Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького «затверджую»Дата конвертації26.02.2016
Розмір0.5 Mb.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор з науково-педагогічної роботи,

Член кор. НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України,

професор М.Р.Гжегоцький


____________________________________

Протокол №_______від______________2014 р.


Факультет медичний №2

Кафедра пропедевтики педіатрії та медичної генетики

Навчальна дисципліна: «Догляд за хворими (практика)»

Кафедра неопорна

М. Львів, вул. Пекарська, 69

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ«ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА)»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Спеціальності: 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа»
Затверджено Затверджено

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

«_____»________________2014 р. «_____»________________2014 р.

Протокол №______ Протокол №______

Завідувач кафедри _________________________ Голова комісії _____________________

проф. Гнатейко О.З. проф. Ткаченко С.К.
 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма виробничої практики з догляду за хворими для вищих медичних закладів освіти України ІІІ–IV рівнів акредитації складена для спеціальностей “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 напряму підготовки 1101 “Медицина”, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затверджених Наказом МОН України від 16.04.2003 № 239 та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 52. Робоча програма складена на підставі програми з дисципліни «Догляд за хворими (практика)» для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти України ІІІ-IV рівнів акредитації зі спеціальностей 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія», 7.110105 «Медико-профілактична справа» від 03 квітня 2006 р., а також з врахуванням типової наскрізної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» «Паліативна та хоспісна допомога» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації напряму 1201 «Медицина» спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа» та 7.12010002 «Педіатрія» від 2014 р.

Навчання за вищевказаними спеціальностями здійснюється протягом 6 років, з них перші 5 років – базова медична підготовка.

Відповідно до навчального плану, проходження практики з догляду за хворими передбачено у IІІ семестрі, коли студентом набуті відповідні знання з основних базових дисциплін: медичної біології, медичної та біологічної фізики, анатомії людини, фізіології, біоорганічної та біологічної хімії, мікробіології, вірусології та імунології, з якими інтегрується програма виробничої практики. У свою чергу, практика з догляду за хворими формує засади подальшого вивчення студентом клінічних дисциплін – пропедевтики внутрішньої медицини та педіатрії, медичної психології, внутрішньої медицини, дитячих хвороб, інфекційних хвороб, онкології, анестезіології та інтенсивної терапії, що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами "по вертикалі" та формування умінь застосовувати знання з догляду за хворими в процесі подальшого навчання та у професійній діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно–модульною системою відповідно до вимог Болонської декларації.

Виробнича практика з догляду за хворими проводиться у відділенні стаціонару (терапевтичному, хірургічному, педіатричному) безпосередньо під час IІІ навчального семестру. Програма дисципліни структурована на 3 модулі, до складу яких входять блоки змістових модулів. На практику з догляду за хворими дітьми виділено один модуль (Модуль 3), до складу якого входить 5 змістових модулів:

Модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару.

Змістові модулі:


 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

 2. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

 3. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні.

 4. Харчування дітей в лікарні. Годування дітей раннього віку і хворих у важкому стані.

 5. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

Проходження практики з догляду за дітьми здійснюється шляхом проведення практичних занять, самостійної роботи студентів, консультацій. Оскільки під час практики студенти вперше знайомляться з клінікою та безпосередньо спілкуються з хворими, робочий день студента складається з двох частин: 1) засвоєння теоретичного матеріалу щодо особливостей роботи стаціонару та основних маніпуляцій і їх відпрацювання під контролем викладача (у вигляді практичних занять – аудиторна частина практики); 2) самостійна робота студента у відділеннях стаціонару та закріплення отриманих знань і умінь (самостійна робота студентів). Практичні заняття тривають 4 академічні години і проводяться в дитячих відділеннях клінічної бази кафедри. Самостійна робота здійснюється після практичного заняття та у позаурочний час за графіками, розробленими кафедрами, на базі яких проходить виробнича практика.

Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності до конкретних цілей та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.

Використовується наступна методика проведення практичних занять:


 1. Кожне заняття розпочинається з того, що протягом 10-15 хв. проводиться контрольне опитування з метою оцінки вихідного рівня знань і визначення ступеня готовності студентів до заняття.

 2. Протягом 30-40 хв. викладач пояснює основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами, знайомить студентів зі структурою і функціями педіатричного стаціонару, принципами організації протиепідемічного режиму та ін.

 3. Протягом 60-90 хв. студенти самостійно працюють з дітьми та їх батьками, збирають анамнез, обстежують їх, виконують маніпуляції та процедури в обсязі обов’язків молодшого медичного персоналу. Під час самостійної роботи викладач надає методичну допомогу студентам і звертає увагу на найбільш важливі питання з даної теми практичного заняття.

 4. Протягом 40-45 хв. викладач зі студентами здійснюють обхід дітей, з якими працювали студенти, котрі доповідають про результати самостійної роботи. Викладач обговорює і дає пояснення, підкреслює особливості тієї чи іншої маніпуляції чи процедури та ін. Під час клінічного розбору викладач здійснює контроль кінцевого рівня знань студентів.

 5. Закінчуючи практичне заняття, викладач протягом 10-15 хв. підводить його підсумки, дає студентам завдання для самостійної роботи, вказує на вузлові питання наступної теми і пропонує список рекомендованої літератури для самостійного опрацювання.

Підсумковий контроль засвоєння модуля виробничої практики з догляду за хворими дітьми здійснюється по його завершенню в останній день практики. У зв’язку з цим структура останнього дня виробничої практики з догляду за хворими дітьми відрізняється від інших, маючи у своєму складі 4 години практичного заняття з розбору нової теми і віпрацювання практичних навичок та 2 аудиторні години підсумкового модульного контролю.


 1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА)»

(Модуль 3 «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару»)

Номер модулю

Кількість годин /

Кількість кредитів ECTS


Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість практичних занять

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів

Традиційні оцінки
«5»

«4»

«3»

«2»

Модуль 3

49 год/1,635

(№ 1-5)


6

20

16

12

0

72


Опис навчального плану з дисципліни “Догляд за хворими (практика)”

(Модуль 3 «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару») для студентів медичних факультетів

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролюВсього

Аудиторних

СРС

лекцій

практичних
-

26

23

2-й
Модуль 3:

Змістовних модулів 549 год/1,63

кредитів ECTS-

26

23
Підсумковий модульний контроль

В т.ч. підсумковий контроль засвоєння модулю

4 год/0,13

кредитів ECTS


2

2
Підсумковий модульний контроль

Примітка: 1 кредит ECTS - 30 год. Аудиторне навантаження - 53,1%, СРС - 46,9%.


 1. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення Модулю «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару» полягає у досягненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-професійних програмах підготовки спеціаліста за спеціальностями 7.110101 "Лікувальна справа", 7.110104 “Педіатрія” та 7.110105 “Медико-профілактична справа” і є основою для побудови змісту виробничої практики. На підставі кінцевих цілей до модулю або змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети проходження виробничої практики. Кінцеві цілі подано на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі передують змісту відповідного змістового модулю. Кінцеві цілі виробничої практики з догляду за хворими дітьми передбачають набуття наступних умінь:

 1. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.

 2. Демонструвати володіння навичками організації режиму і догляду за дітьми з різними захворюваннями нехірургічного профілю, виконувати необхідні медичні маніпуляції.
 1. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

4.1. ОПИС МОДУЛЮ 3. «ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ».

Змістовий модуль 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

Конкретні цілі:

 • Демонструвати володіння основними принципами медичної деонтології

 • Демонструвати володіння принципами фахової субординації в системі «педіатр – медична сестра – молодший медперсонал»

 • Знати фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку

 • Демонструвати володіння навичками спілкування з дітьми різного віку та їх родичами

 • Демонструвати володіння навичками комунікації з невиліковним пацієнтом та його близькими*

 • Знати психологічні та духовні аспекти паліативної та хоспісної допомоги (далі ПХД)

Тема 1. Основи деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю.

Основи деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Моральна та правова відповідальність молодого фахівця перед суспільством. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами. Особливості організації догляду за хворою дитиною та забезпечення її фізіологічних потреб в залежності від віку. Вимоги до молодшого медичного персоналу при роботі з новонародженими. Комунікація з невиліковним пацієнтом та його близькими. Психологічні та духовні аспекти ПХД. Ознайомлення з правилами поводження з померлою дитиною.


* - тут і далі виділене курсивом тільки для студентів спеціальностей: 7.12010001 «Лікувальна справа» і 7.12010002 «Педіатрія»

Тема 2. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Особливості розпитування хворої дитини залежно від віку

Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Особливості розпитування хворої дитини залежно від віку. Розпитування батьків хворої дитиниЗмістовий модуль 2. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

Конкретні цілі:

 • Знати структуру та функції педіатричного стаціонару

 • Демонструвати володіння навичками дотримання лікувально–охоронного та забезпечення санітарно–гігієнічного режиму основних підрозділів педіатричного стаціонару

 • Демонструвати володіння навичками і правилами визначення основних показників діяльності серцево–судинної та дихальної систем дітей різного віку (пульсу, артеріального тиску, дихання)

 • Демонструвати методику проведення огляду та антропометричних досліджень дитини

 • Робити попередню оцінку стану температурного гомеостазу хворого за результатами визначення температури тіла та реєстрації температурних кривих

Тема 3. Структура та функції педіатричного стаціонару. Особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

Структура та функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Прибирання приміщень. Дезінфекція посуду, білизни, рук, предметів догляду за дітьми. Внутрішньолікарняні інфекції.

Функції приймального відділення дитячої лікарні. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей. Документація, що заповнюється в приймальному відділенні педіатричної клініки (журнал рийому хворих, історія хвороби, статистична карта).

Правила заповнення медичної документації дитячої поліклініки (історія розвитку дитини, картка профілактичних щеплень, журнал виклику лікаря додому, журнал диспансерної групи)

Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

Змістовий модуль 3. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні.

Конкретні цілі:


 • Визначати зміст догляду за хворими та його роль в структурі лікувальних заходів

 • Демонструвати володіння навичками взяття сечі, калу для досліджень за різними методиками

 • Пояснювати механізми впливу медикаментозних процедур на організм хворого та демонструвати найпростіші медичні маніпуляції щодо їх забезпечення

 • Демонструвати володіння навичками забезпечення особистої гігієни хворих та догляду за важкохворими

 • Демонструвати володіння навичками загального та спеціального догляду за важкохворими, інкурабельними та агонуючими пацієнтами різного віку в педіатричній практиці

Тема 4. Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу, сечі для дослідження. Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгалятором.

Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості гігієни дівчаток. Сповивання дитини грудного віку. Переміна натільної та постільної білизни, забезпечення фізіологічних випорожнень у дітей. Гігієнічні та лікувальні ванни. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку.Основи загального та спеціального догляду за важкохворими, інкурабельними та агонуючими пацієнтами різного віку в педіатричній практиці.

Догляд за дітьми з лихоманкою, особливості вимірювання температури тіла у дітей.

Обробка ротової порожнини дитини при пліснявці. Обробка пупкової ранки новонародженої дитини. Особливості застосування очних та вушних крапель дітям.

Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіс-Каковського, їх діагностичне значення.

Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці, методика та правила їх застосування у дітей різного віку.

Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгалятором. Методика та техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.Змістовий модуль 4. Харчування дітей в лікарні. Годування дітей раннього віку і хворих у важкому стані.

Конкретні цілі:

 • Знати роль лікувального харчування у структурі оздоровчого процесу.

 • Знати основні принципи організації лікувального харчування у педіатричному стаціонарі.

 • Демонструвати навички володіння технікою годування дітей раннього віку

 • Демонструвати навички годування важкохворих дітей.

Тема 5. Організація харчування дітей першого року життя та дітей старшого віку.

Правила годування грудьми дітей першого року життя. Техніка проведення годування дитини першого року життя з пляшечки та за допомогою ложки. Техніка приготування молочних сумішей.

Організація харчування дітей першого року життя та дітей старшого віку. Значення дієтичного харчування дітей при різних захворюваннях.

Доставка та зберігання їжі. Роздача їжі, тдопомога та контроль за прийомом їжі. Миття та обробка посуду. Збір, зберігання та ліквідація відходів.Змістовий модуль 5. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

Конкретні цілі:

 • Демонструвати володіння основними прийомами реанімаційних заходів

 • Знати специфіку надання невідкладної допомоги та проведення найпростіших реанімаційних заходів інкурабельним пацієнтам

Тема 6. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей: при непритомності, зупинці серця та дихання. Специфіка надання невідкладної допомоги та проведення найпростіших реанімаційних заходів інкурабельним пацієнтам.


4.2. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ – МОДУЛЮ 3: «ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ»

Тема

Практичні заняття

Самостійна робота

СРС

Індивідуальна робота

Змістовий модуль 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

1. Основи деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю. Ознайомлення з правилами поводження з померлою людиною

4

2
2. Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку. Особливості розпитування хворої дитини залежно від віку.

4

2

Підготовка та проведення бесід з хворими дітьми

(2 год)


Змістовий модуль 2. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

3. Структура та функції педіатричного стаціонару. Особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини

4

4

Робота у приймальному відділенні педіатричного стаціонару:

 • проведення антропометрії, термометрії та доповідь на занятті,

 • поведення санітарно-гігієнічної обробки хворих дітей,

 • участь у заповненні медичної документації

(2 год)

Змістовий модуль 3. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні.

4. Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу, сечі для дослідження. Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгалятором. Особливості загального та спеціального догляду за важкохворими, інкурабельними та агонуючими пацієнтами різного віку в педіатричній практиці

4

4

-

Змістовий модуль 4. Харчування дітей в лікарні. Годування дітей раннього віку і хворих у важкому стані

5. Організація харчування дітей першого року життя та дітей старшого віку.

4

3

-

Змістовий модуль 5. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

6. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей. Специфіка надання невідкладної допомоги та проведення найпростіших реанімаційних заходів інкурабельним пацієнтам Застосування основних видів знеболюючих лікарських засобів

4

2

-

Підсумковий контроль засвоєння модулю

2

2

-

Усього годин – 49

26

19

4

23

Кредитів ECTS – 1,63


Аудиторне навантаження - 53,1%, СРС - 46,9%.4.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ п/п

Тема

Кількість годин

МОДУЛЬ 3: «ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ»

1

Основи деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю

4

2.

Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку Особливості розпитування хворої дитини залежно від віку

4

3.

Структура та функції педіатричного стаціонару. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі. Функції приймального відділення дитячої лікарні. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини

4

4.

Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості загального та спеціального догляду за важкохворими, інкурабельними та агонуючими пацієнтами різного віку в педіатричній практиці. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу, сечі для дослідження. Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгалятором

4

5.

Організація харчування дітей першого року життя та дітей старшого віку

4

6.

Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей. Специфіка надання невідкладної допомоги та проведення найпростіших реанімаційних заходів інкурабельним пацієнтам Застосування основних видів знеболюючих лікарських засобів

Підсумковий контроль засвоєння модулю (контроль практичних навичок, вирішення ситуаційних задач, тест-контроль)

6
РАЗОМ

26


4.4. План практичної підготовки студентів з догляду за хворими

№ п/п

Зміст практичної підготовки

№ теми, при вивченні якої відпрацьову-ється практична навичка

Кількість годин

Аудиторні

(під час практичного заняття)СРС

Всього

Змістовий модуль 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

1.

Проведення бесід з хворими дітьми та їх родичами. Ознайомлення з правилами поводження з померлою людиною.

№ 1, 2

6

5

11

Змістовий модуль 2. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

2.

Засвоєння та дотримання правил лікувально-охоронного та санітарно-гігієнічного режимів

№ 3

0,5

0,5

1

3.

Первинний огляд хворої дитини у приймальному відділенні, огляд на коросту та педикульоз

№ 3

0,5

1

1,5

4.

Санітарна обробка хворого у приймальному відділенні

№ 3

0,5

1

1,5

5.

Транспортування хворих дітей на кріслі-каталці, ношах, перекладання важкохворих на ліжко, користування функціональним ліжком та надання зручного положення хворому

№ 3

0,5

0,5

1

6.

Приготування дезінфікуючих розчинів та санітарна обробка приміщень відділення стаціонару

№ 3

0,5

0,5

1

7.

Проведення обробки предметів догляду за дитиною після використання

№ 3

0,5

0,5

1

Змістовий модуль 3. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні.

8.

Підготовка посуду для взяття аналізів сечі та калу, їх доставка до лабораторії

№ 4

0,2

-

0,2

9.

Проведення антропометричних досліджень: визначення росту, маси тіла дитини

№ 4

0,25

0,5

0,75

10.

Дослідження частоти дихання, пульсу, величини артеріального тиску у дітей різного віку

№ 4

0,25

0,5

0,75

11.

Підготовка відповідних засобів та демонстрація на муляжі методики сповивання новонародженої дитини

№ 4

0,25

0,5

0,75

12.

Підготовка відповідних засобів та демонстрація на муляжі методики підмивання дитини залежно від статі та проведення гігієнічної ванни.

№ 4

0,25

0,5

0,75

13.

Підготовка відповідних засобів та демонстрація на муляжі методики туалету очей, вух, порожнини рота дитині першого року життя.

№ 4

0,25

0,5

0,75

14.

Підготовка відповідних засобів та демонстрація на муляжі методики обробки пупкової ранки.

№ 4

0,2

0,2

0,4

15.

Підготовка необхідного обладнання для очисної клізми та демонстрація на муляжі методики її проведення дітям різного віку.

№ 4

0,25

0,45

0,7

16.

Вимірювання температури тіла дітей та оцінка його результатів, заповнення температурного листка

№ 4

0,2

0,25

0,45

17.

Основні заходи догляду за хворим дітьми з гарячкою

№ 4

0,2

-

0,2

18.

Переміна натільної та постільної білизни

№ 4

0,25

0,5

0,75

19.

Користування підкладним судном та сечоприймачем, ознайомлення із застосуванням газовивідної трубки

№ 4

0,2

0,25

0,45

20

Методи дезінфекції і зберігання обладнання для клізм, газовивідної трубки

№ 4

0,2

-

0,2

21.

Проведення гігієнічних процедур з догляду за шкірою та слизовими оболонками важкохворих. Проведення загального та спеціального догляду за інкурабельними та агонуючими пацієнтами різного віку в педіатричній практиці

№ 4

0,25

0,5

0,75

22.

Профілактика пролежнів

№ 4

0,1

-

0,1

23.

Методика подавання зволоженого кисню дітям різного віку

№ 4

0,2

-

0,2

Змістовий модуль 4. Харчування дітей в лікарні. Годування дітей раннього віку і хворих у важкому стані

24.

Ознайомлення з формуванням дієтичних столів

№ 5

1
1

25.

Годування важкохворих дітей

№ 5

0,5

0,5

1

26.

Техніка годування дітей грудного віку з пляшечки та ложечки

№ 5

0,5

0,5

1

27.

Приготування молочної суміші

№ 5

0,5

0,35

0,85

Змістовий модуль 5. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

28.

Проведення найпростіших реанімаційних заходів (штучне дихання, непрямий масаж серця). Специфіка надання невідкладної допомоги та проведення найпростіших реанімаційних заходів інкурабельним пацієнтам

№ 6

2

-

2
РАЗОМ
17*

15

32

* Наведені години практичної підготовки входять до складу практичних занять (згідно тематичного плану) та включають демонстрацію відповідної практичної навички викладачем та її подальше відпрацювання студентом у присутності та під контролем викладача.
4.5. ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ КОНТРОЛЬ

п/п

Тема

Кількість годин

Вид контролю

МОДУЛЬ 3: «ДОГЛЯД ЗА ДІТЬМИ, ЙОГО РОЛЬ У ЛІКУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ПЕДІАТРИЧНОГО СТАЦІОНАРУ»

1.

Засвоєння практичних навичок, наведених у плані практичної підготовки студента (колонка «СРС»)

15

Поточний контроль на практичних заняттях

2.

Заповнення основної звітної документаціїя: щоденника виробничої практики, підсумкового звіту

2

Підсумковий модульний контроль

3.

Індивідуальна робота:


Підготовка та проведення бесід з хворими дітьми

Ознайомлення з правилами поводження з померлою людиною

2

Поточний контроль на практичних заняттях
Робота у приймальному відділенні педіатричного стаціонару:

 • проведення антропометрії, термометрії та доповідь на занятті,

 • поведення санітарно-гігієнічної обробки хворих дітей,

 • участь у заповненні медичної документації

2

Поточний контроль на практичних заняттях

4.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

Підсумковий модульний контроль
РАЗОМ

23

4.6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ

Модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару

 • При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

“5” – 20 балів, “4” – 16 балів, “3” – 12 бали, “2” – 0 балів

 • Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента –120

 • Студент допускається до підсумкового модульного контролю при умові виконанні вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 72 бали (12 х 6)

 • Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів з 80 балів


4.7. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ»

Модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару

Змістовий модуль 1. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

 1. Основи деонтології при роботі в педіатричному стаціонарі.

 2. Основні функціональні обов’язки молодшого медичного персоналу в поліклінічних та стаціонарних відділеннях педіатричного профілю.

 3. Основні правила спілкування з хворою дитиною та її родичами.

 4. Правила поводження з померлою людиною.

 5. Біоетичні норми при роботі з інкурабельними пацієнтами та їх близькими.

 6. Психологічна підтримка близьких інкурабельного пацієнта в період скорботи.

Змістовий модуль 2. Структура та функції педіатричного стаціонару та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

 1. Структура та функції педіатричного стаціонару.

 2. Поняття про особливості санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в педіатричному стаціонарі.

 3. Госпіталізація, санітарна обробка та транспортування хворих дітей.

 4. Правила заповнення медичної документації дитячої поліклініки і дитячого стаціонару

 5. Антропометричні дослідження дітей різного віку та особливості їх проведення.

 6. Особливості визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.

 7. Особливості організації надання ПХД дітям.

 8. Рівні надання ПХД, форми, медичні заклади, контингенти обслуговування.

 9. Хоспіс. Організація, завдання і зміст роботи. Структура, штати.

Змістовий модуль 3. Основні заходи догляду за хворими дітьми в стаціонарі дитячої лікарні.

 1. Особиста гігієна дітей залежно від статі та віку в стаціонарі дитячої лікарні. Особливості гігієни дівчаток.

 2. Гігієнічні та лікувальні ванни.

 3. Профілактика та лікування пролежнів у дітей різного віку.

 4. Догляд за дітьми з лихоманкою, особливості вимірювання температури тіла у дітей.

 5. Обробка пупкової ранки новонародженої дитини.

 6. Підготовка хворих та необхідного обладнання для взяття калу на яйця гельмінтів, приховану кров, копрограму.

 7. Правила взяття аналізу сечі для дослідження за методиками Зимницького, Нечипоренка, Аддіс-Каковського, їх діагностичне значення.

 8. Основні види клізм, що застосовуються в педіатричній практиці, методика та правила їх застосування у дітей різного віку.

 9. Правила користування кишеньковим та стаціонарним інгалятором. Методика та техніка подавання зволоженого кисню та користування кисневою подушкою.

Змістовий модуль 4. Харчування дітей в лікарні. Годування дітей раннього віку і хворих у важкому стані.

 1. Правила годування грудьми дітей першого року життя.

 2. Техніка проведення годування дитини першого року життя з пляшечки, за допомогою ложки.

 3. Організація харчування дітей першого року життя та дітей старшого віку.

 4. Значення дієтичного харчування дітей при різних захворюваннях.

Змістовий модуль 5. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей.

 1. Особливості проведення найпростіших реанімаційних заходів у дітей: при непритомності, зупинці серця та дихання.

4.8. Перелік пРАКТИЧНИХ НАВИЧОК для підсумкового модульного контролю З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ «ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ»

Модуль 3. Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару

 1. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести санітарну обробку приліжкових тубочок та підвиконь у палаті.

 2. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести вологе прибирання маніпуляційної.

 3. Приготувати відповідний дезінфікуючий розчин та провести обробку медичного приладдя бля багаторазового використання (банок, термометра, кінцівників клізми, підкладного судна).

 4. Провести розпитування хворої дитини, заповнити титульну сторінку історії хвороби та виділити основні скарги.

 5. Провести вимірювання температури у хворої дитини та оформити температурний лист.

 6. Провести огляд хворої дитини на наявність корости та педікульозу.

 7. Провести вимірювання росту пацієнта, обводів голови та грудної клітки, визначити масу тіла дитини.

 8. Підготувати гігієнічну ванну для санітарної обробки хворої дитини, провести її обробку та дезінфекцію після користування.

 9. Продемонструвати методику транспортування хворої дитини на ношах та перекладання його на ліжко.

 10. Дослідити у хворої дитини пульс на променевих артеріях, на нижніх кінцівках.

 11. Виміряти хворій дитині артеріальний тиск.

 12. Провести дослідження дихання хворій дитині.

 13. На бланку температурного листа відмітити запропоновановані викладачем показники пульсу, артеріального тиску, температури тіла, зробити висновок про їх відповідність нормі та про тип температурної кривої.

 14. Провести переміну натільної та постільної білизни хворій дитині, що знаходиться на ліжковому режимі.

 15. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику сповивання новонародженої дитини.

 16. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику проведення гігієнічної ванни та підмивання дитини залежно від статі.

 17. Продемонструвати методику закапування крапель у вуха, ніс, очі на муляжі.

 18. Приготувати необхідне обладнання для очисної клізми дітям різного віку, продемонструвати методику її застосування на муляжі.

 19. Підготувати посуд для взяття аналізу сечі за Зимницьким, дати відповідні вказівки хворій дитині.

 20. Продемонструвати методику подавання дитині певного віку зволоженого кисню.

 21. Підготувати необхідні засоби та продемонструвати на муляжі методику туалету порожнини рота, носа, очей та вух дитині першого року життя.

 22. Підготувати необхідні засоби та провести профілактику утворення пролежнів.

 23. Продемонструвати методику годування хворої дитини, прикутої до ліжка.

 24. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати уміння приготувати молочну суміш.

 25. Підготувати відповідні засоби та продемонструвати на муляжі методику годування дитини першого року життя за допомогою пляшечки.

 26. Продемонструвати методику проведення реанімаційних заходів (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця) на фантомі дитини.

 27. Проводити реанімаційні заходи невиліковно хворим

 28. Надавати психологічну підтримку невиліковно хворим та їх близьким під час хвороби і в період скорботи
 1. Форми контролю

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-х бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:Традиційна оцінка

Конвертація у бали
Модуль 3

“5”

20

“4”

16

“3”

12

“2”

0

Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретних цілей наприкінці кожного з практичних занять перед початком самостійної роботи у відділенні стаціонару. Для контролю застосовуються наступні засоби діагностики рівня підготовки студентів: контроль виконання практичних навичок, розв’язування ситуаційних задач, тест-контроль теоретичної підготовки.

Поточне оцінювання студентів по відповідних темах проводиться за традиційною 4-бальною системою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) з подальшим перерахунком у багатобальну шкалу. • Оцінка "відмінно " виставляється у випадку, коли студент знає програму в повному обсязі, ілюструючи відповіді різноманітними прикладами; дає вичерпно точні та ясні відповіді без будь-яких навідних питань; викладає матеріал без помилок і неточностей; вільно вирішує задачі та виконує практичні завдання різного ступеню складності;

 • Оцінка "добре" виставляється за умови, коли студент знає всю програму і добре розуміє її, відповіді на питання викладає правильно, послідовно та систематично, але вони не є вичерпними, хоча на додаткові питання студент відповідає без помилок; вирішує всі задачі і виконує практичні завдання. відчуваючи складнощі лише у найважчих випадках;

 • Оцінка "задовільно" ставиться студентові на основі його знань всього об'єму програми з предмету та задовільному рівні розуміння його. Студент спроможний вирішувати видозмінені (спрощені) завдання за допомогою навідних питань; вирішує задачі та виконує практичні навички, відчуваючи складнощі у простих випадках; не спроможний самостійно систематично викласти відповідь, але на прямо поставлені запитання відповідає правильно.

 • Оцінка "незадовільно" виставляється у випадках, коли знанння і вміння студента не відповідають вимогам "задовільної" оцінки.

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну діяльність становить 120 балів. Вона вираховується шляхом складання кількості балів,що відповідають оцінці «відмінно» на кожному практичному занятті (по 20 балів за теми №1 - 6)

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля. Вираховується шляхом складання кількості балів, що відповідають оцінці «задовільно» на кожному занятті (по 12 балів за теми №1 - 6). Отже, до підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму модулю 3 та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

Одним з видів діяльності студента та його контролю викладачем є ведення «Щоденника виробничої практики» (додаток 1), який заповнюється студентом кожного дня та підписується викладачем після завершення самостійної частини роботи студента у стаціонарі. По закінченні виробничої практики студентом заповнюється «Підсумковий звіт про виконану роботу» (додаток 2). Наявність заповненого, завіреного підписом викладача Щоденника і Підсумкового звіту є обов’язковими для допуску студента до підсумкового модульного контролю з виробничої практики.

Отже, до підсумкового модульного контролю допускаються студенти, які виконали програму виробничої практики, мають належно оформлені звітні документи (Щоденник та Підсумковий звіт) та отримали за поточну діяльність не менше 72 балів.

Підсумковий контроль засвоєння матеріалу здійснюється по завершенню виробничої практики на останньому занятті. Засобами діагностики засвоєння матеріалу є контроль виконання практичних навичок (демонстрація методики і техніки виконання запропонованих практичних навичок з вище наведеного переліку), ситуаційні задачі (типові ситуаційні задачі у кількості 2), тестові завдання (студентові пропонується 15 тестів формату А).

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати під час модульного контролю становить 80: • максимальна кількість балів за демонстрацію виконання практичної навички складає 25 балів (практичну навичку виконано методично правильно – 25 балів, виконано з недоліком, виправленим студентом самостійно – 20 балів, виправлено студентом після зауваження викладача – 15 балів, не виконано – 0 балів);

 • за вирішення кожної ситуаційної задачі студент максимально отримує 20 балів (задача вирішена методично правильно – 20 балів, виконано з несуттєвими помилками, виправленим студентом – 17 балів, виконано з 1-2 суттєвими помилками – 14 балів, не виконано – 0 балів);

 • за відповідь на питання тест контролю – 15 балів (1 бал за правильну відповідь)

Модульний контроль зараховується студентові, якщо за демонстрацію практичної навички він набрав не менше 15 балів, при вирішенні ситуаційних задач набрав не менше 28 балів (14х2), за результатами тестування набрав не менше 7 балів. Таким чином, мінімальна сумарна оцінка за підсумковий модульний контроль становить 50 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за виробничу практику Модуль 3. «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару» (поточна навчальна діяльність та підсумковий модульний контроль), становить 200 балів. 1. ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ECTS та 4-х бальною (традиційною):

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS таким чином:Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

найкращі 10% студентів

B

наступні 25 % студентів

C

наступні 30% студентів

D

наступні 25% студентів

E

останні 10% студентів

Відсоток студентів визначається на виборці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у 4-х бальну шкалу таким чином:Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

“5”

B, С

“4”

D, E

“3”

FХ, F

“2”

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни «Догляд за хворими (практика)» після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-ох (двох) разів за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів, затвердженим в установленому порядку.
 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

7.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Виробнича практика студентів ІІ курсу медичного факультету (методичний посібник) / Паєнок О.С., Садова О.М., Паєнок А.В. і співавт. – Львів, 2002. – 71 с.

 2. Гудзенко П.М. Раціональне харчування дітей. - К., «Здоров’я», 1974.

 3. Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навчальний посібник для персоналу дитячих установ, батьків, опікунів, соціальних працівників та інших осіб, що доглядають за дітьми з ВІЛ-інфекцією / [М. Л. Аряєв, Н. В. Котова, О. О. Старець та ін.]. – К.: Кобза, 2003. – 168 с.

 4. Загальний догляд за дітьми / за ред. Калиновської Л.С. – К., «Вища школа», 1993.

 5. Кэмпбелл А. Медицинская этика / Кэмпбелл А., Джиллетт Г., Джонс Г. ; пер. с англ. Ю. М. Лопухина, Б. Г. Юдина. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 400 с.

 6. Мазурин А.В., Запруднов А.М., Григорьев К.И. Общий уход за детьми.- М.: Медицина, 1989, 192 с.

 7. Майданник В.Г., Бурлай В.Г. Ваша дитина (догляд та виховання). – Київ, 2004. – 298 с.

 8. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Практикум з пропедевтичної педіатрії з доглядом за дітьми. – Київ: Знання України, 2002.

 9. Майданник В.Г., Дадакіна М.А. Фізичний та психічний розвиток дітей. – Київ, 1993.

 10. Наказ МОЗ України № 437 від 31 серпня 2004 року «Про затвердження клінічних Протоколів надання медичної допомоги при невідкладних станах у дітей на шпитальному та дошпитальному етапах».

 11. Наказ МОЗ України № 152 від 04.04.2005 «Протокол медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною».

 12. Неотложные состояния в педиатрии / за ред. В.М. Сидельникова. - К.: «Здоров’я», 1994. – 608с.

 13. Неотложные состояния у детей / А.Д. Петрушина, Л.А. Мальченко, Л.Н. Кретинина и соавт. - М., Медицинская книга, 2002. – 176 с.

 14. Нетяженко В.З., Сьоміна А.Г., Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими. – К., 1993

 15. Организация паллиативной медицины на региональном уровне: учебное пособие для вузов / [Т. З. Биктимиров, В. И. Горбунов, А. И. Набегаев и др.]. – Москва – Ульяновск : УлГУ, 2009. – 72с.

 16. Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги [Електронний ресурс] / Закон України від 07.07.2011 р. № 3611-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3611-17

 17. Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року [Електронний ресурс] / Закон України від 23.12.2009 р. № 1794-VI. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1794-17

 18. Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі [Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від 25.04.2012 № 311. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120425_311.html

 19. Пропедевтика дитячих хвороб. Методика обстеження здорової та хворої дитини. Семіотика дитячих хвороб / Навчальний посібник для студентів ІІІ-IV рівнів акредитації вищих навчальних закладів за ред. проф. О. Гнатейка. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – 320 с.

 20. Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я – 2020: український вимір» [Електронний ресурс] / Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 р. №1164. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%FO

 21. Руководство к практическим занятиям по уходу за здоровым и больным ребенком / Бурая А.Н., Головко И.А., Тихомирова В.С. и соавт. - М., 1989.

 22. Цыбулькин Э.К. Угрожающие состояния у детей. – Санкт-Петербург, «Специальная литература», 1994. – 195 с.

 23. Essential Competencies For Patient Care / ed. by Mary Elizabeth Milliken, BSN, MS, Ed. D., Gene Campbell, BSN, M.Ed. – The C. V. Mosby Company, St. Louis, Toronto, Princeton, 1985. – P. 685 – 716.

 24. Fundamentals of Nursing (Concepts and Procedures) / ed. by Barbara Kozier, BA, BSN, RN, MN; Glenora Erb, BSN, RN. – Addison – Wesley Publishing Company, Nursing Division, Menlo Park, California, 1983. – P. 13 –15, 21 – 32, 39 – 46, 49 – 51, 233 – 256, 414 – 416, 444 – 446, 451 – 465, 485, 491 – 529, 531 – 534, 935 – 938, 942 – 947, 952 – 981.


7.2. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Грандо А.А., Грандо С.А. Врачебная этика и деонтология. - К: Здоров'я, 1994.

 2. Гребенев А.Л., Шептулин А.А., Хохлов А.М. Основы общего ухода за больными. – М.: Медицина, 1999.

 3. Губергриц А.Я. Непосредственное исследование больного.- М.: Медицина, 1972.

 4. Жученко П.Г., Пушкарь Н.С., Ситник И.А. Антенатальная охрана плода и уход за новорожденным. – Киев. – 1983.

 5. Основи медичних знань та методи лікування за Девідсоном / пер. с англ. В 2 Т. –Київ:"Кобза", 1994.

 6. Curriculum in Palliative Care for Undergraduate Medical Education : Recommendations of the European Association for Palliative Care [Electronic resource] / Milano, EAPC, 2007. – 24 p. - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=VmnUSgQm5PQ%3D.

 7. EAPC Atlas of Palliative Care in Europe [Electronic resource]/ [C. Centeno, D. Clark, T. Lynch et al.] – Houston : IAPHC Press, 2007. – 340 p. – Access mode: http://www.eapc-taskforce-development.eu/documents/taskforce/ATLAS-EAPC-2007.pdf.

 8. Recommendation Rec (2003) 24 of the Committee of Ministers to member states on the organisation of palliative care [Electronic resource] / Council of Europe. – 2003. - Access mode: http://www.coe.int/t/dg3/health/Source/Rec(2003)24_en.pdf.

 9. White Paper on standards and norms for hospice and pallianive care in Europe [Electronic resource]/ Recommendations from the European Association for Palliative Care. Part I // Eur. J of Palliative Care. – 2009. – # 16 (6). - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY%3D&tabid=735.

 10. White Paper on standards and norms for hospice and pallianive care in Europe [Electronic resource] / Recommendations from the European Association for Palliative Care. Part II // Eur. J of Palliative Care. – 2010. – # 17 (1). - Access mode: http://www.eapcnet.eu/LinkClick.aspx?fileticket=f63pXXzVNEY%3D&tabid=735.

 11. Recommendations of the European Association for Palliative Care (EAPC) For the Development of Undergraduate Curricula in Palliative Medicine At European Medical Schools [Electronic resource]: report of the EAPC Steering Group on Medical Education and Training in Palliative Care. - Edition 2013. - Access mode: https://mail.rambler.ru/m/folder/INBOX/7271.2/download/id/EAPC_UndergraduateCurriculumUpdate2013.pdf

Додаток 1.


Щоденник


проходження виробничої практики з догляду за хворими дітьми

студента ІІ курсу ___________________ факультету _____ групи

______________________________________________

(ПІБ)


Місце проходження практики:

Кафедра ___________________________________________________

Клінічна база _______________________________________________


Дата, години роботи *

Зміст виконаної роботи**

Підпис викладача***
* окремо вказуються години роботи під час аудиторної підготовки і самостійної роботи

** наводиться перелік виконаних маніпуляцій та завдань з вказанням у дужках їх кількості, номеру палати або назви підрозділу відділення, де вони безпосередньо виконувались

*** виконання манупуляцій та завдань під час аудиторної підготовки засвідчується підписом викладача, під час самостійної роботи – старшою медичною сестрою відділення.


Додаток 2.

Підсумковий звіт


про виконану під час виробничої практики роботу з догляду за хворими

в обсязі обов’язків молодшого медичного персоналу

студента ІІ курсу _________________ факультету _____ групи

_____________________________________________________________

(ПІБ)

Місце проходження практики:Кафедра ___________________________________________________

Клінічна база _______________________________________________
№ з/п

Найменування маніпуляцій і процедур

Мінімум

ВиконаноСанітрано-гігієнічне прибирання приміщень

3


Завповнення документації в приймальному відділенні

2


Транспортування хворих дітей у відділення

2


Проведення антропометричних досліджень (ріст, маса тіла, обводи голови та грудної клітки)

4


Огляд дітей на наявність корости та педікульозу

3


Проведення розпитування хворих дітей

4


Дослідження пульсу на руках, на ногах

5


Вимірювання артеріального тиску дітям різного віку

5


Визначення характеристик дихання

5


Вимірювання температури тіла

5


Заповнення температурних листків

5


Туалет порожнини рота, очей, носа, вух дитині

4


Проведення обробки предметів догляду за дитиною після використання

6


Приготування молочної суміші

2


Годування дітей грудного віку з пляшечки та ложечки

2


Підмивання дитини залежно від статі

4


Інше (вказати)

Підпис викладача ____________________________________


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка