Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за лютий-березень 2014 рокуСкачати 311.56 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір311.56 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МНАУ

за лютий-березень 2014 року

(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 2014

1. Природознавчі науки


20.1

П69


Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. / за ред. М. О. Клименка і В. М. Боголюбова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 230 с. 


22.11

В55


Вища математика: контр. завдання та метод. рек. : для самостійної роботи з теми "Диференціальне числення функції однієї змінної" (Модуль 05): для студ. денної та заоч. форми навч. спец. 7.050106 - облік та аудит, 7.050202 - менеджмент організацій, 7.050206 - менеджмент ЗЕД та ін. / [уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 68 с. 


22.11

П64


Похідна та диференціал функції однієї змінної : метод. рек. для самост. роботи студ. денної форми навч. 6.030509 - Облік та аудит, 6.030601 - Менеджмент, 6.030601 - Менеджмент ЗЕД та ін. / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк [та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 59 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Shebanin_V.PDFOZ_Samost.pdf. 


24

Г51


Гирля Л. М. Курс лекцій для вивчення дисципліни "Хімія" [Електронний ресурс] : галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва" напрям підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропром. виробництва". Освітньо-кваліфік. рівень "Бакалавр". Кваліфікація бакалавр з інженерії сільського господарства / Л. М. Гирля. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 170 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


24

Г51


Гирля Л. М. Курс лекцій з дисципліни "Неорганічна та аналітична хімія" [Електронний ресурс] : галузь знань 0901 "Сільське господ. і лісництво". Напрям підгот. 6.090102-"ТВППТ". ОКР "Бакалавр" / Л. М. Гирля. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 155 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


24

Г51


Гирля, Л. М. Курс лекцій для вивчення дисципліни "Хімія" [Електронний ресурс] : галузь знань 1001 "Техніка та енергетика аграрного виробництва" напрям підгот. 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в агропром. комплексі". Освітньо-кваліф. рівень "Бакалавр". Кваліфікація технік-електрик / Л. М. Гирля. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 184 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


24.4

Г51


Гирля Л. М. Курс лекцій з дисципліни "Загальна та неорганічна хімія" [Електронний ресурс] : галузь знань 0514-"Біотехнологія". Напрям підгот. 6.051401-"Біотехнологія". ОКР "Бакалавр" / Л. М. Гирля. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 155 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


24.4

Г51


Гирля Л. М. Курс лекцій з дисципліни "Неорганічна та аналітична хімія" [Електронний ресурс] : галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво". Напрям підготовки 6.090101 "Агрономія". Освітньо-кваліфікац. "Бакалавр". Кваліфікація 3212 "Технолог з агрономії" / Л. М. Гирля. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 155 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.081

К49


Клименко М. О. Екологія міських систем [Електронний ресурс] : підруч. / М. О. Клименко, Ю. В. Пилипенко, О. С. Мороз. — Електрон. текст. дані. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 294 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.5

Б86


Ботаніка: метод. рек. для виконання лабор. робіт із розділу "Вищі спорові рослини" [Електронний ресурс] : для студ. напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 36 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Mikolaychuk_V.Botanika_Lab_2014.pdf. – Копія друк. вид.


28.5

Р58


Робочий зошит для лабораторних занять із дисципліни "Ботаніка" з напряму підготовки 6.090101 "Агрономія". Ч 1 [Електронний ресурс] / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 62 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Mikolaychuk_V.RZ_Botanika_1.pdf. – Копія друк. вид.


28.5

Р58


Робочий зошит для лабораторних занять із дисципліни "Ботаніка" з напряму підготовки 6.090101 "Агрономія". Ч 2 [Електронний ресурс] / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 83 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Mikolaychuk_V.RZ_Botanika_2014.pdf. – Копія друк. вид.


28.57

С17


Самойленко Т. Г. Практикум з фізіології рослин : навч. посіб. / Т. Г. Са-мойленко, М. О. Самойленко, О. Ф. Рожок. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 431 с. 


28.691.89

Л50


Молозевская Е. Г. Лесная энтомология [Електронний ресурс] : учеб. / Е. Г. Молозевская, А. В. Селиховкин, С.С. Ижевский [и др.] ; под ред. Е. Г. Мозолевской. — Электрон. текст. дан. – М. : Академия, 2010. – 416 с. : ил. – Режим доступа: http://. – Копия печ. изд.


2. Техніка


30.121

Б12


Бабенко Д. В. Механіка матеріалів і конструкцій: курс лекцій. Ч.2 / Бабенко Д. В., Думенко К. М., Павлюченко І. С. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 134 с. 


30.121

Б12


Бабенко Д. В. Механіка матеріалів і конструкцій : курс лекцій. Ч.1 / Бабенко Д. В., Думенко К. М., Павлюченко І. С. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 130 с. 


31.15

К99


Кюрчев В. М. Альтернативне паливо для енергетики АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Кюрчев, В. А. Дідур, Л. І. Грачова ; за ред. В. А. Дідура. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2012. – 416 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Kyurchev_Alternat_palyvo_2012.djvu. – Копія друк. вид.


32.973

І-74


Інформаційні системи в менеджменті: метод. рек. для виконання лабораторних робіт студ. денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / уклад. К. О. Кірей. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 42 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Kirey_ISM_Lab.pdf. 


32.973

Ч-49


Чернега В. Безпровідні локальні комп'ютерні мережі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Чернега, Б. Платтнер. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2013. – 238 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Chernega_Bezpr_lokal_KM_2013.djvu. – Копія друк. вид.


32.973

А17


АБС "SCROOGE ІІІ" : інструкція користувача програмного забезпечення при викладанні фінансових дисциплін [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. напрямів підгот. 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент", 6.030508 "Фінанси і кредит" / уклад. Н. М. Сіренко, Є. О. Павлюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 628 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Sirenko_N.ABS_2014.pdf. – Копія друк. вид.


32.973

К63


Комп'ютери та комп'ютерні технології [Електронний ресурс] : метод. рек. до практ. робіт з дисципліни для студ. І курсу денної та заочної форм навч. напряму підгот. 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропром. виробництва" і 6.010104 "Проф. освіта" / уклад. Л. О. Борян. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 52 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Boryan_A.KKT_Prakt_2014.pdf. – Копія друк. вид.


34

В40


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студ. олімпіади 2013-2014 навч. року серед студ. вищих технічних і аграрних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 16 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2014/Ivanov_G.VSTV_2014.pdf. – Копія друк. вид.


34

В40


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання : метод. рек. щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студ. олімпіади 2013-2014 навч. року серед студ. вищих технічних і аграрних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко [та ін..]. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 16 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2014/Ivanov_G.VSTV_2014.pdf. 


36.92

І-66


Інноваційні технології виробництва продукції тваринництва : метод. рек. для викон. курсового проекту студ. ф-ту ТВППТСБ денної та заочної форми навч. спец. 8.09010201-"ТВППТ" / уклад. В. Я. Лихач. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 96 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Lihach_V.ITVPT_Kurs.pdf. 


36.95

М54


Методичні положення та норми продуктивності у виробництві молочних продуктів [Електронний ресурс] : зб. / І. М. Демчак, В. О. Завалевська, А. Є. Величко, А. Л. Солошонок. — Електрон. текст. дані. – К. : НДІ "Украгропромпродуктивність, 2012. – 443 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Demchak_Metod_polozh_normy_2012.djvu. – Копія друк. вид.


3. Сільське господарство


4

В53


Вісник ЖНАЕУ : наук.- теорет. зб. № 2(29). Т.2. – Житомир : ЖНАЕУ, 2011. – 494 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 149 : Сільськогосподарські науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2012. – 202 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 147 : Економічні науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2012. – 348 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 143 : Економічні науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2012. – 342 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 148 : Ветеринарні науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2012. – 479 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 150 : Технічні науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2012. – 196 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. Вип. 8(53) : Економіка і менеджмент. – Суми : СНАУ, 2012. – 216 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету : наук. журн. Вип. 9(24) : Агрономія і біологія. – Суми : СНАУ, 2012. – 180 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. № 81. Ч. 2 : Економіка. – Умань : УДАУ, 2012. – 475 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. № 81. Ч.1 : Агрономія. – Умань : УДАУ, 2012. – 203 с. 


4

Б63


Біоресурси і природокористування : наук. журн. Т. 4, № 5-6. – К. : НУБіП, 2012. – 194 с. 


4

А25


Аграрний вісник Причорномор'я : зб. наук. праць. Вип. 65 : Економічні науки. – Одеса : ЛЕРАДРУК, 2012. – 200 с. 


4

Б63


Біоресурси і природокористування : наук. журн. Т. 4, № 3-4. – К. : НУБіП, 2012. – 178 с. 


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я : наук. журн. Вип. 2(72) / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 223 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. № 181. Ч. 1 : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – К. : НУБіП, 2013. – 227 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. № 184. Ч. 1 : Техніка та енергетика АПК. – К. : НУБіП, 2013. – 283 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. № 188. Ч. 1 : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : НУБіП, 2013. – 250 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. № 188. Ч. 2 : Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва. – К. : НУБіП, 2013. – 242 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 151 : Ветеринарні науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2013. – 304 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 153 : Технічні науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2013. – 220 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 152 : Економічні науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2013. – 352 с. 


4

В53


Вісник ЖНАЕУ : наук.-теорет. зб. № 1(34). Т. 3. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – 215 с. 


4

В53


Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 4. – Полтава : ПДАА, 2013. – 192 с. 


4

В53


Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 3. – Полтава : ПДАА, 2013. – 210 с. 


4

В53


Вісник Полтавської державної аграрної академії. № 2. – Полтава : ПДАА, 2013. – 200 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет". Вип. 154 : Сільськогосподарські науки. – Сімферополь : ПФ НУБіП КАТУ, 2013. – 226 с. 


4

В53


Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журн. Вип. 7(23) : Тваринництво. – Суми : СНАУ, 2013. – 224 c. 


4

З-41


Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. № 82. – Умань : УНУС, 2013. – 288 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. № 83. – Умань : УНУС, 2013. – 303 с. 


4

Н34


Науковий вісник "Асканія - Нова" : наук.-теорет. фах. журн. Вип. № 6. – Нова Каховка : ПИЕЛ, 2013. – 383 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільська державна аграрно-технічна академія. № 21. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2013. – 460 с. 


4

В53


Вісник Українського відділення Міжнародної академії аграрної освіти. Вип. № 1. – Запоріжжя : НВК Інтер-М, 2013. – 220 с. 


40.15

Д13


Давиденко В. М. Радіобіологія : навч. посіб. / В. М. Давиденко. – 2-ге вид. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 230 с. 


40.152

Р15


Радіобіологія: метод. рек. до самостійного вивчення дисципліни та тематики контрольних робіт [Електронний ресурс] : для студ. заочної форми навч. за напрямом підготовки 6.090102 - "ТВППТ" / уклад. А. О. Бондар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 68 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Bondar_A.Radiobiolog_Kontr.pdf. – Копія друк. вид.


40.3

Г20


Апарин Б. Ф. Почвоведение [Електронний ресурс] : учеб. / Б. Ф. Апарин. — Электрон. текст. дан. – М. : Академия, 2012. – 256 с. : ил. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печ. изд.


40.3

В62


Водяницкий Ю. Н. Загрязнение почв тяжелыми металлами [Електронний ресурс] / Ю. Н. Водяницкий, Д. В. Ладонин, А. Т. Савичев. — Электрон. текст. дан. – М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012. – 304 с. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печат. изд.


40.3

Г90


Грунтознавство з основами геології [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. О. М. Хотиненко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 137 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.4

Ч-75


Чорний, С. Г. Агрохімія [Електронний ресурс] : конспект лекцій / С. Г. Чо-рний. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 118 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.6

Ю94


Юхновський, В. Ю. Агролісомеліорація [Електронний ресурс] : підруч. / В. Ю. Юхновський, С. М. Дударець, В. М. Малюга ; за ред. В. Ю. Юхновського. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2012. – 372 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Yuhnovskii_Agrolisomelioraciya_2012.pdf. – Копія друк. вид. 


40.72

Р38


Ремонт машин та обладнання : підруч. / за ред. О. І. Сідашенка, О. А. Науменка. – Харків : Міськдрук, 2010. – 744 с. 


41

О-75


Основи наукових досліджень в агрономії : метод. реком. і завдання для контр. робіт студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. І. В. Смірнова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 31 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Smirnova_I.ONDA_Kontr.pdf. 


41

Т38


Технологія виробництва продукції рослинництва [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо проведення навчальної практики студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / уклад. О. А. Коваленко, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 41 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Kovalenko_O.TVPR_Hav_pr_2014.pdf. – Копія друк. вид.


41

Т38


Технологія виробництва продукції рослинництва [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. вивчення дисц. та завдання для контр. роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 32 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Panfilova_A.TVPR_Sam_2014.pdf. – Копія друк. вид.


41

Р74


Рослинництво [Електронний ресурс] : робочий зошит для лабораторних робіт студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. О. А. Коваленко, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 140 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Kovalenko_O.RZ_Roslinnitstvo_Lab_2014.pdf. – Копія друк. вид.


41.4

З-52


Землеробство [Електронний ресурс] : підруч. / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьонний, С. П. Танчик ; за ред. В. П. Гудзя. – 2-ге вид., перероб. та доп. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2010. – 464 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Gudz_Zemlerobstvo_2010.pdf. – Копія друк. вид.


42.112.3

Р61


Родючість, продуктивність та ефективність використання грунтів рисових зрошувальних систем України : моногр. – Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2012. – 248 с. 


42.2

С89


Сучасні технології вирощування кормових культур [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання курсового проекту студ. денної форми навч. спец. 7.09010101 "Агрономія" / уклад. О. А. Коваленко, А. В. Панфілова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 40 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Kovalenko_O.STVKK_Kur_2014.pdf. – Копія друк. вид.


42.3

С14


Садівництво : міжвід. темат. наук. зб. № 67. – К. : Лазурит-Поліграф, 2013. – 249 с. 


42.37

Б87


Бриджвотер, А. Ландшафтный дизайн [Електронний ресурс] / А. Бридж-вотер, Дж. Бриджвотер ; глав. ред. С. С. Скляр ; пер. П. Малышев. — Электрон. текст. дан. – Белгород : Клуб семейного досуга, 2010. – 110 с. : ил. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печ. изд.


42.37

Л22


Ландшафтный дизайн участка. Дачный помощник. Разбивка клумб и газонов. Системы полива. Освещение [Електронний ресурс] / авт.-сост. Божена Мелосская. — Электрон. текст. дан. – Х. : Аргумент-Принт, 2012. – 256 с. : ил. – Режим доступа: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Landshaft_dizayn_2012.pdf. – Копия печ. изд.


44.6

Д81


Дудник А. В. Конспект лекцій з дисципліни "Сільськогосподарська ентомологія" [Електронний ресурс] / А. В. Дудник. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 256 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


44.9

П35


Письменний О. В. Конспект лекцій з дисципліни "Агрофармакологія" [Електронний ресурс] / О. В. Письменний. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 82 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


44+44.7

З-40


Шкаликов, В. А. Защита растений от болезней [Електронний ресурс] : учеб. / В. А. Шкаликов, О. О. Белошапкина, Д. Д. Букреев [и др.] ; под ред. В. А. Шкаликова. – 3-е изд, испр. и доп. — Электрон. текст. дан. – М. : КолосС, 2010. – 404 с. : 16 л. ил. – Режим доступа: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Shkalikov_Zashita_rasten_ot_bolez_2010.pdf. – Копия печ. изд.


45

І-18


Іваненко, Т. Я. Організація виробничих процесів в тваринництві [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. 4 курсу денної форми навч. напряму підгот. 6.090102 "ТВППТ" / Т. Я. Іваненко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 83 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Ivanenko_T.OVPT_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


45.3

С71


Спеціальна генетика [Електронний ресурс] : метод. рек. для самостійного вивчення матеріалу з дисц. студентам спец. 8.09010201 "ТВППТ" та 8.09010203-"Розведення та селекція тварин" / уклад. М. І. Гиль, О. І. Каратєєва. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 56 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2014/Gil_M.SG_Sam_2014.pdf. – Копія друк. вид.


45.44

Д75


Дровняк О. В. Методичні рекомендації щодо впровадження інтенсивної технології вирощування ремонтних телиць спеціалізованих молочних порід / О. В. Дровняк. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 22 с. + Ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Drovnyak_Intensyvni_tehnol_2013.pdf. 


47.2

Т38


Технологія виробництва продукції аквакультури. Ч. 4 Рибництво в природних водоймах : метод. рек. для вивчення курсу та самост. роботи студ. за напрямом підготовки 6.090102-"ТВППТ" / уклад. Г. А. Данильчук. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 47 с. + ел копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Danilchuk_G.TVPA_4.pdf. 


48.41

К73


Кот С. П. Санітарна мікробіологія : курс лекцій / С. П. Кот, В. А. Киричен-ко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 56 с. 


4. Економіка


65. 290-80

П64


Касьянова Н. В. Потенціал підприємства : формування та використання [Електронний ресурс] : підруч. / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха, В. В. Морєва [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. та доп. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2013. – 248 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.01

М30


Марчук Л. П. Основи економічної теорії : навч. посіб. / Л. П. Марчук. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 176 с. 


65.04+65.9(4Укр)

Р32


Регіональна економіка [Електронний ресурс] : підруч. — Електрон. текст. дані. – К. : ХНАМГ, 2011. – 271 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050

Є13


Євчук Л. А. Управління конкурентоспроможністю [Електронний ресурс] : конспект лекцій / Л. А. Євчук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 60 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Evchuk_L.UK_Lek_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.050

К73


Котикова О. І. Державне та регіональне управління [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Котикова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 247 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Kotikova_O.DRU_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.3

І-74


Інфраструктура товарного ринку: метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни та практичних занять студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Калюжна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 29 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Kalyuzna_Infrastr.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.3

М26


Маркетинговий аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. В. П. Клочан, О. М. Вишневська, Н. І. Костаневич, О. А. Белевят. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 45 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Klochan_V.Market_analiz_Lek_2013.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.4

О-61


Опорний конспект лекцій з дисципліни "Стратегічний менеджмент" для напряму 0502 - "Менеджмент" спеціальність - "Менеджмент організацій", "Менеджмент ЗЕД" [Електронний ресурс] / уклад. С. О. Казаков. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2010. – 56 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2010/Kazakov_S.OKL_Strat_manadj_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.4

Д46


Дипломне проектування з менеджменту інноваційної діяльності : навч. посіб. / за ред. І. І. Червена, В. Ф. Клочана. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 256 с. 


65.052

П64


Потриваєва Н. В. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. 4-го курсу денної форми навч. та 5-го курсу заочної форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / Н. В. Потриваєва, С. В. Сирцева, Т. С. Пісоченко ; Обліково-фінансовий факультет. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 71 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052

Г61


Засадна Х. О. Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Х. О. Засадна, Р. К. Шурпенкова. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2010. – 237 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 


65.052

К50


Клочан, В. П. Аналіз і облік ЗЕД [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / В. П. Клочан, Н. І. Костаневич. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 58 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Klochan_V.AOZ_Lek_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.052

С40


Сирцева, С. В. Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. 4-го курсу денної форми та 5-го курсу заоч. форми навч. напряму підгот.6.030509 "Облік і аудит" / С. В. Сирцева. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 121 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052

С40


Сирцева, С. В. Облік за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної та заоч. форм навч. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / С. В. Сирцева. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 47 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052.206

Ш25


Шара, Є. Ю. Звітність бюджетних установ [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєва. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2014. – 360 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Shara_Zvitnist_budg_ustanov_2014.pdf. – Копія друк. вид.


65.052.232

Б94


Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, С. В. Сирцева, О. І. Лугова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 48 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Dubinina_M.BO_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65.052.5.262

С40


Сіренко, Н. М. Облік у банках : конспект лекцій / Н. М. Сіренко, Т. О. Чай-ка. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 110 с. – Копія друк. вид. 


65.052.526

Ф59


Фінансовий облік в галузях народного господарства [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. обліково-фінансового ф-ту денної та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. Ю. Ю. Чебан, Т. С. Марковська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 73 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2010/Cheban_U.Fin_obl_OKL.pdf. – Копія друк. вид.


65.052.8

О-64


Організація і методика аудиту [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. обліково-фінансового ф-ту денної та заоч. форм навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Ю. Ю. Чебан, О. А. Боднар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 70 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.053

О-64


Організація та методика економічного аналізу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Бойко, Р. М. Волчек, Н. А. Волкова [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Одеса : ОДЕУ, 2010. – 351 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Boyko_L.OMEA_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.053

Ч-49


Черниш С. С. Економічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. С. Черниш. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Chernish_EA_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.053

К65


Конспект лекцій з дисципліни "Організація та методика економічного аналізу". Том 1 [Електронний ресурс] : для студ. денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030601 "Менеджмент" / В. П. Клочан, Н. І. Костаневич, О. М. Вишневська [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 132 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Klochan_V.Konsp_lek_OMEA_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.26

О-75


Особливості сучасного функціонування та розвитку фінансової системи: національні та міжнародні аспекти : тези доп. учасників І Всеукраїнської наук.-теорет. інтернет-конференції студентів і аспірантів. м. Миколаїв, 14-15 листопада 2013 р. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 98 с. 


65.261.24

Ф59


Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. денної і заоч. форм навч. спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / уклад. В. П. Клочан, Н. І. Костаневич, О. М. Вишневська, О. А. Белевят, І. П. Саваріна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 145 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Klochan_V.FA_Lek_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.261.512

Ф59


Фінансування та кредитування АПК : метод. рек. з проходження виробничої практики зі спец. для студ. денної форми навч. з напряму підготовки 7.03050901 (8.03050901) "Облік і аудит" / уклад. Н. М. Сіренко, Т. О. Чайка. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 36 с. + ел.копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Sirenko_N.Fin_ta_kred_2013.pdf. 


65.262.3

Д79


Дубініна М.В. Міжнародні стандарти аудиту [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 8.03050901 "Облік і аудит" / Дубініна М. В., Чебан Ю. Ю. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 61 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Dubinina_M.MSA_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65.271

С83


Страхування [Текст] : тестові завдання для проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", 6.030508 "Фінанси і кредит" та спец. 7.03050901 "Облік і аудит" / уклад. Г. М. Рябенко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 38 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Ryabenko_G.Strahuv_Test.pdf. 


65.290

Ж13


Жаворонков Д. В. Теория организации [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Д. В. Жаворонков. — Электрон. текст. дан. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2010. – 120 с. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печ. изд.


65.290

Ж13


Жуковська Л. Е. Теорія організації [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. денної та заоч. форм навч. зі спец. за напрямом 0306-Менеджмент і адміністрування, 6.03061-Менеджмент / Л. Е. Жуковська, Є. Г. Борисевич, Є. М. Стрель-чук. — Електрон. текст. дані. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2011. – 148 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.290

Т33


Теорія організації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Приходько, В. І. Прокопенко, В. В. Малий [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 258 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.290

К17


Калюжна О. В. Агробізнес і підприємництво [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / Калюжна О. В. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 75 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Kaluzshna_O.AP_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65.290-21

М50


Менеджмент [Електронний ресурс] : підруч. / Т. Л. Мостенська, В. О. Новак, М. Г. Луцький, О. В. Ільєнко. – 2-ге вид. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2012. – 758 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.291

Г15


Галущак М. П. Організація виробництва у прикладах та задачах : навч. посіб. / М. П. Галущак, А. О. Оксентюк, І. Б. Гевко. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2012. – 214 с. 


65.291.823.2

С40


Система управління якістю [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання курсового проекту студ. спец. 7.18010001, 8.18010010 "Якість, стандартизація та сертифікація" / уклад. І. В. Назаренко, Л. О. Стріха. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 28 c. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Nazarenko_I.Siatema_upr_yak_Kurs_2013.pdf. – Копія друк. вид.


65.32

П60


Порудєєва Т. В. Планування на аграрному підприємстві [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. денної форми навч. за напрямом підгот. 7.03060104 "Менеджмент ЗЕД" / Т. В. Порудєєва. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 107 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Porudeeva_T.PAP_Lek_2013.pdf. – Копія друк. вид.


65.32

П60


Порудєєва Т. В. Опорний конспект лекцій з дисципліни "Підприємництво в аграрних підприємствах" [Електронний ресурс] : для студ. денної та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 7.09010101 "Агрономія" / Т. В. Порудєєва. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 49 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Porudeeva_Pidpr_Lek_2013.pdf. – Копія друк. вид.


65.321

Ч-45


Червен І. І. Курс лекцій "Організація і планування діяльності сільськогосподарських підприємств" : для студ. денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей / І. І. Червен. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 161 с. + ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


65.32-3

М34


Математичне моделювання технічних і технологічних процесів на ПЕОМ : метод. рек. для самост. роботи та практ. занять студентів ф-ту механізації сільського господарства VI курсу денної форми навчання спеціальностей : 8.10010203 - "Механізація сільського господарства" та 8.01010401 - "Проф. освіта. Технологія вироб. та переробка продуктів сільського господарства" / уклад. О. В. Шебаніна, А. М. Жорова, І. І. Хилько, [та ін] – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 85 с. + ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Shebanina_O.Matemat_model_Samost.pdf. 


65.32-3

М34


Математичне моделювання технічних і технологічних процесів на ПЕОМ [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. інженерно-енергетичного ф-ту VI курсу денної форми навч. спец. 8.10010203 - "Механізація сільського господарства" та 8.01010401 - "Проф. освіта. Технологія вироб. та переробка продуктів сільського господарства" / О. В. Шебаніна, А. М. Жорова, І. І. Хилько [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 114 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2014/Shebanina_O.MMT_Lek_2014.pdf. – Копія друк. вид.


65.324.1

П75


Прибыльное фермерское хозяйство на вашем участке [Електронний ресурс] / сост. С. П. Кашин. — Электрон. текст. дан. – К. : РИПОЛ классик, 2012. – 256 с. – Режим доступа: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Kashin_Prib_fermer_hoz_2012.pdf. – Копия печ. изд.


65.32-5

Т66


Третяк А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. Г. Колганова. – Херсон : ОЛДІ- ПЛЮС, 2013. – 352 с. 


65.422-21

Е67


Епифан Д. Как я был менеджером по продажам: интересно и полезно [Електронний ресурс] / Д. Епифан. – СПб : ООО "Галарт", 2012. – 114 с. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. 


5. Держава і право

67.304

К89


Кузьменко Т. С. "Бренд" у праві інтелектуальної власності: теорія і практика [Електронний ресурс] : монографія / Т. С. Кузьменко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 217 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/Monografii/2014/Kuzmenko_T.Brand_2014.pdf. – Копія друк. вид.


67.307.1

К67


Корнєєв Ю. В. Земельне право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. В. Ко

-рнєєв. – 2-ге вид. перероб. та доп. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2011. – 248 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Korneev_Zemelne_pravo_2011.pdf. – Копія друк. вид.
67.307.2

К73


Котикова О. І. Управління природоохоронною діяльністю [Електронний ресурс] : конспект лекцій / О. І. Котикова, І. С. Поточилова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 119 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Kotikova_O.UPD_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


6. Наука. Педагогіка


72

Н34


Наука і методика [Текст] : зб. наук.-метод. праць. Вип. 25. – К. : Агроосвіта, 2013. – 80 с. 


74.58

Р82


Рулиене, Л. Н. Дистанционное обучение: сущность, проблемы, перспективы [Електронний ресурс] : монографія / Л. Н. Рулиене. — Электрон. текст. дан. – Улан-Удэ : Бурятский госуниверсит, 2010. – 272 с. – Режим доступа: http://


74.58

М54


Методичні рекомендації для практичної роботи студентів інженерних спеціальностей у віртуально-навчальних середовищах платформи "Веб-клас ХПІ" [Текст] : метод. посіб. / уклад. І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 38 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2011/Batsurovska_I.HPI_Pr_2011.pdf. 


74.58

С79


Стефаненко П. В. Дистанционная система обучения в высшей школе [Електронний ресурс] : монография / П. В. Стефаненко. — Электрон. текст. дан. – К. : Академия педагогических наук Украины, 2012. – 396 с. – Режим доступа: http://


74.58

Р82


Рулиене Л. Н. Образовательная деятельность студентов и преподавателей в системе дистанционного обучения [Електронний ресурс] : учеб.- метод. пособ. / Л. Н. Рулиене. — Электрон. текст. дан. – Улан-Удэ : ОДТО БГУ, 2013. – 91 с. – Режим доступа: http://


74.58

С24


Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного навчання [Електронний ресурс] / уклад. І. В. Кулага, Д. О. Ільницький, С. О. Стрельник. — Електрон. текст. дані. – К. : Інститут вищої освіти КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2013. – 38 с. – Режим доступу: http://


7. Мовознавство


81.2 Англ

А64


Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. ІІ курсу денної форми навч. спец. 6.090101 "Агрономія" / уклад. Ж. В. Ігнатенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 27 с. – Access mode: //Libserver/docs/eldocs/2013/Ignatenko_AM_Sam_2013.pdf. – Копія друк. вид.


81.2 Нім

Д76


Друга іноземна мова [Текст] : метод. рек. та навч. матеріал з німецької мови для аудиторних занять та самост. роботи студентів І курсу денної форми навч. за напрямом підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. А. В. Марковська, О. О. Саламатіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 91 с. + ел. копія. – Access mode: //Libserver/docs/eldocs/2013/Markovska_A.DIM_Nim_Aud.pdf. – Копія друк. вид. 


8. Релігія. Філософія


86

Р31


Релігієзнавство [Електронний ресурс] : підруч. / В. І. Лубський, Т. Г. Горба-ченко, М. В. Лубська, А. І. Яковенко ; за ред. В. І. Лубського. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2010. – 448 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


87.2

Л82


Лузан, А. О. Вступ до філософії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Лузан. — Електрон. текст. дані. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 136 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Lusan_Vstup_do_filos_2012.pdf. – Копія друк. вид.


87.2

Ф56


Філософія : програма та метод. рек. з підготовки до кандидатського іспиту для аспірантів і здобувачів [Електронний ресурс] / уклад. В. О. Ханстантинов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 38 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Hanstantinov_V.Filosofiya_Progr_2013.pdf. – Копія друк. вид.


87.2

Ф56


Філософія: програма та методичні рекомендації з підготовки до кандидатського іспиту для аспірантів і здобувачів [Текст] / уклад. В. О. Ханстантинов. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 38 с. + ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Hanstantinov_V.Filosofiya_Progr_2013.pdf. 


9. Психологія


88

П86


Психологія : метод. рек. для виконання практичних завдань [Електронний ресурс] : для студ. 4 курсу денної форми навчання ф-ту механізації сільського господарства напряму підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання в агропромисловому виробництві" (Освтньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр") / уклад. К. М. Горбунова, Л. О. Комісарова, К. А. Тайхриб. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 34 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Gorbunova_K.Psihologiya_Prakt.pdf. – Копія друк. вид.


88.3

З-14


Загальна психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. П. Сергеєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка. — Електрон. текст. дан. – К. : ЦУЛ, 2012. – 296 с. – Режим доступу: //Libserver/Docs_12/books/pdf/Sergeenkova_Zagalna_psyhologiya_2011.pdf. – Копія друк. вид.


92

Е64


Енциклопедія сучасної України [Текст]. Т.13 : Киї - Кок. – К. : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. – 711 с. База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка