Міністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця робочий зошитСторінка1/5
Дата конвертації11.03.2016
Розмір0.82 Mb.
  1   2   3   4   5
Міністерство охорони здоров’я України

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

для самостійної роботи студентів

з навчальної дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
кафедра УКРАЇНІСТИКИ

Автори: к. філос. н. Величко О.Б., к. істор. н. Малюта О.В., к. істор. н. Редькіна О.А., к. істор. н. Розовик О.Д.

за спеціальностями: “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 та «Стоматологія»Затверджено на засіданні кафедри від 28.08.2015 р., протокол №1

Розглянуто та затверджено: ЦМК з українознавчих дисциплін від 28.08.2015 р., протокол №1

Київ – 2015


Зміст.
1. Вступ. (к. філос. н. Величко О.Б.) …………………………………

2. Тема 1. Історія України від найдавніших часів. Доба Київської Русі. (к. філос. н. Величко О.Б., к. іст. н. Редькіна О.А.)………………..……....

3. Тема 2. Україна ХIV - ХVII ст. (к. філос. н. Величко О.Б.) ……….

4. Тема 3. Україна доби модерну сер. XVII - поч. ХX ст. (к. іст. н. Малюта О.В.)…………………………………………………………………….....

5. Тема 4. Україна в ХХ – поч. ХХІ ст.. (к. іст. н. Розовик О.Д., к. іст. н. Малюта О.В.) ……………………….………………………………...…….


 1. Вступ


Пояснювальна записка.

У зв’язку зі зменшенням кількості годин аудиторного навантаження з навчальних дисциплін всіх курсів у 2015/2016 н.р., середньо тижневого аудиторного навантаження студентів до 23,5 годин, зростанням кількості годин самостійної роботи студента (СРС) з дисциплін та відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу МОЗ України від 26.01.2015 р. №47. «Про особливості формування навчальних планів на та листа МОН України № 59 від 17. 03.2015 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 н.р.», рішення наради робочої групи університету від 05.06.2015р. та наказу НМУ ім. Богомольця №421 від 08.06.2015р. «Про організацію самостійної роботи студентів на 2015/2016 н.р. в НМУВ імені О.О. Богомольця», зусиллями викладачів кафедри україністики для студентів, що навчаються за спеціальностями “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 та “Стоматологія” складений робочий зошит для самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія України».


Мета робочого зошита, знання та вміння

Робочий зошит з дисципліни «Історія України» для студентів, що навчаються за спеціальностями “Лікувальна справа” 7.110101, “Педіатрія” 7.110104, “Медико-профілактична справа” 7.110105 та “Стоматологія” складається з чотирьох розділів-тем, кожна з яких вміщає: визначення мети, основних понять теми, плану семінарського заняття, блоку відкритих питань та тестових завдання з теми.Мета: оцінити рівень засвоєння знань студентом з дисципліни «Історія України», що включають необхідність

Знати:

 • головні і поворотні соціально-політичні події (у форматі: що? де? коли?) історії українського народу

 • видатні історичні діячі їх роль, влив та значення в історії українського народу.

Вміти:

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки головних подій в історії нашої Вітчизни та їх вплив на подальший історичний розвиток;

 • визначати хронологічні межі, послідовність і відповідність подій і явищ історії України;

 • порівнювати, аналізувати, узагальнювати та пояснювати перебіг подій та їх вплив на подальшу долю українського народу.


Алгоритм застосування методичного забезпечення

самостійної роботи студента та правила ведення зошита
Студент виконує домашнє завдання в позааудиторний час, роблячи відповідні записи на розсуд студента у робочому зошиті ручкою:

 • стислі і суттєві відповіді на відкриті питання;

 • підкреслюючи правильну відповідь в тестових завданнях;

 • встановлює відповідність дати до події або ж події до відомого діяча цієї події.

На підготовчому етапі семінарського заняття викладач перевіряє і оцінює виконані завдання у робочому зошиті студентом. Отримана Оцінка за СРС оцінюється за бальною шкалою і складає частину балів загальної оцінки за заняття, що конвертуються в оцінку за традиційною бальною шкалою і виставляється в журнал та відомість поточної успішності студента.
Критерії оцінювання
Критерії оцінювання поточної навчальної діяльності студента на семінарському занятті:

При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну діяльність студента виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали в залежності від кількості тем у модулі. В програмі курсу «Історія України» пропонується така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:
Традиційна оцінка

Модуль 1

5”

29

4”

23

3”

18

2”

0

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5” на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу, що максимально складає 4 балів і дорівнює 120 балам.Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, щоб бути допущеним до складання ПМК, обчислюється шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі і дорівнює 72 бали.
Критерії оцінювання самостійної роботи студента:

Отримана Оцінка за СРС оцінюється за бальною шкалою і складає 1/3 від максимальної кількості балів загальної оцінки за заняття, що максимально складає 18 балів. Бали, отримані студентом за самостійну роботу і зафіксовані викладачем у робочому зошиті додаються до балів, які студент отримав на семінарському занятті. Отримана сума балів студента конвертується в оцінку за традиційною бальною шкалою і виставляється в журнал та відомість поточної успішності студента. • За правильні стислі і суттєві відповіді на відкриті питання студент отримує 9 балів, за неповні і частково неправильні відповіді, складають від 85 до 70 % – 6 балів, за неповні і неправильні відповіді, складають від 70 до 50 % – 3 бали, за неправильні відповіді, що складають половину з блоку питань, що запропоновані у робочому зошиті - 0 балів.

 • За правильні відповіді в тестових завданнях та завданнях на відповідність, що складають від 100 до 85 % студент отримує 9 балів; за правильні відповіді в тестових завданнях та завданнях на відповідність, що складають від 85 до 70 % студент отримує 6 балів;за правильні відповіді в тестових завданнях та завданнях на відповідність, що складають від 70 до 50 % студент отримує 3 бали; за неправильні відповіді, що складають половину запропонованого у робочому зошиті тестового блоку - 0 балів.

Правильною вважається повна і точна відповідь на запитання. Часткова або частково помилкова відповідь не вважається правильною і, відповідно, не дає балів.

Тема 1. Історія України від найдавніших часів.

Доба Київської Русі
Укладачі: к. філос. н. Величко О.Б., к. іст. н. Редькіна О.А.
Мета:

набуття системних знань про українську історію від найдавніших часів доби палеоліту до Литовсько-Польської доби в її етапах: об’єднання племен та поява перших протодержавних утворень, суверенна держава Русь Київська, період федералізації (політичної роздрібненості), занепад та втрата суверенітету.Вміння:

 • визначати хронологічні межі, послідовність і відповідність подій доби Київської Русі;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв’язки головних подій доби Київської Русі та їх вплив на подальший історичний розвиток: розквіт держави, її роздрібненість, подальший занепад та втрата суверенітету;

 • порівнювати, аналізувати, узагальнювати та пояснювати перебіг подій та їх вплив на подальшу долю українського народу.


Основні терміни та поняття: анти, васалітет, венети, вотчина, городище, дитинець, закупи, князь, плем’я, племінний союз, полюддя, рядовичі, бояри, язичництво, християнство, погост, смерди, уділ, урок, роздрібненість, федеративна монархія, сюзеренітет, золотоординське ярмо.
Рекомендована література:

1. Історія України: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014. – С. 36-103.

2. Історія України. Навч. посіб. / [В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; за ред. В.А.Смолія]. – К., Альтернативи, 1997. – С. 22-43.

3. Історія України: посібник. Вид. 2-ге, доп. / О.Д.Бойко. – К., Видавничий центр «Академія», 2002. С. 32-96.
Завдання для самостійного опрацювання теми:
Завдання 1. Назвіть основні ознаки неолітичної революції

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 2 . Серед науковців існує декілька теорій походження Давньоруської держави. Одна із них отримала назву Норманської. Поясність походження її назви і основні положення Відповідь обґрунтуйте.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 3. Яка династія князів була при владі доби Київської Русі і яка історія її походження. Відповідь обґрунтуйте.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 4. За часи правління якого князя руське військо завдало поразки Хозарському каганату і як ця перемога позначилась на подальшій долі Русі?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 5. Які зміни відбуваються у зовнішньополітичному та внутрішньому соціально-економічному житті Русі за правління княгині Ольги?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 6. Син княгині Ольги та князя Ігоря Святослав помер молодим. Які тому причини. Відповідь обґрунтуйте. основні положення Відповідь обґрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 7. Реформи князя Володимира та їх історичне значення. Назвіть базові положення та їх вплив на подальшу долю Русі.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 8. Серед науковців існує декілька теорій походження Давньоруської держави. Одна із них отримала назву Норманської. Поясність походження її назви і основні положення Відповідь обґрунтуйте.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 9. Поясність, які у науковців є підстави визначати політичну форму Київської Русі як: ранньофеодальна монархія з елементами федералізму.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 10. Будь-яке велике місто доби Київської Русі мало три частини. Які і чому три? Відповідь обґрунтуйте.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 11.Перша літописна згадка назви «Україна» з’являється у «Київському літописі» і пов’язана зі смертю переяславського князя Володимира Глібовича – оборонця руських земель від половецької орди як «о нем же Україна многопостона». Які семантичні (значення) версії походження цієї назви Ви знаєте?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 12. Які національні символи сучасної України ведуть своє походження від доби Київської Русі? Відповідь обґрунтуйте.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 13. Поясність зміст податкової та адміністративної реформ, які провела княгиня Ольга.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 14. Поясність зміст реформи Володимира Великого у воєнній сфері. Який вплив вона мала на подальшу долю державотворення Київської Русі?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 15. Коли і за яких обставин і чим була викликана потреба проведення Володимиром Великим реформ у релігійній сфері? Які були особливості реформи першої і другої?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 16. Які причини і коли спонукали руських князів оголосити про необхідність проведення з’їзду у м. Любеч і які його наслідки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Завдання 17. Поясність причини політичної роздрібненості Київської Русі.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 18. У період феодальної роздрібненості Русь була поділена на уділи, з-поміж яких найвпливовішими були три. Які?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 19. Які князівства у період феодальної роздрібненості мали найбільший вплив у північних регіонах Київської Русі?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 20. За яких обстави і яке князівство виникло на західних теренах Київської Русі? Який князь вважається його засновником? Відповідь обґрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 21. Монголо-татарська навала, особливості встановлення іга та його наслідки для Русі. Відповідь обґрунтуйте.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 22. Галицько-Волинське князівство в системі міжнародних відносин.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 23.

Причини занепаду Галицько-Волинського князівства. Відповідь обґрунтуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тестові завдання з вибором правильної відповіді
1. З ім’ям якого князя пов’язують заснування Київської Русі, як держави середньовічного типу?


 1. Кий

 2. Аскольд

 3. Олег

 4. Володимир

2. Категорія населення, що перебувала у повній власності феодала, отримала назву… 1. Смерди

 2. Закупи

 3. Рядовичі

 4. Холопи

3. Вкажіть події, що відбулися за час правління Володимира Мономаха. 1. Проведено князівський з’їзд у Любечі

 2. Збудовано собор Святої Софії у Києві

 3. Написано «Повчання дітям»

 4. Переможні походи проти половців 1103, 1107, 1109, 1111 років

 5. Засновано місто Львів

 6. Створено звід законів «Руська правда».

   1. A, C, D

   2. C, E, D

   3. D, B, C

   4. A, D, C

4. Об’єднання Галичини та Волині у єдину Галицько-Волинську державу відбулося у… 1. 1096 року

 2. 1199 року

 3. 1240 року

 4. 1340 року

5. Установіть за стислою характеристикою діяльності ім’я князя: «Розпочав боротьбу проти автономістичних настроїв підкорених племен. Саме у роки його правління на південних кордонах держави з’явилися нові тюркомовні кочівники – печеніги. Здійснив два походи на Візантію. Перший закінчився тим, що 10-тисячна армада руських човнів була спалена «грецьким вогнем», а другий – укладання досить вигідної торгової угоди на користь русичів». 1. Князь Олег

 2. Князь Ігор

 3. Князь Святослав

 4. Князь Володимир

6. Об’їзд князем із своєю дружиною підвладного йому населення для зібрання данини отримало назву… 1. Урок

 2. Погост

 3. Полюддя

 4. Становище

7. Як звали князя, що розпочав братовбивчу війну за київський престол з 1169 по 1174 роки? 1. Юрій Долгорукий

 2. Лев Данилович

 3. Роман Мстиславович

 4. Андрій Боголюбський

8. Яка подія відбулася 31 травня 1223 року? 1. Битва на річці Калка

 2. Повстання киян

 3. Розгром Києва ханом Батиєм

 4. Заснування міста Львів

9. Дата утворення Галицько-Волинської держави: 1. 1237

 2. 1187

 3. 1199

 4. 1240

10. Вкажіть ім’я останнього князя Галицько-Волинського князівства. 1. Лев Данилович

 2. Данило Романович

 3. Юрій І Львович

 4. Юрій ІІ Болеслав.

11.З ім’ям якого князя пов’язують визнання Києва як «матір міст руських»? 1. Кий

 2. Аскольд

 3. Олег

 4. Володимир

12. Установіть за стислою характеристикою діяльності ім’я князя: «Князь володимиро-суздальській, син Юрія Довгорукого, що розпочав боротьбу з протистоянням бояр, захопив Київ у 1169 році, але потім переніс столицю до Володимира». 1. Святослав Ігоревич

 2. Володимир Великий

 3. Володимир Мономах

 4. Андрій Боголюбський

13. Категорія селян, що мали власне господарство, житло та земельний наділ, платили данину князю і були відносно вільними, отримала назву… 1. Смерди

 2. Закупи

 3. Рядовичі

 4. Челядь

14. З ініціативи якого князя в Любечі було проведено князівський з’їзд? 1. Володимир Всеволодович (Мономах)

 2. Данило Романович (Галицький)

 3. Лев Данилович

 4. Андрій Боголюбський

15. Офіційний початок поступового розпаду Київської Русі на пов’язують із… 1. Закріпленням «вотчин» за конкретними династичними лініями

 2. Боротьбою за київський престол Юрія Долгорукого

 3. Об’єднанням Галичини та Волині у єдину Галицько-Волинську державу Романом Мстиславовичем

 4. Любецьким з’їздом

 5. Смертю Юрія Болеслава II

  1. A, C

  2. C, E

  3. D, B

  4. A, D

16. Місце для збирання данини представниками князя з підвладного йому населення отримало назву…   1. Вотчина

   2. Погост

   3. Полюддя

   4. Становище

17. Яка подія відбулася узимку 1240 року? 1. Битва на річці Калка

 2. Повстання киян

 3. Розгром Києва ханом Батиєм

 4. Захоплення Києва князем Андрієм Боголюбським

18. Хто заснував місто Львів? 1. Володимир Мономах

 2. Роман Мстиславович

 3. Данило Галицький

 4. Андрій Боголюбський

19. Назвіть ім’я князя, що правив Галицько-Волинським князівством з 1238 по 1264 роки: 1. Лев Данилович

 2. Данило Романович

 3. Василько

 4. Роман Мстиславович.

20. Яке місто стало столицею Галицько-Волинського князівства за часи Данила Галицького? 1. Львів

 2. Київ

 3. Холм

 4. Кременець

21. У Галицько-Волинському князівстві налічувалося близько 80 міст і у тому числі до найбільших відносились: 1. Галич, Берестя (пізніше Брест),Луцьк, Львів, Холм

 2. Галич, Київ, Менськ (пізніше Мінськ), Львів, Холм

 3. Галич, Львів, Новгород, Муром

 4. Львів, Галич, Холм

22. У якому році відбувся похід князя Олега на київ за наслідками якого було вбито Аскольда і засновано нову династію Рюриковичів?   1. 879

   2. 882

   3. 907

   4. 911

23. Категорія селян, що на підставі певного укладеного договору з паном, визнавали свою залежність від нього і змушені були працювати за частку виробленої продукції, отримала назву… 1. Смерди

 2. Закупи

 3. Рядовичі

 4. Челядь

24. Хто об’єднав Галичину та Волинь у єдину Галицько-Волинську державу? 1. Ярослав Осмомисл

 2. Роман Мстиславович

 3. Данило Галицький

 4. Лев Данилович

25. Адміністративно-господарський осередок, де княжі люди виконували князівські розпорядження, чинили суд, збирали данину та податки, отримав назву… 1. Урок

 2. Погост

 3. Полюддя

 4. Становище

26. Перша кодифікація руського права (збірка законів) була здійснена за правління… 1. Володимира Великого

 2. Ярослава Мудрого

 3. Володимира Мономаха

 4. Мстислава Володимировича

27. Установіть за стислою характеристикою діяльності ім’я князя: «з 1236 по 1251 р. князь новгородський, а з 1252 – князь володимирський Син Ярослава Всеволодовича. Зі своєю дружиною відстояв північно-західні землі Русі від німецьких та шведських завойовників. 15.07.1240 розгромив шведів на річці Нева. На при кінці життя (1263) прийняв постриг під ім’ям Алексій. 1. Роман Мстиславович

 2. Данило Галицький

 3. Андрій Боголюбський

 4. Олександр Невський

28. Битва на річці Калка проти монголо-татарського війська відбулась за участі союзної армії до якої входили як руські дружини, так і військо… 1. Половців

 2. Печенігів

 3. Поляків

 4. Варягів

29. Як звали монголо-татарського хана, під проводом якого було здійснено похід на Русь і захоплено Київ? 1. Батий

 2. Гірей

 3. Тимучин

 4. Тохтамиш

30. Коли в писемних джерелах вперше згадується назва «Україна»? 1. 1097

 2. 1187

 3. 1125

 4. 1256

31. З ініціативи якого князя в Любечі було проведено князівський з’їзд? 1. Володимир Всеволодович (Мономах)

 2. Данило Романович (Галицький)

 3. Лев Данилович

 4. Андрій Боголюбський

32. Об’єднання Галичини та Волині у єдину Галицько-Волинську державу відбулося у… 1. 1096 р.

 2. 1199 р.

 3. 1240 р.

 4. 1340 р.

33. Хто об’єднав Галичину та Волинь у єдину Галицько-Волинську державу? 1. Ярослав Осмомисл

 2. Роман Мстиславович

 3. Данило Галицький

 4. Лев Данилович

34. Офіційний початок поступового розпаду Київської Русі на пов’язують із… 1. Закріпленням «вотчин» за конкретними династичними лініями

 2. Боротьбою за київський престол Юрія Долгорукого

 3. Об’єднанням Галичини та Волині у єдину Галицько-Волинську державу Романом Мстиславовичем

 4. Любецьким з’їздом

 5. Смертю Юрія Болеслава II

1. A, C

2. C, E


3. D, B

4.A, D


35. Як звали князя, що розпочав братовбивчу війну за київський престол з 1169 по 1174 роки?

 1. Юрій Долгорукий

 2. Лев Данилович

 3. Роман Мстиславович

 4. Андрій Боголюбський

36. Яка подія відбулася 31 травня 1223 року? 1. Битва на річці Калка

 2. Повстання киян

 3. Розгром Києва ханом Батиєм

 4. Заснування міста Львів

37. Яка подія відбулася узимку 1240 року? 1. Битва на річці Калка

 2. Повстання киян

 3. Розгром Києва ханом Батиєм

 4. Захоплення Києва князем Андрієм Боголюбським

38. Хто заснував місто Львів? 1. Володимир Мономах

 2. Роман Мстиславович

 3. Данило Галицький

 4. Андрій Боголюбський

39. Коли в писемних джерелах вперше згадується назва «Україна»? 1. 1249

 2. 1187

 3. 1025

 4. 988

40. Назвіть ім’я князя, що правив Галицько-Волинським князівством з 1238 по 1264 роки: 1. Лев Данилович

 2. Данило Романович

 3. Василько

 4. Роман Мстиславович.

41. Як звали монголо-татарського хана, під проводом якого було здійснено похід на Русь і захоплено Київ? 1. Батий

 2. Гірей

 3. Тимучин

 4. Тохтамиш


Завдання на встановлення відповідності
42. Яку назву отримали протидержавні утворення на території

 1. Київської землі

 2. Новгородської землі

 3. Ростово-Суздальської землі

  1. Славія

  2. Артанія

  3. Куявія

43. Установіть відповідність між датою та подією

1. 882

2. 907


3. 945

4. 964


А Початок княжіння Олега в Києві

Б похід князя Олега на Візантію

В початок правління княгині Ольги

Г похід Святослава у Волзьку Болгарію


44. Установіть відповідність між іменем князя та назвою удільного князівства, у якому він правив

1. Роман Мстиславич

2. Ігор Ольгович

3. Ярослав Осмомисл

4.Володимир Глібович

А Переяславське князівство

Б Галицьке князівство

В Волинське князівство

Г Чернігівське князівство
Завдання на встановлення правильної послідовності подій
45. Установіть хронологічну послідовність подій

А здобуття Києва Олегом

Б правління Володимира Мономаха

В хрещення Русі Володимиром

Г загибель князя Ігоря
46. Установіть хронологічну послідовність подій

А заснування Львова

Б створення Галицької митрополії

В перенесення столиці Галицько-Волинського князівства до Холма

Г захоплення Польщею Сяноцької землі
47. Розташуйте події в хронологічному порядку

А заснування міста Львова

Б оборона Києва від монголо-татар

В отруєння Юрія ІІ

Г об’єднання Галицького і Волинського князівств Романом Мстиславовичем

План семінарського заняття до теми:

Україна в добу Київської Русі
1. Виникнення Київської Русі. Реформи княгині Ольги та князя Володимира Великого.

2. Київська Русь у період піднесення та розквіту.

3. Занепад Русі. Період феодальної роздрібненості, її причини та наслідки.
Рекомендована література:
Основна

1. Історія України: підручник / [В.А.Качкан, В.М. Левандовський, О.Б.Величко та ін.; за ред. В.А.Качкана]. – К.: ВСВ «Медицина», 2014.

2. Історія України. Навч. посіб. / [В.Ф.Верстюк, О.В.Гарань, О.І.Гуржій та ін.; за ред. В.А.Смолія]. – К., Альтернативи, 1997.

3. Історія України: посібник. Вид. 2-ге, доп. / О.Д.Бойко. – К., Видавничий центр «Академія», 2002.


Додаткова

1. Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К.: Львів: Б. в., 1993.

2. Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь. – К.: Альтернативи, 1998.

3. Костомаров М. Галерея портретів. – К.: Веселка, 1993.

4. Новий довідник: Історія України. – К.: Казка, 2006.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка