Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни житомирський державний технологічний університетСкачати 176.68 Kb.
Дата конвертації18.03.2016
Розмір176.68 Kb.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ МОДЕЛІ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВИХОДУ З ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИЦикл наукових праць


Євдокимов Віктор Валерійович – доктор економічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку Житомирський державний технологічний університет.

РЕФЕРАТКиїв – 2012

Актуальність дослідження. Стан економіки України можна охарактеризувати як кризовий. Економічна криза набула затяжного характеру. Наслідком економічної кризи стало обвальне падіння обсягів виробництва, рівня споживання промислової продукції та продовольчих товарів, занепад освіти та науки. Українське суспільство розшарувалося на багатих і бідних, зросла соціальна напруга. Невпинно зростає рівень безробіття, знижується рівень соціального захисту населення. Причин такого стану економіки досить багата і не всі вони в достатній мірі вивчені і проаналізовані.

Серед причин, що спричинили кризовий стан економіки можна виділити наступні: зношеність основних фондів, на оновлення яких необхідно величезні суми коштів; переважно екстенсивний розвиток економіки, що в умовах ресурсообмеження призводить до гальмування розвитку; інертністю як керівного апарату так і простих робітників, які не можуть протягом досить тривалого часу перебудуватись від адміністративно-командних відносин до ринкових; структурного перекосу в промисловості, коли виробництво засобів виробництва переважає над виробництвом товарів споживання і за роки кризи цей перекіс не тільки не зменшився, а навіть дещо зріс, недосконала податкова система і часті зміни в законодавстві унеможливлюють значне інвестування в економіку; значна тінізація економіки, що значно зменшує бюджетні надходження, а, значить, урізає всі державні програми, спрямовані на оздоровлення економіки.

Для подолання кризових явищ необхідно здійснити структурну перебудову промисловості в бік збільшення частки галузей, що виробляють товари споживання. Створити сприятливий інвестиційний клімат з метою збільшення притоку іноземного і внутрішнього капіталу в Українську економіку. Переглянути систему оподаткування, для того щоб знизити податковий тягар з виробника. Провести реальні реформи в системі бухгалтерського обліку, так як система бухгалтерського обліку є національним джерелом інформації. Стабілізувати правове поле з метою зменшення його мінливості,що має внести певну стабільність як в економіку так і в суспільство в цілому.

Аналіз останніх тенденцій, пов'язаних з розподілом управлінських повноважень щодо регулювання розвитку окремих облікових підсистем, свідчить про відсутність єдиного підходу, однозначної позиції щодо подальшого вирішення даної проблеми. Внаслідок цього існує нагальна потреба створення інтегрованої національної системи бухгалтерського обліку, що забезпечить вирішити сучасні проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах збільшення обсягів управлінської діяльності, ускладнення завдань управління економікою. На тлі розгортання кризи світової економіки перед європейськими державами дедалі гостріше стає питання підтримки реального сектора. Йдеться як про залучення інвестицій, так і про збереження вже працюючих виробництв. Згідно економічної теорії, одним з шляхів вирішення цієї проблеми є зниження податкового тягаря. Нинішня криза - це якраз шанс почати серйозні структурні зміни, зокрема в податковій політиці. Саме через систему бухгалтерського обліку шляхом інтеграції облікових підсистем (фінансового, управлінського та податкового обліку) можливо формувати достовірну економічну інформації, дотримуватись усіма суб'єктами господарювання правил ведення бізнесу, побудувати систему економічної безпеки що дозволить забезпечити захист інтересів держави та суспільства в цілому. Держава, захищаючи інтереси громадян, забезпечує контроль за дотриманням зобов'язань господарюючих суб'єктів. У сучасних умовах ефективна організація інтегрованої облікової системи на мікро- та макрорівні забезпечує ефективність діяльності окремих суб'єктів господарювання та економіки України в цілому.

Сучасні умови функціонування суб’єктів господарювання в Україні характеризуються високим рівнем нестабільності в економіці, що підтверджується аналізом статистичних даних1. Так, за даними Держкомстату України падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року порівняно з 2008 роком становило 15,1 %. Слід звернути увагу на те, що у 2009 р. прибуток знизився на 25,61 % відносно 2008 р., що свідчить про зниження ефективності функціонування підприємств. Необхідно зазначити, що у 2009 р. підприємства зазнали збитків на 42,4 млрд. грн. більше, ніж було отримано прибутку.

Аналіз динаміки питомої ваги збиткових підприємств України за період 2006-2009 р. наведено на рис. 1.

Рис. 1. Динаміка частки збиткових підприємств України за 2006-2009 рр.

Значення досліджуваного показника демонструє, що протягом всього аналізованого періоду понад третину підприємств працювали збитково. Так, у 2008 році питома вага збиткових підприємств зросла на 4,7 відсоткових пункти, а у 2009 р. – на 2,7. Дане явище свідчить про низьку ефективність функціонування підприємств та необхідність розробки та реалізації заходів щодо підвищення рентабельності їх діяльності.

Низка заходів для подолання кризових явищ включає широкий спектр дій, серед яких: здійснення структурної перебудови промисловості в напрямі збільшення частки галузей, що виробляють споживчі товари, створення сприятливого інвестиційного клімату з метою збільшення притоку іноземного і внутрішнього капіталу в економіку України, реформування системи оподаткування з метою зменшення податкового тягаря виробників, удосконалення системи бухгалтерського обліку як джерела інформації мікро- та макрорівня.

Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних і організаційних засад формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи на основі розробки наукової концепції, методичного інструментарію при переході до нової парадигми її розвитку в умовах інформатизації суспільства.

Об’єктом дослідження інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління економікою України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і організаційних засад інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи.

Робоча гіпотеза ґрунтується на припущенні, що інтеграція підсистем бухгалтерського обліку на макро- та мікрорівні дозволить підвищити значення бухгалтерського обліку як джерела інформації, що вплине на захист інтересів суспільства та ефективність системи економічної безпеки та дозволить сформувати адаптивну модель інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи.

Основний науковий результат наведено на рис. 2.Рис. 2. Основний науковий результат

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні наукової проблеми невідповідності економічним реаліям інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи та обґрунтуванні з позиції системного підходу напрямів інтеграції підсистем бухгалтерського обліку на основі розробки наукової концепції, методичного інструментарію при переході до нової парадигми її розвитку в умовах інформатизації суспільства.

Архітектоніка виконаного дослідження (рис. 3) розкриває логіку зв’язків між ключовими етапами наукового пошуку та розвитку теоретико-методологічних засад адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи.Рис. 3. Концептуальна схема дослідження

Одержання конкретних результатів і положень наукової новизни здійснювалось у межах постановки ключових проблем дослідження.Проблема 1. Визначається недостатнім рівнем теоретичної розробки питання сутності бухгалтерського обліку як інформаційного ресурсу суспільства при переході до нової парадигми в частині обґрунтування економічної інформації як фактора глобалізації.

У результаті проведеного дослідження з’ясовано, що інформація є важливим фактором впливу на глобалізаційні процеси, змінюючи вектор прийнятих політичних та економічних рішень. Впливаючи на свідомість суспільства, інформація не тільки відображає, а й конструює соціальну та економічну реальність. Становлення інформаційного суспільства передбачає підпорядкування економічного зростання якісним параметрам соціального та економічного розвитку, оскільки подальший прогрес визначатиметься не стільки виробництвом товарів, скільки розширеним використанням інформації.Проблема 2. Зумовлена відсутністю характеристик бухгалтерської інформації, які обумовлюють її природу, що негативно впливає на визначення ролі бухгалтерського обліку як джерела інформації макро- та мікрорівня.

Бухгалтерський облік є основним джерелом інформації в системі інформаційного забезпечення економіки, яке, однак, не використовується належним чином. Важливість бухгалтерського обліку обумовлена тим, що він є унікальним, єдиним у своєму роді і суспільно визнаним методичним інструментом економіко-правового узгодження економічних інтересів всіх учасників бізнесу на рівні держави. Національна стратегія економічного розвитку України в умовах інформаційного суспільства повинна будуватися з врахуванням специфіки та основних тенденцій глобалізаційних процесів, враховувати імперативи концепції сталого розвитку країн світу. Розвиток економіки України буде успішним лише за умови досконалої організації обліку її ресурсів.Проблема 3. Пов’язана з відсутністю комплексних досліджень методологічного забезпечення інтеграції підсистем бухгалтерського обліку в умовах інформаційного суспільства в частині виявлення впливу теорії систем на розвиток бухгалтерського обліку, визначення доцільності поділу бухгалтерського обліку на підсистеми в умовах інформаційного суспільства та розробки шляхів інтеграції підсистем обліку з урахуванням особливостей вітчизняної економіки.

Існує нагальна потреба приведення у відповідність до європейських вимог інформаційного забезпечення системи управління підприємством, державного регулювання, що має відбуватися на основі інтеграційних процесів між окремими обліковими підсистемами та суб’єктами їх регулювання. Запропоновано шляхи інтеграції облікових підсистем на базі єдиного технологічного циклу фіксації, зберігання, обробки та надання інформації всім групам користувачів з метою забезпечення економічності, ефективності та результативності облікового процесу.Проблема 4. Передбачає необхідність розробки організаційно-методологічних засад інтегрованої системи бухгалтерського обліку при застосуванні комп’ютерних технологій в частині виявлення особливостей існуючих корпоративних інформаційних систем для потреб управління, дослідження трансформації елементів методу бухгалтерського обліку при його комп’ютеризації та обґрунтування необхідності проведення реінжинірингу бізнес-процесів як передумови створення комп’ютерної інформаційної системи управління на підприємстві.

Комп’ютеризація підприємства є одним із завдань стратегічного планування і повинна відповідати економічному напряму розвитку підприємства, сприяти інтеграції підприємства в єдиний інформаційний простір країни в цілому. Даний процес повинен починатися з визначення цілей соціально-економічного розвитку об’єкта комп’ютеризації, виявлення напрямів та сфер діяльності, що забезпечують досягнення цих цілей.

З метою підвищення ефективності діяльності підприємств необхідним є переосмислення сутності бізнес-процесів. Відносно підсистем фінансового, податкового та управлінського обліку, ці проблемні питання вирішуються за допомогою їх реорганізації та інтеграції. Розпочинати процес реорганізації бізнес-процесів необхідно зі створення єдиного інформаційного середовища та використання електронного документообороту, чому сприятиме проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві.

Проведені дослідження діяльності промислових підприємств України показують, що у більшості випадків при вирішенні існуючих управлінських завдань існує нестача оперативної та аналітичної інформації в частині бухгалтерського обліку, що не дає можливості у повній мірі охарактеризувати фінансово-господарську діяльність підприємства при ухваленні управлінських рішень. Розроблено адаптивну модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку в результаті поєднання теоретичних, методологічних та організаційних компонент шляхом виділення центрів формування оперативної інформації за бізнес-процесами, трансформації облікової політики підприємства та формування інформаційних зв’язків з виробничими підрозділами за центрами формування оперативної інформації з метою задоволення інформаційних запитів різних груп користувачів облікової інформації при мінімальному витрачанні ресурсів підприємства.Проблема 5. Зумовлена відсутністю дієвого механізму інтеграції системи бухгалтерського обліку в частині організаційно-методологічного забезпечення та комплексного підходу до оцінки ефективності впровадження адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах використання комп’ютерних технологій.

Розроблено адаптивну модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку в результаті поєднання теоретичних, методологічних та організаційних компонент шляхом виділення центрів формування оперативної інформації за бізнес-процесами, трансформації облікової політики підприємства та формування інформаційних зв’язків з виробничими підрозділами за центрами формування оперативної інформації.

Обґрунтовано поняття надійності при використанні, як категорії, що застосовується не лише відносно економічної інформації, але й економічної системи в цілому. Отже, пріоритетним напрямом діяльності суб’єктів господарювання є забезпечення надійності інформації для дотримання належного рівня економічної безпеки на підприємстві та збереження його комерційної таємниці.

Вирішення питання задоволення усіх запитів користувачів облікової інформації можливе при умові зміни концепції економічного розвитку та визначенні пріоритетних напрямів вдосконалення економіки України. Ці напрями пов’язані з врегулюванням інтересів суспільства та майнових відносин, а також їх обліковим відображенням, що враховує всі запити зацікавлених сторін. Запропоновано напрями мінімізації інформаційної асиметрії в економічних відносинах, які базуються на основі використання інтегрованої системи бухгалтерського обліку, що дозволить обмежити маніпулювання фінансовою інформацією на ринках та підвищити рівень економічної безпеки.

Більшість питань, висвітлених у роботі, дискусійні – щодо них у практиці та літературі склалися різні погляди. Але не зважаючи на полемічний характер, автор намагався, критично оцінюючи погляди попередників, аргументувати та відстояти власну точку зору. Висновки, узагальнюють результати проведеного дослідження за окремими позиціями і в сукупності мають науковий інтерес.

Науково-технічні результати дослідження проводились в межах пріоритетного напряму фундаментальних досліджень університету “Економічні науки: проблеми становлення економіки знань” і є складовою державної програми досліджень на тему № 28 “Методологія моделювання національної системи бухгалтерського обліку в умовах трансформаційного економічного розвитку” (номер державної реєстрації 0109U001876); № 330 “Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в системі корпоративного управління” (номер державної реєстрації 0110U005014). В цілому запропоновані положення містять елементи наукової новизни та мають практичне значення.

Особливості у порівнянні з кращими вітчизняними та зарубіжними аналогами

В умовах створення інтегрованої системи бухгалтерського обліку як основи інформаційного забезпечення на підприємстві досягається ефективність діяльності окремих суб’єктів господарювання та економіки України в цілому. Трансформаційні процеси в Україні, зближення економічних наук зумовлюють нову якість системи бухгалтерського обліку, зміну його базисної моделі шляхом системної інтеграції.

Проблеми диференціації та інтеграції підсистем бухгалтерського обліку досліджувалися такими вітчизняними та зарубіжними вченими, як: А.Ф. Аксьоненко, В.І. Афанасьєв, В.І. Бариленко, М.Т. Білуха, О.М. Брадул, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, М.П. Войнаренко, А.М. Герасимович, Е.К. Гільде, С.Ф. Голов, В.А. Єрофєєва, А.П. Іванов, В.Б. Івашкевич, І.І. Каракоз, Г.Г. Кірейцев, В.М. Костюченко, М.Д. Корінько, Я.Д. Крупка, С.А. Кузнецова, М.Т. Лабинцев, Н.М. Малюга, М.Ю. Медведєв, К.Н. Нарібаєв, Б. Нідлз, М.С. Пушкар, С.В. Свірко, Я.В. Соколов, А.А. Шапошніков, М.Г. Чумаченко. Вчені розглядають питання диференціації та інтеграції підсистем обліку, а також звертають увагу на інформаційну сутність обліку як системи, виділяючи в ній структурні компоненти, в тому числі методологічне забезпечення, властиве комп’ютерним інформаційним системам управління.

Комп’ютеризована форма обліку як передумова створення інтегрованої системи бухгалтерського обліку досліджена такими вітчизняними та зарубіжними вченими як: В.В. Брага, С.І. Волков, С.В. Івахненков, О.П. Ільїна, О.В. Лаптєв, Є.В. Міхєєва, В.Ф. Палій, В.І. Подольський, Г.В. Федорова, С.А. Харитонов, Д.В. Чистов, А.В. Шайкан, Є.Л. Шуремов. Авторами розглянуто теоретичні та практичні питання організації структурних компонент в інформаційних облікових систем.

Незважаючи на те, що велика кількість країн світу вже давно перебуває на етапі постіндустріального розвитку, в сучасних умовах глобальна роль бухгалтерської інформації суттєво недооцінюється. Сьогодні, коли мова йде про макроекономічну політику держави, бухгалтерська інформація нерідко сприймається як щось абстрактне. Нівелюється роль бухгалтерського обліку як національного джерела інформації.

Важливо також розуміти, що побудова правильної моделі облікової системи створить не тільки основу для ефективної генерації управлінської інформації, але й відкриє можливості для забезпечення інформаційної економічної безпеки як на рівні окремого підприємства, так і держави в цілому.

Ґрунтовно питання формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи досі не розглядалося, тому сьогодні відчувається гостра необхідність проведення наукових досліджень у даній сфері. Такого роду дослідження дозволили ідентифікувати можливі напрями та моделі вирішення зазначеної проблеми, а отже, відкрили шлях до інтеграції облікових підсистем у єдину систему. Це, в свою чергу, дало змогу вирішити проблеми, пов’язані з інформаційним забезпеченням системи управління економікою країни та окремих суб’єктів господарювання, що обумовлює актуальність теми дослідження, постановку мети і завдань.

Де, коли і в якому обсязі впроваджена робота

Теоретико-методологічні та організаційно-практичні положення дослідження реалізовані в конкретних розробках, придатних до використання в роботі державних органів влади, суб’єктами господарювання різних організаційно-правових форм і видів діяльності, у навчальному процесі вищих навчальних закладів (табл. 1).Таблиця 1. Напрями впровадження отриманих результатів дослідження

з/п

Об’єкти впровадження

Зміст пропозиції

Підтверджуючий документ

1

2

3

4

Державний рівень

1

Міністерство промислової політики України

рекомендації щодо організаційно-методичного забезпечення адаптивної моделі інтегрованої системи бухгалтерського обліку, що дозволило мінімізувати вплив інформаційної асиметрії у забезпеченні управлінської діяльності в умовах ускладнення завдань управління суб’єктом господарювання та вплинути на розвиток промислового сектору в цілому

Довідка

№ 01/2-1-41

від 25.03.2010 р.

1

2

3

4

Підприємства

2

Акціонерне товариство “Норд”

методика реінжинірингу структури бізнес-процесів підприємства при впровадженні корпоративної інформаційної системи підприємства; модель корпоративної інформаційної системи підприємства, що враховує запити різних груп користувачів та дозволяє створити на підприємстві єдине інформаційне середовище; методика розрахунку економічної ефективності впровадження комп’ютерної інформаційної системи підприємства; система управлінської звітності та схема електронного документообороту в системі корпоративного менеджменту з урахуванням потреб фінансового та управлінського обліку

довідка

№ 690


від 10.03.2010 р.

3

Закрите акціонерне товариство “Новокрамато-рський машинобудівний завод”

напрями удосконалення бухгалтерського обліку шляхом інтеграції окремих його функціональних підсистем та управління в корпоративній інформаційній підсистемі підприємства на основі єдиної інформаційної бази; методичні рекомендації щодо формування облікової політики підприємства, як основного інструменту зближення фінансового, податкового та управлінського обліку; класифікатор проблем захисту облікової інформації та запропоновані шляхи їх вирішення за умов використання комп’ютерних технологій

довідка

№ 2343 від 15.10.2010 р.4

Приватне акціонерне товариство “Укрпродукт Груп”

методика побудови комп’ютерної інформаційної системи бухгалтерського обліку (спіральна та ітераційна моделі) та загальної системи обліково-аналітичного забезпечення користувачів на основі застосування програмного комплексу “1С: Предприятие 8”

довідка

№ 243-21

від 24.04.2010 р.


5

Відкрите акціонерне товариство Маріупольський завод важкого машинобудування”

підходи і методики формування обліково-аналітичної інформації в інтегрованій системі бухгалтерського обліку, а також методичні й процедурні підходи формування бухгалтерської інформації

довідка

№ 1783


від 29.03.2010 р.

Навчальні заклади

6

Житомирський державний технологічний університет

навчально-методичне забезпечення дисциплін “Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку”, “Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті”

довідка

№ 76-34/248

від 15.12.2010 р.


7

Донбаська державна машинобудівна академія

навчально-методичне забезпечення дисциплін “Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку”, “Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті”

довідка

№ 033-05-595

від 01.04.2010 р.Досягнутий економічний ефект. Цикл праць присвячено розробці адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи шляхом інтеграції підсистем обліку з урахуванням особливостей вітчизняної економіки, що дозволило вирішити сучасні проблеми забезпечення управлінської діяльності в умовах ускладнення завдань управління суб'єктом господарювання та удосконалення економічної системи держави в цілому.
Запропонована концепція сприяє:

- в масштабах країни: вибору пріоритетних напрямів розвитку економічної системи держави в умовах виходу з економічної кризи; створенню оптимальної політики оподаткування суб'єктів господарювання; розвитку та удосконаленню системи національних рахунків, формуванню передумов щодо створення інтегрованої національної системи бухгалтерського обліку, що враховує особливості вітчизняної економіки, гармонізації та узгодженню понятійного апарату, мінімізації інформаційної асиметрії в економічних відносинах;

- в масштабах окремих господарюючих суб'єктів: забезпеченню ефективного управління підприємством шляхом поєднання у складі єдиної інформаційної системи бухгалтерського обліку всіх його підсистем із врахуванням особливостей розвитку та функціонування кожної з них у сучасних умовах розвитку вітчизняної економіки, побудові ефективної системи економічної безпеки суб'єкта господарювання.

Соціальне значення результатів полягає у забезпеченні суспільства необхідною економічною інформацією. Механізм розподілу прибутку частково контролює держава через систему так званого податкового обліку, однак суму прибутку, яка залишається після оподаткуванню власника, не контролює ніхто. Забезпечення контролю за розподілом прибутку власника за допомогою адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління розкриває соціальне значення проведеного дослідження, яке полягає в захисті інтересів кожного члена суспільства, що є актуальним для України в частині контролю за формуванням та використанням національного багатства держави.

Економічна значимість результатів виражається у тому, що їх комплексне використання дозволяє мінімізувати інформаційну асиметрію в економічних відносинах і підвищити рівень економічної безпеки держави вцілому та окремого суб’єкта господарювання зокрема.

Цикл наукових праць складається з 46 праць загальним обсягом 124,4 друк. арк., особисто автору належить 50,62 друк. арк., в тому числі 4 колективних монографії, 25 наукових статей, з них 2 у іноземних виданнях (Польща та Росія), 17 тез доповідей, з них 2 у іноземних виданнях (Болгарія та Білорусь). Роботи автора процитовано у більш ніж 6 наукових і науково-прикладних виданнях.Ключові слова: інформатизація суспільства, економічна інформація, економічна криза, інтеграція обліку, підсистеми бухгалтерського обліку, адаптивна модель, економічна безпека, асиметрія інформації.
Автор В.В. Євдокимов

1 Соціально-економічне становище України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка