Міністерство аграрної політики та продовольства України Видається з 1996 рокуСторінка11/31
Дата конвертації09.03.2016
Розмір7.11 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31

Висновки. Реформи в галузі рослинництва лише тоді матимуть позитивні наслідки, коли буде задіяно весь науковий і економічний потенціал країни для підвищення ефективності аграрного сектора як основи подальшого зростання матеріального виробництва. Одним з основних резервів росту ефективності сільськогосподарського виробництва є раціональне використання головного засобу виробництва - землі. Тому капітальні вкладення в сільське господарство в першу чергу повинні бути використані на заходи щодо збереження земель, підвищення родючості ґрунтів, що обумовить зростання продуктивності землеробства і, зокрема, створення стійкої кормової бази тваринництва.Список використаної літератури:

1. Айгожіна С.А. Аналіз проблем і тенденцій розвитку світового ринку зерна / / Казахстан-Спектр. Науковий журнал. - 2003. - № 2 (24).

2. Комплексна галузева програма "Розвиток зерновиробництва в Україні до 2015 року" від 23 жовтня 2007 р. N 757/101. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1021.4247.0

3. Закон України "Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року". - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2982-15

4. Державний комітет статистики. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

5. Ярчук М.М., Борисюк П.Г. Ситуація в бурякоцукровій галузі й на ринку цукру: сезон цукроваріння - 2009 // Цукрові буряки - №2(74) - 2010.

6. Офіційний сайт Національної асоціації цукровиків України - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sugarua.com

7. Лавров Р. В. Сучасний стан і проблеми формування ринку картоплі в Україні / Р.В. Лавров // Актуальні проблеми економіки. – 2007.– № 6(72). – С. 12–21.


Федуняк И.О. Состояние и перспективы развития отрасли растениеводства в мире и в Украине

В статье проанализировано мировое производство зерновых и технических культур и определена динамика роста производства по основным культурам. Обобщенно, что с учетом масштабов, зерновой рынок может служить в качестве своеобразной модели развития для других рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, поскольку зерновая отрасль Украины является базой и источником устойчивого развития большинства отраслей агропромышленного комплекса.

Ключевые слова: растениеводство, зерновые культуры, технические культуры, зерновой рынок, мировой рынок, ареал производства, мировые лидеры, инвестиции.
Feduniak І. State and prospects of the development of crop growing branch of plant growing in the world and in Ukraine

Given article analyses global production of grain and industrial crops. It is determined dynamics of growth of production of main crops.

It is generalized that given scales of grain market can serve as peculiar model of development for other markets of agricultural production, raw materials and food as grain branch of Ukraine is basis and source of sustainable development of most sectors of agro-industrial complex.

Keywords: plant growing, grain crops, industrial crops, grain market, world market, production area, world leaders, investments.
Дата надходження до редакції: 23.09.2014 р.

Рецензент: д.е.н., професор Жибак М.М.

УДК 338.432:636.082.1

ВІДТВОРЕННЯ ПОГОЛІВ’Я, ЯК ПЕРШОЧЕРГОВИЙ ЕЛЕМЕНТ
РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА В УКРАЇНІ
Р. І. Бутило, аспірантка*, Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

* Науковий керівник: д.е.н, професор С. І. Дем’яненко


В статті розглянуто основні підходи до практичного ведення відтворення в молочному скотарстві. Розглянуто основні проблеми, з якими стикаються виробники у даному секторі технології виробництва молока. Особливу увагу привернуто питанням економічної доцільності застосування того чи іншого підходу у відтворенні.

Ключові слова: корова, відтворення, ефективність, економічна ефективність, молочне скотарство


Постановка проблеми. Молочне скотарство, на даний момент, є рушієм розвитку агарного сектору України. Для виробників цей сектор є досить вигідним, оскільки незважаючи на досить високі першочергові інвестиції, сільськогосподарський товаровиробник може отримувати «свіжі гроші» практично щодня. Як відомо, отримання якісного молодняку не можлива стабільна та ефективна робота молочної ферми. Проте, при розгляді блоку відтворення в технології виробництва молока необхідно не забувати, що великі надої та отримання великої кількості приплоду — це дещо різні стратегії, тому необхідно навчитися їх збалансовувати.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням відтворення молочної худоби приділяли достатньо багато уваги такі вчені як Волкова В.І., Даниленко В.Л., Костенко В., Кріп О.М. Паламарчук П., Родионов Г.В., Рошка Ф., Сівов Ю., Хват В. та інші. Проте, дилема збалансованість - ефективність ще мало висвітлена у працях вітчизняних учених.

Формулювання цілей статті. Мета написання статті — детальний розгляд блоку відтворення в межах технології виробництва молока та формування найбільш ефективної стратегії діяльності підприємства в цьому блоці.

Виклад основних результатів дослідження з елементами новизни. Система технології виробництва молока складається із ряду взаємопов’язаних блоків: племінна та селекційна робота, відтворення, утримання, годівля, доїння, первинна обробка молока та ветеринарно-санітарний догляд. В даній статті ми пропонуємо розглянути першочерговий елемент технології виробництва молока — блок відтворення.

На українських підприємствах утримають такі породи молочної та молочно-м’ясної худоби, як українська чорно-ряба, червоно-ряба і червона молочна та голштинська, симентальська, червона степова, українська бура молочна, білоголова українська, пінцгау і швіцька, бура карпатська, лебединська, червона польська, англерська і айрширська [17].

Корови української чорно-рябої молочної породи за рівнями удою молока, молочного жиру і молочного білка не поступаються перед голштинською породою [21]. Однак, за період продуктивного використання корови української чорно-рябої молочної породи дають прибутків у 2,97 разів більше, ніж голштинські корови [18, с. 66].

Як показують дослідження українських вчених, із семи досліджуваних груп тварин за 1 і 2 лактації найвищу молочну продуктивність виявили корови голштинської породи. За вмістом жиру в молоці найвищими показниками характеризувалися корови симентальської породи [20, с. 155].

Робота молочної ферми розпочинається із вирощення ефективного та якісного ремонтного молодняку. Як зауважував Л. М. Хмельничий, рівень інтенсивності вирощування ремонтних телиць впливає на ріст, розвиток, фізіологічну і господарську зрілість, відтворну здатність та є гарантом наступної високої молочної продуктивності у дорослому стані [25].

Організацію процесу відтворення стада необхідно здійснювати цілеспрямовано, відповідно до стратегічних організаційно-економічних заходів, які зорієнтовані на досягнення високої ефективності виробництва продукції молочного скотарства [19].

В практиці молочного виробництва застосовують 3 правила відтворення:

«7,5 %» – скільки тварин в стаді повинно ставати тільними щомісяця;

«80:80» — 80% корів потрібно вперше піддати запліднюванню до 80-го дня доїння;

«80:150» — 80% корів мають стати тільними до 150-го дня доїння [10, с. 82].

Як показує досвід ТОВ «Устя» (с. Устя, Бершадський р-н., Вінницька обл.), ТОВ ім. Шевченка (с. Москаленки, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.) і ТОВ «Горинь» (с. Борсуки, Лановецький р-н, Тернопільська обл.) налагодження системної роботи з відтворення стада дозволило збільшити кількість днів доїння та частку тільних корів у стаді [9, с. 50]. Слабкими місяцями у відтворенні на фермі є: здоров’я корів в перші 6 тижнів після отелення, кондиція вгодованості та документація по списку осіменінь та діагностиці тільності [1, с. 98].

Як показують результати ряду досліджень, оптимальний сервіс-період становить 51–90 днів, це дає змогу щороку отримувати одне теля і більше від кожної корови. Для високопродуктивних корів тривалість сервіс-періоду може сягати 121 дня, при найвищій продуктивності за сервіс-періоду тривалістю від 92 до 137 днів [15], [19], [22], [5, с. 63], [7, с. 77], [11, с. 78]. На рівень запліднюваності корови впливає годівля (40%), утримання (30%), здоров’я стада (26%), потенціал корови (3%), якість сперми (1%) [4, с. 55]. Вартість кожного додаткового дня, коли корова залишається не тільною може коливатися від 30 до 50 грн за тварину [12 с. 13].

Для отримання високоякісного молодняку, перш за все необхідно провести ретельний відбір теличок та корів для осіменіння. У племінних господарствах здійснюють індивідуальний підбір, а в не племінних господарствах — груповий підбір [2, с. 147]. Відбір корів здійснюють за однією із методик: за походженням, за продуктивністю, за екстер’єром, мастю [6 с. 167-180] або їх поєднанням.

Так, І.В. Гончаренко удосконалив систему оцінки корів на основі селекційного індексу за комплексом ознак (екстер’єр, плодючість, молочність, кількість молочного жиру та білка, технологічна придатність та ін.) [16]. За оцінками М.В. Бащенка та С.Ю. Рубана в найближчі 2-3 роки система організації та проведення оцінки племінної цінності тварин докорінно зміниться з урахуванням геномного типування [14].

Грамотно організований підбір корів для селекційних потреб може збільшити удій за одне покоління на 1000-2000 кг молока і більше [27]. Особливо великі результати отримуються при розведенні молочної худоби за лініями [23]. В практиці найпоширенішими є два види осіменіння: ручне та штучне. Штучне осіменіння є ефективнішим, оскільки спермою від одного бика можуть осіменити 2000-3000 корів в рік і навіть більше [6, с. 34].

Останнім часом набуло популярності застосування сексованої сперми на українських підприємствах. Сексована сперма, незважаючи на свою дороговизну (28-32 дол.), допомагає планувати отримання телиць, підвищувати продуктивність вищими темпами [13] . Так, завдяки використанню сексованої сперми можна досягти 90-відсоткового виходу теличок [8, с. 51]. Запліднення телиць парувального віку сексованою спермою має економічний сенс, коли на ринку телиці дорожчі за бичків (тижнева теличка дорожча за бичка на 150 доларів) [8, с. 55]. Також досягти змін в розподілі новонароджених телят за статтю можна завдяки використанню голштинізації [26].

При розрахунку ефективності вирощення молодняку варто пам’ятати, що найтрудомісткіші операції при вирощуванні ремонтного молодняку — це операції приготування та роздавання кормів (близько 40-50% всіх затрат часу на обслуговування тварин), а найменшу трудомісткість мають — операції із видалення гною (25-30% усіх витрат часу) [3, с. 48].

Останнім часом на українських підприємствах набуло популярності використання імпортованої худоби, проте на думку Н.А. Попкова необхідно вивчити особливості адаптації цієї великої рогатої худоби до нових умов існування, розробити способи зниження впливу стрес-факторів на організм тварини [24].Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Як показують дослідження, найбільш ефективними в сучасних умовах є корови української-чорно рябої та голштинської порід, від яких можна отримати якісне молоко у достатньо великій кількості при нормальному рівні прибутковості. Налагодження систематичної роботи у блоці відтворення, як свідчить досвід українських підприємств, до помагає значно підвищити ефективність виробництва молока.Список використаної літератури:

1. Вайгерт Е. Контроль та оптимізація відтворення стада [Текст] / О. Лопатко // Agroexpert. — 2012. — № 8 (49). — С. 96-98.

2. Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва [Текст]: навч. посіб / Н.І. Волкова. — К.: «Інтас», 2008. — 338 с.

3. Костенко В. Як ліпше працювати на фермі [Текст] / В. Костенко // Агробізнес сьогодні. — 2013. — № 12 (259). — С. 48.

4. Мальований В. Неплідність та стерильність телиць: економічні витрати [Текст] / В. Мальований // Молоко і ферма. — 2013. — № 1 (14). — С. 54-55.

5. Паламарчук П. Годівля сухостійних корів та нетелів [Текст] / П. Паламарчук // Молоко і ферма. — 2013. — № 1 (14). — С. 60-63.

6. Родионов Г.В. Содержание коров на ферме [Текст] / Г.В. Родионов. — М.: «АСТ», «Астрель», «Транзиткнига», 2004. — 223 с.

7. Рошка Ф. Сухостійний період [Текст] / Ф. Рошка // Молоко і ферма. — 2012. — № 3 (9). — С. 77-79.

8. Сексована сперма — за і проти [Текст] // Молоко і ферма. — 2012. — № 3 (9). — С. 50-55.

9. Сівов Ю. Доїти мало не вигідно [Текст] / Ю. Сівов // Молоко і ферма. — 2013. — № 1 (14). — С. 50-52.

10. Скідмор Е. Три простих правила для контролю й оцінки відтворення на фермі [Текст] / Е. Скідмор // Молоко і ферма. — 2012. — № 3 (9). — С. 82.

11. Стівенсон Д. Ідеальний період добровільного очікування [Текст] / Д. Стівенсон // Молоко і ферма. — 2012. — № 6 (13). — С. 78-79.

12. Хват В. Складові контролю та аналізу [Текст] / В. Хват // The Ukrainian Farmer. — 2013. — №6 (43). — С. 12-13.

13. Черняк Н. Сексована сперма — інновація в молочному скотарстві на етапі управління відтворенням стада [Текст] / Н. Черняк, О. Гончарук // Молоко і ферма. — 2012. — № 5 (11). — С. 70-72.

14. Бащенко М.І. Сучасні методи селекції молочної худоби / М.І. Бащенко, С.Ю. Рубан // Розведення і генетика тварин. — № 45 .— 2011. — С. 3-7.

15. Вацький В.Ф. Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від їх відтворювальної здатності / В.Ф. Вацький, С.А. Величко // Вісник ПДАА. — № 2 .— 2012. — С. 118-122.

16. Гончаренко І.В. Удосконалення системи підвищення генетичного прогрессу в молочному скотарстві [Електронний ресурс] / І.В. Гончаренко // Науковий збірник ПДАТУ. — 2010. — Режим доступу до журналу: http://elibrary.nubip.edu.ua/5769/1/Goncharenko_St_NUBIP.pdf.

17. Гусєв І.В. Результати ідентифікації статусів ризику стосовно перспектив виживання існуючих в Україні молочних і молочно-мясних порід великої рогатої худоби [Електронний ресурс] / І.В. Гусєв . — 2012. — С. 73-76. — Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/rigt/2012_46/26.pdf.

18. Даниленко В.Л. До питання ефективності використання молочних порід в господарстві [Електронний ресурс] /В.Л. Даниленко, І. А. Рудик. — С. 63-66. — Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_biol/RiGT/2012_46/23.pdf.

19. Карлова Л.В. Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сервіс-періоду [Електронний ресурс] / Л.В. Карлова.// Сучасні проблеми селекції, розведення та гігієни тварин. — 2012 . — 5 (67). — С. 115-118. — Режим доступу до журналу: http://agrojournal.vsau.org/files/pdfa/88.pdf //

20. Коваленко Г.С. Молочна продуктивність корів різних порід у ТОВ «АФ «Горняк» Донецької області [Електронний ресурс] / Г.С. Коваленко, Ю.П.Полупан, Швець Н.В., Гольоса Г.О. та ін. — С. 153-155. — Режим доступу до журналу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/RiGT/2012_46/60.pdf.

21. Косіор Л. Т. Молочна продуктивність та показники молоковиведення корів різного віку української чорно-рябої молочної та голштинської порід [Електронний ресурс] / Л.Т. Косіор, О.В. Борщ, Л.В. Пірова // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. — № 7 (90) .— 2012. — С. 105-107. — Режим доступу до журналу: http://btsau.net.ua/sites/default/files/visnyky/technologi%2090.pdf#page=105.

22. Кріп О.М. Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи від показників відтворювальної здатності [Електронний ресурс] / О.М. Кріп. — Режим доступу до журналу: http://www.inenbiol.com/ntb/ntb7/70.pdf //

23. Мінливість довічної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи залежно від генеалогічних формувань / Л. М. Хмельничий, А. М. Салогуб, А. П. Шевченко [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Тваринництво» / Сумський НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 10(20). – С. 12-18.

24. Попкова Н.А. Адаптация импортного скота зарубежной селекции к новым условиям обитания [Електронний ресурс] / Н.А. Попкова.// Развитие научной, творческой и инновационной деятельности молодежи: мат. конф. — 2013. — С. 77-81. — Режим доступу до журналу: http://www.ksaa.zaural.ru/files/attachments B8_2013.pdf#page=78.

25. Хмельничий Л. М. Оцінка росту та розвитку телиць української червоно-рябої молочної породи за використання вагових та лінійних параметрів / Л. М. Хмельничий // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Тваринництво» / Сумський НАУ. – Суми, 2012. – Вип. 12(21). – С. 18-21.

26. Шендаков А.И. Вличние генетических и средовых факторов на воспроизводительные особенности молочных коров / А.И. Шендаков, Т.А. Шендакова// Животноводство России в условиях ВТО: от фундаментальных и прикладных исследований до высокопродуктивного производства: мат. конф.. .— 2013. — С. 419-423.

27. Шендаков А.И. Повышение эффективности подбора в стадах молочного скота /А.И. Шендаков, Т.А. Шендакова, С.П. Климова и др. // Животноводство России в условиях ВТО: от фундаментальных и прикладных исследований до высокопродуктивного производства: мат. конф. — 2013. — С. 423-428.


Бутило Р.И. Воспроизводства поголовья, как первоочередной элемент развития производства молока в Украине. В статье рассмотрены основные подходы к практическому ведения воспроизведения в молочном скотоводстве. Рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкиваются производители в данном секторе технологии производства молока. Особое внимание привлечено вопросам экономической целесообразности применения того или иного подхода в воспроизведении.

Ключевые слова: корова, воспроизведение, эффективность, экономическая эффективность, молочное скотоводство
Butylo R.I. Reproduction of livestock, as the major element of the production of milk in Ukraine. The article investigates the main approaches to the practical conduct of reproduction in dairy cattle. Considered the main problem faced by producers in this sector of milk production technologies. Particular attention is attracted to issues of economic feasibility of a particular approach to playing.

Thus, the number of agricultural enterprises kept dairy breeds for meat and of dairy cattle. In terms of milk yield milk, milk fat and milk protein content of Ukrainian black-and-white breed are not inferior Holstein breed. Although the highest milk production in first and second lactation cows of Holstein breed have discovered.

Work of a dairy farm begins with cultivating effective and high quality of replacement chicks. In practice, applying three rules play, "7.5%", "80:80", "80:150." Effective implementation of the aforementioned rules can significantly increase the number of days milking and share of pregnant cows in the herd.

As the results of several studies, the optimal service period is 51-90 days; it enables you to get one calf a year or more from each cow. For high-yielding cows duration of service period can be up to 121 day, at the highest performance for the service period can be from 92 to 137 days.

For high quality calves, you must conduct a thorough selection heifers and cows for insemination. Breeding farms carry out individual selection, and in nonbreeding farms - group selection.

Recently gained popularity of applying sexed sperm in Ukrainian enterprises. Sexed sperm, despite its high price (28-32 dollars), helps to plan the getting of heifers to improve productivity faster.

In calculating, the efficiency of growing calves should be remembered that the most laborious are operations of growing of replacement chicks are operation of preparation and distribution of feed and have the least complexity - operations with removal of manure.

Recently on Ukrainian enterprises has gained popularity using of imported cattle, but it is needed to explore the features of the adaptation of cattle to new environmental conditions, develop methods to reduce the effects of stress factors on the animal.

Keywords: cow, reproduction, performance, economic effectivity, dairy cattle breeding
Дата надходження до редакції: 24.04.2014 р.

Резензент: д.е.н., професор Школьний О.О.


Дата надходження до редакції: 06.07.2014 р.

Резензент: д.е.н., професор Михайлова Л.І.


УДК 631.155

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

О. М. Кобилкін, к.е.н., доцент

С. В. Кобилкіна, к.е.н, доцент

Сумський національний аграрний університет


У статті «Резерви підвищення ефективності виробництва молока спеціалізованих сільськогосподарських підприємств» розглянуто основні чинники, які обумовлюють ефективність виробництва молока, та причини недовикористання молочного потенціалу корів основного стада. Запропоновано комплекс заходів, що дозволять покращити селекційну роботу, подовжити строк використання корів молочного стада, пришвидшити інтенсивність вирощування ремонтного молодняка для досягнення оптимального віку i живої маси при першому осіменінні за рахунок покращенні годівлі ремонтного молодняка.

Ключові слова:


Постановка проблеми. Дослідження виробництва валової продукції сільського господарства в останні роки свідчить про те, що в порівнянні з 1990 р. вона зменшилась більше ніж у два рази. Причому якщо вартість валової продукції рослинництва зменшилась приблизно на 35%, то у тваринництві у 2,9 рази. Це обумовлене тим, що виробництво м’яса великої рогатої худоби, овець, птиці, вовни є стабільно збитковим на рівні від -5,2 до -28,9%. У 2012 р. рівень рентабельності виробництва молока по підприємствах Сумської області склав 17,0%.,що недостатньо для відтворення виробничих ресурсів галузі, оскільки за твердженням П.Т.Саблука „.рівень рентабельності в межах 17-24% забезпечує лише просте відтворення, а для розширеного відтворення цей показник має складати 46-48%”[9,с.13]. На підприємствах, які досягли високих показників економічної ефективності, подальше їх підвищення досягається з великими витратами. Тому стаття присвячена пошуку шляхів подальшого їх підвищення без сумніву є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню впливу окремих чинників на зниження показників ефективності виробництва у молочному скотарстві присвячена велика кількість наукових праць вітчизняних науковців. Це відомі вчені: Буркат В. П., Вінничук Д. Т., Власов В. І., Зубець М. В., Можилевский П. Л., Мосийко В. И., Яковлев С. П., Славов В.П.. Більшість з них, у якості причин зниження економічної ефективності виробництва, вбачає зниження продуктивності з-за не повного використання генетичного потенціалу продуктивності тварин, причинами чого є не оптимальний склад кормів, відбір та відгодівля ремонтного молодняка, тривалість використання корів.

Мета дослідження. Метою статті є пошук невикористаних резервів у господарствах з розвиненим молочним скотарством підвищення молочної продуктивності, зниженні витрат на утримання основного стада, зниженні витрат на вирощування ремонтного молодняка, зниженні на цій основі собівартості молока і збереженні існуючого рівня рентабельності виробництва молока.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів. Дослідження виробництва молока в цілому по області та у передових підприємствах-виробниках молока (табл1.1) показало, що на СВК «1 Травня» його ефективність є найвищою. Так, рівень рентабельності його виробництва у 2011 р. склав 56,3% проти 17,0 в цілому по області, 23,0 у ТОВ АФ «Владана» Сумського району та 5,6% у ТОВ «Вітчизна» Конотопського району, хоча ці підприємства є передовими. Досягнуто це завдяки низькому рівню собівартості 1 ц молока, яка дорівнює 197,0 грн., що на 25,% нижче ніж в середньому по області, на 29,0% нижче ніж у «Владані» та на 31,0% нижче ніж у «Вітчизні». І це при більш низькій ціні 1 ц (308,0 грн.) проти «Владани» у якої ціна складає 340,0 грн.


Таблиця 1.1

Стан показників ефективності виробництва молокаПоказники

В середньому по області

ТОВ АФ «Владана» Сумського району

СВК АФ

«Перше Травня» Сумського районуТОВ «Вітчизна» Конотопського району

Порода
голштинська

українська чорно-ряба молочна порода

українська червоно-ряба молочна порода

Порода, яка використовується для схрещування
голштинська

голштинська

голштинська

Чисельність поголов`я на початок року, гол.

38037

350

510

958

Надій на фуражну корову, ц

3840

6320

6006

6340

Валовий надій, ц

144635

2212

3063

5712

Вихід телят на 100 корів, гол.

70

77

103

97

Витрати кормів на 1 ц молока, ц. корм.од.

1,17

1,98

1,02

1,05

Середня ціна реалізації, грн.

304,88

340,00

308,0

301,3

Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн.

260,41

276,47

197,00

285,20

Прибуток (збиток) грн. у розрахунку ) на: 1 ц

44,47

63,53

111,0

16,1

на голову

1707,64

4015,09

6666,7

1020,7

Рівень рентабельності (збитковості), %

17,0

23,0

56,3

5,6

Загальна сума прибутку, тис. грн.

64953,5

1405,3

3400,0

9778,3
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   31


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка