Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центрСкачати 189.4 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір189.4 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання науково- Наказ департаменту освіти

методичної ради Миколаївського науки та молоді Миколаївської

обласного інституту післядипломної облдержадміністрації

педагогічної освіти від 05.09.2014 № 543

від 25.09.2013 № 4


Програма гуртка з позашкільної освіти

еколого-натуралістичного напряму

«Світ навколо нас»

3 роки навчання

м. Первомайськ - 2013

Укладач:
Костенко Інна Миколаївна – керівник гуртків Первомайської міської станції юних натуралістів.

Рецензенти:
Попова Інна Олександрівна – заступник директора з науково-методичної роботи Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Прудникова Катерина Вадимівна – методист Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, керівник гуртка «Юні екологи».Пояснювальна записка

Протягом століть людство розглядало природу як безмежне джерело благополуччя. Розвиток технологій, стрімкий прогрес в галузі науки та техніки супроводжується скороченням чисельності видового різноманіття тваринного та рослинного світу. Людство дійшло висновку, що одна з причин екологічної кризи – низький рівень екологічної культури населення. Заходами щодо розв’язання цієї проблеми є просвітницька робота серед підростаючого покоління.

Орієнтуючись на сучасні запити ХХІ століття щодо формування нового підростаючого покоління, можна зазначити, що метою виховання є формування гуманної, соціально-активної, різнобічної і гармонійної особистості, орієнтованої на відтворення екологічної культури суспільства.

Це передбачає розвиток чуттєвої сфери дитини, розвиток у неї позитивного ставлення до природного довкілля, дбайливого ставлення до її компонентів.

Створення цієї навчальної програми обумовлено необхідністю формування в учнів цілісної картини світу, уявлення про самоорганізацію та саморозвиток природи, пояснення нерозривної взаємодії тваринного, рослинного світів і соціального середовища.

Зміст навчального матеріалу знайомить учнів із представниками флори і фауни земної кулі; умовами існування, які необхідні для живих істот; елементарними відомостями про взаємодію живої та неживої природи; значенням природи в житті людини. Заняття в гуртку розвивають у дітей почуття особистої відповідальності за збереження життя на Землі, формують правильний погляд на взаємовідношення людини з природою.

Здійснення роботи з ознайомлення дітей з природою потребує глибокого усвідомлення комплексу завдань, спрямованих на використання природи для їхнього всебічного розвитку.

Програма розрахована на дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.

Представлена програма розроблена на основі програми «Дитина»: (Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О.В.Огневюк, К.І.Волинець; наук. кер. програмою: О.В.Проскура, Л.П.Кочина, В.У.Кузьменко, Н.В.Кудикіна; авт.. кол.:Г.В.Бєлєнька, Е.В.Бєлкіна, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко, С.А.Васильєва, М.С.Вашуленко / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг.. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ, ун-т ім.. Б Грінченка, 2012) та «Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою» (1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013).

Метою діяльності гуртка «Світ навколо нас» є гуманізація виховного процесу; узгодження колективних, групових та індивідуальних форм і методів роботи. Формування природознавчої компетентності дітей шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності.

Ознайомлення із тваринами та рослинами планети Земля, явищами природи й особливостями взаємовідносин людини з навколишнім середовищем; формування зачатків екологічної культури; оволодіння практичними вміннями і навичками створення належних умов для існування різних живих істот та збереження екосистеми в цілому.

Програма передбачає вирішення таких основних завдань: • уточнення і поглиблення знань про рослинний і тваринний світ нашої планети, природні явища;

 • розвиток інтересу до предметів і явищ довкілля, місць проживання тварин, рослин;

 • усвідомлення необхідності, набуття знань, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • вироблення цілісної системи уявлень про живу природу;

 • прищеплення бережливого ставлення до природи, а також усвідомлення необхід­ності активної природоохоронної діяльності;

 • засвоєння сутності законів природи та методів її пізнання;

 • розвиток доброзичливого, дбайливого ставлення до навколишнього світу;

 • набуття елементарних правил поведінки в природі;

 • розвиток пізнавального інтересу до довкілля;

 • оволодіння практичними діями, що узгоджуються з вимогами розумного, дбайливого ставлення до природи.

Програма розрахована на три роки навчання, 144 години на рік, 4 години на тиждень.

1 рік навчання (діти 5 – 7 років) – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 години на тиждень;

2 рік навчання (діти 7 - 8 років) – основний рівень – 144 год. на рік, 4 години на тиждень;

3 рік навчання (діти 8 - 10 років) – основний рівень – 144 год. на рік, 4 години на тиждень.

Окремі теми занять другого та третього року навчання розраховані на послідовне поглиблення і розширення умінь, знань і навичок вихованців.

Планувати роботу гуртка потрібно так, щоб теоретичний матеріал поєднувався з практичними завданнями, фенологічними спостереженнями під час екскурсій, масовою натуралістичною роботою. Рекомендується проведення практичних робіт, вікторин, різноманітних ігор, виставок дитячої творчості на природоохоронну роботу (малюнки, вироби із природного матеріалу тощо).

Для реалізації цілей і завдань гуртка передбачається слідування принципам: системності, сезонності, віковим та індивідуальним особливостям, інтеграції, спадкоємності взаємодії з дитиною в умовах дошкільної установи і сім’ї.

У роботі гуртка передбачається використання таких методів організації навчально-виховного процесу: аудіальні (бесіди, пояснення, розповідь тощо); візуальні (з використанням таблиць, демонстрування дослідів, робота з науковою та науково-популярною літературою тощо); полімодальні (демонстрування відеофільмів, виконання схематичних малюнків тощо).

Рекомендується використання таких форм організації роботи екологічного гуртка: самостійна, колективна, групова, парна, індивідуальна робота, екскурсія, свято, практичні заняття, екскурсії.

Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Назва розділу

Теоре

тичних занятьПракти

чних занятьРазом

1.

2.

3.4.

5.

6.7.


Вступне заняття

Розділ 1. Рослини України

Розділ 2. Рослини – символи України

Розділ 3. Охорона рослин

Розділ 4. Тварини України

Розділ 5. Охорона тварин

Розділ 6. Підсумкове заняття


2

34

106

50

42

-

12

62

12

4-

2

46

168

62

82
Всього:

108

36

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття (2 год.)

Вступ. Ознайомлення з планом гуртка. Поняття про живу і неживу природу.
Розділ 1. Рослини України (46 год.)

Рослини. Віночок землі. Які бувають рослини? Навіщо рослинам корінь? Навіщо рослинам листя? Яке буває листя? Чому восени листя змінює колір? Чому дерева восени скидають листя? Що дарують нам дерева? Для чого рослинам квітки? Як можна довідатися про вік дерева? Скільки живуть дерева? Що таке сік дерева? Які бувають плоди? Скільки ягід треба з’їсти? Корисні овочеві культури? Чи можуть бур’яни приносити користь? Які із рослин роблять ліки? Чому картопля не товаришує з яблунею? Коли можна їсти отруйні рослини? Навіщо рослинам їсти комах? Володарі степу – хто вони? Чому жалить кропива? Як рослини подорожують? Куди в’ється берізка? Як працює «Квітковий годинник»? Яка рослина плаче перед дощем? Як айстри бесідують із зірками? Де знайти українську орхідею? Звідки родом хризантема? Хто прийшов із Гулістану? Чи росте в Україні червоне дерево? Як помідор став помідором? Хто морозу не боїться? Де знайти неопалиму купину?Практичні роботи

Екологічні ігри на свіжому повітрі. Аплікація з природного матеріалу. Аплікація «Осінній ліс». Конкурс малюнків «Осінь». Природа і фантазія. Об’ємна аплікація «Виноград». Колективна робота «Ходить гарбуз по городу».конкурс віршів про природу. Екскурсія в природу з метою спостереження сезонних змін. Збір природного матеріалу. Спостереження за станом неба. Екскурсія до водойми. Спостереження за комахами. Робота на земельній ділянці. Збір насіння рослин. Сезонні роботи з догляду за рослинами навчально-дослідної земельної ділянки.Розділ 2. Рослини – символи України (16 год.)

Верба. Чого не любить верба? Калина. Дуб. Тополя. Вишня. Квіти – символи України.Практичні роботи

Аплікація «Калина». Об’ємні квіти. Де вербиця, там і водиця. Фітовітальня. Український вінок. Конкурс малюнків «Рослини – символи України». Вікторина «Що ви знаєте про рослини – символи України?».


Розділ 3. Охорона рослин (8 год.)

Що таке фітонциди? Чому потрібно охороняти рослини? Як привернути друзів і захиститися від ворогів? Що таке реліктові рослини? Як відзначити свято квітів? Чи вміють рослини захищатися? Навіщо потрібні рослини?Практичні роботи

Конкурс малюнків «Ми на захисті природи». Екскурсія в природу з метою вивчення ознак дерев, кущів і трав'янистих рослин Проведення екологічних ігор. Конкурсна програма «Ми – за здоровий спосіб життя».


Розділ 4. Тварини України (62 год.)

Тварини навколо нас. Чим живляться тварини? Хто як добуває їжу. Як тварини захищаються від ворогів? Хто такі комахи? Скільки на світі комах? Чому комах так багато? Як гусениця перетворюється на метелика? Чому комарі кусаються? Чи співають комахи? Скільки років живуть мурахи? Чим дивують бджоли? Найцікавіші комахи України. Павуки – це комахи? Хто такі риби? Які бувають види риб? Як риби піклуються пр. потомство? Чи є в Україні отруйні риби? Найдивовижніші риби України. Чи небезпечні акули?

Звідки беруться морські раковини? Хто такі земноводні? Чим жаби відрізняються від ропух? Хто така саламандра? Чим нас дивують земноводні?

Хто такі плазуни? Чи потрібно боятися змій? Чим цікаві змії? Чи можна витягти черепаху з панцира? Чому птахи відлітають у теплі краї? Для кого співають птахи? Які бувають гнізда? Чому в чаплі довгий дзьоб? Чи може сова бачити вдень? Хто висидить зозулині яйця? Які плазуни найпоширеніші? Хто такі птахи? Як птахи літають? Хто живе в степу? Хто живе біля водоймищ? Корисні чи шкідливі хижі птахи? Хто живе поруч із нами? Птахи – чемпіони України. Хто такі ссавці? Що спільного у вовка й тхора? Хто взутий у кістяні черевики? У кого ростуть зуби усе життя? Хто такі рукокрилі? Яких звірів називають напівводяними? Яка тварина плаває у воді, як риба? Чим можуть здивувати корова та кінь?Практичні роботи

Паперопластика «Гусінь». Заочна подорож до Київського зоопарку. Пластикові метелики. Аплікація «Весела бджілка». Аплікація «Акваріум». Вироби з природного матеріалу. Екологічні ігри на свіжому повітрі. Заочна подорож до тераріуму. Конкурс малюнків. Виготовлення робіт з природного матеріалу. Спостереження за птахами. Казки Миколаївського зоопарку. Інсценування екологічних казок.


Розділ 5. Охорона тварин (8 год.)

Значення тварин у житті людини. Охорона тварин. Чому потрібно охороняти тварин?Практичні роботи

Вікторина «Чи знаєш ти птахів?». Заочна подорож до Миколаївського зоопарку. Екскурсія до водойми. Екскурсія до живого куточка станції юних натуралістів.


Розділ 6. Підсумкове заняття (2 год.)


Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Назва розділу

Теоре

тичних занятьПракти

чних занятьРазом

1.

2.

3.4.

5.


Вступне заняття

Розділ 1. Жива і нежива природа

Розділ 2. Рослини – частина живої природи

Розділ 3. Світ тварин

Розділ 4. Підсумкове заняття


2

16

2252

-


-

14

1620

2


2

30

3872

2

Всього:

92

52

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступне заняття (2 год.)
Розділ 1. Нежива природа (30 год.)

Що таке природа. Охорона природи. Жива і нежива природа. Повітря навколо нас. Вода в природі і житті людини. Кругообіг води в природі. Водойми. Джерела і ріки. Охорона водойм. Грунт. Рушійні сили природи.Практичні роботи

Операція «Джерельце». Дослідна робота «Властивості повітря». Досліджуємо воду.

Спостереження за змінами в природі. Екскурсія до річки. Операція «Чистий берег». Заочна кругосвітня подорож до найбільших чудес природи.
Розділ 2. Рослини – частина живої природи (38 год.)

Зелене диво Землі – рослини. Різноманітність рослин у природі. Значення рослин у природі та житті людини. Культурні та дикорослі рослини. Рослини гіганти та рослини карлики. Отруйні рослини: блекота, дурман тощо. Перша допомога при отруєнні. Овочеві та технічні рослини поля. Кімнатні рослини. Лікарські рослини. Дарунок осені – гриби. Різноманітність грибів. Отруйні гриби. Перша допомога при отруєнні. Рослини Червоної книги.Практичні роботи

Догляд за кімнатними рослинами. Колективна робота «Ходить гарбуз по городу». Операція «Первоцвіт». Операція «Листя». Догляд за рослинами на земельній ділянці. Екскурсія в природу (збір природного матеріалу).


Розділ 3. Світ тварин (72 год.)

Тварини навколо нас. Різноманітність тварин у природі. Хто як добуває їжу. Як тварини захищаються від ворогів. Свійські тварини. Хто такі комахи. Жуки. Мурахи. Бджоли. Оси, джмелі, шершні. Метелики. Комахи, шкідники, боротьба з ними. Найцікавіші комахи України. Павуки. Хто такі риби? Які бувають риби? Отруйні риби. Найдивовижніші риби України. Хто такі земноводні? Плазуни. Птахи. Степові птахи. Птахи водоймищ. Корисні чи шкідливі хижі птахи? Хто живе поруч із нами. Птахи чемпіони України. Ссавці. Рукокрилі та напівводяні тварини. Охорона тварин.Практичні роботи

Виготовлення годівничок. Розвішування годівничок. Природоохоронна акція «Годівничка». Малюнки до конкурсу «Птах року». Свято «Зустріч птахів».дослідницький практикум: як тварини дбають про своє потомство? Конкурс малюнків на захист безпритульних тварин. Догляд за тваринами живого куточка. Заочна подорож до Миколаївського зоопарку. Заочна подорож до Київського зоопарку. Екскурсія до живого куточка станції юних натуралістів. Проведення спостережень: які комахи сідають на які рослини; поведінка мурах у мурашнику; цикл розвитку білана капустяного. Екскурсія. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.


Розділ 4. Підсумкове заняття (2 год.)

Знай, люби і бережи.Основний рівень, третій рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Назва розділу

Теоре

тичних занятьПракти

чних занятьРазом

1.

2.

3.4.
5.

6.


Вступне заняття

Розділ 1. Фізичні основи екосистеми

Розділ 2. Великі біоми планети

Розділ 3. Території, що перебувають під захистом

Розділ 4. Екологічні проблеми

Розділ 5. Підсумкове заняття2

6

5818
8

-


4

4

1812
12

2


6

10

7630
20

2

Всього:

92

52

144

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Вступне заняття (6 год.)

Ознайомлення з планом гуртка. Світ у якому ти живеш.Практичні роботи

Виготовлення стіннівок на захист тваринного світу. Екскурсія до станції юних натуралістів. Екскурсія до живого куточка. Збір насіння квітів на земельній ділянці.


Розділ 1. Фізичні основи екосистеми (10 год.)

Різноманітність природи. Пізнання природи людиною. Поняття про екосистеми. Біосфера: вода, світло та енергія. Атмосфера, грунт і клімат. Процеси в екосистемі.Екскурсії

Дослідницький практикум: вивчення властивостей рідин на прикладі води; вивчення властивостей газів на прикладі повітря. Екскурсія до водойми. Екскурсія до парку. Догляд за кімнатними рослинами. Догляд за рослинами на земельній ділянці. Міні-проект «Лісова аптека».


Розділ 2. Великі біоми планети (78 год.)

Рідний край. Зелень і квіти Арктики. Ракоподібні. Риби. Пташині базари. Ссавці. Рослинний світ тундри. Комахи. Птахи. Тваринний світ тундри. Перегляд фільмів. Гори та високогір’я. Рослинний та тваринний світ. Тайга, її флора та фауна. Ліси та сельви. Лісові поверхи. Мешканці лісів. Тропіки. Епіфіти, епіфіли та ліани-душителі. Дивовижні тварини тропіків. Євроазійський степ. Африканська савана. Степові трави. Тваринний світ. Терміти саван. Пустелі. Рослини – мандрівники. Тварини. Отруйні тварини пустель. Моря і узбережжя. Водне середовище. Тварини моря. Рослини моря. Рифи. Річки та озера. Річки земної поверхня та їх мешканці. Озера, їх зони, рослинний та тваринний світ. Мангрові зарості. Загублені світи. (Австралія, Океанія та Мадагаскар). Перегляд фільмів.Практичні роботи

Командна гра «Хто більше знає». Конкурс плакатів на захист рослинного та тваринного світу. Бліц турнір «Що ви знаєте про тундру». Конкурс малюнків «Мешканці гір». Конкурс знань «Перевір себе». Конкурс малюнків «Збережемо ліс». Вікторина «Чи знаєте ви тварин?». Поле чудес «Загадкові тропіки». Бліц турнір «Що ви знаєте про степ?». Конкурс малюнків «Жителі савани». Турнір знавців тварин. Заочна подорож в морську безодню. Конкурс малюнків «Жителі водойм. Підготовка рефератів.

Екскурсія до річки. Екскурсії в природу з метою спостереження за тваринним світом. Екскурсії в природу з метою спостереження рослинним світом.
Розділ 3. Території, що перебувають під захистом (36 год.)

Заповідні території, національні парки. Заповідні стежки Причорномор’я (Нижньодніпровський національний природний парк, Дунайський біосферний заповідник, регіональний ландшафтний парк «Тилігульський», національний історико-археологічний заповідник «Ольвія», регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса», Чорноморський біосферний заповідник). Заповідні стежки Розточчя (Яворівський національний природний парк, регіональний ландшафтний парк «Равське Розточчя»). Заповідні стежки степу (національний природний парк «Бузький Гард», природний заповідник «Єланецький степ», біосферний заповідник «Асканія Нова», національний природний парк «Святі гори», регіональний ландшафтний парк «Меотида») . Заповідні стежки Поділля (національний природний парк «Подільські Товри», природний заповідник «Медобори»). Рідкісні та зникаючі тварини. Галапагоські острови (Еквадор). Ману (Перу). Вуд – Буффало (Канада). Кото-де-Доняна (Іспанія). Біловезька Пуща (Польща/Білорусь). Ніоколо-Коба (Сенегал). Вірунга (Руанда). Серенгеті (Танзанія). Сундарбарнс (Індія/Бангладеш). Уюнг Кулон (Індонезія). Те Вагіпаунаму (Нова Зенландія). Міні-проект «Книга скарг природи». Дослідницький практикум: як зберегти ялинку перед новорічними святами?Екскурсії

Екскурсії до національного природного парку «Бузький Гард». Заочні подорожі до Державних заповідників, заказників тощо. Заочна подорож до Миколаївського зоопарку. Заочна подорож до Київського зоопарку.


Розділ 4. Екологічні проблеми (20 год.)

Наша планета у Всесвіті. Охорона природи. Екологічна поведінка. Біорозмаїття й вимирання видів. Природне вимирання. Штучно спричинене вимирання. Захворювання планети. Планета і нові технології.Практичні роботи

Творчий проект. Захисти природу (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження). Операція «Посади дерево». Трудовий десант «Чистий берег». Операція «Планета без сміття», «SOS – джерело». Природоохоронні акції: «Первоцвіт», «Весна без диму», «Чисте подвір’я», «Еко – Новий рік».


Розділ 5. Підсумкове заняття (2 год.)

Вікторина «Я у природі».ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

 • правила поведінки в природі;

 • особливості флори і фауни світу;

 • рослини рідного краю;

 • тварин рідного краю;

 • роль рослин і тварин у природі та їх значення в економіці;

 • види рослин і тварин регіону, занесені до Червоної книги України.

 • території, що перебувають під захистом;

 • екологічні проблеми свого регіону та планети загалом;

 • практичну екологію.

Вихованці мають вміти:

 • спостерігати за змінами в природі;

 • розпізнавати рослини і тварин своєї місцевості, які вивчалися;

 • доглядати за рослинами і тваринами в куточку живої природи, на земельній ділянці;

 • брати посильну участь у природоохоронних заходах.

 • застосовувати на практиці набуті знання;

 • дотримуватись техніки безпеки.

Вихованці мають набути досвід:

 • практичної діяльності з охорони довкілля;

 • вести фенологічні спостереження;

 • давати загальну характеристику стану навколишнього середовища;

 • по догляду за тваринами та рослинами живого куточку;

 • дбайливого ставлення до оточуючого середовища, власного здоров’я.

Терміни і поняття, які повинні засвоїти діти:

Біоми, біорозмаїття, біосфера, дивосвіт, довкілля, екологія, екосистеми, епіфіти, епіфіли, заповідні території, мангри, національні парки, регіон, рифи, савана, сельви, тайга, терміти, тропіки, тундра, флора, фауна, Червона книга.Форми діагностики отриманих результатів:

Проведення конкурсів на екологічну тематику, оформлення фотоальбому, природоохоронна робота. Тестування.ЛІТЕРАТУРА:

 1. Атлас екології./ Хосе Тола, Єва Інфєста. (пер. з ісп. В.Й.Шовкун). Х.: Видавництво «ранок», 2005.

 2. Багрова О.Я. Я пізнаю світ. Рослини. К., 1998.

 3. Базовий компонент дошкільної освіти України: науковий кер. А.М.Богуш, дійсний член НАПН України, проф.., д-р пед. Наук, авт..кол.: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С., Коваленко О.В., Лисенко Г.М., Машовець М.А., Низковська О.В., Панасюк Т.В. Піроженко Т.О., Поніманська Т.І., Сідєльнікова О.Д., Шевчук А.С., Якименко Л.Ю. – К., 2012. – 26 с.

 4. Біда О.А. Довкілля. – К., 1999.

 5. Граємо разом у природі. Серія «Екологічна освіта та виховання» №2. – К.: Всеукраїнська екологічна ліга, 2005.

 6. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту О.В.Огневюк, К.І.Волинець; наук. кер. програмою: О.В.Проскура, Л.П.Кочина, В.У.Кузьменко, Н.В.Кудикіна; авт.. кол.:Г.В.Бєлєнька, Е.В.Бєлкіна, О.Л.Богініч, Н.І.Богданець-Білоскаленко, С.А.Васильєва, М.С.Вашуленко / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг.. Київміськради (КМДА), Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К.: Київ, ун-т ім.. Б Грінченка, 2012.

 7. Заповідними стежками Поділля. Путівник. – К.: Видавництво «Ніка-Центр», 2009.

 8. Заповідними стежками Причорномор’я. Путівник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.

 9. Заповідними стежками Розточчя. Путівник. – К.: Видавництво «Ніка-Центр», 2009.

 10. Заповідними стежками Степу. Путівник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009.

 11. Костіна Ю.А. Твар ини України: Дитяча кольорова енциклопедія. – Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2009.

 12. Лисенко Неллі. Практична екологія для дітей. – І-Ф, 1999.

 13. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М., 1989.

 14. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. Закл. Із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

 15. Низова А.М. Великий учитель – природа. – М., 1971.

 16. Організація спостережень в дитячому садку / Упорядник О.Ю. Харченко. – Х.: Вид. Група «Основа», 2007.

 17. Поліщук Н. Дорога в дивосвіт. Методичний посібник. – Тернопіль: Мальва – ОСО, 2007.

 18. Поліщук Н.А. Коли в серці живуть добринки. – Т.: Мальва – ОСО, 2007.

 19. Пори року: оповідання, вірші, загадки, казки. – Х.: Белкар – книга,

2005.

20. Природознай. Матеріали для організації позаурочної роботи. – Х.:

Торсінг, 2002.

21. Соломеннікова О.А. Екологічне виховання в дитячому садку. – Х.:

Вид. група «Ранок», 2007.

22. Сухар В.Л. Пори поку, ліс, гриби. Х.: Вид-во «Ранок», 2008.

23. Талгіна О.В. Предметні тижні з природознавства в початковій школі.

Х.: Вид-во «Ранок», 2010.

24. Творчо-розвивальні технології в екологічній освіті дошкільників.

Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2005.

25. Тетьоркіна В.А. Погорєлова С.М., Пономарьова Г.Ф. Я і Україна.

Навколишній світ. 1 клас. Матеріали до уроків. – Х.: Вид. група

«Основа», 2008.

26. Тетьоркіна В.А., Погорєлова С.М., Пономарьова Г.Ф. Я і Україна.

Навколишній світ. 2 клас. Матеріали до уроків. – Х.: Вид. група

«Основа», 2008.

27. Фесюкова Л.Б. Григор’єва О.О. Пори року. Комплексні заняття.- Х.:

Веста: ТОВ Вид. «Ранок», 2007.

28. Цеханська О.Ф., Стрєлков Д.Г. Світ тварин. – Х.: «Ранок», 2006.

29. Якименко Н.В. Этот прекрасный загадочный мир. – К.: Реклама, 1979.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка