Міністерство аграрної політики та продовольства України Видається з 1996 рокуСторінка21/31
Дата конвертації09.03.2016
Розмір7.11 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

Висновки та напрями подальших досліджень. Сучасну світову економіку вже важко уявити без розвитку офшорного бізнесу. З метою мінімізації (оптимізації) податків і захисту свого капіталу офшорні центри використовуються бізнес-підприємницькими структурами у всіх сферах господарювання. Українські бізнес-структури перебувають серед лідерів за кількістю створених офшорних компаній. Глобальна фінансова криза лише загострила проблему оптимізації податків та підвищення ефективності бізнесу і підвищила популярність офшорних центрів. Достатньо складна система оподаткування в Україні спонукає все більше підприємців до активного пошуку засобів планування та мінімізації податків через створення, так званих офшорних компаній. Це призводить до того, що бюджет України не отримує повністю податкових надходження. Проте створення офшорних компаній законом не заборонено, а прибуток формально з'являється у суб'єктів господарювання інших країн [24].

Достатньо широке застосування бізнес-структурами офшорних центрів (зон) спонукає країни з різним рівнем соціально-економічного розвитку до необхідності формування більш конструктивної позиції щодо цього явища. Стратегічні орієнтири розвитку офшорного бізнесу можуть бути різними: від обмеження застосування зарубіжних офшорних зон (заборона користуватись офшорними схемами) до створення офшорного центру на власній території. Найбільш типові мотивами використання офшорних зон: можливість податкового планування; використання офшорних зон для полегшення ухилення від податків; мотиви, пов'язані з вчиненням економічних злочинів.Майже повна відсутність в офшорних зонах (центрах) державного контролю за діяльністю національних компаній обумовлює необхідність поглиблення інституціонально-організаційних основ регулювання фінансово-економічних аспектів офшорного бізнесу.Список використаної літератури:

 1. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2/Редкол.:…С.В.Мочерний (відп.ред.) та ін.-К.: Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

 2. Гарасюк О.А. Обгрунтування економічної доцільності розвитку офшорного бізнесу в Україні / О.А. Гарасюк// Формування ринкових відносин в Україні. – К.: НДЕІ, 2001.-Вип.13.-С.222-228.

 3. Косе Д.Д. Місце правового режиму оподаткування офшорної території у сфері регулювання економічних відносин в Україні /Д.Д.Косе// Часопис київського університету права .- 2008.-№1.-С.18-23.

 4. Марків М.В. Офшорна зона як спосіб збереження капіталу компанії в умовах нестабільної економічної ситуації. [Електронний ресурс]: Стратегічні орієнтири: Форум фінансових дискусій. – Режим доступу: http://libfor.com/index.php?newsid=1071

 5. Мень К. Офшорний бізнес та сучасні реалії. [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Україна фінансова: інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/111.htm

 6. Синяк А.А. Как влияют оффшорные зоны на современную экономику / А.А. Синяк. // [Електронний ресурс]: Донецкий национальный технический университет, 2010. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/management-and-marketing-411/government-411/10761-411-1086

 7. Череп А. В. Особливості розвитку офшорного бізнесу в Україні/ А.В. Череп // Економіка та держава. – №6. – 2006. – С.21-30.

 8. Хейфец Б.А. Роль офшоров в глобальной экономике // Мировая экономика и международные отношения. № 11. – 2008.

 9. Гайворонський В. М. Господарське право України. Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман – Х.: Право, 2005. – 384 с.

 10. Артемовська Я.М. Роль офшорних зон у сучасному світі / Я.М. Артемовська, В.З. Товз // Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин: збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук / Наукова організація «Перспектива». – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 336 с.

 11. Козак Ю.Г. Міжнародні фінанси: Навчальний посібник. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, В.В Ковалевський // Видання 3-тє, перероб. та доп. – Київ: Центр учбовової літератури, 2007. – 640 с.

 12. Оффшоры / Таблица сравнения оффшорных зон [Електронний ресурс]: Сoncept consulting Ltd. – Режим доступу: http://www.conceptconsult.ru/offshore/compare/

 13. Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность / А.К.Бекряшев, И.П. Белозеров. – 2003. – 450с.

 14. Москаленко Н.В. Офшорний бізнес, тенденції його функціонування та механізм регулювання / Н.В. Москаленко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – №1. – 2009. – С. 206-112.

 15. Кумок С. І. Офшорні компанії. Обзори, коментарі, рекомендації / С.І. Кумок. – М.: 2010р. – 256 с.

 16. Романус І. Вплив офшорних зон на економіку України / І.Романус, І.В. Скребець // 70-та студентська науково-технічна конференція : збірник тез доповідей / Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – C. 470–471.

 17. Офшорна юрисдикція. [Електронний ресурс]: Юридична фірма "Цезар", 2010. – Режим доступу: http://caesar.in.ua/offshore/

 18. Железняк В.Ю. Тенденції розвитку інвестиційних відносин України з офшорними зонами / В.Ю. Железняк // Вісник МНТУ. – Економіка.- №2 (5). – С. 51-57.

 19. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – Київ. – 2014.

 20. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності України. Статистичний збірник / Державна служба статистики України. – Київ. – 2013.

 21. Долари США: динаміка зміни офіційного курсу. [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Міністерства Фінансів України – Режим доступу: http://minfin.com.ua/currency/converter/usd-uah/

 22. Виконання державного бюджету України. [Електронний ресурс]: Офіційний сайт Міністерства Фінансів України – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/budget/

 23. Железняк В.Ю. Тенденції розвитку інвестиційних відносин України з офшорними зонами / В.Ю. Железняк // Вісник МНТУ. – Економіка №2 (5). – С. 51-57.

 24. Пацан М.М. Місце офшорних зон в економіці України. [Електронний ресурс]: Десята Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасна наука ХХІ століття». – Режим доступу: http://intkonf.org/patsan-mm-mistse-ofshornih-zon-v-ekonomitsi-ukrayini/


Mishenina N.V., Mishenina G.A., Turenko J.O. Strategic directions of offshore areas: national and global financial and economic interests

Тhis paper investigates the strategic guidelines for the operation of offshore areas (centers). The main motivational factors of using offshore have been considered in this article. The estimation of investment offshore business has been developed and argued.

Keywords: offshore area, motivation, strategic goals, tax, investment, government budget.
Мишенина Н.В., Мишенина Г.А., Туренко Ю.О. Стрaтегические ориентиры развития офшорных зон: национальные и мировые финансово-экономические интересы

В статье исследуются стртагеические ориентры функционирования офшорных зон (центров). Определены основне мотивационные факторы использования офшорных зон. Выполнена оценка инвестиционной деятельности офшорного бизнеса.

Ключевые слова: офшорная зона, мотивація, стратегические ориентиры, налогообложение, инвестиции, государственный бюджет.
Дата надходження до редакції: 14.05.2014 р.

Резензент: д.е.н., професор Михайлова Л.І.


УДК 631.164.23

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ РІЗНОГО ВИРОБНИЧОГО НАПРЯМУ
А. О. Калашніков, аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Науковий керівник – д.е.н., професор Гуторов О.І.


Проаналізовано рівень інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Харківської області та визначено його взаємозв’язок з виробничим напрямом діяльності підприємств. Здійснено оцінку впливу виробничого напряму господарської діяльності сільськогосподарських підприємств на рівень їх інвестиційного забезпечення.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення, розвиток сільськогосподарських підприємств, виробничий напрям, спеціалізація


Постановка проблеми у загальному вигляді. Запорукою нарощування обсягів виробництва та підвищення ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств є удосконалення матеріально-технічної бази та впровадження новітніх технологій шляхом нарощування обсягів здійснюваних інвестицій. Стратегічні завдання, що стоять перед аграрною галуззю, вимагають вирішення цілої низки питань, що пов’язані як з пошуком джерел фінансування інвестицій (особливо в умовах обмеженості фінансових ресурсів), так і визначення напрямів інвестування коштів. На наш погляд, це потребує ретельного вивчення особливостей інвестиційного забезпечення суб’єктів господарювання, що здійснюють сільськогосподарське виробництво.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Всебічне дослідження питань інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств здійснювалися цілим рядом вчених-економістів, серед яких М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, Ю.О. Лупенко, Т.В. Майорова, П.Т. Саблук та ін. Однак, недостатньо уваги приділено вивченню впливу виробничого напрямку сільськогосподарських підприємств на рівень їх інвестиційного забезпечення.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є оцінка впливу виробничого напряму господарської діяльності сільськогосподарських підприємств на рівень їх інвестиційного забезпечення.

Виклад основного матеріалу дослідження. Загальновизнано, що спеціалізація аграрних підприємств передбачає переважаюче виробництво відповідних видів продукції, для яких існують найсприятливіші природно-економічні умови [1]. Водночас, професор П.К. Канінський зазначає, що відповідно до виробничого напряму діяльності підприємств формуються відповідні рівні інтенсивності та економічної ефективності виробництва [2].

У власних дослідженнях ми виходимо з того, що спеціалізація підприємств, виробничий напрям їх діяльності у значній мірі визначають показники інвестиційного забезпечення. Так, При проведенні аналізу оцінки впливу виробничого напряму господарської діяльності підприємства на рівень його інвестиційного забезпечення виходитимемо з того, що одним із основних показників інвестиційного забезпечення є обсяг інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь [3-5], а спеціалізація аграрних підприємств та їх виробничий напрямок в сучасних наукових та навчальних виданнях визначаються на основі структури товарної продукції [1,6], яка відображає економічне значення окремих сільсько-господарських галузей у господарстві.

З метою оцінки впливу виробничого напряму господарської діяльності сільськогосподарських підприємств Харківської області на рівень їх інвестиційного забезпечення у 2012 р. досліджувана сукупність, у яку увійшли 375 підприємств, була поділена нами на 7 груп за обсягами капітальних інвестицій на 1 га сільськогосподарських угідь (табл. 1). На основі отриманих даних, можна стверджувати, що існує обернена залежність між структурою товарної продукції сільськогосподарських підприємств та рівнем їх інвестиційного забезпечення. Так, зі збільшенням обсягів здійснюваних інвестицій змінюється виробничий напрям підприємств – зменшується спеціалізація господарств на виробництві продукції рослинництва на користь виробництва продукції тваринництва. Якщо в двох групах підприємств з найнижчим рівнем інвестиційного забезпечення питома вага тваринництва не досягала 5%, то поступово збільшуючись, у підприємств з найвищим рівнем інвестиційного забезпечення – становила більше 57%.

1. Залежність виробничого напряму сільськогосподарських підприємств Харківської областівід їх інвестиційного забезпечення, 2012 р.

Показники

Групи господарств за розміром інвестицій на 1 га с.-г. угідь, грн.

У середньому по сукупності

до 100,00

100,01-200,00

200,01-400,00

400,01-800,00

800,01-1600,00

1600,01-3200,00

понад 3200,00

Кількість господарств в групі

64

26

57

85

86

39

18

375

Інвестиції на 1 га с.-г. угідь

43

144

293

569

1125

2052

5941

852

Чистий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції, тис. грн.

Озима пшениця

21,0

24,7

18,2

22,5

17,4

17,8

3,4

18,0

Ячмінь

5,4

3,2

3,6

6,1

4,8

4,8

0,8

4,4

Кукурудза на зерно

14,9

20,4

14,1

16,5

10,1

11,7

3,2

12,7

Соняшник

44,8

36,8

35,9

32,4

35,9

36,6

9,9

33,4

Цукрові буряки

0,8

1,2

1,1

3,2

1,9

1,9

0,3

1,7

Інші

8,4

9,4

17,3

10,4

11,1

14,3

25,3

13,4

Всього по рослинництву

95,4

95,7

90,2

91,2

81,2

87,2

42,8

83,7

Молоко

1,4

3,2

7,2

6,0

13,3

9,4

7,4

7,8

Вирощування ВРХ (в живій масі)

0,5

0,6

1,5

1,2

2,0

1,0

1,7

1,4

Вирощування свиней (в живій масі)

0,2

0,4

0,8

1,3

0,7

2,2

4,7

1,4

Вирощування птиці (в живій масі)

0,3

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

1,5

0,2

Яйця курячі

1,4

0,0

0,0

0,1

1,6

0,0

33,0

4,2

Інші

0,8

0,1

0,4

0,2

0,9

0,2

9,0

1,4

Всього по тваринництву

4,6

4,3

9,8

8,8

18,8

12,8

57,2

16,3

Разом

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка