Ми розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за Пометун О., Пироженко Л.) моделі навчання і порівняємо їхСторінка1/6
Дата конвертації19.03.2016
Розмір1.26 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Ми розглянемо пасивну, активну та інтерактивну (за Пометун О., Пироженко Л.) моделі навчання і порівняємо їх.

1. Пасивна модель навчання.

За даною моделлю учень виступає у ролі пасивного слухача. Він сприймає матеріал, який йому надає вчитель: відеофільм, текст підручника тощо. За такої моделі використовуються методи, коли учні або дивляться, або слухають, або читають (лекція-монолог, пояснення нового матеріалу вчителем, демонстрація).

Спробуємо визначити позитивні та негативні сторони такої моделі:

Позитивні

Негативні

1. Можна подати великий за обсягом матеріал за короткий час;

2. Одночасно сприймають матеріал усі слухачі;

3. Витрачається мала кількість часу на розповідь, або пояснення.


1. Учні пасивні, не спілкуються ні між собою, ні з учителем;

2. Не виконують ніяких завдань;

3. Вчителю важко зрозуміти якість засвоєння поданого матеріалу;

4. Відсутній контроль за знаннями;

5. Як правило, невисокий відсоток засвоєння знань.


Навчання за такою моделлю є пасивним. Дану модель можна назвати „Монолог”.

2. Активна модель навчання.

В цьому випадку учень і вчитель знаходяться в постійному взаємозв'язку. Учень відповідає на запитання вчителя, розповідає. В учителя є можливість співпраці з кожним учнем окремо. За такої моделі використовують активні методи навчання: бесіда, дискусія, фронтальне опитування тощо. Визначимо позитивні і негативні сторони даної моделі:Позитивні

Негативні

1. Високий рівень інформації (проблемний метод);

2. Велика кількість учнів, які одночасно можуть сприймати інформацію;

3. Відсоток засвоєння матеріалу досить високий.

4. Майстерність педагога відіграє велику роль в організації такого навчання.

5. Учитель може проконтролювати надані учням знання.


1. Учні спілкуються тільки з учителем;

2. Як правило, на уроці така модель використовується тільки для опитування;

3. Учень знаходиться у постійній напрузі, „спитає-не спитає”;

4. Учень може бути незадоволений тим, що його не спитали, не вислухали його думку.Навчання за такою моделлю є активним. Така модель може дістати назву „Діалог”.

3. Інтерактивна модель навчання.

Схема даної моделі відображає постійне спілкування учителя з учнями, учнів з учнями. Відбувається спілкування всіх членів колективу. При навчанні за такою моделлю застосовують ділові та рольові ігри, дискусії, мозковий штурм, фронтальне опитування, круглий стіл, дебати. Перерахуємо позитивні та негативні сторони моделі:Позитивні

Негативні

1. Розширюються пізнавальні можливості учня (здобування, аналіз, застосування інформації з різних джерел);

2. Як правило, високий рівень засвоєння знань;

3. Учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань в учнів;

4. Учитель має можливість розкритись як організатор, консультант;

5. Партнерство між учителем і учнями та всередині учнівського колективу.


1. На вивчення певної інформації потрібен значний час;

2. Необхідний інший підхід в оцінюванні знань учнів;

3. В учителя відсутній досвід такого виду організації навчання.

4. Відсутні методичні розробки уроків з різних предметів.Подану модель можна назвати „Полілог”, вона є свідченням активного навчання. Якщо порівняти дані моделі, то можна зробити висновки про те, що при наявності певних недоліків остання модель є досить ефективною.Підвищення ефективності навчання безпосередньо залежить від доцільності добору і використання різноманітних, найбільш адекватних навчальній темі методів навчання, а також від активізації всього навчального процесу. Традиційне тлумачення терміну "методи навчання” є таким: це "упорядковані способи взаємопов'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на розв'язання навчально-виховних завдань”. На практиці буває важко визначити чіткі межі між різними методами навчання: вони перетинаються, доповнюють один одного, складаються в комплексний "пакет”, систему прийомів, за допомогою яких педагог і учні реалізують поставлені цілі. Вибір методів навчання зумовлений: цілями навчання; змістом навчального матеріалу та специфікою предметної області; темпом та терміном процесу навчання; стилем навчання та рівнем педагогічної майстерності педагога; дидактичним та матеріально-технічним забезпеченням процесу навчання; рівнем підготовки учнів. Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх застосування визначається специфікою конкретного процесу навчання. Універсальних рекомендацій щодо складу і застосування методів навчання не існує. Педагог самостійно приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого власного досвіду, врахування особливостей учнівської аудиторії з метою максимальної ефективності процесу навчання. При плануванні конкретних уроків педагогу необхідно враховувати, що будь-який метод навчання має тією чи іншою мірою забезпечувати: активну участь учнів у процесі навчання; встановлення зворотного зв'язку в системі "педагог–учень”; можливість застосування набутих навичок і знань в реальних життєвих та навчальних ситуаціях; розвиток цільових навичок поведінки (самостійної творчої діяльності, роботи в малих групах); мотивацію учнів до підвищення ефективності своєї діяльності на заняттях і в реальних ситуаціях; можливість отримувати знання на груповому та індивідуальному рівнях. У процесі навчання найбільш доцільно використання, в першу чергу, тих методів, при яких: в учнів розвивається бажання до творчої, продуктивної праці; учні прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну поведінку; відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної професійної чи підприємницької діяльності. Цим вимогам найбільш відповідають інтерактивні методи навчання (ІАМН). Слово "інтерактив” (пер. з англійської "inter” – "взаємний”, "act” – діяти) означає взаємодіяти. Інтерактивний метод – це спосіб взаємодії через бесіду, діалог. Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей учнів. ІАМН передбачають фронтальну роботу учнів та роботу малими групами. Найбільш ефективні результати можна отримати при організації роботи учнів малими групами. Правила організації інтерактивного навчання:

1. У роботу повинні бути залучені (в тій чи інший мірі) всі учні; 2. Активна участь учнів у роботі має заохочуватися; 3. Учні мають самостійно розробити та виконувати правила роботи у малих групах; 4. Учнів під час використання ІАМН не повинно бути більш 30 осіб. Тільки в цьому випадку можлива продуктивна робота у малих групах;5. Навчальна аудиторія повинна бути підготовлена до роботи у великих та малих групах. Практика показує, що при використанні ІАМН, учні запам'ятовують: 80% того, що висловлювали самі; 90% того, що робили самі. Поліпшується не тільки запам'ятовування матеріалу, але і його ідентифікація, використання у повсякденному житті. Використання інтерактивних методів навчання в малих групах сприяє розвитку таких особистісних якостей як комунікабельність, співробітництво, уміння відстоювати свою точку зору, йти на компроміси і т.д. Останнім часом учителі змушені частіше зосереджуватися на граматиці, готуючи учнів до складання іспитів до вузів, а це призводить до обмеження можливостей формування в учнів усних мовних навичок та вмінь. У світовій методичній скарбниці вчителів іноземної мови є великий набір інтерактивних форм роботи, які, адаптувавши до нашої навчальної програми, можна успішно використовувати під час навчання граматики. При цьому граматичні явища перестають сприйматися як щось відокремлене від власне акту комунікації, а граматичні вправи перестають бути нецікавим і нудним маніпулюванням граматичними формами.На жаль, в діючих шкільних підручниках домінують некомунікативні граматичні вправи. Вони є легшими для виконання й контролю, але зовсім не сприяють активізації учнів, тобто, перетворенню їх з об'єкта в суб'єкт навчального процесу.Вислів Бенджаміна Франкліна "Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn” стали гаслом моєї роботи: пропонуючи учням активні форми роботи для навчання граматики, я тим самим створюю умови для їх активної участі в процесі набуття знань і адекватного використання набутих знань у реальному житті.Використовуючи активні форми навчальної діяльності, можна змінювати підходи до наочності: вона повинна містити елемент роздуму, на основі якого учні самостійно опрацьовують матеріал. Висловлювання учня як продукт такої організації навчання буде результатом його думки й рук. І це, на моє глибоке переконання, є найважливішим досягненням, бо лише покоління, яке здатне відійти від механічного репродукування, матиме сили зробити новий крок у політиці та економіці. Жоден із нас не може передбачити проблем, що випадуть на долю дітей у майбутньому. Безумовно, вони повинні багато знати, але в умовах інформаційних технологій необхідно навчити дитину вчитися самостійно, самостійно здобувати знання, орієнтуватися на використання здобутих знань у повсякденному житті. А інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови виховують особистість і готують її до реального життя.Комунікативні вправи для навчання граматики англійської мови у середній школі1. Routines. (6 клас. Вживання Present Indefinite для опису звичних, постійних дій.)1. За 5 хв. учні повинні описати повними реченнями щонайбільше дій, які вони виконують щодня, один раз на місяць, один раз на рік.2. Потім вони об'єднуються в групи по 4 – 5 чол. і зачитують ці речення вголос. Якщо ще хтось із членів групи описав таку саму дію, то всі повинні вилучити це речення зі свого переліку.3. Зрештою у кожного залишаться в переліку тільки ті дії, які характерні для них особисто.4. Представник кожної групи описує ці особливі дії від третьої особи:Tania goes to ballet class every day. Ihor doesn't eat anything for one day every month.5. У добре підготовленому класі члени інших груп можуть поставити запитання й отримати детальнішу інформацію про того чи іншого учня, який зацікавив їх своїми особливими діями.2. Family Tree. (6 клас. Тема "Family”. Вживання присвійного відмінка іменника). Можливі два способи виконання цієї вправи:1. Кожен учень повинен намалювати своє родинне дерево, вказавши імена, і пояснити родинні зв'язки.2. Усій групі пропонується одне родинне дерево і вони повинні усно чи письмово встановити родинні зв'язки.3. Якщо група добре підготовлена, то вправу можна ускладнити, запропонувавши одному учневі "читати” схему родинного дерева, а іншому — відтворити його на чистому аркуші зі слів партнера.3. Whose is it? (6 – 7 клас. Вживання присвійного відмінка іменників і абсолютної форми присвійних займенників). Вправу можна виконувати усно або письмово.1. Посеред столу лежать різні предмети, що належать учням класу (по одному-два від кожного учня). Бажано, щоб учні знали, кому що належить і як цей предмет називається англійською мовою.2. Усі учні стають навколо столу, по черзі беруть будь-який предмет і кажуть, кому він належить: The pen is Olena's. This is Olena's pen.3. Якщо вони сумніваються, то повинні уточнити, звертаючись до учня, якому, на їхню думку, належить цей предмет: Is this pen yours, Olena? — No, it isn't mine. It's Halyna's.4. My best days of this month / week. (6 клас. Вживання the Past Indefinite Тense.)1. Учні записують 3 – 5 дат, які їм найбільше запам'яталися в цьому місяці / тижні.2. Поділити учнів на пари і попросити їх обмінятися інформацією, пояснивши партнерові, чим саме їм запам'яталися ці дні.3. Для успішного виконання вправи можна запропонувати допоміжні вирази:І remember / like... Do you remember this day? Yes, it was the day I... No, not really.5. Find someone who... (7 клас. Вживання the Present Perfect Тense, прислівників ever, never у питальній, стверджувальній і заперечній формах.)1. На кожній картці написано завдання, що починається словами: Find someone who + Present Perfect.2. Карток повинно бути 10, але їх варто дублювати.3. Одне завдання вчитель виконує з класом для зразка: читає завдання, запитує учнів, записує повну відповідь на дошці.4. Потім учні приступають до виконання вправи. За 5 хв. вони повинні заповнити якнайбільше карток.5. Способи перевірки:

— Вчитель запитує, а учні зачитують свої відповіді на це запитання.

— Підраховують, хто скільки завдань виконав, а правильність виконання можна перевірити після уроку.

— двоє чи троє добре підготовлені учні переглядають заповнені картки і коротко коментують результати для класу.

6. В картку включати завдання, які відображають життя учнів класу, або лексичні одиниці, які вивчаються чи нещодавно вивчалися.

7. Картка має такий вигляд (після того, як учень її заповнив):Find someone who has read "The Adventures of Tom Sawyer” in English. Name: Oleh. Oleh has read "The Adventures of Tom Sawyer”. Або: Name: Nobody. Nobody has ever read "The Adventures of Tom Sawyer”. 6. Things have changed since then. (7 клас. Вживання the Present Perfect Тense). 1. Учні працюють у групах. За 5 – 7 хв. кожна група повинна сказати чи написати, що відбулося / змінилося в запропонованій сфері життя: What has changed in your family since last year? (Your city; your street; your school; means of transport; fashion; etc.) 2. Кожна група робить повідомлення, а члени інших груп можуть запропонувати свої варіанти доповнення. 7. Brainstorming comparisons. (7 клас. Вживання ступенів порівняння прикметників, as... as; not so...as; than.) 1. Учні отримують картку з назвами трьох предметів або їх зображенням. 2. За 2 – 3 хв. вони повинні використати щонайбільше способів порівняти ці предмети. 3. Учні працюють у малих групах, а групи змагаються між собою. 4. Для порівняння можна запропонувати такі групи слів: — A TV set, a lamp, a chair — A mountain, a river, a lake — A car, a bus, a bicycle. 8. Preferences. (7 клас. Вживання ступенів порівняння прикметників, щоб повідомити про переваги й недоліки, порівняти смаки.) 1. Учні отримують набори назв чи зображень предметів, явищ, тварин і т.п.

— Dog, cat, canary

— Morning, afternoon, evening

— Summer, spring, winter

— Village, city, town

— TV, radio, video. Which do you prefer and why?

2. Учні працюють індивідуально і в групах.

3. Зразок відповіді: І prefer morning to afternoon because it is not so hot.

4. Можна порівняти свої смаки, узагальнити смаки групи, класу.9. Detectives. (7 клас. Вживання абсолютної форми присвійних займенників.)

1. Один учень — "детектив” — виходить із класу.

2. Хтось з учнів подає вчителеві щось, що належить йому, але не виказує з першого погляду власника (олівець, гумку, підручник тощо).

3. Коли "детектив” повертається, йому дають цей предмет і він починає "розслідування”, запитуючи учнів: Is this yours?

4. Учень повинен заперечити й вказати на когось іншого: No, it isn't mine. It's his (hers, theirs). Так триває доти, доки не знайдеться справжній власник.

10. The old days. (8 клас. Вживання used to.)

1. Фотографії окремих місць міста колись і тепер.

2. Кожній групі з 3 – 4 чол. дати одну пару фотографій (старий вид і новий).

3. За 10 хв. вони повинні описати, як колись виглядало це місце, визначити 4 – 5 змін, які відбулися, описати їх.

4. Кожна група звітує про свою роботу.

11. I have lived here for...(10 – 11 клас. Вживання the Present Perfect Тense або the Present Perfect Continuous із since, for.)

1. Кожен учень пише на аркуші паперу 4 факти зі свого життя в Present Indefinite: I go to school №6. I live in Kalush. I read an interesting book. I go in for sport.

2. Учні обмінюються картками (у парах чи по колу).

3. Вони повинні вияснити один в одного, як довго чи відколи кожен факт із їхнього життя має місце. Наприклад:Since when have you been going to school № 6? I have been going to school №6 since 1994.

4. Учні підсумовують отриману інформацію про свого партнера у короткому повідомленні для класу.

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 10 КЛАСІ

ТЕМА УРОКУ: EACH OF US CAN SAVE AND PROTECT EARTH — OUR HOME

Завдання уроку: 1. Тренувати учнів у використанні навчального матеріалу за темою в комунікативних ситуаціях.

2. Навчити учнів працювати в команді і малих групах.

3. Формувати в учнів активну громадянську позицію.

4. Формувати навики критичного мислення.

5. Виховати почуття відповідальності за свої вчинки.

6. Переконати учнів, що кожен із нас навіть маленькими вчинками може змінити світ на краще.Унаочнення: плакат із темою уроку, глобус, постери, індикаційні картки, інструктивні картки для роботи в малих групах.

Хід уроку

І. Організаційний момент:

На прохання вчителя учні зачитують тему уроку і з'ясовують, про що йтиметься на ньому.

II. Вступне слово вчителя й бесіда з класом:

We are inhabitants of Earth. Our planet is our home. But it is in danger because much of it

is dirty or dying.

What is the reason for this situation on our planet?

What environmental problems does our planet face? Please, write down one problem on a

sheet of paper, stick it to the globe and explain why it is so important to your mind.

На глобусі з'являються написи:

GREENHOUSE EFFECT POLLUTION OF AIR ACID RAINS ENERGY POLLUTION OF WATER POLLUTION OF LAND RAINFORESTS CHEMICALS IN FOOD WILDLIFE RUBBISH

III. As you can see our planet does face very serious problems. The situation is so serious that some scientists say either we stop killing our planet or we'll kill ourselves. Pollution causes other ecological problems, doesn't it? But is it possible to stop the pollution of air, water, and land at all?

Учні висловлюють свої думки і пояснюють їх. В ході обговорення вони приходять до висновку, що забруднення неможливо повністю припинити, бо неможливо зупинити прогрес, закрити фабрики й заводи, не використовувати комп'ютери, не досліджувати космос і океан, не використовувати холодильники, сучасний одяг, пластикові пакети, телевізори і т.п.

You are right saying that it's impossible to stop the pollution of Earth. What can mankind do to protect Earth, our home? Is there any way out of this situation?

Учні дають свої пропозиції і приходять до висновку, що забруднення можна й необхідно КОНТРОЛЮВАТИ.

IV. Учні працюють у команді з постерами "CONTROLLING POLLUTION”

While working with these posters you should find answers to the following questions:

WHO can control pollution?

WHAT must they do for this?

Потім вони повідомляють про те, хто і яким чином може контролювати забруднення.

Look at your posters very attentively and say WHO IS MISSING.

Pupils: INDIVIDUALS.

V. And now we'll see whether you do something in your everyday life to control pollution. You'll work in small groups.

Щоб допомогти учням розділитися на малі групи, вчитель пропонує їм об'єднатися по 3 чол. за будь-якою спільною ознакою. Коли такі групи сформуються, представник кожної групи повинен пояснити за якою ознакою вони об'єдналися. Кожна група обирає 1 конверт із завданням (зміст завдань у Додатку). За 3 хв. вони повинні розподілити між собою ролі, взяти інтерв'ю і на підставі одержаної інформації, повідомити про те, яку вони беруть участь у процесі контролю за забрудненням навколишнього середовища.

VI. Вправа на розвиток критичного мислення:

On the whole some of you know how to act in these everyday situations. But as we see

(have a look at our globe) our planet faces some other problems and as you have already

stressed they must be solved too.

Please, read the subject of our class again: EACH OF US CAN SAVE AND PROTECT

OUR EARTH - OUR HOME

Think it over and express your opinion taking a certain position and giving arguments to

explain your choice.

В різних куточках класу розкладені індикаційні картки:

STRONGLY DISAGREE DISAGREE NEUTRAL AGREE STRONGLY AGREE. Учні обирають на свій розсуд позицію. Після цього вчитель просить кожного пояснити, чому він зайняв саме цю позицію. Обговорення ведеться в такій послідовності: NEUTRAL - STRONGLY DISAGREE - DISAGREE - AGREE -STRONGLY AGREE

При цьому кожен наступний учень повинен пояснювати свою позицію, приймаючи чи коректно заперечуючи аргументи свого попередника. Коли кожен висловить своє ставлення до проблеми, вчитель просить їх ще раз прочитати її і, якщо вони вважають за потрібне, якщо попередня дискусія і аргументи товаришів їх у чомусь переконали, змінити свою позицію.

Переважно 2 – 3 учні змінюють свої позиції з STRONGLY DISAGREE - NEUTAL /

DISAGREE, NEUTRAL - AGREE .

Учитель просить тих, хто змінив свою позицію, пояснити, що вплинуло на цю зміну.

VII. And now it's time for you to complete the poster by making up a list of things

individuals can do to control pollution.

На дошці намальований "чоловічок” і кожен по черзі підходить до дошки, пише і

промовляє 1 речення чи словосполучення про те, що він уже сьогодні готовий

зробити, щоб контролювати забруднення. Ці записи розміщуються навколо

"чоловічка”:

· to reuse products

· to take part in the recycling programs

· to drive less, to use bikes and mass transportation

· to save electricity to save water and heat

· to save paper and wood

· to buy food that needs less packing

· not to litter our streets, parks, rivers and forests

· to eat less meat to stop killing of the animals

· not to use aerosols (hair and body spray)

· to plant trees, flowers

· not to cut off trees, bushes

· to enlarge our knowledge about our nature and the ways of reducing damage to the planet.

VIII. Підведення підсумків:

I hope now you understand that each of us can do at least one thing in our everyday life and even it can change the world we live in. I believe you'll do your best to save our planet for ourselves and for future generations.

ДОДАТОК: ІНСТРУКТИВНІ КАРТКИ ДЛЯ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ

INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION WHETHER THEY WORRY ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT BACK ON THE RESULTS

Imagine you are in the park or in the street. You eat sweets, ice cream or chips but there aren't any rubbish bins to put their wrappers in. What do you do?

A. Keep the wrappers in your pocket until you see a bin.

B. Throw them on the ground. It's not your fault there aren't enough rubbish bins.

C. It depends. If there is a lot of rubbish on the floor, you might "drop them accidentally”.

INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION WHETHER THEY WORRY ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT BACK ON THE RESULTS.

On the way home you are very thirsty. What do you buy?

A. Something in a non-recyclable plastic bottle.

B. Something in a glass bottle or aluminium can.

C. Something in a carton.

INTERVIEW YOUR GROUPMATES TO GET MORE INFORMATION WHETHER THEY WORRY ABOUT THE ENVIRONMENT. REPORT BACK ON THE RESULTS

You are writing a letter to a good friend. You have made several mistakes and need to cross things out. What do you do?

A. Start the letter again on another piece of paper.

B. Continue writing; your friend will excuse your mistakes.

С. Continue to write but if you make any more mistakes, start again.

 ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

Мета цієї публікації - не стільки глибоко розкрити сутність інновацій в шкільній освіті, скільки ознайомити, зацікавити і заохотити активних, творчо працюючих вчителів до самостійного опрацювання відповідної літератури, до власних творчих пошуків. Адже є впевненість у тому, що жодні зміни на краще у школі неможливі без особистості педагога -Учителя з великої літери, тобто без Вас, шановний колего! Слова знаменитого бразильського письменника-філософа Пауло Коельо Галина Кирилівна взяла девізом свого життєвого і творчого шляху. Саме любов до рідної літератури, літератур народів світу спонукали її пізнати глибше як рідну, так і світову культуру, духовні скарби людства. Як донести це до учнів? Які сучасні форми і методи роботи використати на уроці? На всі ці запитання намагається дати відповідь у своєму посібнику вчителька вищої категорії, вчитель-методист, нагороджена грамотами райво, облвно, Міністерства освіти і науки України Мальченко Г.К. Мета даного посібника - допомогти вчителю урізноманітнити структуру уроків зарубіжної літератури, методів роботи, відійти від шаблонів, навчати учнів діяти творчо і самостійно, враховуючи індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси. Соціальні перетворення в українському суспільстві змінили орієнтації в галузі освіти. Процес реформування освіти в Україні являє собою спробу застосування нових форм роботи. Тому головним питанням освітнього процесу є опанування учнями умінь і навичок саморозвитку особистості, яке вирішується шляхом упровадження технологій, організації процесу навчання, пошуками відповіді на питання: „як навчати, як створити умови".
    Багато основних методичних інновацій пов'язано із застосуванням інтерактивних технологій. Інтерактивний - означає взаємодіяти або знаходитися у процесі бесіди, діалога з чим-небудь або з ким-небудь. Відповідно, інтерактивне навчання - це, перш за все, діалогічне навчання, в процесі якого взаємодіють учитель та учень. Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання. Педагог виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню вмінь, навичок і цінностей, створює атмосферу співробітництва, взаємодії, дозволяє педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.
    Інтерактивні технології потребують певної зміни всього життя класу, а також значної кількості часу для підготовки, як учнів, так і вчителя. Починайте з поступового використання цих технологій, якщо ви або учні з ними не знайомі. Краще старанно підготувати декілька інтерактивних занять у навчальному році, ніж часто проводити похапцем підготовлені „ігри". Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології: роботу в парах, малих групах, мозковий штурм, акваріум тощо. Коли у вас і в учнів з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття будуть проходити набагато легше, а підготовка не забиратиме багато часу. Використання інтерактивних технологій -не самоціль. Це лише засіб створення тієї атмосфери в класі, що найліпше сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно-орієнтоване навчання. Для ефективного застосування інтерактивних технологій я пропоную слідуюче:
-    дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;
-    відібрати для уроку такі інтерактивні вправи, які б дали учням „ключ" до засвоєння тем;
-    під час самих інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони виконували його серйозно;
-    на одному занятті можна використовувати одну (максимум - дві) інтерактивні вправи, а не цілий калейдоскоп;
-    проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, що не були пов'язані з інтерактивними завданнями.
    Інтерактивне навчання використовують за умови застосування фронтальної (учитель навчає одночасно групу або весь клас учнів) та кооперативної (усі учні активно навчають одне одного) форм організації навчальної діяльності учнів(інтерактивні технології передбачають саме ці дві форми). Кожна з цих форм має свої особливості, які необхідно враховувати, підбираючи ті чи інші способи організації засвоєння учнями знань.
    Фронтальна форма організації навчальної діяльності учнів має більшу кількість слухачів від тих, хто говорить. Усі учні в кожен момент часу працюють разом чи індивідуально над одним завданням із подальшим контролем результатів.
Кооперативна форма навчальної діяльності учнів полягає в тому, коли в ході навчання, окрім засвоєння нових знань, умінь і навичок, група учнів навчає кожного свого члена. Це передбачає систематичну участь кожного учня в навчанні всіх.
За кооперативної форми організації навчальної діяльності учнів провідну роль відіграє спілкування і взаємодія учнів одне з одним. Продуктивною кооперативна робота може бути лише тоді, коли склад груп постійно змінюється і кожен учень так чи інакше спілкується з усіма іншими. Поділ учнів на групи та надання кожній із них завдання — чудовий засіб розвинути в них соціальне почуття. Вони більш занурюються в навчання, оскільки роблять це разом з однолітками. Одного разу залучені до спільної роботи, учні вже відчувають потребу обговорити те, що вони роблять разом, що веде до зміцнення зв'язків між ними. Кооперативне навчання сприяє активному засвоєнню матеріалу. Спільні дії у малих групах, обговорення матеріалу з іншими, навчання одне одного дають можливість зрозуміти, опанувати матеріал.
     Кооперативна навчальна діяльність - це модель організації навчання у малих групах учнів, об'єднаних спільною навчальною метою. До кооперативних технологій належать:
-    робота в парах („Обличчям до обличчя", „Думати, працювати в парі, обмінюватися думками");
-    змінювати трійки;
-    два - чотири - усі разом;
-    карусель;
-    робота в малих групах;
-    акваріум.

До фронтального навчання відносять інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну роботу всього класу:
*    обговорення проблеми в загальному колі;
*    мікрофон;
*    незакінчені речення;
*    мозковий штурм;
*    навчаючи-вчуся („Кожен навчає кожного");
*    ажурна пилка;
*    аналіз ситуації.

Модель навчання у грі - це побудова навчального процесу шляхом включення учня до гри (передусім ігрове моделювання явищ, що вивчаються):
-    імітації;
-    спрощене судове слухання;
-    розігрування ситуації за ролями („рольова гра", „програвання сценки", „драматизація").

Навчання в дискусії
За визначенням науковців, дискусія - це широке публічне обговорення якогось спірного питання. Вона сприяє розвиткові критичного мислення, дає змогу визначити власну позицію, формує навички обстоювання своєї думки, поглиблює знання з обговорюваної проблеми.

До технологій навчання в дискусії належать:
*    займи дискусію;
*    зміни дискусію;
*    безперервна школа думок;
*    дискусія;
*    дискусія у стилі телевізійного ток-шоу;
*    оцінювальна дискусія;
*    дебати.

     Через відсутність у науковій літературі будь-якої класифікації інтерактивних технологій навчання, я спиралася на умовну робочу класифікацію авторів-укладачів видання „Сучасній школі - демократичну освіту" О.Пометун та Л.Пироженко.


Отже, технологія інтерактивного навчання - така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.
     Інтерактивне навчання дозволяє вирішувати одночасно декілька завдань. Головне - воно розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановленню емоційних контактів між учнями, забезпечує виховну мету, оскільки привчає працювати в команді, прислуховуватися до думки однокласників. Як показує практика, використання інтерактива в процесі уроку, знімає нервову напругу учнів.
     Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, слід пам’ятати, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо реальні люди, які її втілюють, не сприйматимуть її як цілісну систему. Розроблена і описана технологія - це одне, а її реалізація на уроці - зовсім інше, бо несе відбиток особистості, інтелекту конкретного вчителя, який здійснює навчання на кожному уроці шляхом застосування відповідних підходів до навчання. Один із таких підходів - цікавий, творчий. Це - інтерактивне навчання.
    Людина виховує себе і людину виховують інші, але виховувати і виховуватись потрібно вчити, впливаючи на свідомість. І в цьому процесі курс зарубіжної літератури посідає одне з провідних місць, вирішуючи головне завдання сучасної освіти - формування власної свідомості учня. Слід зробити так, щоб учні самостійно дійшли певного висновку або сформулювали певне визначення.
     На уроках літератури час від часу постає питання добра і зла. Так, у п'ятому класі під час вивчення казок розмірковуємо над питаннями: що є поганим, а що -добрим? Хто чи що відображає сили добра чи зла?

Урок позакласного читання

Г.Х.Андерсен „Гидке каченя". „Коло думок". Завдяки цьому прийому всі учні можуть бути залучені до дискусії, висловивши хоча б одну думку. Завдання вчителя - узагальнити інформацію.Запитання для дискусії:
-    Чому саме з літа починає свою казку Андерсен?
-    Пташеня було велике та гидке! Його треба виправити. Як і чому?
- Скубали, клювали, штовхали, глузували, пригнічували гидке каченя на пташиному дворі. Що передають нам дані дієслова? Стало посміховищем? Треба прогнати? А куди?
-    Мати - качка про каченя:
а)    гарно гребе лапками;
б)    нічого нікому не зробило;
в)    має хорошу вдачу;
г)    зовнішність нічого не значить;
д)    воно покращає з часом;
е)    буде дужим і виб'ється на дорогу.
І як вирок матері: „Хоч би мої очі тебе не бачили". Чому? І чи має право так говорити мати?

Робота в малих групах".


Учні розбиваються на групи і вже отримали випереджувальне завдання - тему для досліджень. Вони самостійно обирають зміст, форми, ролі, проводять збір інформації, аналізують, дають оцінку даним, роблять висновки та презентують рішення. Цей прийом дає можливість учням набути навички, необхідні для спілкування та співпраці. Ролі в групах: керівник, секретар, посередник, доповідач.

Завдання І групі.
Епізод казки „Велике болото, де жили дикі качки".
1.    Прослідкувати стан каченяти.
2.    Відношення диких качок і зухвалих гусачків до каченяти.
3.    Страшне полювання. Чому? (Бо пролилась кров).
4.    Великий страшний пес. Він налякав, але не з'їв. Чому? (О, яке щастя! Я таке гидке, що навіть собака мене не схотів вкусити. Самооцінка).
5.    Чи хотілося каченяті жити? Що воно робило? Прослідкуйте за текстом.
(Причаїлося в очереті. Лежало нерухомо. Озирнулося і дременуло. Бігло через поля і луки. Дісталося до маленької вбогої хатинки).

Завдання II групі.
Епізод казки „Маленька хатинка".
1.    Там жили?
2.    Що вмів робити кіт?
3.    Що вміла робити курочка - куцоніжка?
4.    Як баба їх називала?
5.    Як віднеслися вони вранці до каченяти?
6.    Вони в хатинці були хазяями і говорили: „Ми є світ", бо вважали себе половиною світу і до того ж кращою. Як ви це поясните?
7.    Кіт говорив, що каченя не вміє вигинати спину, воркотіти та пускати іскри, то не може мати своєї думки, коли говорять розумні люди. Чи справді вони такими були?
8.    Прослідкувати як поводило себе каченя. (Ховалося в куток. Згадувало свіже повітря і сонячне проміння. Захотілося поплавати).

Завдання III групі.
„Поради курки".
1.    Які поради дає курка каченяті? (Неси яйця або воркочи. Нічого робити, то в голову лізуть усілякі дурниці).
2.    Курка говорить, що всі вони є справжніми друзями каченяті і бажають йому лише  добра. Чи згодні ви з цим?
3.    Яку відповідь отримала курка на свої „мудрі" поради від каченяти? (Я краще піду світ за очі). Як ви це розумієте?
Використання таких прийомів у 5-ому класі вже дає можливість бути дітям активними, довіряти, уважно слухати інших, намагатися зрозуміти тих, хто поряд, висловлювати власний погляд, поділяти відповідальність, лідерство, підтримувати, допомагати один одному.
При вивченні у 6-ому класі повісті Ч.Діккенса „Різдвяна пісня у прозі" використовую такий прийом як „мозковий штурм" із використанням конвертів. Це ефективний інтерактивний прийом колективного обговорення. Він спонукає учасників проявити свою увагу та творчість, що досягається шляхом вираження думок усіх учнів.

На дошці вивішується плакат „Правила проведення мозкової атаки".


1.    Записуй кожну ідею, яка спала тобі на думку.
2.    Придумай якнайбільше ідей.
3.    Не суди, не оцінюй жодної ідеї.
4.    Тільки записуй. Клас ділиться на дві групи.
     Перша група має конверт з написом: „Діккенс стверджував, що не гроші роблять людину щасливою, а ...(людяність). На столі лежать маленькі картки. Кожен учень читає вираз, бере чисту картку, пише свій варіант і складає у конверт.
Коли всі учні використали свій шанс, виймають картки із конверта і знайомляться із запропонованими ідеями.
    Друга група отримала конверт з написом: „У кожного чоловіка душа не повинна бути... (замкнена). І знову ж відповідний шлях і знайомство з учнівськими ідеями.
    „Акваріум". Учні розділяються на чотири групи. Одна сідає в центрі, аби відокремити діючу групу від слухачів. Завдання. Заздалегідь прочитати закінчення повісті „Різдвяна пісні у прозі" („Я вже не той чоловік, що був раніше. Після твоєї науки я вже не хочу бути тим, чим я був"). Обговорити його в групі. Шляхом дискусії обговорити і дійти спільного рішення, довести, чому саме таке твердження. Поки група займає місце, вчитель ознайомлює клас із цим завданням і нагадує правила дискусії в малих групах. Групі пропонується прочитати цей вислів повністю і обговорити його. Всі інші учні класу мають тільки слухати, не втручаючись у процес обговорення. Після виступу групи вчитель ставить питання:

1.    Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?


2.    Чи була ця думка достатньо аргументована?
3.    Який з аргументів ви вважаєте найпереконливішим?
Після цього місця в „акваріумі" займає інша група і обговорює наступну ситуацію.
Всі групи по черзі мають побувати в „акваріумі" і діяльність кожної обговорюється класом.Варіанти відповіді.
- Справді, не як усі жив Скрудж, мабуть, тому про нього після смерті, як про нікого, говорять з презирством та байдужістю. Жадоба до наживи стерла милосердя, співчуття, любов до ближнього. Щастя, яке ще донедавна він тримав у руках, відчував на дотик його прохолоду, милувався його сліпучим блиском втікало від нього. І в ту мить приходило розуміння істинного щастя, яке бачилося у добрих справах. Мабуть, це і є таємниця, яку відкрив йому дух, - бути щасливим у любові до людей, до ближнього. „Мікрофон". Цей прийом дає можливість сказати щось швидко по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.
Уявіть, що у вас мікрофон і ви на сцені в ролі Діка Сенда. У героя є його життєве кредо: „... праця - це закон життя, хто змалку знає, що хліб заробляється тільки в поті чола, той завжди готовий на великі справи і в свій день знайде і волю, і силу, щоб їх здійснити".
1. Чи згодні ви із цим твердженням? Відповідь аргументуйте Дуже цікавою формою роботи на уроках літератури є написання сенканів - невеличких творів-характеристик героїв, явищ, що пишуться за такою схемою:
1    рядок - містить слово, яке позначає тему (зазвичай, це іменник).
2    рядок - опис теми, який складається з двох слів (частіше прикметників).
3    рядок виражає дію, пов’язану з темою, складається з трьох слів.
4    рядок є фразою, що складається з чотирьох слів і виражає ставлення до теми.
5    рядок складається з одного слова-синоніму, який передає сутність теми. Сенкан не обов'язково повинен мати ритм чи риму, це вільний твір. Складати сенкан можна, використовуючи формулу:
тема (іменник);
опис (два прикметники);
дія (три слова);
ставлення (фраза - чотири слова);
перефразування сутності (одне слово).
Зразки учнівських робіт.
Робінзон
Молодий, рішучий
Сів сміливо на корабель
Покинув самотніх батьків
Острів.
Дік Сенд
Безстрашний, мужній
Сміливо йде вперед
Учень, який переріс вчителя
Особистість.
Складання сенканів розвиває образне мислення, вчить узагальнювати інформацію, виражати власне ставлення до неї.
При вивченні оповідань А.П.Чехова у 6кл. під час знайомства з біографічними фактами із життя письменника можна використати рольову гру „Насправді ж було так". У ролі А.Чехова може виступати підготовлений заздалегідь учень. „Чехов". Дорогі друзі, ви просите, щоб розповів про себе. Гаразд. Але я часом трохи щось забуваю, то ви, якщо зможете, виправте мене.
-    Я єдина дитина в сім’ї рибалки. (П‘ятеро братів і сестра, батько був купцем).
-    Дитинство минуло в Краснодарі. (Таганрозі).
-    Батько залучав мене до танців. (Торгівлі, релігії, церкви, співів у церковному хорі).
-    Свої перші оповідання я підписував псевдонімом Антоша Чухомлинський.
(Антоша Чехонте).
-    На літні місяці 1888 і 1889 р.р. виїздив до Грузії. (Був в Україні).
-    Мав дачу неподалік від Харкова. (Від Сум).
-    Бував у Карпатах. (В Донських степах).
-    -1879р. вступив до Московського університету (педагогічний факультет). (На медичний). Після закінчення університету працював учителем. (Повітовим лікарем).
- У 1890р. припинив з успіхом почату літературну справу і подався у тривалу подорож через Сибір на Камчатку. (На острів Сахалін).
-    Що ж, поки досить. Я переконався, що ви добре ознайомлені з моєю біографією, і вручаю вам медаль „За знання". Сподіваюсь ще з вами зустрітися, коли прочитаєте мої оповідання.
    Учитель має пам'ятати, що урок зарубіжної літератури повинен бути пов’язаний з програмою й також певною мірою виходити за її межі, що сприятиме закріпленню набутих знань і їх поповненню, розширенню літературного кругозору та читацьких інтересів. Зміст літературних ігор має бути цікавим і захоплюючим, спонукати до самостійної роботи, фантазії, творчості. Слід давати завдання не надто легкі й не надто складні для учнів конкретного віку, аби не відбити бажання їх виконувати.
     Найрезультативнішими, на мою думку, є такі види занять, що стимулюють не тільки творчу активність, а й пошуково-дослідницьку діяльність учнів, а також самоосвіту щодо основних і фонових знань. Наприклад, у старших класах підсумковими уроками проводжу урок - літературний ремікс (учень йде слідом за автором). Після вивчення творчості В.Вітмена індивідуально даю завдання написати ремікс на авторський твір. Наводжу приклади: Чую — співає Україна, різні пісні чую я, але до душі мені одна-вчительська пісня сумна. Сумом від неї віє, бо вчитель, то професія складна в сучасному світі тяжкому: зарплата у нього низька, а робота надзвичайно тяжка.
Зошити, плани, конспекти, уроки - все це будні його життя складного і непростого.
Сіє він на землі добре, розумне і вічне, хоча воно сьогодні таке недовговічне.
Бо хто гроші великі має, для тих знання великої ролі в житті не відігрівають. Тому й залишається він сіячем мудрості, чесності і справедливості.
В ім’я своєї мрії фантастичної. Починаємо вивчення роману А.Камю „Чума". Із учнів створена дослідницька група, яка має прийти висновку, чому роман має таку назву. В процесі роботи учні приходять до відповідного висновку, що жанр роману - притча. Притча - це інакомовлення. Про що в інакомовній формі хотів розповісти автор?
Зверніть увагу, що хроніка датована досить точно -194... рік.
    Так, це Друга світова війна. У цей час слово „чума" можна було почути де завгодно. „Коричнева чума" - так говорили про фашизм, та й зараз говорять. Крізь записи хроніки вимальовується образ „історичної чуми" - фашистського нападника, що перетворило усю Європу у застінок. Чума - уже закріплена метафора. Чи є у тексті підтвердження, що чума та війна-тотожність? Знайти їх.
     „У світі завжди була чума, завжди була війна. І чума, і війна, як правило, заставали людей зненацька..." Чи є у романі слова, які підтверджують, що „чума" набуває ширшого тлумачення?
Сторож готелю сказав: „Навіть той, хто не хворий, однаково носить хворобу у своєму серці". Зло в кожній людині. Головним філософом у романі є Тарру. Саме його цікавить чума як зло. Чому він говорить, що усі люди зачумлені?
Чума - не тільки хвороба, зла стихія, не тільки війна. Це також жорстокість судових вироків, страта переможених, далекий від досконалості устрій суспільства, так само як і спроби зі зброєю в руках перебудувати його.
    Ще чума - це абсурд, нісенітниця, невідповідність. Яскравим прикладом є сцена в опері. Чи є ще у романі яскраві прояви абсурду? (Смерть сина слідчого у тяжких муках).
    Так, загибель дитини безглузда, а навколо стояли і дивились дорослі, серед них лікар та священик. Лікар не міг допомогти, це хіба не абсурд? А священик забув про Бога, оскільки ніяка віра не виправдовує загибелі дитини.
    Отож перед нами тотожність: Чума — війна — зло -абсурд.
Застереженням звучать заключні слова роману. Але „Чума" - передусім книга про тих, хто не підкоряється, про тих, хто здався, книга про смисл існування, яке відшукується діями існуючого". Саме такий підхід дає можливість наголошувати не стільки на знаннях, скільки на здібностях школярів „переживати" свої знання, співчувати. І як підтвердження цьому рядки з твору учня: „Я зрозумів, що світ - це постійна боротьба добра і зла. Це не змінити. Але я можу змінити рівень на цих терезах. Добро повинно перемогти у світі, але спершу - у кожній душі. Бо якщо світ переповнить зло, то це буде абсурд".
    Саме такі уроки вчать здобувати певну суму знань самостійно, спонукають школярів вийти за рамки уроку, стимулювати пізнавальну активність, бо на уроках саме учні є його співтворцями з аналітичним підходом до літературного твору.
Інтерактивні технології охоплюють чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, а також умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.


ЗМІСТ

I.    Теоретичне пояснення сутності інтерактивного навчання.
II.    Ґрунтовний опис окремих інтерактивних технологій:
1.    Фронтальна та кооперативна форми навчальної діяльності учнів.
2.    Модель навчання у грі.
3.    Навчання в дискусії.
III.    Використання інноваційних технологій на уроках зарубіжної літератури.


ЛІТЕРАТУРА

1.    Смирнов С.А. Педагогіка М., 2001р.
2.    Голянт Е.Я. Методы обучения в школе М., 1957р.
3.    Освітні технології (За заг. ред. О.М. Пєхоти). К., 2001р.
4.    Назарова Т.О. Педагогические технологии – новый этап эволюции. Педагогика. 1997г.
5.    Крамаренко С.Г Інтерактивні техніки навчання. Д., 2006р.
6.    Коростылева Л.А. Инновационные процессы в школе. Владимир, 1995г.
7.    О.Пометун, Л.Пироженко. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К.А.с.к., 2004.
8.    Гін  А.О. Прийоми педагогічної техніки. Луганськ. Навчальна книга. Янтар, 2004.
9.    Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные  вопросы теории.  Современный урок. М. 1981.


 

Головна
Інформація
Планування науково-методичної роботи
Про Академію
Досягнення Академії
Програмно-цільові проекти
Підвищення кваліфікації
Методична діяльність
Наукова діяльність
Інновації
Участь у Міжнародних та Всеукраїнських проектах
Інформаційний Вісник
Корисні посилання
Державні закупівлі


Файловий архів
Пошук
Структура сайту


 • Річний план науково-методичної роботи

 • Місячний план науково-методичної роботи

 • Тижневий план науково-методичної роботи

 • Тимчасові творчі колективи

 • Всеукраїнські учнівські олімпіади

 • Всеукраїнські учнівські турніри

 • Всеукраїнські, обласні конкурси

 


 • Витяг із статуту

 • Структура Академії

 • Презентації структурних підрозділів

 • Історія Академії

 • Наші контакти

  • Нормативно-правове забезпечення

 • План-графік курсів підвищення кваліфікації для районів (міст) на рік

 • План-графік курсів підвищення кваліфікації для навчальних закладів

 • Тижневий план-графік підвищення кваліфікації

 • Перелік спецкурсів за вибором слухачів

 • Інформація слухачеві

 • Програми курсів підвищення кваліфікації

 • Додаткові послуги

 • Базові навчальні заклади для педпрактики

 • Звіти про захист творчих (випускних) робіт

  

 • Атестація педагогічних працівників

 • Атестація навчальних закладів

 • Навчання керівних кадрів

 • Виховна робота

 • Дошкільна освіта

 • Початкова освіта

 • Українська мова і література

 • Російська мова і література

 • Іноземні мови

 • Математика

 • Фізика

 • Астрономія

 • Біологія, Екологія

 • Хімія

 • Історія

 • Правознавство, Етика

 • Географія

 • Економіка

 • Трудове навчання

 • Інформатика

 • Фізична культура

 • Основи здоров'я

 • Музика, Образотворче мистецтво

 • Захист Вітчизни

 • Психологічна служба

 • Методична рада

 • Моніторингові дослідження

  • Вчена рада

 • Дослідно-експериментальна робота

 

 • Превентивна освіта

 • Розвивальне навчальння

 • Інклюзивна освіта

 • Православна культура Слобожанщини

 • Харківщинознавство

 • Ефективний педдосвід

 • Авторські програми

 • Виставка Освіта Харківщини

 

Форум

Дистанційна освіта

Чат (веб)

База даних

Електронна Бiблiотека

Анонс

Анонси АкадеміїНовинки Академії

Нові виданняФотоальбоми Академії

ФотоальбомиБлоги Академії

Блоги структурних підрозділівЗараз на сайті

Зараз на сайті: 22 гостейВхід на сайт

Ласкаво просимо, Гість. Будь ласка, увійдіть або зареєструйтеся.
2011-03-01, 11:45:40 am

Начало формыІм'я користувача: Пароль:
Увійти

Конец формы


Забули пароль?


  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка