Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау за жовтень-листопад 2014 рокуСкачати 134.51 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір134.51 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МНАУ

за жовтень-листопад 2014 року

(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 20141. Природознавчі науки


22.1

В55


Вища математика [Електронний ресурс] : метод. рек. та контр. завдання для виконання розрахунково-графічних робіт № 1, 2 (Модулі 01 "Елементи лінійної алгебри", 02 "Елементи аналітичної геометрії", 03 "Елементи вектор. алгебри та аналітичної геом. в прост.") для студ. денної форми навч. 6.030509 - Облік та аудит, 6.030601 - Менеджмент, 6.030601 - Менеджмент ЗЕД, 6.030508 - Фінанси та кредит [та ін.] / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, [та ін.]. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 103 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.1

Д70


Дослідження функцій та побудова графіків [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. денної форми навч. 6.030509 - Облік та аудит, 6.030601 - Менеджмент, 6.030601 - Менеджмент ЗЕД, 6.030508 - Фінанси та кредит та ін. / уклад. В. С. Шебанін, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк [та ін.]. – Елек-трон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 39 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.151.3

Н28


Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка [Електронний ресурс] : метод. рек. з вивчення дисципліни та виконання графічних робіт для студ. заоч. форми навч. напряму підготовки 6.100101 "Енергетика та електро-технічні системи в агропромисловому комплексі" / уклад. І. С. Павлюченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 173 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.21

Т33


Теоретична механіка : підруч. У 2-х част. Ч. 1 : Статика. Кінематика / О. І. Литвинов, Я. М. Михайлович, А. В. Бойко, М. Г. Березовий. – К. : Аграроосвіта, 2013. – 576 с. 


22.21

Т33


Теоретична механіка : підруч. У 2-х част. Ч. 2 : Динаміка. Основи аналі-тичної механіки / О. І. Литвинов, Я. М. Михайлович, А. В. Бойко, М. Г. Березо-вий. – К. : Аграроосвіта, 2013. – 576 с. 


28.072

Р47


Решнова С. Ф. Хімія біоорганічна [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / С. Ф. Решнова, Л. Л. Пилипчук, Н. Т. Малєєва. - Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 172 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.5

Б86


Ботаніка. Ч. 2 [Електронний ресурс] : робочий зошит для лаб. занять із дисц. "Ботаніка" з напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Панфілова. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 89 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.5

Б86


Ботаніка. Ч. 1 [Електронний ресурс]  : робочий зошит для лаб. занять студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. В. Г. Мико-лайчук, А. В. Панфілова. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 63 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.5

Б86


Ботаніка. Ч. 2 : робочий зошит для лаб. занять із дисц. "Ботаніка" з напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Панфілова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 89 с. 


28.5

Б86


Ботаніка. Ч. 1 : робочий зошит для лаб. занять студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Панфі-лова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 63 с. 


28.5

Б86


Ботаніка : метод. рек. для виконання лабор. робіт із розділу "Вищі спорові рослини" для студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" / уклад. В. Г. Миколайчук, А. В. Панфілова. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 36 с. 


2. Техніка


32.973

П82


Проскурович О. В. Комп'ютерні технології економічного аналізу [Електрон-ний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Проскурович, В. А. Бойчук. — Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 310 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк .вид.


32.973

І-74


Інформатика: візуальне програмування [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. С. Булгакова, В. В. Зосімов, Н. А. Броницька, Н. В. Танкова. — Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 312 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


36.92

М24


Маньковський, А. Я. Технологія продуктів забою тварин [Електронний ресурс] / А. Я. Маньковський, Т. А. Антонюк. — Електрон. текст. дані. – К. : Агроосвіта, 2014. –  ; 336 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


3. Сільське господарство


4

А25


Аграрний вісник Причорномор'я : зб. наук. праць. Вип. 58 : Біологічні та сільськогосподарські науки. – Одеса : ОДАУ, 2011. – 234 с. 


4

Т12


Таврійський науковий вісник : наук. журн. Вип. 78. Ч. 2(1). – Херсон : Колос, 2012. – 398 с. 


40.15

Р15


Радіоекологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. М. Гудков, В. А. Гай-ченко, В. О. Кашпаров, Ю. О. Кутлахмедов ; за ред. І. М. Гудкова. – 2-ге вид. доп. — Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ ПЛЮС, 2013. – 468 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.3

Л63


Лисецкий, Ф. Н. Современные проблемы эрозиоведения [Електронний ресурс] : [моногр.] / Ф. Н. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный. — Электрон. текст. дан. – Белгород : Константа, 2012. – 456 с. : ил. – Режим доступа: эл. копия в локальной сети. – Копия печ. изд.


40.3

П90


Путівник польової екскурсії учасників ІХ делегатського з'їзду україн-ського товариства грунтознавців і агрохіміків (30 червня - 4 липня 2014 р., м. Миколаїв) / за ред. С.Г. Чорного. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 58 с. 


40.4

Ш38


Шевчук М. Й. Агрохімія [Електронний ресурс]. Ч. 1 : Теоретичні основи формування врожаю / М. Й. Шевчук, С. І. Веремеєнко, В. І. Лопушняк. — Електрон. текст. дані. – Луцьк : Надстир'я, 2012. – 196 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.4

Ш38


Шевчук М. Й. Агрохімія [Електронний ресурс]. Ч. 2 : Добрива та їх вплив на біопродуктивність грунту / М. Й. Шевчук, С. І. Веремеєнко, В. І. Лопушняк. — Електрон. текст. дані. – Луцьк : Надстир'я, 2012. – 440 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


40.4

А26


Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Кн.1 : Пленарні доповіді. – Харків : ТОВ Смугаста типографія, 2014. – 205 с. 


40.4

А26


Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Кн. 2 : Грунтознавство і меліорація грунтів. – Харків : ТОВ Смугаста типографія, 2014. – 281 с. 


40.4

А26


Агрохімія і ґрунтознавство : міжвід. темат. наук. зб. Кн. 3 : Охорона грунтів. – Харків : ТОВ Смугаста типографія, 2014. – 344 с. 


40.72

К64


Коновалюк О. В. Технічний сервіс в агропромисловому комплексі [Елект-ронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Коновалюк, В. М. Кіяшко, М. В. Колісник. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2013. – 404 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


41

Р74


Рослинництво : робочий зошит для лаб. робіт студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. О. А. Коваленко, А. В. Панфі-лова. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 140 с. 


41

Т38


Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рек. для самост. вивчення дисц. та завдання для контр. роботи студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. А. В. Панфілова. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 25 с. 


41

Т38


Технологія виробництва продукції рослинництва : метод. рек. щодо проведення навчальної практики студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" / уклад. О. А. Коваленко, А. В. Панфілова. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 41 с. 


42.112.1(4 Укр)

Н57


Нетіс І. Т. Пшениця озима на півдні України [Електронний ресурс] : моногр. / І. Т. Нетіс. - Електрон. текст. дан. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2011. – 460 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


42.2

С89


Сучасні технології вирощування кормових культур : метод. рек. до вико-нання курсового проекту студ. денної форми навч. спец. 7.09010101 "Агрономія" / уклад. О. А. Коваленко, А. В. Панфілова. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 40 с. 


45.45

Н83


Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби [Електронний ресурс] : довід.-посіб. / за ред. Г. О. Богданова, В. М. Кандиби. — Электрон. текст. дан. – К. : Аграрна наука, 2012. – 296 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копия печ. изд.


45.45

Н83


Норми, орієнтовані раціони та практичні поради з годівлі великої рогатої худоби [Електронний ресурс] : посіб. / за ред. І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка.  Електрон. текст. дані. – Житомір : Рута, 2013. – 516 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


45.451.83

К64


Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь) [Електронний ресурс] / Б. В. Єгоров, А. О. Кочетова, Т. О. Величко [та ін.]. - Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 446 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


46.8

Т38


Технологія виробництва продукції птахівництва [Електронний ресурс] : метод. рек. для вивчення дисципліни та самост. роботи студ. денної та заоч. форм навч. (напрям підгот 6.090102 - "ТВППТ") / уклад. Л. С. Патрєва, О. А. Коваль. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 51 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


46.8

Т38


Технологія виробництва продукції птахівництва : метод. рек. для вивчення дисципліни та самост. роботи студ. денної та заоч. форм навч. (напрям підгот 6.090102 - "ТВППТ") / уклад. Л. С. Патрєва, О. А. Коваль. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 51 с. 


47.2

Т38


Технологія виробництва продукції аквакультури. Ч. 5 : Ставове рибни-цтво [Електронний ресурс] : метод. рек. для вивчення курсу та самост. роботи студ. за напрямом підготовки 6.090102-"ТВППТ" / уклад. Г. А. Данильчук. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 57 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


48

П31


Пешук Л. В. Основи тваринництва і ветеринарно-санітарна експертиза м'яса та м'ясних продуктів [Електронний ресурс] : підруч. / Л. В. Пешук. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


48.76

А44


Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Г. Харута, С. С. Волков, І. М. Плахотнюк [та ін.]. - Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2013. – 445 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


4. Економіка


65.02

І-90


Історія економіки та економічної думки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Р. В. Морозов, О. Г. Морозова, Л. В. Владимирова. – Елект-рон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 406 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050

Ш36


Шебанін В. С. Державне регулювання економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. С. Шебанін, О. І. Котикова. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 252 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050.4

Г16


Галушкіна Т. П. Екологічний менеджмент та аудит [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. П. Галушкіна, Л. М. Грановська, Р. А. Кисельова. — Електрон. текст. дані. – Херсон : Олді Плюс, 2013. – 456 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052

О-16


Облік у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] : метод. рек. для викон. контр. робіт студ. 5-го курсу заоч. форми навч. з напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. Н. В. Потриваєва, Т. С. Пісоченко, С. В. Сирцева. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 27 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052

О-16


Облік зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : метод. рек. для викон. контр. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 8.03050901 "Облік і аудит" / уклад. М. В. Дубініна, Т. С. Пісоченко, В. В. Кузьома, Т. С. Марковська. – Еле-ктрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 29 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.052.852.8

К75


Кочерга М. М. Розвиток екологічного аудиту в аграрному секторі економіки України: теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : моногр. / М. М. Кочерга. - Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2013. – 308 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.290-93

О-54


Олійник О. В. Управління фінансовою санацією підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Олійник, В. В. Макагон, Є. М. Руденко. — Електрон. текст. дані. – Харків : ХНАУ, 2012. – 460 с. – Режим доступу: ел. копія в лока-льній мережі. – Копія друк. вид.


65.32

С34


Сибаль Я. І. Економіко-математичне моделювання в АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Я. І. Сибаль, З. С. Кадюк, І. Є. Іваницький. - Електрон. текст. дані. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 277 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32-5

Т66


Третяк, А. М. Землеустрій в Україні: теорія, методологія [Електронний ресурс] : моногр. / А. М. Третяк. — Електрон. текст. дані. – К. : Грінь Д. С., 2013. – 650 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32-5

Т66


Третяк А. М. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористу-вання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак. – Елек-трон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 256 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32-5

З-51


Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарсь-ких підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Третяк, В. М. Другак, Л. А. Гунько, І. П. Гетьман-чик. - Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 236 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.58

М58


Міжнародна економіка [Електронний ресурс] / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев, П. В. Гудзь. - Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 448 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


5. Політика. Культура. Освіта


66.1

Х19


Ханстантинов, В. О. Практикум з історії політичних і правових вчень [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. О. Ханстантинов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 200 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


71

К68


Корпоративна культура [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. М. Захарчин, Н. П. Любомудрова, Р. О. Винничук, Н. В. Смолінська. - Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 342 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


74.58

З-36


Заскалєта С. Г. Тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] : моногр. / С. Г. Заскалєта. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 500 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид


74.58

Д46


Дипломне проектування : метод. рек. до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт і проектів студ. денної та заочної форм навч. спец. 7.09010101 "Агрономія! / уклад. А. В. Дробітько, І. Д. Дудяк, В. В. Гамаюнова, С. Г. Чорний, О. А. Коваленко. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 64 с. 


75.7

Ф50


Фізичне виховання [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо використання гри в футбол в професійно-прикладній підготовці студ. І-ІІІ курсів напр. підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва" / уклад. Д. Л. Боровський. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 32 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


87.782

Б93


Бутенко В. Г. Формування культури морально-ділових відносин у менед-жерів зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : моногр. / В. Г. Бу-тенко, Я. В. Стрельчук. - Електрон. текст. дані. – Херсон : Вид. Грінь Д. С., 2012. – 258 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка