Міністерство аграрної політики та продовольства України Видається з 1996 рокуСторінка31/31
Дата конвертації09.03.2016
Розмір7.11 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31

Висновки

Впровадження механізмів державно-приватного партнерства дасть змогу підвищити ефективність застосування ресурсозберігаючих безвідходних технологій, залучити додаткові фінансові та матеріальні ресурси тощо. Перехід до ресурсозберігаючого виробництва вимагає комплексної раціоналізації використання ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових, інтелектуальних, інформаційних), структурної перебудови виробництва з урахуванням реальних потреб внутрішнього й зовнішнього ринків, впровадження досягнень науково-технічного прогресу, новітніх методів керування, аналізу й прогнозування. Тож потрібно впроваджувати всі необхідні зміни комплексно, щоб отримати бажаний синергічний ефект від ресурсозбереження. Безумовно, раціональне використовування природно – ресурсного потенціалу і своєчасне його відновлювання, використання екологічних та ресурсозберігаючих технологій, підтримки безвідходного виробництва державою, все це є позитивними факторами що впливають на підвищення конкуренспроможності України. В міру того, як наука відкриває все нові корисні властивості численних відходів і відзначає конкретні шляхи їх використання, суспільство отримує все більш широкі можливості для популяризації безвідходних технологій і виробництв. Безвідходні технології і безвідходні виробництва слід характеризувати як якісно новий рівень розвитку матеріально- технічної бази суспільства. Процес формування ресурсозберігаючого безвідходного суспільства XXI століття є одним із ключових напрямків вдосконалення продуктивних сил на постіндустріальної стадії розвитку країни.

Список використаної літератури:

1. Щодо розвитку державно-приватного партнерства як механізму активізації інвестиційної діяльності в Україні. Аналітична записка [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/816/.

2. Про державно-приватне партнерство : Закон України від 1 липня 2010 року № 2404-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/державно-приватне%20партнерство.

3. M. Braungart and W. McDonough «Design for Reincarnation», Resource, April 2000.

4. L.D. Simone and F. Popoff «Eco Efficiency», MIT, 1997, p. 3.

5. A. Adriansse, S. Bringezu, A. Hammond, Y. Moriguchi, E. Rodenburg, D. Rogich and H. Schultz «Resource Flows: the Material Basis of Industrial Economies», World Resources Institute, Wuppertal Institute, Netherlands Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment, National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan, 1997. – P.43

6. Андрєєва, Н.М. Організаційно-економічний інструментарій забезпечення перспективи розвитку механізму використання вторинних ресурсів в Україні/ Н.М.Анрєєва, М.В. Барун //Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей Матеріали науково-практичної конференції, м.Суми, 24-26 квітня 2013 р.-Суми: Видавництво СумДУ, 2013. - С.17-18.

7. Ляшко, І.І. Механізм державного управління вторинними сировинними ресурсами / Автореферат дис.-2006, Донецкий державний університет управління. - С.20

8. Мюррей Р. Цель — Zero Waste. (Перев. с англ.). — М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2004. — 232 с.

9. Трунин, С.Н. Внедрение безвотходного производства-ключевоенаправление перехода к устойчивому развитию [Текст] / С.Н.Трунин, П.И.Кузнецов, А.А.Ларионова //Аудит и финансовый анализ.-2008.-№1.-С.461-463

10. Сотник, І.М. Підвищення еколого-економічної ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій як інноваційного напряму ресурсозбереження [Текст] / І.М. Сотник, О.М. Волк, Ю.В. Чорток // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 9. – С. 229-235.

11. Рибалко, Л.П. Сучасні підходи до трактування сутності поняття ресурсозбереження [Текст] / Л.П. Рибалко // Бізнесінформ.-2012.-№3.-С.174-178.


Кривенко С. В. Роль государственно-частного партнерства в создании ресурсосберегающего безотходного общества XXI века.

Исследована роль государственно-частного партнерства в создании ресурсосберегающего безотходного общества. Определены пути достижения ресурсосберегающего безотходного производства, которая предусматривает использование потенциала государственно-частного партнерства.

Ключевые слова. Государственно-частное партнерство, ресурсосбережение, безотходные технологии, отходы, вторичные ресурсы.
Kryvenko S. The role of public-private partnership in the creation of conservation zero waste society of XXI century.

The role of public-private partnership in the creation of conservation zero waste society. The ways to achieve conservation production of waste, which includes use of the potential of public-private partnership.

Keywords. Public-private partnerships, resource conservation, waste technologies, waste, secondary resources.
Дата надходження до редакції: 25.05.2014 р.

Резензент:


АВТОРИ ВИПУСКУ
Бутило Р.І., аспірантка ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»

Вавулін О.І., Сумський національний аграрний університет

Васильєв А.Й., д.е.н. професор, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка

Глазун В.В.,

Гривко С. Д., аспірант, Чернігівський державний інститут економіки і управління

Довжик О.О., к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет

Долгіх Я.В., к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет

Дубовик С. Г., к.е.н. доцент, Сумський національний аграрний університет

Журбенко Н.М., Сумський національний аграрний університет

Заболотна Т.М., ст. викладач, Сумський національний аграрний університет

Затонацька Т. Г., д.е.н., доцент, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Захарченко О.В., к.е.н., доцент, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Калашніков А. О., аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Кобилкін О.М., к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет

Кобилкіна С.В., к.е.н, доцент, Сумський національний аграрний університет

Ковтун О.В., інженер, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Колос З.В., к.е.н., ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний університет»

Костовський О.В., Сумський національний аграрний університет

Кривенко Л.В., д.е.н., професор, Українська академія банківської справи НБУ

Кривенко С.В., к.е.н., доцент, Полтавський інститут бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая

Куценко І. В., здобувач, Сумський національний аграрний університет

Маслак О.М., к.е.н, доцент, Сумський національний аграрний університет

Мішенін Є.В., д.е.н., професор, Українська академія банківської справи НБУ

Мішеніна Г.А., к.е.н., Сумський державний університет

Мішеніна Н.В., к.е.н., доцент, Сумський державний університет

Морозюк Н.С., к.е.н., доцент, Одеський державний аграрний університет

Нєсвєтова С.В., аспірант, Сумський національний аграрний університет

Ніценко В.С., к.е.н, доцент, Одеський державний аграрний університет

Новікова О.С., ст. викладач, Сумський національний аграрний університет

Пелих В.В., аспірант, Сумський національний аграрний університет

Полях В.М., аспірант, Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

Радько А. О., аспірант, Сумський національний аграрний університет

Самойленко Т.Г., аспірант, Сумський національний аграрний університет

Самойлік М.С.,

Свинаренко В.В., аспірант, Сумський національний аграрний університет

Строченко Н.І., к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет

Терещенко С.І., к.е.н, доцент, Сумський національний аграрний університет

Туренко Ю.О., студентка факультету економіки та менеджмента Сумський державний університет

Федорчук Є.М., аспірант, Херсонський державний аграрний університет

Федуняк І.О., к.е.н., Бережанський агротехнічний інститут

Харченко Т.О., аспірант, Сумський національний аграрний університет

Шелудько Л. В., к.е.н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Шелудько Р. М., к.е.н., доцент, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Ярова І. Є., к.е.н., доцент, Сумський національний аграрний університет

Бурак А.І., к.е.н., старший викладач, Львівський національний аграрний університетВісник Сумського національного аграрного університету

Серія «Економіка і менеджмент», випуск 8 (61), 20141   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка