Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра методики викладання спортивнихСторінка8/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.14 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Висновок: позитивний вплив впровадження інтерактивних, педагогічних технологій для формування здорового способу життя студентської молоді сприяють умовам навчання студентів та оптимізують організацію навчального процесу, та забезпечують повноцінний та раціонально-організований руховий режим.

Список використаної літератури:

 1. Апанасенко Г.Л. Валеология: первые шаги и ближайшие перспективы / Г.Л. Апанасенко // Теория и практика физ.культуры. – 2001. – № 6. – С. 2 – 8.

 2. Баевский Р.М. Оценка и классификацияуровнейздоровья с точки зрениятеорииадаптации / Р.М. Баевский // Вестник АМН СССР. – 1989. - №8. – С. 73 – 78.

 3. Бородин Ю.А. Современныепроблемыфизическойкультуры в формировании

здоровья нации / Ю.А. Бородин, В.Б. Добровольский , А.А. Мальцев, Г.И. Сухорада // Физическоевоспитаниестудентовтворческих спеціальностей: Сб.науч. тр. – Харьков: ХХПИ, 2000. – № 6. – С. 43 – 56.

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В ЗНЗ УКРАЇНИ
Аліна Скрипник

Олександр Донець
Анотація: Проблеми формування здорового способу життя сучасної молоді в ЗНЗ України. В статті розглядаються наукові підходи до формування здорового способу життя в ЗНЗ.

Ключові слова: здоров’я зберігаючі технології, здоров’я індивідума, здоров’я зберігаючі вимоги освітнього середовища.

Аннотация: Проблемы формирования здорового образа жизни современной молодежи в ОУЗ Украины. В статье рассматриваются научные подходы к формированию здорового образа жизни в СНО.

Ключевые слова: здорове сберегающей технологии, здоровья индивидуума, здоровя зберигаючи требования образовательной среды.

Annotation: Problems of a healthy lifestyle of today’s youth CEI in Ukraine. In the article the scientific approaches to promoting healthy lifestyles in the CEI.

Key words: zdorovyazberihayuchi technology, health of individuals, zdorovyazberihayuchi requirements of the educational environment.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку освіти набула актуальності проблема здоров'я зберігаючих умов в освітньому середовищі. Найбільша цінність суспільства – людина. Сучасна школа виховує людину майбутнього. Головне завдання в тому, щоб адаптувати дитину до суспільних негараздів, беззаконня, бездуховності. Необхідно створити такі умови, які допоможуть дитині осмислити власне життя, усвідомити цінність здоров'я, що є необхідною умовою для майбутнього вирішення щоденних життєвих задач та проблем. Не є новою думка . що ні краса, ні розум нічого не варті без здоров'я. І якщо ми прагнемо стати Європейською державою, то маємо перш за все подбати про здорове покоління та змогти реалізувати власні життєві компетенції.

Таким чином, перед сучасним загальноосвітнім закладом постає проблема у створенні певних умов, які б з одного боку , через впровадження нових інноваційних технологій навчання та виховання дало змогу оптимізувати розвиток життєвих компетентностей, природних нахилів, творчого потенціалу кожної дитини та допомогло їй стати творцем свого життя.Мета статті полягає в розвитку здорової, компетентної свідомості особистості в межах сучасного освітнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Результати дослідження Здоров'я – є стан повного фізичного психічного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи фізичних вад. Тому здоров'я розглядається як сенс життя.

Та в процесі реалізації вище зазначених положень виникає ще одна проблема. Більшість з нас ототожнює здоров'я з медициною. Але медичне обслуговування( шкільний лікар чи медична сестра протягом навчального дня, певне медичне обладнання для елементарних замірів, діагностики, програмне забезпечення для обробки даних тощо) для багатьох закладів освіти в Україні в повній мірі не доступне. Тому проблема полягає у можливості забезпечення педагогічним колективом таких умов розвитку дитини, які б могли максимально забезпечити формування здоров'я зберігаючого мислення індивідума.

Для формування здорового способу життя сучасної молоді потрібно:


 1. підготувати документи для переходу до впровадження здоров'я зберігаючнх технології;

 2. Розробити проект реалізації оздоровчої функції освіти;

 3. Створити систему навчальної та виховної роботи, що забезпечує і позитивний розвиток фізичного, духовного та соціального здоров'я дитини.

 4. Навчання педагогічного колективу для адаптації в умовах роботи в інноваційному здоров'я зберігаючому середовищі.

 5. Проведення навчання учнівського та батьківського колективів та формування навичок здорового способу життя і компетентностей, спрямованих на успішну реалізацію власного життя.

Формувати здоровий спосіб життя повина і сама людина. Відношення до здоров’я має починатись з раннього дитинства, поступово входити до системи світогляду, ставати складовою частиною загальної культури, духовного світу людини. Саме рівень загальної культури обумовлює поведінку, стиль життя і, в решті решт, стан здоров’я людини. Починати зміни ніколи не пізно, адже відновні можливості організму людини невичерпні.
Йдеться про необхідність навчити кожну людину науці здоров’я. Така наука має назву валеологія. Базова валеологічна освіта передбачена шкільною програмою і дає дитині головні поняття про способи підтримки здоров’я. Гурткова робота націлена на поглиблення знань дітей про методи збереження здоров’я, підготовку до сімейного життя, фактори ризику розвитку захворювань, тяжкі наслідки шкідливих звичок, ризикованої поведінки. Поєднання освітньої гурткової роботи з уроками фізкультури є, можливо, оптимальним для формування здорового способу життя дитини.

Багато уваги приділяється зараз подоланню в суспільстві алкоголізму та наркоманії. Потрібно знайомити дітей з правдивими, науково доведеними фактами про вплив алкоголю на людину. В цілому в світі від алкогольної залежності страждають 140 млн чол. У Європі кожна четверта смерть чоловіків пов’язана з алкоголем. 5% усіх смертей серед молоді у віці від 15 до 29 років обумовлено вживанням алкоголю. Теорія кумулятивної ризикованої поведінки стверджує, що вживання алкоголю та тютюну – прояви симптомів більш загальних соціальних проблем. Задача профілактики – переконати людей добровільно та на тривалий строк змінити свою поведінку, зробивши її більш безпечною. В умовах хронічних стресів діти та дорослі потребують інформування про методи збереження психічного здоров’я. Протягом життя 10-15 % людей можуть страждати на депресію. Це захворювання обумовлено порушенням хімічного балансу мозку і потребує серйозного лікування. Профілактика депресії полягає в тому, що дітей потрібно навчити життєві труднощі та негаразди сприймати як кроки до самовдосконалення, відпрацювати у них стійкість до впливу стресогенних ситуацій.Вирішення проблеми є одним із пріоритетних завдань нового етапу реформування освіти в Україні. Виправити ситуацію можна комплексом заходів, серед яких належне місце посідають заходи системи загальної середньої освіти. Передусім йдеться про збереження та зміцнення здоров’я учнів, формування мотивації на ведення здорового способу життя в навчально-виховному процесі школи. Тому у Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, ухваленій на другому з’їзді освітян визначено формування здоров’я нації через освіту як один з пріоритетів формування державної політики в освітній галузі.

Висновки. Відношення до здоров’я має починатись з раннього дитинства, поступово входити до системи світогляду, ставати складовою частиною загальної культури, духовного світу людини. Оскільки першими вихователями, у житті дитини є батьки та люди з найближчого оточення, то саме на них має покладатися відповідальність за збереження і зміцнення здоров’я дитини. Звідси випливає закономірна необхідність свідомого ставлення до збереження здоров’я дитини в кожній родині та дотримання основних правил здорового способу життя. Саме рівень загальної культури обумовлює поведінку, стиль життя і, в решті решт, стан здоров’я людини.

Отже, залучення дітей до здорового способу життя передбачає врахування всіх складових здоров’я і можливе лише за умови забезпечення непевності та комплексності освітньо-виховного впливу на дитину.

Список використаної літератури:

 1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович – М.: Просвещение, 1998. – 468 с.

 2. Калуська Л.І. Валеологія в дитячому садку та вдома./ Л.І. Калуська – Івано-Франківськ:Освіта, 1999. – 97 с.

 3. Осокіна Т.І. Фізична культура в дитячому саду./ Т. І. Осокіна – М.: Просвещение, 1986. – 304 с.

 4. Свириденко С.В. Дбаємо про здоров’я дітей: програма основ здорового способу життя../С. В. Свириденко. К.: Початкова школа,1998. – 99 с.

 5. Торохова Є. І. Валеологія: Словник./Є. І. Торохова. – М.: Флінта: Наука, 1999.–248с.

 6. Шлемина А.М. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: Пособие для учителя./ А.М. .Шлемина.– М.:Школяр, 1988.– 120 с.ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК НЕОДМІННА СКЛАДОВА ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ
Ольга Вовк
Анотація: Для формування повноцінного, багатогранного розвитку особистості, неодмінною складовою виступає здоров’я людини, а саме всі аспекти здоров’я людини, які однаково важливі й взаємопов’язані: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте.

Ключові слова: здоров’я, валеологічна поведінка, здоровий спосіб життя, аспекти здоров’я, повноцінний розвиток.

Аннотация: Для формирования полноценного, многогранного развития личности, непременной составляющей выступает здоровья человека, а именно все аспекты здоровья человека, которые одинаково важны и взаимосвязаны: духовное, социальное, психологическое, интеллектуальное, эмоциональное, физическое и личное.

Ключевые слова: здоровье, валеологическое поведение, здоровый образ жизни, аспекты здоровья, полноценное развитие.

Annotation: To form a full, multi-faceted personality development, an essential part of serving human health, including all aspects of human health, which are equally important and interrelated: the spiritual, social, psychological, intellectual, emotional, physical and personal.

Key words: health, valeological behavior, healthy lifestyle, health issues, a full development.
Постановка проблеми: На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямом виховного процесу є формування у дітей та учнівської молоді моральних цінностей, що виробила цивілізація протягом тисячоліть свого існування.

Аналіз останніх досліджень: Важливим чинником збереження та зміцненням здоров’я дослідники вважають здоровий спосіб життя. Для сучасних досліджень проблеми формування здорового способу життя в Україні характерний багатоплановий підхід. Філософський та соціальний аспект формування здорового способу життя дітей та молоді відображено в працях А.Бойко, Н.Гундарова, В.Крюкова, О.Сахно, Л.Сущенко; медико-біологічний аспект розроблено у дослідженнях М.Амосова, Г.Апанасенко, Н.Бо¬рисенко, А.Мартиненко. Психолого-педагогічний аспект формування здорового способу життя дошкільників та школярів розглядали В.Оржихівська, Е.Буліч, Т.Бойченко, З.Плохій, С.Юрочкіна, С.Кондратюк, С.Свириденко та ін.

Мета статті: Узагальнити сучасний стан вирішення проблеми щодо здорового способу життя та його подальшого збереження, зміцнення та поширення знань про здоров’я з подальшим перетворенням їх на стійкі переконання й навички практичної діяльності.

Виклад основного матеріалу: Велике значення для збереження здоров’я людини має спосіб її життя. Сучасна молодь у переважній більшості випадків не замислюється над своєю поведінкою, недбало ставиться до власного здоров`я, культивує шкідливі звички. Відомо, що майже 75% хвороб дорослих людей “зароблені” ними в дитячі та підліткові роки. Тому основне завдання батьків та школи полягає, в формуванні у підростаючого покоління валеологічної поведінки, спрямованої на нівелювання дії факторів ризику, оскільки в дорослому віці спосіб життя змінити значно важче, вкорінених шкідливих звичок позбавитись майже неможливо. Таким чином, щоб зберегти своє здоров’я, зміцнити його, реалізувати всі можливості, які надає людині природа, учні мають знати, як розпізнавати стан власного здоров’я, як запобігти хворобі, дії яких чинників потрібно уникати. З метою поширення знань про здоров’я з подальшим перетворенням їх на стійкі переконання й навички практичної діяльності з 1994 р. у навчальні плани шкіл було введено новий курс за вибором “Основи валеології”[1]. Валеологія об’єднує знання фізіології, психології, екології, фізики, хімії, філософії, медицини, українознавства та багатьох інших наук, тому що інтегративна характеристика здоров’я містить фізичні, психічні та духовні складові. Роботу по формуванню здорового способу життя слід розвивати і вдосконалювати відповідно до вимог, що ставить перед нами сьогодення. А для цього доцільно вивчати, переосмислювати і перебудовувати різні ділянки культурно-освітньої роботи, впроваджувати вітчизняні новаторські ідеї, світовий досвід [2].

Враховуючи вищевикладене, стало зрозумілим, що є нагальна потреба у створенні комплексної моделі, спрямованої на поліпшення здоров’я дітей та молоді України, і що така модель має бути побудована на засадах і принципах теорії і практики формування здорового способу життя, визнаних світовою спільнотою.

Як свідчить світовий досвід, головним чинником, котрий найбільше зумовлює стан здоров’я, є спосіб життя, який ведуть діти і молодь. І перспектива поліпшення громадського здоров’я найбільше пов’язана з системною діяльністю щодо формування здорового способу життя населення. Формування здорового способу життя є набагато ефективнішою й економічно доцільнішою стратегією, ніж постійне збільшення витрат на лікування наслідків нездорового способу життя, яке не забезпечує бажаного результату [3].

Сучасна наука розглядає здоров'я особистості як складний феномен глобального значення, котрий містить філософський, соціальний, економічний, біологічний, медичний аспекти і виступає як індивідуальна й суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, яке, у свою чергу, постійно змінюється. Тобто, за сучасними уявленнями, уже не розглядається як суто медична проблема. Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише малу частину феномена здоров'я.

Здоров'я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, але й високий рівень пристосування, благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини. На сучасному етапі виділяють такі складові здоров'я людини: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте. Всі аспекти здоров'я людини однаково важливі й розглядаються у взаємозв 'язку.

Здоров'я дітей – основа розвитку держави. Тому саме медичні аспекти збереження здоров'я мають істотно більше значення в дитинстві, ніж у подальших вікових групах. А негативні тенденції істотно впливають на ефективність навчально-виховного процесу . Більш того, питання здоров'я населення України в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує національній безпеці держави. Тому в даний час заклик: "Щоб вижити, Світ повинен встановити здоровий спосіб життя!" – став напрочуд актуальним.

Покращити таке становище можна через застосування нового підходу до формування здорового способу життя, який би ґрунтувався на сучасному підході збереження здоров'я, тобто враховували всі його аспекти. Важливо також, щоб вони опиралися на активізацію участі в даному процесі молоді та дітей. Мова йде про те, щоб не дорослі ініціювали таку роботу, а самі діти та молодь. Саме від їхньої активності й буде залежати успішність поширення формули: "здоровим бути модно, стильно і красиво".

Через усвідомлення учнями життєвої необхідності та надзвичайної важливості дотримання здорового способу життя здійснюється позитивна мотивація на освоєння ними навичок самостійної діяльності, спрямованих на зміцнення свого здоров’я [4].

Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров'я, здоров'я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування умінь і навичок зміцнення та збереження здоров'я, виконання практичних дій здорового способу життя.

Основними цілями роботи по пропаганді здорового способу життя є:

- формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя культури здоров'я;

- знайомство молоді з основами здорового стиля життя , формування свого стилю здорового життя, здійснення профілактичної роботи за негативними проявами;

- формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя, формування творчої особистості здібної до саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації молоді.

Практика фізичної культури та спорту є ефективним засобом формування здорової молодої особистості.

Держава повинна забезпечити рівний доступ молоді до можливостей для занять фізичною культурою та спортом шляхом:

- широкої пропаганди здорового способу життя, створення та культивування цінностей здоров’я та здорового способу життя, у тому числі через соціальну рекламу;

- покращення системи фізичної підготовки для формування активної фізичної культури серед молоді у системі формальної освіти та розширення додаткових безкоштовних можливостей для занять фізкультурою та спортом у системі закладів освіти;

- розвитку мережі безкоштовних закладів фізичної культури та спорту для молоді поза системою формальної освіти з акцентом для молоді старших вікових груп;

- розвитку практики проведення всеукраїнських, міжрегіональних і регіональних спортивних змагань, турнірів молоді з масових маловитратних видів спорту;

- підтримки та реалізації програм і заходів найширшого залучення молоді в занять фізичною культурою;

- підтримки відродження системи дитячого спорту;

- підтримки розвитку фізичної культури та спорту в сільській місцевості місцевою владою та залучення громад;

- розбудова широко розгалуженої мережі доступних спортивних майданчиків для молоді в усіх населених пунктах та оздоровчих зонах, включаючи зони відпочинку, пляжі тощо.

Висновки: Таким чином, виконання вищезазначеного, подальше підвищення ефективності молодіжної політики у сфері формування здорового способу життя молоді, мають забезпечити реальне поліпшення її здоров’я і самопочуття, що, у свою чергу, сприятиме ширшому залученню молодих громадян області до процесів розбудови держави.

Слід пам'ятати, що будь-яка робота щодо пропаганди здорового способу життя направлена на вирішення важливої задачі, основна мета якої – збереження майбутнього нації!Перспективи подальших досліджень: Вважаємо, що для України проблема здоров’я молоді є особливо актуальною, оскільки вона посилена негативними чинниками соціально–економічного та соціоекологічного походження, що спостерігаються впродовж останніх 10–15 років, внаслідок чого суттєво погіршилися показники здоров`я населення, зокрема захворюваності, інвалідизації та смертності. Формуванню здорового способу життя учнівської молоді, формуванню ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий спосіб життя, організації здорового способу життя школярів, медико–біологічним та психолого–педагогічним основам здорового способу життя, принципам формування здорового способу життя молоді належить приділяти більше уваги. Дуже важливо, щоб навчання здорового способу життя стало традиційним, системним, передбачало комплекс систематичних заходів, спрямованих на формування в учнів розуміння, важливості піклування про своє здоров’я, фізичний розвиток.

Список використаної літератури:

    1. Валеологічна освіта та виховання: сучасні підходи, доступність і шляхи їх розвитку в Україні: Збірник науково-практичних статей / За заг. ред. В.М.Оржеховського. – К.: Майстер, 1999. – 120с.

    2. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХІ століття) // Освіта. – Грудень. – 1993. – №44. – 12с.

    3. Куліш О.В. Підходи до еколого-валеологічного виховання в шкільному курсі // Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах XXI століття: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава, 2001. – С.37-39.

   1. Програма курсів основ природничих дисциплін за вибором для загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій. – К.: Перун, 1996. – 64с.

ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ. РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЗДОРОВ’Я
Юлія Ломан

Сергій Ломан
Анотація. Проблема здоров’я та здорового способу життя завжди була і буде пріоритетом у розвитку будь-якого суспільства. В даній статті розглядаються, систематизуються, та викриваються основі складові частки здоров’я, надаються практичні рекомендації по організації і веденню здорового способу життя.

Ключові слова: здоров’я, кількість здоров’я, закони здоров’я, с балансоване харчування, гігієна, біологічні ритми, руховий режим, загартування, зовнішнє середовище, режим дня.

Аннотация: Проблема здоровья и здорового образа жизни всегда была и будет приоритетом в развитии любого общества. В статье рассматриваются, систематизируются и описываются основные составляющие здоровья и даются практические рекомендации по организации и ведению здорового образа жизни.

Ключевые слова: здоровье, количество здоровья, законы здоровья, сбалансированное питание, гигиена, биологические ритмы, двигательный режим, закаливание, внешняя среда, режим дня

Annotation: A problem of health and healthy way of life always was and will be priority in development of any society. In the article examined, systematized and described basic constituents of health and practical recommendations are given on organization and conduct of healthy way of life.

Key words: health, amount of health, laws of health, balanced feed, hygiene, biological rhythms, motive mode, hardening, external environment, mode of day.
Постановка проблеми, її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Сучасний стан розвитку суспільства вимагає інший підхід та інше ставлення до здоров’я людини, до того способу життя яке вона веде. Поняття «здоров’я» включає в себе дуже велику кількість складових. Саме тому говорити про здоров’я лише з медичної точки зору не правильно. Говорячи про здоров’я необхідно розглядати як фізичне так і психічне, так і моральне здоров’я.

Мета статті: розкрити і теоретично обґрунтувати основи здорового способу життя студентів.

Виклад основного матеріалу. Охорона власного здоров'я - це безпосередній обов'язок кожного, і він не має права перекладати її на навколишніх, адже нерідко буває, що здоро’вя людини погіршене неправильним способом життя, шкідливими звичками, гіподинамією, переїданням уже до 20-30 років доводить себе до катастрофічного стану й лише тоді згадує про медицину.

Якою б досконалою не була медицина, вона не може позбавити кожну людину від усіх хвороб. Людина - сам творець свого здоров'я, за яке треба боротися. З раннього віку необхідно вести активний спосіб життя, гартуватися, займатися фізкультурою і спортом, дотримуватися правил особистої гігієни, - словом, домагатися розумними шляхами справжньої гармонії здоров'я.

Здоров'я – це перша і найважливіша потреба людини, яка визначає здатність його до праці та забезпечує гармонійний розвиток особистості. Воно є найважливішою передумовою до пізнання навколишнього світу, до самоствердження і щастя людини. Активне довге життя - це важлива складова людського фактора.

За визначенням ВООЗ термін "здоров'я – це стан фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів".

Взагалі, можна говорити про три види здоров'я: про здоров'я фізичне, психічне і моральне (соціальне):

Фізичне здоров'я – це природний стан організму, обумовлене нормальним функціонуванням усіх його органів і систем. Якщо добре працюють всі органи і системи, то і весь організм людини (система саморегулююча) функціонує і розвивається правильно.

Психічне здоров'я залежить від стану головного мозку, воно характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам'яті, ступенем емоційної стійкості, розвитком вольових якостей.

Моральне здоров'я визначається тими моральними принципами, які є основою соціального життя людини, тобто життя в певному людському суспільстві. Відмінними ознаками морального здоров'я людини є, насамперед, свідоме ставлення до праці, оволодіння скарбами культури, активне неприйняття вдач і звичок, що суперечать нормальному способу життя. Фізично і психічно здорова людина може бути моральним виродком, якщо він нехтує нормами моралі. Тому соціальне здоров'я вважається вищою мірою людського здоров'я. Морально здоровим людям притаманний ряд загальнолюдських якостей, які й роблять їх справжніми громадянами.

Здорова і духовно розвинена людина щаслива - вона відмінно себе почуває, отримує задоволення від своєї роботи, прагне самовдосконалення, досягаючи нев'янучої молодості духу і внутрішньої краси.

Цілісність людської особистості проявляється, насамперед, у взаємозв'язку і взаємодії психічних і фізичних сил організму. Гармонія психофізичних сил організму підвищує резерви здоров'я, створює умови для творчого самовираження в різних сферах нашого життя. Активна і здорова людина надовго зберігає молодість, продовжуючи творчу діяльність, не дозволяючи "душі лінуватися". Академік М. М. Амосов пропонував ввести новий медичний термін "кількість здоров'я" для позначення заходи резервів організму.

Скажімо, у людини в спокійному стані через легені проходить 5-9 літрів повітря на хвилину. Деякі високотреніровані спортсмени можуть довільно протягом 10-11 хвилин щохвилини пропускати через свої легені 150 літрів повітря, тобто з перевищенням норми в 30 разів. Це і є резерв організму.

Візьмемо серце. І його потужність можна підрахувати. Є хвилинні об'єми серця: кількість крові в літрах, яка викидається в одну хвилину. Припустимо, що в спокої воно дає 4 літри в хвилину, при найбільш енергійної фізичній роботі - 20 літрів. Відповідно, резерв дорівнює 5 (20:4).

Так саме є приховані резерви нирок, печінки. Виявляються вони за допомогою різних навантажувальних проб. Здоров'я - це кількість резервів в організмі, це максимальна продуктивність органів при збереженні якісних меж їх функції.

Систему функціональних резервів організму можна розбити на підсистеми:

1. Біохімічні резерви (реакції обміну).

2. Фізіологічні резерви (на рівні клітин, органів, систем органів).

3. Психічні резерви.

Візьмемо, приміром, фізіологічні резерви на клітинному рівні бігуна-спринтера. Прекрасний результат в бігу на 100 м-10 секунд. Його можуть показати лише одиниці. А чи можна цей результат істотно поліпшити? Розрахунки показують, що можна, але не більш ніж на кілька десятих секунди. Межа можливостей тут впирається в певну швидкість розповсюдження збудження по нервах і в мінімальний час, необхідний для скорочення і розслаблення м'язів.

Крім цього, здоровий спосіб життя включає в себе такі основні елементи: плідна праця, раціональний режим праці і відпочинку, викорінювання шкідливих звичок, оптимальний руховий режим, особисту гігієну, загартовування, раціональне харчування.

Плідна праця - важливий елемент здорового способу життя. На здоров'я людини впливають біологічні та соціальні фактори, головним з яких є праця.

Раціональний режим праці та відпочинку - необхідний елемент здорового способу життя. При правильному і суворому дотриманню режиму, виробляється чіткий і необхідний ритм функціонування організму, що створює оптимальні умови для роботи та відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здоров'я, поліпшенню працездатності і підвищенню продуктивності праці.

Наступною ланкою здорового способу життя є викорінення шкідливих звичок (куріння, алкоголь, наркотики). Ці порушники здоров'я є причиною багатьох захворювань, різко скорочують тривалість життя, знижують працездатність, згубно позначаються на здоров'ї підростаючого покоління і на здоров'я майбутніх дітей.

Дуже багато людей починають своє оздоровлення з відмови від куріння, яке вважається однією з найнебезпечніших звичок сучасної людини. Недарма медики вважають, що з палінням безпосередньо пов'язані найсерйозніші хвороби серця, судин, легенів. Куріння не тільки підточує здоров'я, а й забирає сили в самому прямому сенсі. Як встановили радянські фахівці, через 5-9 хвилин після викурювання однієї тільки сигарети м'язова сила знижується на 15%, спортсмени знають це з досвіду і тому, як правило, не курять. Аж ніяк не стимулює паління і розумову діяльність. Курець вдихає не всі шкідливі речовини, що знаходяться в тютюновому димі, - близько половини дістається тим, хто знаходиться поруч з ними. Не випадково, що в родинах курців діти хворіють респіраторними захворюваннями набагато частіше, ніж у сім'ях, де ніхто не палить. Куріння є частою причиною виникнення пухлин порожнини рота, гортані, бронхів і легенів. Постійне і тривале куріння призводить до передчасного старіння. Порушення харчування тканин киснем, спазм дрібних судин роблять характерною зовнішність курця (жовтуватий відтінок білків очей, шкіри, передчасне в'янення), а зміна слизових оболонок дихальних шляхів впливає на його голос (втрата дзвінкості, знижений тембр, хриплость).

Дія нікотину особливо небезпечно в певні періоди життя - юність, старечий вік, коли навіть слабка збудлива дія порушує нервову регуляцію. Особливо шкідливий нікотин вагітним, оскільки призводить до народження слабких, з низькою вагою дітей, і жінкам, що годують, тому що підвищує захворюваність і смертність дітей у перші роки життя.

Наступна непросте завдання - подолання пияцтва і алкоголізму. Встановлено, що алкоголізм діє руйнівно на всі системи і органи людини. У результаті систематичного споживання алкоголю розвивається симтомокомплекс хворобливої пристрасті до нього:

- втрата відчуття міри і контролю над кількістю споживаного алкоголю;

- порушення діяльності центральної і периферичної нервової системи (психози, неврити і т.п.) і функцій внутрішніх органів;

- зміна психіки, що виникає навіть при епізодичному прийомі алкоголю (збудження, втрата стримуючих впливів, пригніченість і т.п.), зумовлює частоту самогубств, скоєних у стані сп'яніння.

Особливо шкідливий вплив алкоголізм робить на печінку: при тривалому і систематичному зловживанні алкоголем відбувається розвиток алкогольного цирозу печінки. Алкоголізм - одна з частих причин захворювання підшлункової залози (панкреатиту, цукрового діабету). Поряд із змінами, що зачіпають здоров'я, зловживання спиртними напоями завжди супроводжується і соціальними наслідками, які приносять шкоди, як оточуючим хворого алкоголізмом, так і суспільству в цілому. Алкоголізм, як жодне інше захворювання, обумовлює цілий комплекс негативних соціальних наслідків, які виходять далеко за рамки охорони здоров'я і стосуються, в тій чи іншій мірі, всіх сторін життя сучасного суспільства. До наслідків алкоголізму слід віднести і погіршення показників здоров'я осіб, що зловживають спиртними напоями і пов'язане з ним погіршення загальних показників здоров'я населення. Алкоголізм і пов'язані з ним хвороби, як причина смерті поступаються лише серцево-судинним захворюванням і раку.

Наступною складовою здорового способу життя є раціональне харчування. Коли про нього йдеться, слід пам'ятати про два основні закони, порушення яких небезпечно для здоров'я.

Перший закон - рівновага одержуваної і витрачається енергії. Якщо організм отримує енергії більше, ніж витрачає, тобто якщо ми одержуємо їжі більше, ніж це необхідно для нормального розвитку людини, для роботи і гарного самопочуття, - ми товстіемо. Зараз більше третини нашої країни, включаючи дітей, має зайву вагу. А причина одна - надмірне харчування, що в результаті призводить до атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, гіпертонії, цукрового діабету, цілому ряду інших недуг.

Другий закон - відповідність хімічного складу раціону фізіологічним потребам організму в харчових речовинах. Харчування має бути різноманітним і забезпечувати потреби в білках, жирах, вуглеводах, вітамінах, мінеральних речовинах, харчових волокнах. Багато з цих речовин незамінні, оскільки утворюються в організмі, а надходять лише з їжею. Відсутність хоча б одного з них, наприклад, вітаміну С, призводить до захворювання і навіть смерті. Вітаміни групи В ми отримуємо головним чином із хлібом з борошна грубого помелу, а джерелом вітаміну А та інших жиророзчинних вітамінів є молочна продукція, риб'ячий жир, печінка.

Не кожен з нас знає, що потрібно навчитися культурі розумного споживання, утримуватися від спокуси взяти ще шматочок смачного продукту, що дає зайві калорії, чи що вносить дисбаланс. Адже будь-яке відхилення від законів раціонального харчування призводить до порушеннь. Організм людини витрачає енергію не тільки в період фізичної активності (під час роботи, занять спортом тощо), але і в стані відносного спокою (під час сну, відпочинку лежачи), коли енергія використовується для підтримки фізіологічних функцій організму - збереження постійної температури тіла та ін. Встановлено, що у здорової людини середнього віку при нормальній масі тіла витрачається 7 кілокалорій на годину на кожен кілограм маси тіла.

Першим правилом в будь-якій природній системі живлення е: - прийом їжі тільки при відчуттях голоду.

- відмова від прийому їжі при болях, розумовому та фізичному нездужання, при лихоманці і підвищеній температурі тіла.

- відмова від прийому їжі безпосередньо перед сном, а також до і після серйозної роботи, фізичної або розумової.

Дуже важливо мати вільний час для засвоєння їжі. Уявлення, що фізичні вправи після їжі сприяють травленню, є грубою помилкою.

Прийом їжі повинен складатися із змішаних продуктів, що є джерелами білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин. Тільки в цьому випадку вдається досягти збалансованого співвідношення харчових речовин і незамінних факторів харчування; забезпечити не тільки високий рівень перетравлення і всмоктування харчових речовин, але і їх транспортування до тканин і клітин, повне їх засвоєння на рівні клітини.

Раціональне харчування забезпечує правильний ріст і формування організму, сприяє збереженню здоров'я, високої працездатності і продовженню життя.

Великий вплив на здоров'я має і стан навколишнього середовища. Втручання людини в регулювання природних процесів не завжди приносить бажані, і що головне, позитивні результати. Порушення хоча б одного з природних компонентів приводить, в силу існуючих між ними взаємозв'язків, до перебудови сформованої структури природно-територіальних компонентів. Забруднення поверхні суші, гідросфери, атмосфери, світового океану, в свою чергу позначається на стані здоров'я людей. Доведено,що ефект "озонової діри" впливає на утворення злоякісних пухлин, забруднення атмосфери на стан дихальних шляхів, а забруднення вод - на процес травлення, різко погіршує загальний стан здоров'я людства, знижує тривалість життя. Однак, здоров'я, отримане від природи, тільки на 5% залежить від батьків, а на 50% - від умов, що нас оточують.

Крім цього, необхідно враховувати ще об'єктивний фактор впливу на здоров'я - спадковість. Це притаманне всім організмам властивість повторювати в ряді поколінь однакові ознаки та особливості розвитку, здатність передавати від одного покоління до іншого матеріальні структури клітини, містять програми розвитку з них нових особин.

Впливають на наше здоров'я і біологічні ритми. Однією з найважливіших особливостей процесів, що протікають в живому організмі, є їх ритмічний характер.

В даний час встановлено, що понад триста процесів, що протікають в організмі людини, підпорядковані добовому ритму.

Оптимальний руховий режим - найважливіша умова здорового способу життя. Його основу складають систематичні заняття фізичними вправами і спортом. Звісно, що при цьому фізична культура і спорт виступають як найважливіший засіб виховання.

Корисно ходити по сходах, не користуючись ліфтом. За твердженням американських лікарів кожна сходинка дарує людині 4 секунди життя. 70 сходинок спалюють 28 калорій.

Основними якостями, що характеризують фізичний розвиток людини, є сила, швидкість, спритність, гнучкість і витривалість. Удосконалення кожної з цих якостей сприяє і зміцненню здоров'я, але далеко не в однаковій мірі.

Для ефективного оздоровлення та профілактики хвороб необхідно тренувати і удосконалювати в першу чергу найціннішу якість - витривалість в поєднанні з загартовуванням та іншими компонентами здорового способу життя, що забезпечить зростаючому організму надійний щит проти багатьох хвороб.

У Росії загартовування здавна було масовим. Прикладом можуть служити сільські лазні з парними і сніговими ваннами. Однак у наш час більшість людей нічого не роблять для загартовування як самих себе, так і своїх дітей. Більш того, багато батьків з побоювання застудити дитини вже з перших днів його життя починають займатися пасивним захистом від застуди: загортають його, закривають кватирки і т.ін. Така "турбота" про дітей не створює умов за для хорошої адаптації до мінливої температурі середовища. Навпаки, вона сприяє ослабленню здоров'я, що призводить до виникнення простудних захворювань. Тому проблема пошуку і розробки ефективних методів загартовування залишається однією з найважливіших. Адже користь загартовування з раннього віку доведена величезним практичним досвідом і спирається на солідне наукове обгрунтування.

Широко відомі різні способи загартовування - від повітряних ванн до обливання холодною водою. Корисність цих процедур не викликає сумнівів. З незапам'ятних часів відомо, що ходьба босоніж - чудовий гартуючий засіб. Зимове плавання - вища форма загартовування і щоб її досягти, людина повинна пройти всі щаблі загартовування.

Ефективність загартовування зростає при використанні спеціальних температурних впливів і процедур. Основні принципи їх правильного застосування повинні знати все це: систематичність і послідовність; облік індивідуальних особливостей, стану здоров'я; емоційні реакції на процедуру.

Ще одним дієвим засобом загартування може і повинен стати контрастний душ. Контрастні душі тренують нервово-судинний апарат шкіри та підшкірної клітковини, удосконалюючи фізичну терморегуляцію, надають стимулюючий вплив і на центральні нервові механізми. Досвід показує високу оздоровчу цінність контрастного душу як для дорослих, так і для дітей. Добре діє ві і як стимулятор нервової системи, знімаючи стомлення і підвищуючи працездатність.

Загартовування – потужний оздоровчий засіб. Воно дозволяє уникнути багатьох хвороб, продовжити життя на довгі роки, зберегти високу працездатність. Загартовування має загальнозміцнювальну дію на організм, підвищує тонус нервової системи, покращує кровообіг, нормалізує обмін речовин.

Спосіб досягнення гармонії людини один - систематичне виконання фізичних вправ. Крім того, експериментально доведено, що регулярні заняття фізкультурою, які раціонально входять в режим праці та відпочинку, сприяють не тільки зміцненню здоров'я, але й істотно підвищують ефективність виробничої діяльності. Однак не всі рухові дії, що виконуються в побуті і процесі роботи, є фізичними вправами. Ними можуть бути тільки руху, які спеціально підбираються для впливу на різні органи і системи організму, розвитку фізичних якостей, корекції дефектів статури.

Фізичні вправи нададуть позитивний вплив, якщо при заняттях дотримуватися певних правил. Необхідно стежити за станом здоров'я – і в першу чергу це потрібно, щоб не завдати собі шкоди, займаючись фізичними вправами. Наприклад, якщо є порушення з боку серцево-судинної системи то вправи, що вимагають істотного напруги, можуть привести до погіршення діяльності серця.

При захворюванні органів дихання рекомендують лише загальнорозвиваючих гімнастику. Не можна робити фізичні вправи при вираженому серцебитті, запаморочення, головному білі і ін.

Не слід займатися і відразу після хвороби. Потрібно витримати певний період, щоб функції організму відновилися, - тільки тоді заняття фізичною культурою принесе користь.

При виконанні фізичних вправ організм людини реагує на задане навантаження відповідними реакціями. Активізується діяльність всіх органів і систем, в результаті чого витрачаються енергетичні ресурси, підвищується рухливість нервових процесів, зміцнюються м'язова і кістково-зв'язкова системи. Таким чином, поліпшується фізична підготовленість займаються і в результаті цього досягається такий стан організму, коли навантаження переносяться легко, а колишні раніше недоступними результати в різних видах фізичних вправ стають нормою. У вас завжди добре самопочуття, бажання займатися, піднесений настрій і хороший сон. При правильних і регулярних заняттях фізичними вправами тренованість поліпшується з року в рік, і ви будете в гарній формі протягом тривалого часу.

Зміни фізіологічних функцій викликаються та іншими факторами зовнішнього середовища і залежать від пори року, вмісту в продуктах харчування вітамінів і мінеральних солей. Сукупність усіх цих чинників (подразників різної ефективності) надає або стимулюючий, або гнітюче вплив на самопочуття людини і перебіг життєво важливих процесів в його організмі. Природно, що людині слід пристосовуватися до явищ природи і ритму їхніх коливань. Психофізичні вправи і загартування організму допомагають людині зменшити залежність від метеоумов і перепадів погоди, сприяють його гармонійному єднання з природою.

Дуже важливо відзначити сприятливий стан повітряного середовища при м'язової діяльності, у тому числі і при заняттях фізичними вправами, тому що при цьому збільшується легенева вентиляція, теплоутворення і т. д. У спортивній практиці санітарно-гігієнічні дослідження повітря дозволяють своєчасно вжити необхідних заходів, що забезпечують максимальні результати при заняттях фізичною культурою і спортом.

Слід пам'ятати, що надходження в приміщення потрібної кількості чистого повітря і видалення повітря забрудненого продуктами життєдіяльності є важливим і необхідним.

Говорячи про гігієну фізичних вправ, не можна не згадати про ранкову гімнастику і фізкультурні паузи. Метою ранкової гімнастики є прискорення переходу організму від сну до активного дня, до майбутньої роботи і надання загального оздоровчого впливу. Гімнастичні вправи повинні виконуватися в добре провітрюваному кімнаті, при відкритому вікні або кватирці, а при можливості - і на відкритому повітрі. Зарядку слід поєднувати з повітряною ванною. Після закінчення гімнастики корисно обтирання або обливання тіла прохолодною водою. Фізкультурні паузи проводять у школі і на виробництві, вони є однією з основних форм активного відпочинку.

Важливий елемент здорового способу життя - особиста гігієна. Він включає в себе раціональний добовий режим, догляд за тілом, гігієну одягу та взуття. Особливе значення має і режим дня. При правильному і строгому його дотриманні виробляється чіткий ритм функціонування організму, а це, в свою чергу, створює найкращі умови для роботи і відновлення.

Неоднакові умови життя, праці і побуту, індивідуальні відмінності людей не дозволяють рекомендувати один варіант добового режиму для всіх. Проте його основні положення повинні дотримуватися всі це- виконання різних видів діяльності в суворо визначений час, правильне чергування роботи і відпочинку, регулярне харчування. Особливу увагу потрібно приділяти сну - основному і нічим не замінимим виду відпочинку. Постійне недосипання небезпечне тим, що може викликати виснаження нервової системи, ослаблення захисних сил організму, зниження працездатності, погіршення самопочуття.

Вивчення захворюваності людей призвело до висновку, що причиною переважної більшості захворювань є різні порушення режиму. Безладний прийом їжі в різний час неминуче веде до шлунково-кишкових захворювань, відхід до сну в різний час - до безсоння і нервового виснаження, порушення планомірного розподілу роботи і відпочинку знижує працездатність.

Режим має не лише оздоровче, а і виховне значення. Суворе його дотримання виховує такі якості, як дисциплінованість, акуратність, організованість, цілеспрямованість. Режим дозволяє людині раціонально використовувати кожну годину, кожну хвилину свого часу, що значно розширює можливість різнобічного і змістовного життя. Кожній людині слід виробити свій режим, виходячи з конкретних умов свого життя.

При його визначенні важливо дотримуватися наступних норм - вставати щодня в один і той же час; займатися регулярно ранковою гімнастикою, у встановлені години; чергувати розумову працю з фізичними вправами; дотримуватися правил особистої гігієни; стежити за чистотою тіла, одягу, взуття; працювати і спати в добре провітрюваному приміщенні; лягати спати в один і той же час.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка