Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за липень 2014 рокуСкачати 86.81 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір86.81 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МНАУ

за липень 2014 року

(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 20141. Природознавчі науки


22.11

В55


Вища математика : контр. завдання та метод. рек. для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.051401 "Біотехнологія" / уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. Г. Богза [та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 154 с. –


22.11

В55


Вища математика : навч. посіб. / В. І. Казановський, А. Г. Африканова, Н. А. Виштакалюк, О. Л. Дрозденко. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 367 с. 


28.5

Г46


Гідроботаніка : навч. посіб. / Ю. Р. Гроховська, О. Є. Ходосовцев, Ю. В. Пи-липенко, С. В. Кононцев. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 376 с. 


2. Техніка


30ц

С77


Стандартизація продукції та послуг : метод. рек. для виконання практ. робіт студ. ОКР "Спеціаліст", "Магістр" спец. 7.18010010, 8.18010010 - "Якість, стандартизація та сертифікація" / уклад. Т. В. Підпала, Л. О. Стріха, І. В. Назаренко. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 54 с. 


31.26

Т38


Технологія обслуговування та ремонту електрообладнання та засобів автоматизації [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання курсового проекту студ. денної форми навч. спец. 7.100101 "Енергетика сільськогосподарського виробництва" / уклад. О. О. Плахтир. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 70 c. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


31.35

М34


Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Стан і перспективи вирощування та використання енергетичних культур" (16-17 жовтня 2013 року) [Текст] / відп. ред. В. В. Гамаюнова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 43 с. 


32.973

П82


Проскурович О. В. Комп'ютерні технології економічного аналізу : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 310 с. 


32.973-01

І-95


Інформаційні системи та технології. Розділ "Мова програмування Сі" [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання лаб. робіт студ. денної та заочної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Ш. М. Іхсанов, В. В. Лопушанська. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 84 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


36.92

М24


Маньковський А. Я. Технологія продуктів забою тварин : підруч. / А. Я. Ма-ньковський, Т. А. Антонюк. – К. : Агроосвіта, 2014. – 336 с. 


3. Сільське господарство


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я : наук. журн. / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МНАУ, 2013. - Вип. 3(73). – 210 с. 


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я : наук. журн. / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МНАУ, 2013. - Вип. 4(74) Т. 1. – 205 с. 


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я : наук. журн. / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МНАУ, 2014. - Вип. 1(77). – 205 с. 


40.715

С40


Система технологій та машин для виробництва молока і яловичини / за ред. М. В. Присяжнюка, В. Ф. Петриченка. – К. : Аграрна наука, 2013. – 336 с. 


40.72

О-92


Охмат П. К. Основи теорії та розрахунку трактора і автомобіля : навч. посіб. / П. К. Охмат, В. І. Мельниченко. – Днепропетровск : ЕНЕМ, 2013. – 340 с. 


40.72

К64


Коновалюк О. В. Технічний сервіс в агропромисловому комплексі : навч. посіб. / О. В. Коновалюк, В. М. Кіяшко, М. В. Колісник. – К. : Аграрна освіта, 2013. – 404 с


41.31

М30


Марценюк І. М. Генетика. Практикум [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. М. Марценюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 148 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


42.112.2

О-66


Орлюк А. П. Генетика пшениці з основами селекції : монографія / А. П. Ор-люк. – Херсон : Айлант, 2012. – 436 с. 


45.4

Д39


Дехтяр Ю. Ф. Годівля тварин і технологія кормів [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.090102 "ТВППТ" / Ю. Ф. Дехтяр. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 129 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


46.0

К72


Костенко В. І. Технологія виробництва молока і яловичини: практикум / В. І. Костенко. – К. : Агроосвіта, 2013. – 456 с. 


4. Економіка


65

Г83


Григорук П. М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання : навч. посіб. / П. М. Григорук. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 148 с. 


65

М74


Моделювання економічних систем: теорія, методика, практика і досвід : колективна моногр. / за ред. С. В. Коляденко. – Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2012. – 400 с. 


65.012.2

К72


Косянчук Т. Ф. Прогнозування та макроекономічне планування : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Швид. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 296 с. 


65.050

А35


Азаренкова Г. М. Аналіз моделювання і управління ризиком ( в схемах та прикладах) : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. – Львів : Новий Світ2000, 2011. – 240 с. 


65.050

К73


Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : практикум для студ. екон. спец. денної та заоч. форм навч. / уклад. О. І. Котикова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 34 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050.4

Г16


Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит : навч. посіб. / Т. П. Га-лушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. – Херсон : Олді Плюс, 2013. – 456 с. 


65.050.4

Б76


Божидарнік Т. В. Креативний менеджмент : навч. посіб. / Т. В. Божидарнік, Н. М. Василик. – Херсон : Олді Плюс, 2014. – 498 с. 


65.052.2

А49


Алєксєєнко С. А. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках : навч. посіб. / С. А. Алєксєєнко. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 418 с. 


65.052.5

О-17


Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах [Текст] : моногр. / за ред. Т. Г. Камінської. – К. : ЦП Компринт, 2013. – 329 с. 


65.052.8

К75


Кочерга, М. М. Розвиток екологічного аудиту в аграрному секторі економіки України: теорія, методологія, практика : моногр. / М. М. Кочерга. – К. : Кондор, 2013. – 308 с. 


65.24

Е45


Економіка праці і соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] : метод. рек. та завд. для практ. занять і самост. роботи студ. ф-ту менеджменту напряму підгот. 6.030601 (галузь знань 0306 "Менеджмент і адміністр.) обліково-фінанс. ф-ту напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" (галузь знань 0305 "Ек-ка та підпр.) / уклад. І. Г. Крилова, О. А. Христенко, О. А. Мамалюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 139 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.262

К14


Казначейська справа : навч. посіб. / К. С. Опалко, І. І. Булах, Н. О. Соколов-ська [та ін.]. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 296 с. 


65.290-12

М58


Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання контрольних робіт студ. спец. 8.03060101 - "Менеджмент організацій і адміністрування", 8.03060104-"Менеджмент ЗЕД", 8.03050901-"Облік і аудит" заоч. форми навч. / уклад. А. Г. Максименко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 36 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.290-21

Т33


Теорія організації [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання контрольних робіт студ. напряму підгот. 6.030601-"Менеджмент" заочної форми навч. / уклад. А. Г. Максименко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 44 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.291.823.2

С34


Система управління якістю [Текст] : метод. рек. для виконання курсового проекту студ. спец. 7.18010001, 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" / уклад. І. В. Назаренко, Л. О. Стріха. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 27 c. 


65.58

М66


Митне обслуговування транспортних перевезень : навч.-метод. посіб. / А. О. Босак, О. Ю. Григор'єв, О. С. Скибінський, А. В. Тодощук. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 483 с. 


65.58

З-78


Зовнішньоекономічна діяльність : метод. рек. до викон. курсових робіт студ. 3 курсу денної форми навч. напряму підготовки 6.030601 (менеджмент ЗЕД) ф-ту менеджменту / уклад. Г. С. Тимофієва. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 22 с. 


65.58

М58


Міжнародні ринки та міжніродна торгівля : метод. рек. з виконання контрольних робіт та самост. вивчення студ. денної і заоч. форми навч. ф-ту менеджменту спец. 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / уклад. І. В. Гончаренко, А. В. Ключник, Н. І. Галунець. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 47 с. 


65.58

М58


Міжнародний менеджмент [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. спец. 8.03060101 "Менеджмент організацій та адміністрування", 8.03060104 "Менеджмент ЗЕД", 8.03050901 "Облік і аудит" денної і заочної форм навч. / уклад. А. Г. Максименко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 65 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.9(4 Укр)

З-12


Заблоцький Б. Ф. Національна економіка : підруч. / Б. Ф. Заблоцький. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 359 с. 


5. Право. Педагогіка. Мовознавство


67.304

К89


Кузьменко Т. С. "Бренд" у праві інтелектуальної власності: теорія і практика : моногр. / Т. С. Кузьменко. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 230 с. 


74.58

К72


Костюк І. В. Національно-громадянське виховання студентської молоді : навч. посіб. / І. В. Костюк, І. Н. Карпунь. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 268 с. 


81.2 Англ

А64


Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. рек. та навч. матеріал для аудиторних занять та самост. роботи студ. І курсу денної форми навч. за напрямом підгот. 6.090102 "ТВППТ" / уклад. О. О. Саламатіна, А. В. Марковська, А. Л. Лапчевська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 46 с. – Access mode: еl. copy in the local net. – Копія друк. вид.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка