Миколаївський державний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдау за березень-квітень 2012 рокуСкачати 204.37 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір204.37 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за березень-квітень 2012 року

(інформаційний бюлетень)

Миколаїв, 2012

1. Природознавчі науки


20.1

Е45


Екологія та ноосферологія [Текст] : наук. журн. Т. 22. № 1-2. – Київ-Дніпро-петровськ : ДНУ, 2011. – 163 с. 


22.143

Т65


Травкін, Ю. І. Лінійна алгебра і аналітична геометрія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. І. Травкін. — Електрон. текст. дані. – Харків : Майдан, 2009. – 416 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Travkin_Lin_alg.pdf. – Копія друк. вид.


2. Техніка


32.81

У67


Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті [Текст] : метод. рек. для самост. роботи студ. заоч. форми навч. обліково-фінансового ф-ту напряму підгот. 7.050106 "Облік і аудит" / уклад. О. В. Шебаніна, С. І. Тищенко, М. А. Домаскіна, І. І. Хилько, А. М. Жорова, М. О. Єгорова. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 126 с. + Ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Shebanina_O.UIS_Sam.pdf


32.97

В31


Вергунов, І. М. Історія процесу інформатизації в агрономії України (60-ті рр. ХХ-поч.ХХІ ст.) [Текст] : істор.-бібліогр. серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Кн. 52 / І. М. Вергунов, О. В. Мігульов. – К. : НААН ДНСГБ, 2011. – 180 с. 


32.97

С17


Самойленко, В. М. Географічні інформаційні системи та технології [Текст] : підруч. / В. М. Самойленко. – К. : Ніка-Центр, 2010. – 448 с. 


32.973

С79


Стеценко, І. В. Моделювання систем [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Стеценко. — Електрон. текст. дані. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – 399 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


32.973

К59


Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с. 


32.973

О-75


Основи Інтернет-технологій [Текст] : навч. посіб. / під ред. О. В. Карпухіна. – Харків : Компанія СМІТ, 2010. – 394 с. 


32.973

І-74


Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : підруч. / В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2010. – 536 с. 


32.973

Е50


Електронна комерція: метод. рек. до виконання лабор. робіт [Текст] : для студ. 5 курсу денної та заочної форми навч. спец. 7.050206 "Менеджмент ЗЕД" / уклад. Л. О. Борян. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 66 с. + Ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


32.973

І-74


Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : метод. реком. для виконання контрольних робіт студ. IV курсу заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Л. Я. Боборикіна. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 28 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Boborikina_L.ISM_Kontr.pdf


36-1

Х22


Харчова хімія [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Дуленко, Ю. А., Горяйнова, А. В. Полякова, В. Д. Малигіна, І. В. Дітріх. – К. : Кондор, 2012. – 248 с. 


36-9

Л33


Льовшина, Л. Д. Товарознавство плодоовочевих товарів, пряно-ароматичних рослин та прянощів [Текст] : навч. посіб. / Л. Д. Льовшина, В. М. Михайлов, О. В. М'ячиков. – К. : Ліра-К, 2010. – 388 с. 


3. Сільське господарство


4

Е45


Економіка та управління АПК [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 1(66). – Біла Церква : БНАУ, 2009. – 125 с. 


4

Т38


Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 5(82). – Біла Церква : БДАУ, 2011. – 91 с. 


4

К66


Корзун, О. В. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : істор.-бібліогр. серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Кн. 51 / О. В. Корзун. – К. : НААН ДНСГБ, 2011. – 252 с. 


4

В31


Вергунов, В. А. Передумови становлення та діяльність Миронівської селекційно-дослідної станції (1911-1968) [Текст] : істор.-бібліогр. серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Кн. 53 / В. А. Вергунов, П. П. Євич.  – К. : НААН ДНСГБ, 2011. – 252 с. 


4

П32


Південне відділення ВАСГНІЛ (1969-1990) [Текст] : зб. док. і матеріалів : істор.-бібліогр. серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Кн. 47 / уклад. В. А. Вергунов, З. П. Кірпаль, В. І. Кучер. – К. : НААН ДНСГБ, 2011. – 540 с. 


4

Н34


Науково-консультаційна рада народного комісаріату земельних справ УСРР (1927-1930 рр.) [Текст] : зб. док. і матеріалів : істор.-бібліогр. серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії". Кн. 41 / уклад. В. А. Вергунов, О. О. Черниш, З. П. Кірпаль. – К. : НААН ДНСГБ, 2011. – 600 с. 


4

Т30


Тези доповідей 23-ої науково-теоретичної студентської конференції ( 16- 18 березня 2011р.) [Текст]. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 138 с. 


4

М34


Матеріали доповідей Причорноморської регіональної науково-практич-ної конференції професорсько-викладацького складу [Текст] : 27-29 квітня 2011 року. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 119 с. 


4

С23


Сборник научных трудов ученых по материалам ХХХIV международной научно-практической студенческой конференции "НИРС - первая ступень в науку" [Текст]. – Ярославль : ФГОУ ВПО, 2011. – 362 с. 


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я [Текст]. Вип. 4(61) Т. 1 : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 270 с. 


4

Н34


Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст]. № 12 : Сільськогосподарські науки. – Луганськ : Елтон-2, 2010. – 375 с. 


4

Н34


Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст]. № 11 : Сільськогосподарські науки. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 153 с. 


4

Н34


Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст]. № 9 : Ветеринарні науки. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 195 с. 


4

Н34


Науковий вісник Луганського національного аграрного університету [Текст]. № 3 : Технічні науки. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 282 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] = Механізація та автоматизація виробничих процесів : наук.- метод. журнал. Вип. 2 (22). – Суми : СНАУ, 2010. – 182 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] = Економіка і менеджмент : наук.- метод. журнал. Вип. 9/2(44). – Суми : СНАУ, 2010. – 210 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] = Економіка і менеджмент : наук. журн. Вип. 5/1(46). – Суми : СНАУ, 2011. – 169 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] = Тваринництво : наук. журн. Вип. 12(18). – Суми : СНАУ, 2010. – 187 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету [Текст] = Агрономія і біологія : наук. журн. Вип. 4(21). – Суми : СНАУ, 2011. – 179 с. 


4

Б63


Біоресурси і природокористування [Текст] : наук. журн. Т. 3, № 1-2. – К. : НУБіП, 2011. – 206 с. 


4

Т12


Таврійський науковий вісник [Текст] : наук. журн. Вип. 75. Ч. 2. – Херсон : Колос, 2011. – 411 с. 


4

В53


Вісник ЖНАЕУ [Текст] : наук.-теорет. зб. № 2(27) Т. 2 : Економічні науки. – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 465 с. 


4

В53


Вісник ЖНАЕУ [Текст] : наук.-теорет. зб. № 1(28). – Житомир : ЖНАЕУ, 2010. – 561 с. 


4

Н34


Науковий вісник "Асканія - Нова" [Текст] : наук.-теорет. фаховий журн. Вип. №4. – Нова Каховка : ПИЕЛ, 2011. – 267 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" [Текст]. Вип. 135 : Технічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 162 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" [Текст]. Вип. 131 : Технічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2010. – 152 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" [Текст]. Вип. 128 : Економічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2010. – 298 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" [Текст]. Вип. 132 : Економічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2010. – 262 с. 


4

А26


Агробіологія [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4(80). – Біла Церква : БНАУ, 2010. – 110 с. 


4

Е45


Економіка та управління АПК [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 4(81). – Біла Церква : БНАУ, 2010. – 152 с. 


40.3

Г90


Грунтознавство [Текст] : наук. журн. Т. 11. № 1-2(16). – Київ-Дніпропет-ровськ : ДНУ, 2010. – 120 с. 


41

С77


Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції рослинництва [Текст] : зб. тестових завдань для підсумкового контролю знань студентів агроном. ф-ту спец. 8.09010101 "Агрономія" ОКР "Магістр" / уклад. І. Д. Дудяк, Н. В. Нікончук. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 91 с. + ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


41.31

С71


Спеціальна генетика: зб тестових завдань [Текст] : для студ. спец. 8.09010101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" / уклад. І. М. Марценюк. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 46 с. + Ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


41.31

С71


Спеціальна генетика [Текст] : метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. спец. 8.09010101 "Агрономія" освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" / уклад. І. М. Марценюк. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 42 с. + Ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


41.4

Е45


Екологічні проблеми землеробства [Текст] : підруч. / за ред. В. П. Гудзя. – Житомір : ЖНАЕУ, 2010. – 708 с. 


41.4

З-90


Зрошуване землеробство [Текст] = Міжвідомчий тематичний науковий збірник : зб. наук. праць. Вип. 55. – Херсон : Грінь Д.С., 2011. – 346 с. 


42.22

К67


Корнейчук, Н. С. Грибные болезни люпинов [Текст] : моногр. / Н. С. Корней-чук. – К. : Колобиг, 2010. – 376 с. 


42.347

П81


Промислова безвідхідна технологія виробництва насіння гарбуза продовольчого і фармацевтичного призначення [Текст] : рекомендації / авт. кол. М. М. Гаврилюк, В. А. Лимар, А. О. Лимар, О. Я. Кащеєв, Д. Т. Семен. – К. : Аграрна наука, 2011. – 76 с. 


42.347

Л58


Лимар, А. О. Баштанництво України [Текст] : моногр. / А. О. Лимар, В. А. Лимар. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 372 с. 


42.36

М54


Методичні рекомендації по підготовці грунту під садіння винограду [Текст]. – Одеса : ННЦ ІВіВ ім. В.Є. Таїрова, 2011. – 11 с. 


42.36

С79


Стеценко, В. М. Виноградарство по-новому [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Стеценко, Н. В. Держаков. — Електрон. текст. дані. – М. : АСТ : Полиграфиздат, 2011. – 415 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Stetsenko_V.Vinogradarstvo_po_novomu_2011.djvu. – Копія друк. вид.


45

Т26


Тваринництво [Текст] : метод. рек. для виконання лабораторно-практичних робіт студ. денної форми навч. за напр. підгот. 6.090101 - "Агрономія" / уклад. О. О. Стародубець. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 41 с. + ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Starodubets_O.Tvarin.pdf


45

Т38


Технологія виробництва продукції тваринництва [Текст] : робочий зошит для викон. лабораторних робіт студ. денної форми навч. ф-ту механізації с. г. напряму підгот. : 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропром. вироб.» та 6.010104 "Проф. освіта. Технологія вироб. і переробки продуктів с.г." / уклад. В. А. Кириченко, О. О. Стародубець. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 50 с. + ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Kirichenko_V.TVPT.pdf


45.451.1

З-41


Зберігання та контроль якості кормів [Текст] : метод. рек. для викон. лаб. робіт студ. ден. та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / уклад. О. О. Кравченко, Ю. Ф. Дехтяр. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 93 с. + ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


45.451.1

К78


Кравченко, О. О. Зберігання та контроль якості кормів [Текст] : конспект лекцій для студ. денної та заочної форм навч. з напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / О. О. Кравченко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 112 с. + ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Kravchenko_O.Zber_ta_kontr_Lek.pdf


46.0

Р82


Рубан, Ю. Д. Поняття і терміни з дисципліни "Технологія виробництва молока і яловичини" [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Рубан, С. Ю. Рубан. – Х. : Еспада, 2011. – 96 с. 


46.1

П69


Практикум з конярства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. М. Гопка, В. Є. Скоцик, П. М. Павленко [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – К. : Типографія " Від А до Я ", 2011. – 384 с. : іл. – Режим доступу: http: // libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Gopka BM_Prakt_z_konyarstva.pdf. – Копія друк. вид.


46.11

П69


Практикум з конярства [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Гопка, В. Є. Скоцик, П. М. Павленко [та ін.]. – К. : Вища освіта, 2011. – 384 с. 


46.5

Т38


Технологія виробництва продукції свинарства [Текст] : навч. посіб. / В. С. Топіха, В. Я. Лихач, С. І. Луговий [та ін.] ; за ред. В. С. Топіхи. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 486 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Topiha_V.TVPS_navch_posib.pdf


46.85(4Укр-Ник)

Г62


Голубівництво та декоративне птахівництво: історія, проблеми, перспективи [Текст] : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 червня 2011 р.). – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 188 с. 


51.1.23

М42


Медична підготовка водіїв автотранспортних засобів [Текст] : навч. посіб. / П. В. Олійник, В. В. Чаплик, О. М. Король, М. І. Бандрівський. — Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 208 с. 


4. Соціологія. Історія


60.5

Л84


Лукашевич, М. П. Соціологія. Загальний курс [Текст] : підруч. / М. П. Лука-шевич, М. В. Туленков. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2011. – 408 с. 63.3(4 Укр)

Б90


Бульба-Боровець, Т. Документи. Статті. Листи [Текст] / Т. Бульба-Боро-вець. – К. : ПП Сергійчук М. І., 2011. – 816 с. 


63.3(4 Укр)

Б14


Багацький, В. В. Історія України [Текст] : підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Ко-рмич. – К. : Алерта, 2010. – 388 с. 


63.3(4 Укр)6

З-51


Земельне питання та аграрні реформи в Україні: доба 1917-1940 років [Текст] : моногр. / П. П. Панченко, Г. О. Глазунов, М. В. Присяжнюк [та ін.]. – К. : НААН, 2011. – 483 с. 


63.3(4 Укр-Мик)

С89Сугацька, Н. В. Трагічні події на Миколаївщині (1941-1944 рр.) [Текст]

/ Н. В. Сугацька. – Миколаїв : Ірини Гудим, 2010. – 44 с. 
5. Економіка


65

Е45


Економетрія. Лабораторний практикум в Excel [Текст] : навч. посіб. / В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, І. І. Хилько [та ін.]. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 480 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Shebanin_V.Ekonometr_Lab_pr_2012.pdf


65(4Укр)

Н35


Національна економіка [Текст] : метод. рек. та завдання для виконання контр. роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. О. А. Мамалюк. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 42 c. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Mamalyuk_O.Nats_ekon_Kontr.pdf


65.01

Б33


Башнянин, Г. І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу [Текст] / Г. І. Башнянин, Л. Я. Гончарук. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 240 с. 


65.050

Ч-46


Череп, А. В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / А. В. Череп, Н. М. Шмиголь, О. М. Бутник. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2011. – 328 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Cherep_Modeli_ta met_prynyatiya_2002.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.4

К65


Контролінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Ужва, А. Г. Костирко, І. О. Шапова-лова, М. М. Бабич. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 294 с. 


65.050.4

К64


Контролінг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Ужва, А. Г. Костирко, І. О. Шаповалова, М. М. Бабич. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 294 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Ugva_Kontrolling.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.4

О-75


Осовська, Г. В. Основи менеджменту. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, І. В. Копитова. – К. : Кондор, 2009. – 581 с. 


65.23

Л82


Лубенець, С. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст] : навч. посіб. / С. В. Лубенець. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 261 с. 


65.23

З-17


Зайцев, М. Г. Методы оптимизации управления и принятия решений: примеры, задачи, кейсы [Текст] : учеб. пособ. / М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин. – М. : Издат. дом "Дело", 2011. – 640 с. 


65.261.24

Б17


Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та прктика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Bazilinska_Finansov_analiz_2009.pdf. – Копія друк. вид.


65.262

Б98


Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 336 с. 


65.27

П38


Плиса, В. Й. Страхування [Текст] : навч. посіб. / В. Й. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 472 с. 


65.29

Ш33


Шваб, Л. І. Економіка підприємства [Текст] : підруч. / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416 с. 


65.30

П64


Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку [Електронний ресурс] / Л. А. Венгер, І. О. Галиця, Н. Г. Гахович [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – К. : Б. в., 2009. – 928 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Venger.L.Poten_nats_prom.pdf. – Копія друк. вид.


65.306.7+36

К92


Купчак, П. М. Харчова промисловість України в умовах активізації інтеграційних та глобалізаційних процесів [Електронний ресурс] : моногр. / П. М. Куп-чак. — Електрон. текст. дан. – К. : Рада по вивч. прод. сил України, 2009. – 152 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Kupchak_P.Harchova_prom.pdf. – Копія друк. вид.


65.321

Ч-45


Червен, І. І. Організація і планування діяльності сільськогосподарських підприємств [Текст] : курс лекцій / І. І. Червен. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 170 с. + ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


65.32-4

І-73


Інтеграційні процеси в економіці АПК [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 28-30 вересня 2001 р. м. Миколаїв / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 212 с. 


65.40

Г97


Гуторов, О. І. Логістика [Текст] : навч. посіб. / О. І. Гуторов, О. І. Лебединсь-ка, Н. В. Прозорова. – Харків : Міськдрук, 2011. – 322 с. 


65.9(4 Укр)

К52


Ключник, А. В. Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України [Текст] / А. В. Ключник. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 468 с. 


6. Держава і право


67

П43


Погорілко, В. Ф. Правознавство [Текст] : підруч. / В. Ф. Погорілко, Г. А. Шпиталенко. – К. : Каравела, 2010. – 592 с. 


67.301

П88


Публічне адміністрування [Текст] : метод. рек. для викон. контр. робіт студ. заочної форми навч. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. В. Б. Татаренко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 50 с. + Ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Tatarenko_V.PA_Kontr.pdf


67.301

П88


Публічне адміністрування [Текст] : метод. рек. для самост. роботи студ. денної форми навч. спец. 7.03060101, 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. В. Б. Татаренко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 96 с. + ел. копія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


67.304.3

З-41


Збірник законодавчих і нормативних документів у сфері науки, інновацій та інформатизації [Текст] / укл. Л. А. Кургузенкова, Л. В. Волошенюк. – К. : УкрІНТЕІ, 2011. – 356 с


7. Наука. Дисертації


72.4

Ш65


Шиян, Д. В. Сталість і циклічність розвитку сільського господарства: теорія, методологія, практика [Текст] : дис... док. екон. наук : 08.00.03 / Шиян Дмитро Вікторович. – Харків : ХНАУ ім В.В. Докучаєва, 2011. – 432 с. – Бібліограф.: с. 389-432.


72.4

Ш65


Шиян, Д. В. Сталість і циклічність розвитку сільського господарства: теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис... док. екон. наук : 08.00.03 / Шиян Дмитро Вікторович. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 37 с.


72.4

М54


Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : метод. рек. з вивчення дисц. для студ. екон. спец. денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Котикова. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 77 с. + ел .версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Kotikova_O.MOND.pdf


8. Освіта. Педагогіка


74

Ж68


Жигірь, В. Професійна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / В. Жигірь, О. Чер-нєга. – К. : Кондор, 2012. – 336 с. 


74.58

Н72


Нові технології навчання [Текст] : наук.-метод. зб. Вип. 68. – К. : Інститут інновац. технол.освіти, 2011. – 180 с. 


74.58

П78


Проблеми освіти [Текст] : наук. зб. Вип. 64. – К. : Інститут іннов. технол. освіти, 2010. – 123 с. 


74.58

У95


Ушкаренко, Ю. В. Основи сільськогосподарської кооперації та її правове забезпечення [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Ушкаренко. – Херсон : Айлант, 2011. – 84 с. 


9. Мовознавство


81.2 Англ

А64


Англійська мова [Текст] : метод. рек. для студ. ІІ курсу денної форми навч. напряму підгот. 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" / уклад. Т. А. Ганніченко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 45 с. + ел. копія. – Access mode: //Libserver/docs/eldocs/2012/Gannichenko_T.Angl_mova.pdf


81.2 Нім

L-23


Landbauforschung vTI Agriculture and Forestry Research ( Сільськогосподарське дослідження) [Текст]. No. 2. – Germany, 2011. – 160 c. 


81.2 Нім

L-23


Landbauforschung vTI Agriculture and Forestry Research ( Сільськогосподарське дослідження) [Текст]. No. 2. – Germany, 2010. – 110 c. 


81.2 Нім

L-23


Landbauforschung vTI Agriculture and Forestry Research ( Сільськогосподарське дослідження) [Текст]. No. 3. – Germany, 2010. – 110 c. 


81.2 Нім

L-23


Landbauforschung vTI Agriculture and Forestry Research ( Сільськогосподарське дослідження) [Текст]. No. 3. – Germany, 2011. – 272 c. 


81.2 Пол

P80


Polish Presidency in the EU - 2011 [Текст]. №22. – Warszawa, 2009. – 145 с. 


81.2 Пол

T44


The European Union in global forum [Текст]. №23. – Warszawa, 2009. – 149 с. 


81.2 Пол

Y36


5 years of Poland in the European Union [Текст]. – Warszawa, 2009. – 582 с. 


83.3(4 Укр)1

У45


Українська література [Електронний ресурс] : підруч. / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В. Слоновська [та ін.] ; за ред. Г. Ф. Семенюка. — Електрон. текст. дані. – К. : Освіта, 2010. – 352 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Ukr_lit_Semenuk_G._2010.pdf. – Копія друк. вид.


10. Філософія. Психологія


87.2

Ф56


Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г. І. Волинки. – 2-ге вид. — Електрон. текст. дан. – К. : Каравела, 2011. – 368 с. 


87.2

Ф56


Філософія. Природа, проблематика, класичні розділи: Хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г. І. Волинки. — Електрон. текст. дан. – К. : Каравела, 2010. – 464 с. 


87.7

Л64


Літвінчук, С. Б. Етика [Текст] : курс лекцій / С. Б. Літвінчук. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 101 c. + ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


87.8

Е86


Естетика [Текст] : підруч. / за ред. Л.Т. Левчука. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : ЦУЛ, 2010. – 520 с. 


88

Ш23


Шапарь, В. Б. Истинная правда, или учебник для психолога по жизни [Текст] / В. Б. Шапарь. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2010. – 416 с. 


88

Л63


Лисянська, Т. М. Педагогічна психологія: Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Лисянська. – К. : Каравела, 2009. – 224 с. База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка