладачів фізики педагог. ін-тів та університетів. – К., 1996. – С. 7–17.

 4. Антипин И. Г. Экспериментальные задачи по физике в 6–7 классах: Пособие для учителей / И. Г. Антипин. – М. : Просвещение, 1974. – 127 с.

 5. Антоненко Е. И. Пути совершенствования методики преподавания электричества на основе современных научных представлений в курсе физики средней школы : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 732 – методика преподавания физики / Е. И. Антоненко ; Киевский гос. педагог. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1968. – 20 с.

 6. Бакай І. П. Контрольні роботи з фізики в 6 і 7 класах / І. П. Бакай. – К. : Радянська школа, 1971. – 123 с.

 7. Балашов М. М. Методические рекомендации к преподаванию физики в 7–8 классах средней школы: Кн. для учителя: Из опыта работы / М. М. Балашов. – М. : Просвещение, 1991. – 44 с.

 8. Беспалов Г. Н. Линии магнитной индукции / Г. Н. Беспалов // Физика в школе.– 1987. – № 6. – С. 96.

 9. Білий М. С. Методика викладання фізики в VI і VII класах / М. С. Білий. – К. : Радянська школа, 1971. – 256 с.

 10. Блудов М. И. Беседы по физике. Ч. ІІ. Изд. 2-е, перераб. / М. И. Блудов. – М. : Просвещение, 1973. – 192 с.

 11. Боровой А.А. Законы электромагнетизма: Библ. физико-математической школы / А. А. Боровой, Э. Б. Финкельштейн, А. Н. Херувимов – М. : Наука, 1970. – 168 с.

 12. Броневщук С. Г. Самостоятельные работы по физике в 6–7 классах: Дидакт. материалы. Изд. 2-е. / С. Г. Броневщук, Н. Д. Маслевский. – М. : Просвещение, 1978. – 159 с.

 13. Бугайов А. И. Методика преподавания физики в средней школе: Теорет. основы: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по физ-мат. спец. / А. И. Бугайов. – М. : Просвещение, 1981. – 288 с.

 14. Бугайов О. І. Диференціація навчання у середній школі / О. І. Бугайов // Рад. школа. – 1991. –№ 8. – С. 7–16.

 15. Бугайов О. І. Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 8 кл. середн. шк. 2-ге вид. / О. І. Бугайов, М. Т. Мартинюк, В. В. Смолянець; За ред. проф. О. І. Бугайова. – К. : Освіта, 1996. – 367 с.

 16. Бугайов О. І. Фізика. Астрономія: Пробн. підручник для 9 кл. середн. загальноосвіт. шк. 2-ге вид. / О. І. Бугайов, І. А. Климишин, Є. В. Коршак; За ред. проф. О. І. Бугайова. – К. : Освіта, 1999. – 367 с.

 17. Бугайов О. Концепція фізичної освіти у 12-річній загальноосвітній школі / О. І Бугайов // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 6. – С. 6–13.

 18. Бугайов О. І. Концепція фізичної освіти у 12-річній загальноосвітній школі (проект) / О. І. Бугайов // Стратегічні проблеми формування змісту курсів фізики та астрономії в системі загальної середньої освіти: Наук.-метод. зб. – Л. : Львівський нац. ун-т. ім. І. Франка, 2002. – С. 5–9.

 19. Бугайов О. І. Якою повинна бути фізика у 7–9 класах 12-річної середньої загальноосвітньої школи?  / О. І. Бугайов, М. Т. Мартинюк // Зб. наукових праць Уманського держ. пед. ун-ту : Спец. випуск. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 21–28.

 20. Бугайов О. Програмно-методичний комплекс «Фізика – 8» / О. Бугайов, М. Головко, В. Коваль // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 1. – С. 22–27.

 21. Будний Б. Є. Теоретичні основи формування в учнів системи фундаментальних фізичних понять : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / Б. Є. Будний ; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 50 с.

 22. Буйницька О. Урок-дослідження «Світ електрики» / О. П. Буйницька // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 6. – С. 2–4.

 23. Бурак В. І. Методика вивчення магнітних явищ і магнітного поля у восьмому класі фізико-математичного профілю / В. І. Бурак // Зб. наук. тез Міжнародної наук.-практ. конф. «Активізація навчальної діяльності у вищій і загальноосвітній школі». – Кривий Ріг : КДПУ, 2000. – С. 109–112.

 24. Бурак В. І. Методика вивчення магнітних явищ у восьмому класі фізико-математичного профілю / В. І. Бурак // Матеріали Міжнародної наук.-теорет. конф. «Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства». – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – С. 131–137.

 25. Бурак В. І. Методика вивчення явища електромагнітної індукції у восьмих класах фізико-математичного профілю / В. І. Бурак // Зб. наук. праць. – Вип. 1 : у 3-х т. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – Кривий Ріг : Видавн. відділ КДПУ, 2001. – С. 42–47.

 26. Бурак В. І. Порівняння різних варіантів вивчення магнітних явищ у восьмих класах фізико-математичного профілю / В. І. Бурак // Зб. наук. праць. – Вип. 2: у 3-х т. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – Кривий Ріг : Видавн. відділ НМетАУ, 2002.– С. 46–51.

 27. Бурак В. І. Зміст і методика вивчення електромагнітних явищ у восьмому класі в умовах диференціації навчання / В. І. Бурак // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 6. – С. 33–37.

 28. Бурак В. І. Зміст і методика вивчення явища електромагнітної індукції у восьмому класі / В. І. Бурак // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – № 6. – С. 8–10.

 29. Бурак В. І. Формування поняття єдиного електромагнітного поля в основній школі / В. І. Бурак, О. С. Пономаренко // Зб. наук. праць. – Вип. 4 : у 3-х т. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – Кривий Ріг : Видавн. відділ НМетАУ, 2004.– С. 67–71.

 30. Бурак В. І. Генералізація електромагнетизму в загальноосвітніх закладах / В. І. Бурак // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 55. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – С. 26–32.

 31. Бурак В. І. Генералізація електромагнетизму в основній школі / В. І. Бурак // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія педагог. : Дидактики дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський : Інформ.-видавн. відділ К-ПДУ, 2004. – Вип. 10. – С. 140–143.

 32. Бурак В. І. Методика формування початкових уявлень про електромагнітну взаємодію і електромагнітне поле в основній школі / В. І. Бурак, Є. Г. Купа // Зб. наук. праць. – Вип. 5 : у 3-х т. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – Кривий Ріг : Видавн. відділ НМетАУ, 2005. – С. 50–55.

 33. Бурак В. І. Методика розвитку початкових уявлень учнів про електромагнітну взаємодію і електромагнітне поле в основній школі / В. І. Бурак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія : педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 30. – Чернігів : ЧДПУ, 2005. – С. 40–45.

 34. Бурак В.І. Методика навчання розділу «Електричні явища і електричне поле» в основній школі / В. І. Бурак, А. В. Степанюк // Зб. наук. праць: Вип. 6: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавн. відділ НМетАУ, 2006. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – С. 156–163.

 35. Бурак В. І. Методика навчання розділу «Магнітні явища і магнітне поле» в основній школі / В. І. Бурак, І. С. Бобринська // Зб. наук. праць. – Вип. 6 : у 3-х т. Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – Кривий Ріг: Видавн. відділ НМетАУ, 2006. – С. 164–168.

 36. Бурак В.І. Методика навчання розділу «Явище електромагнітної індукції і електромагнітне поле» в основній школі / В. І. Бурак, Ю. С. Мамедова // Зб. наук. праць: Вип. 6: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавн. відділ НМетАУ, 2006. – Т. 2 : Теорія та методика навчання фізики. – С. 169–174.

 37. Бурак В. І. Розвиток узагальнених уявлень про електричний заряд в основній школі / В. І. Бурак // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія : педагогічні науки : зб. наук. пр. : у 2-х т. – Вип. 46. – Т. 1. – Чернігів : ЧДПУ, 2007. – С. 19–21.

 38. Бурак В. І. Електромагнітні явища і електромагнітне поле : Навч. посібн. для класів основної школи з поглибленим вивченням фізики / В. І. Бурак. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2008. – 164 с.

 39. Буряк В. К. Самостоятельная дифференцированная работа школьников / В. К. Буряк // Физика в школе. – 1982. – № 4. – С. 60 – 61.

 40. Буховцев Б. Б. Фізика: Навчальний посібник для 9 класу серед. шк. 10-те вид. / Б. Б. Буховцев, Ю. Л. Климонтович, Г. Я. Мякішев – К. : Рад. шк., 1981. – 248 с.

 41. Величко С. П. Розвиток системи фізичного експерименту в сучасній середній школі : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / С. П. Величко; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 1998. – 34 с.

 42. Вікова та педагогічна психологія: Навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.

 43. Викладання фізики в 6–7 класах середньої школи: Посібник для вчителів. Пер. з рос. / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна, Х. Д. Рошовська та ін.; За ред. О.В. Пьоришкіна. – К. : Рад. школа, 1982 – 269 с.

 44. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

 45. Вознюк М. Ф. Із досвіду введення поняття електричного заряду в VII класі / М. Ф. Вознюк // В кн.: Викладання фізики в школі. – Київ : Рад. шк., 1980. – С. 77–84.

 46. Вознюк Н. Ф. Повышение эффективности учебного эксперимента по электродинамике в курсе физики средней школы : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – методика преподавания физики / Н. Ф. Вознюк; НИИ педагогики УССР. – К., 1985. – 20 с.

 47. Вознюк Н. Ф. Повышение эффективности учебного эксперимента по электродинамике в курсе физики средней школы : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – метод. препод. физики / Н. Ф. Вознюк; Киевский госуд. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1985. – 169 с.

 48. Вознюк Н. Ф. К введению понятия об электрическом заряде в VIII классе / Н. Ф. Вознюк, Н. И Кириенко // Физика в школе. – 1991. – № 6. – С. 34–36.

 49. Вознюк М. Ф. Про зміст поняття «фізична величина» та введення його на уроках в середній школі / М. Ф. Вознюк, М. І Кирієнко // Психолого педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції НПУ імені М.П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – Ч. 1 – С. 172–173.

 50. Вознюк С. Формування поняття «електромагнітне поле» на основі фундаментальних фізичних понять / С. Вознюк, В. Кульчицький // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 4. – С. 43–47.

 51. Возрастная и педагогическая психология / В. В. Давыдов, Т. В. Драгунова и др. – М. : Просвещение, 1979. – 288 с.

 52. Воловик П. М. Теорія імовірностей і математична статистика в педагогіці / П. М. Воловик. – К. : Рад. Школа, 1969 – 224 с.

 53. Вольштейн С. Л. Изучение электричества и магнетизма в курсе физики 7 класса / С. Л. Вольштейн и др. – Минск : Нар. асвета, 1976. – 80 с.

 54. Вольштейн С. Л. Элементы максвелловской электродинамики в школе / С. Л. Вольштейн. – Минск : Нар. асвета, 1973. – 166 с.

 55. Гайдучок Г. М. Фронтальний експеримент з фізики в 7–11 класах середньої школи : Посібник для вчителя / Г. М. Гайдучок, В. Г. Нижник – К. : Рад. шк., 1989 –175 с.

 56. Галатюк Ю. Організація лабораторних робіт з фізики в умовах диференційованого навчання / Ю. Галатюк, В. Тищук // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 3. – С. 38–41.

 57. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П. Я. Гальперин // Исследование мышления в советской психологии. – М. : Наука, 1966. – С. 236–268.

 58. Гальперин П. Я. Современное состояние теории поэтапного формирования умственных действий / П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина // Вестник МГУ им. М.В. Ломоносова : серия «Психология». – 1979. – Вып. 4. – С. 54–63.

 59. Генденштейн Л. Е. Задачі з фізики 8 клас / Л. Е. Генденштейн, І. М. Гельфгат, Л. А. Кирик. – Х. : Гімназія, 1999. – 152 с.

 60. Гончаренко С. У. Книга для читання з фізики: Електромагнітні явища: 8 клас / С. У. Гончаренко. – К. : Рад. шк., 1989. – 255 с.

 61. Гончаренко С. Концептуальні основи державного стандарту загальної середньої освіти / С. У. Гончаренко, О. І. Ляшенко, Ю. І. Мальований // Фізика та астрономія в школі. – 1996. – № 1. – С. 6–10.

 62. Гончаренко С. Стандарт шкільної фізичної освіти / С. У. Гончаренко, Є. В. Коршак, О. І. Бугайов // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 2. – С. 2–8.

 63. Гончаренко С. У. Фізика: Пробн. навч. посібник ліцеїв та класів природничо-наукового профілю. 10 кл. / С. У. Гончаренко. – К. : Освіта, 1995. – 430 с.

 64. Гончаренко С. У. Фізика: Пробн. навч. посібник для 11-их кл. ліцеїв і гімназій природничо-наукового профілю. / С. У. Гончаренко. – К. : Освіта, 1995. – 448 с.

 65. Гончаренко С. У. Фізика: Підруч. для 11-их кл. серед. загальноосв. шк. / С. У. Гончаренко. – К. : Освіта, 2002. – 319 с.

 66. Гончаренко С. У. Фізика: Підруч. для 10-их кл. серед. загальноосв. шк. / С. У. Гончаренко. – К. : Освіта, 2002. – 319 с.

 67. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

 68. Гончаренко С. У. Фізика. Олімпіадні задачі. Випуск 1. 7–8 класи / С. У. Гончаренко, Є. В. Коршак. – Тернопіль : «Навчальна книга – Богдан», 1998. – 72 с.

 69. Гончаренко С. У. Контрольні роботи з фізики для 7–9 класів: Посібн. для вчителя / С. У. Гончаренко, Є. М. Мисечко. – К. : Освіта, 1999. – 191 с.

 70. Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителя / С. У. Гончаренко. – К. : Рад. шк., 1990. – 208 с.

 71. Гороновська В. Т. Уроки фізики у 8 класі: Посібник для вчителя / В. Т. Гороновська, А. В. Самсонова. – К. : Рад. шк., 1989. – 144 с.

 72. Грабар М. И Применение статистики в педагогических исследованиях. Непараметрические методы / М. И. Грабар, К. А. Краснянская. – М. : Педагогика, 1977. – 135 с.

 73. Гук В. Є. Допрофільне навчання: сутність, зміст, технології. Концепція профільного навчання в старшій школі / В. Є. Гук // Управління школою. – 2005. – № 11. – С. 15–30.

 74. Гуляєва Л. Модульно-проблемний підхід до викладання теми «Електромагнітна індукція» / Л. Гуляєва // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 3. – С. 16–28.

 75. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов) / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1972. – 424 с.

 76. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.

 77. Данюшенков В. С. Демонстрационные опыты Йоффе по обнаружению магнитного поля катодных лучей / В. С. Данюшенков // Физика в школе. – 1991. – № 2. – С. 61.

 78. Демонстрационные опыты по физике в 6–7 классах средней школы / Под ред. А.А. Покровского. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1974. – 272 с.

 79. Денисенко В. В. Психологічні умови формування теоретичного мислення у підлітків (на матеріалі дослідження процесу засвоєння учнями системи знань з фізики) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 – педагогіка та вікова психологія / В. В. Денисенко; Ін-т. психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 1998. – 17 с.

 80. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Проект: Освітня галузь Природознавство. – К. : Генеза, 1997. – С. 21–30.

 81. Державні стандарти базової і повної середньої освіти. Проект // Освіта України. – № 1–2 (400), 14 січня 2003. – С. 2–14.

 82. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. – № 1–2 (400), 20 січня 2004. – С. 1–13.

 83. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 3. – С. 2–6.

 84. Детлаф А. А. Курс физики: Учебное пособие для втузов / А. А. Детлаф, Б. М. Яворський. – М. : Высшая школа, 1989. – 607 с.

 85. Дідович М. Формування поняття вихрового електричного поля / М. М. Дідович // Фізика та астрономія в школі. – 2005. – № 4. – С. 30–32.

 86. Долгий В. Про організацію роботи учнів з виготовлення найпростіших саморобних фізичних приладів / В. Долгий // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 2. – С. 38–40.

 87. Дубаниевич Т. С. Примерное тематическое планирование факультативных занятий в VII классе по курсу «Тепловые и электрические явления» / Т. С. Дубаниевич // Физика в школе. – 1983. – № 5. – С. 62–64.

 88. Дубенський І. В. Урок-дослідження «Електромагніти та їх використання» : 8 клас / І. В. Дубенський // Фізика в школах України. – 2005. – № 4 (32). – С. 7–8.

 89. Енохович А. С. Контрольные работы по физике в VI–VII классах. Дидактический материал / А. С. Енохович, С. Я. Шамаш, Э. К Эвенчик. – М. : Просвещение, 1970. – 283 с.

 90. Єчкало Ю. В. Модернізація формування поняття «електромагніттне поле» / Ю. В. Єчкало, О. А. Коновал // Збірник наукових праць. Випуск 4: В 3-х томах. – Кривий Ріг : Видавн. відділ НМетАУ, 2004. – Т.2 : Теорія та методика навчання. – С. 173–177.

 91. Забранский В. Я. Дифференцированное обучение математике учащихся 5–6 классов основной школы : дисс. … докт. пед. наук : 13.00.02 – методика преподавания математики / В. Я. Забранский; Киевский гос. педагог. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1990.– 174 с.

 92. Завдання з фізики для учнів 7 класу / М. С. Білий, М. А. Адамович, Б. М. Білий та ін.; За ред. М. С. Білого. – К. : Рад. школа, 1974. – 166 с.

 93. Зак А. З. Развитие теоретического мышления у младших школьников / А. З. Зак. – М. : Педагогіка, 1984. – 152 с.

 94. Закон України «Про освіту». – К. : Генеза, 1996. – 35 с.

 95. Закота Л. А. Проблемне навчання фізики: Посібник для вчителів / Л. А. Закота, О. І. Ляшенко. – К. : Рад. школа, 1985. – 96 с.

 96. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. – М. : Педагогика, 1990. – 424 с.

 97. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учеб. пособие / И. А. Зимняя. – Ростов на Дону : Феникс, 1997. – 480 с.

 98. Золотов В. А. Вопросы и задачи по физике в 6–7 классах: Пособие для учителей. 3-е изд., доп. и переработ. / В. А. Золотов. – М. : Просвещение, 1970. –192 с.

 99. Іваницька Н. Диференційовані лабораторні роботи з фізики на першому ступені навчання / Н. А. Іваницька // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 2. – С. 38–42.

 100. Іваницька Н. А. Організація особистісно-орієнтованого фізичного експерименту в основній школі / Н. А. Іваницька, В. Ф. Савченко // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту : Серія : педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ, 2005. – Вип. 30. – С. 104–109.

 101. Иванова Т. А. Изучение в VIII классе электризации тел, взаимодействия зарядов, проводников и диэлектриков / Т. А. Иванова // Физика в школе. – 2004.– № 7.– С. 43–47.

 102. Иванов Д. Демонстрация свойств парамагнитных и диамагнитных тел / Д. Иванов, Г. Кръстёв // Физика в школе. – 1984. – № 1. – С. 39.

 103. Иродов И. Е. Электромагнетизм. Основные законы. 4-ое изд., испр. / И. Е. Иродов. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 320 с.

 104. Кабардін О. Ф. Завдання для контролю знань учнів з фізики в середній школі. / О. Ф. Кабардін, С. І. Кабардіна, В. О. Орлов. – К. : Рад. шк., 1986 – 160 с.

 105. Калашников Г. С. Электричество: Учебное пособие. 5-е узд., испр. и доп. / Г. С. Калашников. – М. : Наука, 1985. – 576 с.

 106. Каленик В. І. Генералізація змісту навчального предмету / В. І. Каленик // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 3. – С. 2–4.

 107. Каленик М. В. Зв'язок між основним і додатковим матеріалами в курсі фізики основної школи / М. В. Каленик // Фізика та астрономія в школі. – 1997. – № 2. – С. 36–38.

 108. Каленик М. В. Формування поняття фізичної величини в учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / М. В. Каленик; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 20 с.

 109. Каленик М. В. Розвиток творчих здібностей учнів у циклах навчального процесу з фізики / М. В. Каленик // Наукові записки. – Вип.55. – Серія : Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ. – 2004. – С. 46–52.

 110. Калмыкова З. И. Психологические принципы развивающего обучения / З. И. Калмыкова – М. : Просвещение, 1979 – 245 с.

 111. Каменецкий С. Е. Методика решения задач по физике в средней школе: Кн. для учителя. – 3-е изд., перераб. / С. Е. Каменецкий , В. П. Орехов. – М. : Просвещение, 1987. – 336 с.

 112. Каменецкий С. Е. Электродинамика в курсе физики средней школы: Пособие для учителей / С. Е. Каменецкий , И. Г. Пустильник – М. : Просвещение, 1978. – 128 с.

 113. Каменецкий С. Е. Проблемы изучения основ электродинамики в курсе физики средней школы : автореф. дисс. … докт. пед. наук: 13.00.02 – метод. препод. физики / С. Е. Каменецкий. – М., 1978 – 44 с.

 114. Катюк В. С. Формування поняття поля при вивченні електродинаміки в середній школі : дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 – методика навчання фізики / В. С. Катюк; Київський держ. пед. ін-т ім. О. М. Горкого. – К., 1971. – 199 с.

 115. Катюк В.С. Формирование понятия поля при изучениии электродинамики в средней школе : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – методика преподавания физики / В. С. Катюк; Киевский гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – К., 1972. – 16 с.

 116. Кирик Л. А. Фізика–8. Різнорівневі самостійні та контрольні роботи / Л. А. Кирик. – Х. : Гімназія, 2004. – 122 с.

 117. Китайгородский А. И. Физика для всех: Электроны. – 2-е изд., перераб. / А. И. Китайгородский. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 208 с.

 118. Книга для чтения по физике. 6–7 классы / Сост. И. Г. Кириллова. – М. : Просвещение, 1978. – 160 с.

 119. Кондратенко В. І. Дидактичний матеріал з фізики для 6 і 7 класів: Посібник для вчителів / В. І. Кондратенко, Н. І. Левшенюк, О. Г. Гончар. – К. : Рад. шк., 1984. – 157 с.

 120. Коновал О. А. Непотенціальність електричного поля рухомої зарядженої частинки і закон електромагнітної індукції / О. А. Коновал // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник. У 2-х т. – Чернігів: ЧДПУ, 2002. – Вип. 13. – Т. 2. – С. 192–195.

 121. Коновал О. Особливості методики формування поняття «магнітне поле» / О. А. Коновал // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 3 – С. 24–26.

 122. Коновал О. А. Принцип відносності і закон електромагнітної індукції / О. А. Коновал // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 23. Серія : педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ, 2004. – № 23. – С. 171–177.

 123. Коновал О. Еволюція поглядів на методику формування уявлень учнів про електромагнітне поле / О. А. Коновал, Ю. В. Єчкало // Фізика та астрономія в школі. – 2004. – № 1 – С. 28–30.

 124. Концепція розвитку загальної середньої освіти. Проект // Освіта України, 2000. – № 33. – С. 3–4.

 125. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи. Проект // Педагогічна газета, 2000. – № 9 (75). – С. 3–4.

 126. Концепція профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України. – 2003. – № 24. – С. 3–15.

 127. Коробова І. В. Розвиток дивергентного мислення учнів основної школи у навчанні фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / І. В. Коробова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2000. – 20 с.

 128. Коршак Є. В. та ін. Фізика, 8 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 1999. – 200 с.

 129. Коршак Є. В. та ін. Фізика, 8 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 192 с.

 130. Коршак Є. Планування уроків фізики у 8 класі / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 3. – С. 25–27.

 131. Коршак Є. В. та ін. Фізика, 8 кл.: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. – 192 с.

 132. Коршак Є. В. та ін. Фізика. 8 клас: Підручник для серед. загальноосвіт. навч. закладів. 2-е вид., пепероб і доп. / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. ; Ірпінь : Перун, 2003. – 192 с.

 133. Коршак Є. В. та ін. Фізика. 10 клас: Підручник для загальноосвіт. навч. закладів / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 294 с.

 134. Коршак Є. В. Фізика: Розв’язання всіх задач, відповіді на питання, підказки до лабораторних робіт / Є. В. Коршак, О. Г. Коваленко // До підручників Є. В. Коршака, О. І. Ляшенка, В. Ф. Савченка «Фізика. 7 клас» та «Фізика. 8 клас». – Х. : Веста, 2001. – 256 с.

 135. Коршак Є. В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту / Є. В. Коршак, Б. Ю. Миргородський. – К. : Вища школа, 1981. – 280 с.

 136. Коршак Є. Проект концепції освіти з фізики та астрономії 12-річної школи / Є. В. Коршак, М. І. Шут, Г. О. Грищенко // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 3. – С. 24–26.

 137. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Під ред. Л. М. Проколієнко. – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.

 138. Костюкевич Д. Я. Реалізація системно-діяльнісного підходу в навчанні фізики / Д. Я. Костюкевич, В. І. Баштовий // Психолого-педагогічні проблеми підготовки учительських кадрів в умовах трансформації суспільства : Матеріали міжнародної науково-теорет. конференції. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – Ч. 1. – С. 101–104.

 139. Котельніков Г. О. Лабораторні роботи з фізики дослідницького характеру у класах з поглибленим вивченням фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / Г. О. Котельников; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 16 с.

 140. Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии / В. А. Крутецкий. – М. : Просвещение, 1972. – 255 с.

 141. Крутецкий В. А. Психология обучения и воспитания школьников / В. А. Крутецкий. – М..: Просвещение, 1976. – 303 с.

 142. Кучерук І. М. Загальна фізика: Електрика і магнетизм: Підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. / І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук. – К. : Вища шк., 1995. – 392 с.

 143. Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку: Учебное руководство / В. Н. Ланге – М. : Наука. Главная ред. физ.-мат. литературы, 1985. – 128 с.

 144. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. 4-е изд. / А. Н. Леонтьев. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.

 145. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т., Т. 1 / А. Н. Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – 392 с.

 146. Лернер И. Я. Проблемное обучение / И. Я. Лернер. – М. : Педагогика, 1974. – 64 с.

 147. Лукашик В. І. Збірник запитань і задач з фізики для 6–7 класів / В. І. Лукашик. – К. : Рад. шк., 1985 – 184 с.

 148. Лукіна Т. О. Фізична задача як засіб диференційованого навчання фізики в середній школі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / Т. О. Лукіна; Укр. держ. пед. ун-т. – К., 1997.– 242 с.

 149. Лукіна Т. О. Фізична задача як засіб диференційованого навчання фізики в середній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / Т. О. Лукіна; Укр. держ. пед. ун-т. – К., 1997. – 18 с.

 150. Луппов Г. Д. Как я организую изучение темы «Магнитное поле» / Г. Д. Луппов // Физика в школе. – 1987. – № 6. – С. 56–62.

 151. Ляшенко О. І. Взаємозв’язок теоретичного та емпіричного в навчанні фізики : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.04 – професійна педагогіка; 13.00.02 – методика навчання фізики / О. І. Ляшенко; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1996. – 50 с.

 152. Ляшенко О. І. Концептуальні засади реформування шкільної фізичної освіти / О. І. Ляшенко // Психолого педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2000. – Ч. 1. – С. 38–43.

 153. Макаренко К. С. Формування в учнів елементів дедуктивного методу міркування в процесі пояснення явищ природи на основі фізичних теорій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / К. С. Макаренко; Укр. держ. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 1994. – 24 с.

 154. Малафеев Р. И. Проблемное обучение физике в средней школе / Р. И. Малафеев. – М. : Просвещение, 1980. – 127 с.

 155. Манькусь І. Узагальнення знань учнів з електродинаміки / І. Манькусь // Фізика та астрономія в школі. – 2002. – № 2. – С. 23–24.

 156. Мартинюк М. Т. Вивчення фізики і астрономії в основній школі / М. Т. Мартинюк. – К. : тов. «Міжнар. фін. агенція», 1998. – 274 с.

 157. Мартинюк М. Т. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі : автореф. дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / М. Т. Мартинюк; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К, 1999. – 34 с.

 158. Мартинюк М. Т. Науково-методичні засади навчання фізики в основній школі : дис. ... докт. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / М. Т. Мартинюк; Ін-т педагогіки АПН України. – К, 1999. – 441 с.

 159. Мартинюк М. Теоретичні засади першого ступеня навчання фізики в основній школі / М. Т. Мартинюк // Фізика та астрономія в школі. – 2001. – № 1. – С. 13–15.

 160. Матвеев А. И. Электричество и магнетизм: Учебное пособие / А. И. Матвеев. – М. : Высшая школа, 1983. – 463 с.

 161. Матюшкин А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А. М. Матюшкин. – М. : Педагогика, 1972. – 208 с.

 162. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе / М. И. Махмутов. – М. : Педагогика, 1977. – 240 с.

 163. Мендерецький В. В. Удосконалення експериментальної підготовки школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання / В. В. Мендерецький // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту : Серія педагог. Вип. 9 : Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2003. – Вип. 9. – С. 148–150.

 164. Методика преподавания физики в 6–7 классах средней школы. 3-е изд., перераб. / В.П. Орехов, А.В. Усова, К.В. Альбин и др.; Под ред. В.П. Орехова и А.В. Усовой. – М. : Просвещение, 1976. – 384 с.

 165. Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по физ.-мат. спец. / С. В. Анофрикова, М. А. Бобкова, Л. А. Бордонская и др.; Под ред. С. Е. Каменецкого, Л.А. Ивановой. – М. : Просвещение, 1987. – 336 с.

 166. Методика преподавания физики в 7–8 классах средней школы: Пособие для учителя. 4-е изд., перераб. / А.В. Усова, В.П. Орехов, С.Е. Каменецкий и др.; Под ред. А. В. Усовой. – М. : Просвещение, 1990. – 319 с.

 167. Методика преподавания курса физики и астрономии в 7–9 классах общеобразовательных учреждений: Книга для учителя. 2-е изд. / А. А. Пинский, Н. К. Гладышева, Н. Г. Кирилова и др.; Под ред. А. А. Пинского, Н. Г. Кириловой. – М. : Просвещение, 2001. – 110 с.

 168. Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів // www. coolschool. at. ua. / news / 2008 – 08 – 18 – 93.

 169. Мінаєв Ю. П. Досвід практичної реалізації дидактичного принципу інтеграції на засадах профільної диференціації / Ю. П. Мінаєв // Наукові записки. – Вип.55. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ КДПУ. – 2004. – С. 77–81.

 170. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Електродинаміка: Посібник для вчителів / Б. Ю. Миргородський, В. К. Шабаль. – К. : Рад. школа, 1983. – 176 с.

 171. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. 3-є вид., доп. / Н. Є. Мойсеюк. – К. : Вид. ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с.

 172. Мощанский В. Н. Формирование мировоззрения учащихся при изучении физики: Библиотека учителя физики. 3-е изд., перераб. и доп. / В. Н. Мощанский. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.

 173. Мултановский В. В. Физические взаимодействия и картина мира в школьном курсе: Пособие для учителей / В. В. Мултановский. – М. : Просвещение, 1977. – 168 с.

 174. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. вузов. – 7-е изд., стереотип. / В. С. Мухина. – М. : Изд. центр «Академия», 2002. – 456 с.

 175. Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. для 10 кл. сред. шк. / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. – М. : Просвещение, 1975.– 368 с.

 176. Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. для 10 кл. сред. шк. / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. – М. : Просвещение, 1990.– 223 с.

 177. Мякишев Г. Я. Физика: Учеб. для 11 кл. сред. шк. / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. – М. : Просвещение, 1991.– 254 с.

 178. Назаренко А. Г. Картки з фізики для 7 класу: Дидактичний матеріал: Посібник для вчителів / А. Г. Назаренко, І. М. Якименко. – К. : Рад. шк., 1979. – 272 с.

 179. Натадзе Р. Г. К онтогенезу формирования понятия. (Формирование понятия в школьном возрасте) / Р. Г. Натадзе. – Тбилиси : Мацниереба, 1976. – 267 с.

 180. Недбаевская Л. С. Реализация прогностической функции теории в процессе обучения физике : автореф. дисс. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – метод. препод. физики / Л. С. Недбаевская; Киевский гос. пед. ин-т им. М. П. Драгоманова. – К., 1991. – 18 с.

 181. Объедков Е. С. Изучение раздела «Электрические явления» в VIII классе на основании фронтальных опытов / Е. С. Объедков // Физика в школе. – 1995. – № 6. – С. 30–37.

 182. Объедков Е. С. Изучение раздела «Электрические явления» в VIII классе на основании фронтальных опытов / Е. С. Объедков // Физика в школе. – 1996. – № 1. – С. 41–46.

 183. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь – М. : Просвещение, 1968. – 208 с.

 184. Олійник В. Комплект саморобних моделей з розділу «Магнітне поле» / В. Олійник // Фізика та астрономія в школі. – 2000. – № 1. – С. 47–48.

 185. Орієнтовне тематичне планування навчально-виховного процесу курсу «Фізика. Астрономія» для 8 класу основної школи / Навчально-методичний посібник. – К. : Освіта, 1996. – 40 с.

 186. Основы методики преподавания физики в средней школе / В. Г. Разумовский, А. И. Бугаёв, Ю. И. Дик и др.; Под ред. А. В. Пёрышкина и др. – М. : Просвещение, 1984. – 398 с.

 187. Остапчук М. В. Система фізичних завдань для середньої загальноосвітньої школи в умовах диференціації навчального процесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / М. В. Остапчук; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – 24 с.

 188. Остапчук М. В. Проблемне навчання як дидактична система фізики / М. В. Остапчук // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту : Серія : педагогічні науки. – Чернігів : ЧДПУ, 2005. – Вип. 30. – С. 173–177.

 189. Острицкий В. Г. Развитие понятия взаимодействие в школьном курсе физики : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – метод. препод. физики / В. Г. Острицкий; НИИ педагогики УССР. – К., 1990. – 25 с.

 190. Павленко А.И. Сильный магнит в экспериментальных заданиях / А. И. Павленко, А. В. Сергеев, И. К. Круцило // Физика в школе. – 1989. – № 3. – С. 129–130.

 191. Парселл Э. Электричество и магнетизм. Пер. с англ. под ред. А. И. Шальникова и А. О. Вайсенберга. – М. : Наука, 1983. – 415 с.

 192. Пастернак Н. В. Формування системи методологічних знань школярів при навчанні фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / Н. В. Пастернак; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1995. – 24 с.

 193. Перельман Я. И. Занимательная физика: Книги первая и вторая. – 23-е изд. / Я. И. Перельман. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. – 496 с.

 194. Пёрышкин А. В. Физика. Учебник для 7 кл. семилетней и средней школы. Изд 11 / А. В. Пёрышкин, Г. И. Фалеев, В. В. Крауклис. – М. : Учпедгиз, 1959.– 184 с.

 195. Пёрышкин А. В. Курс физики. Учебник для средней школы. Ч. 3. Электричество, оптика и строение атома. Изд. 14 / А. В. Перышкин. – М. : Просвещение, 1967.– 383 с.

 196. Пёрышкин А.В. Физика. Учебн. пособие для шестого класса / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина; Под ред. И.К. Кикоина. – М. : Просвещение, 1968.– 207 с.

 197. Пёрышкин А. В. Физика. Учебник для седьмого класса. Изд. 2-е. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина; Под ред. И.К. Кикоина. – М. : Просвещение, 1970.– 192 с.

 198. Пёрышкин А. В. Преподавание физики в VIІ классе по новой программе: Пособие для учителей / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина, Х. Д. Рошовская. – М. : Просвещение, 1969.– 160 с.

 199. Пёрышкин А. В. Физика. Учебник для седьмого класса. Под ред. И.К. Кикоина. Изд. 4-е. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина. – М. : Просвещение, 1972.– 192 с.

 200. Пёрышкин А. В. Физика. Учебник для 6–7 классов средней школы. Изд. 8-е. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина. – М. : Просвещение, 1980.– 315 с.

 201. Пёрышкин А. В. Физика. Учебник для 6–7 классов средней школы. Изд. 8-е. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина. – М. : Просвещение, 1986.– 320 с.

 202. Пёрышкин А. В. Физика. Учебник для 6–7 классов средней школы. Изд. 9-е. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина. – М. : Просвещение, 1987.– 308 с.

 203. Пёрышкин А. В. Физика: Учеб. для 7 кл. сред. шк. 10-е изд., перераб. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина. – М. : Просвещение, 1989.– 175 с.

 204. Пёрышкин А.В. Физика: Учебник для 8 кл. сред. шк. 12-е изд., дораб. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина. – М. : Просвещение, 1993.– 191 с.

 205. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс. 2-е изд., испр. и доп. / А. В. Перышкин. – М. : Дрофа, 2000.– 193 с.

 206. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология / Ж. Пиаже. – М. : Просвещение, 1969. – 659 с.

 207. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Изд центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.

 208. Постников А. В. Проверка знаний учащихся по физике для 6–7 классов средней школы: Дидактический материал: Пособие для учителей. 2-е изд., перераб. / А. В. Постников. – М. : Просвещение, 1986. – 208 с.

 209. Преподавание физики в 6–7 классах средней школы: Пособие для учителя. 2-е изд., перераб. / А. В. Пёрышкин, Н .А. Родина, Х. Д. Рошовская и др.; Под ред. А. В. Пёрышкина. – М. : Просвещение, 1974. – 238 с.

 210. Преподавание физики в 6–7 классах средней школы: Пособие для учителя. 3-е изд., перераб. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина, Х. Д. Рошовская и др.; Под ред. А. В. Пёрышкина. – М. : Просвещение, 1979. – 304 с.

 211. Преподавание физики в 6–7 классах средней школы: Пособие для учителя. 4-е изд., перераб. / А. В. Пёрышкин, Н. А. Родина, Х. Д. Рошовская и др.; Под ред. А. В. Пёрышкина. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.

 212. Проект новых программ по физике и астрономии // Физика в школе. – 1967. – № 1. – С. 40–46.

 213. Программы одиннадцатилетней школы // Физика в школе. – 1985. – № 6. – С. 21–30.

 214. Програми середньої загальноосвітньої школи. Фізика. Астрономія. 7–11 класи. – К. : Рад. шк., 1989. –51 с.

 215. Програми середньої загальноосвітньої школи: Фізика, астрономія. 7–11 класи / О. І. Бугайов, Л. А. Закота, В. С. Коваль, Г. В. Самсонова. – К. : Освіта, 1992. – 112 с.

 216. Програма курсу «Фізика. Астрономія» для 7–9 класів школи ІІ ступеня. – К. : Освіта, 1994. – 15 с.

 217. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл: Фізика. Астрономія. 7–11 класи. – К. : Перун, 1996. – 140 с.

 218. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика, 7–11 кл. – К. : Шк. світ, 2001. – 96 с.

 219. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7–12 кл. – К. ; Ірпінь : Перун, 2007. – 80 с.

 220. Профільне навчання: Спецвипуск // Завуч. – 2004. – № 16. – 95 с.

 221. Пьоришкін О. В. Фізика. Підручник для семирічної і серед. школи. Пер. з рос. вид. Вид. 10-е. Ч. 2. Для 7-го класу / О. В. Пьоришкін, Г. І. Фалєєв, В. В. Краукліс. – К. : Рад. шк., 1958. – 176 с.

 222. Пьоришкін О. В. Фізика. Підручник для серед. школи. Пер. з 15-го рос. вид. / О. В. Пьоришкін. – К. : Рад. школа, 1969. – 448 с.

 223. Пьоришкін О. В. Фізика. Навч. посібник для VI класу серед. Школи. Пер. з випр. рос вид. / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна; За ред. І.К. Кікоїна. – К. ; Ужгород : Рад. школа, 1969. – 216 с.

 224. Пьоришкін О. В. Викладання фізики в 7 класі за новою програмою: Посібник для вчителів / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна, Х. Д. Рошовська. – К. : Рад. шк., 1970. – 168 с.

 225. Пьоришкін О. В. Фізика. Підручник для 7-го класу. Вид. 2-е. / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна; За ред. І.К. Кікоїна. – К. : Рад. школа, 1971. – 176 с.

 226. Пьоришкін О. В. Фізика: Підручник для 6–7 кл. серед. шк. 10-те вид. / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна. – К. : Рад. шк., 1988. – 335 с.

 227. Пьоришкін О. В. Фізика: Підручник для 7 кл. серед. шк. 13-те вид., перероб. / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна. – К. : Освіта, 1993. – 191 с.

 228. Пьоришкін О. В. Фізика: Підручник для 8 кл. серед. шк. 11-те вид., перероб. і доп. / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна. – К. : Рад. шк., 1990. – 192 с.

 229. Пьоришкін О. В. Фізика: Підручник для 8 кл. серед. шк. 12-те вид. / О. В. Пьоришкін, Н. О. Родіна. – К. : Рад. шк., 1992. – 192 с.

 230. Разумовский В. Г. Развитие творческих способностей учащихся в процессе обучения физике: Пособие для учителей / В. Г. Разумовский. – М. : Просвещение, 1975. – 272 с.

 231. Романенко Л. В. Методологічні засади допрофільної підготовки учнів в основній школі / Л. В. Романенко // Управління школою. – 2004. – № 25–26. – С.10–11.

 232. Родина Н. А. Теоретические основы методики преподавания физики на первой ступени её курса в средней школе : автореф. дисс. … докт. пед. наук : 13.00.02 / Н. А. Родина; НИИ СиМО СССР. – М., 1979. – 41 с.

 233. Родина Н. А. Самостоятельная работа учащихся по физике в 7–8 классах средней школы: Дидакт. матеріал / Н. А. Родина, Е. М. Гутник, И. Г. Кириллова; Под ред. Н. А. Родиной. – М. : Просвещение, 1991. – 128 с.

 234. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.

 235. Руденко М. П. Домашній експеримент в навчанні фізики учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / М. П. Руденко; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – 17 с.

 236. Савельев И. В. Курс общей физики: Учебн. пособие. Т.2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. 3-е изд., испр. / И. В. Савельев – М. : Наука, 1988.– 496 с.

 237. Савченко В. Ф. Изучение магнетизма в средней школе : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 732 – методика преподавания физики / В. Ф. Савченко; Киевский госуд. педагог. ин-т им. А.М. Горького. – К., 1969. – 20 с.

 238. Савченко В. Ф. Вивчення електромагнетизму в середній школі: Посібник для вчителів / В. Ф. Савченко. – К. : Рад. шк., 1985. – 127 с.

 239. Садовий М. І. Теоретичні та методичні основи становлення та розвитку фундаментальних ідей дискретності та неперервності в курсі фізики загальноосвітньої школи : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / М. І. Садовий; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2001. – 37 с.

 240. Сауров Ю. А. Проблема формирования понятия взаимодействия в школьном курсе физики : автореф. дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – метод. препод. физики / Ю. А. Сауров – М., 1983. – 27 с.

 241. Сергєєв О. Шкільні підручники з фізики для основної школи: досягнення, проблеми, перспективи розвитку / О. Сергєєв // Фізика та астрономія в школі. – 2003. – № 4. – С. 15–24.

 242. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. 3. Электричество. Учебн. пособие для студентов физических спец. вузов / Д. В. Сивухин. – М. : Наука, 1977. – 688 с.

 243. Сиротюк В. Д. Фізика: Підручник для 8 кл. спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) / В. Д. Сиротюк. – К. : Благовіст, 2001. – 144 с.

 244. Сиротюк В. Д. Фізика: Підручник для 9 кл. спеціалізованих загальноосвітніх шкіл-інтернатів (шкіл, класів) інтенсивної педагогічної корекції (для дітей із затримкою психічного розвитку) / В. Д. Сиротюк. – К. : Благовіст, 2001. – 156 с.

 245. Скрелин Л. И. Дидактический материал по физике: 7–8 кл.: Пособие для учителя / Л. И. Скрелин. – М. : Просвещение, 1989. – 143 с.

 246. Слободецкий И. Ш. Всесоюзные олимпиады по физике: Пособ. для учащихся 8–10 кл. сред. шк. / И. Ш. Слободецкий, В. А. Орлов. – М. : Просвещение, 1982. – 256 с.

 247. Смирнов В. Г. К рассмотрению последовательного и параллельного соединения проводников / В. Г. Смирнов // Физика в школе. – 2001. – № 8. – С. 32–38.

 248. Современный урок физики в средней школе: Б-ка учителя физики / В. Г. Разумовский, Л. С. Хижнякова, А. И. Архипова и др.; Под ред. В. Г. Разумовского, Л. С. Хижняковой. – М. : Просвещение, 1983. – 224 с.

 249. Стеблецький А. Л. Дидактичні засоби індивідуалізації вивчення фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / А. Л. Стеблецький; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 18 с.

 250. Сусь Б. А. Електрика: Курс лекцій для самостійної роботи студентів / Б. А. Сусь. – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ», 2007. – 73 с.

 251. Сусь Б. А. Електромагнетизм: Курс лекцій. Навчальний посібник для самостійної роботи курсантів / Б. А. Сусь. – Л. : Видавництво «Світ», 1998. – 102 с.

 252. Сусь Б. А. Проблеми дидактики фізики у вищій школі. Науково-методичне видання / Б. А. Сусь, М. І. Шут. – К. : ВЦ «Просвіта», 2001. – 153 с.

 253. Талызина Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд. МГУ им. М.В. Ломоносова, 1975. – 343 с.

 254. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учебное пособие для студ. сред. пед. учебн. заведений / Н. Ф. Талызина. – М. : Изд. центр «Академия», 1998. – 228 с.

 255. Таскарь М. П. Дополнение к лабораторной работе «Сборка электромагнита и испытание его действия» / М. П. Таскарь // Физика в школе. – 1987. – № 6. – С. 36.

 256. Теория и методика обучения физике в средней школе: Общие вопросы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Н. Е. Важеевская и др.; Под ред. С. Е. Каменецкого, Н. С. Пурышевой. – М. : Изд. центр Академия, 2000. – 368 с.

 257. Теория и методика обучения физике в средней школе: Частные вопросы: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / С. Е. Каменецкий, Н. С. Пурышева, Т. И. Носова и др.; Под ред. С. Е. Каменецкого. – М. : Изд. центр Академия, 2000. – 384 с.

 258. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи // Освіта України. – № 17 , 2 березня 2004. – С. 2–9.

 259. Тульчинский М. Е. Качественные задачи по физике в 6–7 классах: Пособие для учителей / М. Е. Тульчинский. – М. : Просвещение, 1976. – 127 с.

 260. Туркот Т.И. Индивидуально-дифференцированный подход к учащимся при систематическом повторении курса физики (Х, ХІ кл.) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02 – методика преподавания физики / Т. И. Туркот; НИИ педагогики Украины. – К., 1992. – 222 с.

 261. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 192 c.

 262. Упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів http://www.ippo.org.ua/files/інформація для методистів/профілізація
  /МОН.doc. – 2008. – 7 с.

 263. Уроки фізики у 7–8 класах: Метод. посібник для вчителів / В. Ф. Савченко, Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2002. – 320 с.

 264. Усова А. В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе / А. В. Усова, З. А. Вологодская. – М. : Просвещение, 1981. – 158 с.

 265. Усова А. В. Дидактический материал по физике для 6–7 классов / А. В. Усова, З. А. Вологодская. – М. : Просвещение, 1983. – 134 с.

 266. Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения / А. В. Усова. – М. : Педагогика, 1986. – 176 с.

 267. Фалеев Г. И. Физика. Учебник для семилетней и средней школы. Ч. 2. Для 7 кл. Изд 11 / Г. И. Фалеев, В. В. Крауклис, А. В. Перышкин. – М. : Учпедгиз, 1958.– 184 с.

 268. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Т. 5. Электричество и магнетизм / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – М. : Мир, 1977. – 299 с.

 269. Фейнман Р. Фейнмановские лекции по физике. Т. 6. Электродинамика / Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – М. : Мир, 1977. – 347 с.

 270. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищих пед. закл. освіти / М. М. Фібула. – К. : Видавн. центр «Академія», 2002. – 528 с.

 271. Физика. Учебник для 10 кл. с углубл. изучением физики. 9-е изд. / Под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина. – М. : Просвещение, 2005. – 431 с.

 272. Физика. Учебник для 11 кл. с углубл. изучением физики. 8-е изд. / Под ред. А. А. Пинского, О. Ф. Кабардина. – М. : Просвещение, 2005. – 448 с.

 273. Физика в школе: Сб. нормат. документов / Сост. Н. А. Ермолаева, В. А. Орлов. – М. : Просвещение, 1987. – 224 с.

 274. Физическая энциклопедия. Т. 2. / Под ред. А. М. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия. – 1990. – 703 с.

 275. Физическая энциклопедия. Т. 3. / Под ред. А. М. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия. – 1992. – 672 с.

 276. Физическая энциклопедия. Т. 5. / Под ред. А. М. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия. – 1998. – 691 с.

 277. Фурман А. Системна диференціація навчання: концепція, теорія, технологія / А. Фурман // Освіта і управління. – 1997. – № 2. – С. 37–66.

 278. Хорошавин С. А. Физический эксперимент в средней школе: Б-ка учителя физики / С. А. Хорошавин. – М. : Просвещение, 1988. – 175 с.

 279. Чеботарёва А. В. Самостоятельные работы учащихся по физике в 6–7 классах: Дидактический материал: Пособие для учителей. Изд. 2-е, перераб. / А. В. Чебота рева. – М. : Просвещение, 1977. – 255 с.

 280. Шарко В. Вивчення теми «Електромагнітна індукція» за модульною технологією / В. Шарко., В. Чернявський // Фізика та астрономія в школі. – 1998. – № 4. – С. 19–25.

 281. Шарко В. Вивчення теми «Електромагнітна індукція» за модульною технологією / В. Шарко., В. Чернявський // Фізика та астрономія в школі. – 1999. – № 1. – С. 22–37.

 282. Шаталов В. Ф. Опорные сигналы по физике для 7 класса / В. Ф. Шаталов. – К. : Рад. школа, 1979. – 48 с.

 283. Шахмаев Н. М. Демонстрационные опыты по электродинамике: Пособие для учителей. Изд. 2-е, перераб. / Н. М. Шахмаев, С. Е. Каменецкий. – М. : Просвещение, 1973. –352 с.

 284. Шахмаев Н. М. и др. Физика: Учеб. для 10 кл. сред. шк. / Н. М. Шахмаев, С. Н. Шахмаев, Д. Ш. Шодиев. – М. : Просвещение, 1991. – 240 с.

 285. Шахмаев Н. М. и др. Физика: Учеб. для 11 кл. сред. шк. / Н. М. Шахмаев, С. Н. Шахмаев, Д. Ш. Шодиев. – М. : Просвещение, 1991. – 239 с.

 286. Шибаев А. Д. Домашний эксперимент по электромагнетизму на самодельных приборах в VII классе / А. Д. Шибаев // Физика в школе. – 1982. – № 3. – С. 56–61.

 287. Шульга М. С. Методика і техніка демонстраційних дослідів з фізики у 6 і 7 класах: Посібник для вчителів. Вид третє, перероб. і доп. / М. С. Шульга. – К. : Рад. школа, 1977. – 192 с.

 288. Шут М. І. Психолого-педагогічні основи розуміння фізики / М. І. Шут, В. П. Сергієнко // Зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського держ. ун-ту : Серія педагог. Вип. 9 : Методологічні принципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, 2003. – Вип.9. – С. 52–54.

 289. Элементарный учебник физики. Т. 2. Электричество и магнетизм. Учебное пособие. Изд. 10-е, перераб. / Под ред. Г. С. Ландсберга. – М. : Наука, 1985.– 480 с.

 290. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.

 291. Яворский А. А., Кожевникова Г. И. Показ диамагнитных и парамагнитных явлений / А. А. Яворский, Г. И. Кожевникова // Физика в школе. – 1984. – № 6. – С. 33.

 292. Яїцька Л. В. Технологія індивідуалізації навчання як засіб досягнення стандартів базової освіти з фізики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 – методика навчання фізики / Л. В. Яїцька; Укр. держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1997. – 22 с.

 293. Якиманская И. С. Развивающее обучение / И. С. Якиманская. – М. : Педагогика, 1979. – 144 с.

 294. Nuffield new Advancing Physics Student Book. London: Institute of Physics, 1998. – 340 p.

 295. The National Criteria for Physics / Secondary Examinations Council. – London: SEC, 1985. – 48 p.

 296. Zollman D. Millikan Lecture 1995: Do they just sit there? Reflections on helping students learn physics / D. Zollman // Am. J. Phys., 1996. – P. 114–119.âààâàâ


rectangle 2rectangle 3


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.


Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують
Фінансово-економічна підсистема:


 • Банки, інноваційні банки;

 • Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

 • Бюджетні і позабюджетні фонди;

 • Регіональні венчурні фонди;

 • Страхові фонди;

 • Бізнес-ангели.
1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка