Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичиниСторінка4/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Список використаних джерел
1. Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования : для пед. спец. высш. учеб. заведений / О. А. Абдуллина. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с.

2. Абсалямова, Я. Теоретичні основи розробки структури та змісту післядипломної освіти молодих викладачів ІМ  / Яна Абсалямова  / / Рідна школа. – 2004. – № 4. – С. 26-28.

3. Аванесова,  А. С. Основы педагогики и психологии высшей школы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / А. С. Аванесова, А. А. Вербицкий. – М. : МГУ, 1986. – 302 с.

4. Азимов, Э. Г. Словарь методических терминов : [учеб. пособие] / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб. : Златоуст, 1999. – 472 с.

5. Алексєєва, Т. В. Теоретико-методичні умови формування професійного усного мовлення іноземною мовою студентів вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Т. В. Алексєєва .− К., 2003. – 19 с.

6. Алексєєнко, І. В. Назустріч тестам : підготовка тестового матеріалу для контролю вмінь і навичок усного іншомовного спілкування учнів початкової школи / І. В. Алексєєнко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2006. – № 2. – С. 112-116.

7. Алексюк, А. М. Загальні методи навчання в школі / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Рад.шк., 1981. – 206 с.

8. Алексюк, А. М. Педагогіка вищої освіти України: Історія. Теорія : підручник / Анатолій Миколайович Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 553 с.

9. Алфер’єва, Т. Ю. Збірник матеріалів до вивчення англійської мови в дитячому садку / [Т. Ю. Алфер’єва, О. П. Максименко, Г. О. Паперна [та ін.] – К. : Рад. школа, 1962. – 68 с.

10. Альперіна, В. Ю. Психологічні проблеми організації домашнього навчання ІМ на ранніх етапах онтогенезу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 “Педагогічна і вікова психологія” / В. Ю. Альперіна. – К., 2002. – 20 с.

11. Амамджян, Ш. Г. Играя учись! Английский язык в картинках для детей дошкольного возраста : учеб. пособ. для воспитат. детсада  / Шаген Гаспарович Амамджян. – М. : Просвещение,1978. – 223 с.

12. Ананьєв, Б. Г. Человек как предмет познания / Борис Герасимович Ананьєв. – Л. : Наука, 1989. – 180  с.

13. Андрущенко, В. П. Філософічність освіти / Віктор Андрущенко  // Вища освіта України. – 2008. – №  4. – С. 10-19.

14. Андрієвська, В. В. Коли і як розпочати навчання дитини ІМ / Валерія Андрієвська // Початкова школа. – 1997. – № 12. – С. 38-45.

15. Артемова, Л. Моделі структур дидактичної гри / Любов Артемова  // Дошкільне виховання. – 2005. – № 4. – С. 6-7.

16. Артемчук, Г. Про сучасні підходи до вивчення і викладання іноземних мов / Галік Артемчук // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 47-49.

17. Архангельский, С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы / Сергей Иванович Архангельский. – М. : Высшая школа, 1980. – 388 с.

18. Ауэрбах, Т. Д. Как учить иностранному языку дошкольников  /  Т. Д. Ауэрбах // Зачем и как изучать иностранные языки. – М. : Знание, 1961. – С. 17-22.

19. Афанасьєв, М. Інформаційні технології в навчальному процесі / Микола Афанасьєв, Яна Ромашова // Вища школа. − 2010. − №10. − С. 49-61.

20. Ачкасова, Н. Н. Методика построения пропедевтического курса по английскому языку для детей 5 лет на музыкальной основе (на материале детской оперы): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец.13.00.02 “Теория и методика обучения” / Н. Н. Ачкасова. – М., 1997. – 22 с.

21. Бабанский, Ю. К. Оптимизация процесса обучения : общедидактический аспект / Юрий Константинович Бабанский. – М. : Педагогика, 1977. – 254 с.

22. Бабанский, Ю. К. Требования к методическим пособиям, вытекающие из документов о реформе школы / Ю. К. Бабанский // Проблемы школьного ученика : сб. статей. – М. : Просвещение, 1986. – Вып. 16. О путях совершенствования методических пособий для учителя. –  С. 6-23.

23. Баева, Л. В. Развитие содержания дошкольного образования в Англии на современном этапе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Л. В. Баева − М., 2009. − 225 с.

24. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”. – К. : Світоч, 2008. – 430 с.

25. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. – К., 2003. – С. 203-243.

26. Байденко, В. Компетенции в профессиональном образовании / В. Байденко // Высшее образование в России. – 2004. – № 11. – С. 3-13.

27. Бак, Л. Особистісно зорієнтований підхід до викладання англійської мови / Людмила Бак // Рідна школа. – 2005. – № 3. – С. 50-52.

28. Балл, Г. А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Георгий Балл – М. : Педагогика, 1990. – 235 с.

29. Баранова, О. Г. Ігри для початкового навчання англійської мови / О. Г. Баранова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 64 с.

30. Баржерон, С. Ф. Збірник матеріалів для вивчення англійської мови у дитячих садках та молодших класах шкіл : посіб. для вихователів і вчителів, які навчають дітей англійської мови молодшого шкільного і дошкільного віку / С. Ф. Баржерон, Т. І. Косенко – К. : Рад. школа, 1963. – 72 с.

31. Баркасі, В. В. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / В. В. Баркасі. – Одеса, 2004. – 20 с.

32. Барышникова, Н. В. Использование аутентичных видеодокументов в профессиональной подготовке учителей иностранных языков / Н. В. Барышников, Г. Г. Жоглина // Иностр. яз. в школе. – 1998. – № 4. – С. 88-92.

33. Бахталина, Е. Ю. Об интегрированном обучении английскому языку в детском саду / Е. Ю Бахталина // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 6. – С. 44-47; 2001. – № 1. – С. 37-41.

34. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / Владимир Павлович Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 190 с.

35. Беккер, Л. Б. Немецкий язык для дошкольников : пособие для учителей и воспитателей детских садов / Л. Б. Беккер. – Л. : Просвещение, 1966. – 123 с.

36. Беляева, А. Управление самостоятельной работой студентов / А. Беляева // Высшее образование в России. – 2003. – № 6. – С. 105-109.

37. Белян, В. П. Введенние в психолингвистику / В. П. Белян. – Изд. 2-е. – М. : Ze Po, 2000. – 128 с.

38. Березок, О. С. Моделювання педагогічних ситуацій як засіб підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Професійна педагогіка” / О. С. Березюк. – К., 1995. – 24 с.

39. Бернацька, О. В. Моделювання ситуацій професійної діяльності у навчанні іноземної мови у вищому навчальному закладі військового профілю : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. В. Бернацька.− К., 2004. – 19 с.

40. Берещук, М. Науково-методичні основи визначення рейтингу та вдосконалення системи підвищення якості освіти / Микола Берещук, Григорій Стадник, Володимир Нечос // Вища школа. – 2003. – № 4/5. – С. 31-42.

41. Беркалова, Л. А. Спецкурс “Современные технологии обучения иностранным языкам” на языковом факультете педагогического вуза / Л. А. Беркалова // Языковое образование в национально-культурном наследии России: исторические традиции, современность, взгляд в будуще : тез. док. конф. – М., 2001. – С. 163-165.

42. Беспалько, В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / Владимир Павлович Безпалько. – М. : Педагогика, 1995. – 336 с.

43. Беспалько, В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов / Владимир Павлович Безпалько, Юрий Геннадиевич Татур. – М. : Высшая школа, 1989. – 143 с.

44. Бех, П. О. З позицій комунікативної орієнтації : (про нові програми для загальноосвітніх навчальних закладів : “Англійська мова”, “Німецька мова”, ”Іспанська мова”, 2-12 класи) / Петро Бех // Інозем. мови в навч. закладах. – 2002. – № 1/2. – С. 34-40.

45. Бех, І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : навч.-метод. посіб. / І. Д. Бех. – К. : Школа, 1998. – 203 с.

46. Бех,  І. Д. Принципи сучасної освіти / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 5-27.

47. Бєлєнька, Г. В. Роль інтерактивних прийомів навчання в оптимізації навчального процессу у вищій школі / Ганна Бєлєнька // Наук. зап. Кіровоград. держ.пед.ун-ту. Серія “Педагогічні науки”. – Кіровоград, 2001. – Вип. 32. Ч. 1. – С. 61-63.

48. Бим, И. Л.Учебник и книга для учителя – ядро учебно-методического комплекса по иностранному языку / И. Л. Бим // Проблемы школьного учебника. – М., 1978. – Вып. 6. – 30 с.

49. Бим, И. Л. К проблеме оценивания современного учебника иностранного язика / И. Л. Бим, О. В. Афанасьєв, О. А. Радченко // Иностр. яз. в школе. – 1999. – № 6. – С. 13-17.

50. Бим, И. Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам / И. Л. Бим // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 4. – С. 5-7.

51. Биркун, Л. Як зробити підручник сучасним? Критерії оцінювання НМК з ІМ для загальноосвітніх шкіл // Людмила Биркун / Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – № 2. – С. 28-31.

52. Бігич, О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя ІМ початкової школи : монографія / Оксана Борисівна Бігич – К. : КНЛУ, 2004. – 278 с.

53. Бігич, О. Б. Методична підготовка вчителя ІМ в системі професіоналізації процесу навчання іноземних мов / Оксана Бігич // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія “Педагогіка та психологія”. – К., 2000. – Вип. 3. –– С. 179-183.

54 Біда, О. А. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення природознавчої освіти у початковій школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. А. Біда. – К., 2003. – 38 с.

55. Білас, Л. Реалізація національного компонента змісту освіти у курсі ІМ / Людмила Білас // Рідна школа. – 2003. – № 9. – С. 34-36.

56. Білик, Л. Діяльнісний підхід до професійної підготовки особистості студента / Людмила Білик // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 55-57.

57. Білуха, М. Т. Основи наукових досліджень : підруч. для студ. економ. спец. / Микола Тимофійович Білуха. – К. : Вища школа, 1997. – 271 с.

58. Богданова, І. М. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів на основі застосування інноваційних технологій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / І. М. Богданова – К., 2003. – 38 с.

59. Богуш, А. М. Мовленнєва компетенція дошкільника як лінгводидактична проблема // Розвиток творчих здібностей дітей засобами мовлення : зб. наук. пр. / Ін-т змісту і методів навчання, Запоріз. обл. ін-т удосконалення вчителів. – К. ; Запоріжжя, 1998. – Вип. ІІ. – С. 5-15.

60. Богуш, А. М. Методика навчання української мови в дошкільних закладах : навч. посіб. для студ. пед. ін-тів та учнів пед. училищ / Алла Михайлівна Богуш. – К. : Вища.шк, 1993. – 327 с.

61. Бондар, В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів : [навч. посіб. для викл. і студ. пед. навч. закл.] / Володимир Іванович Бондар – К. : Вересень, 1996. – 129 с.

62. Бондарчук, Ю. Удосконалення форм і методів навчання відповідно до вимог Болонського процесу / Юрій Бондарчук, Геннадій Чуйко, Надія Чуйко // Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 35-41.

63. Борисова, З. Проблема гри у педагогічній теорії / Зоя Борисова // Дошкільне виховання. – 2005. – № 12. – С. 6 -7.

64. Борисова, Н. Введення курсів ІМ у школах України (1917 -1920 роки ХХ ст.) / Наталія Борисова // Рідна школа. – 2000. – № 10. – С. 63-65.

65. Бориско, Н. Ф. Индивидуальный стиль овладения иноязычным общением и его моделирование в УМК / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 26-29.

66. Бориско, Н. Ф. Общеевропейские компетенции владения иностранным язиком : изучение, обучение, оценка, анализ некоторых аспектов / Н. Ф. Бориско // Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 8-14.

67. Бориско, Н. Ф. Теоретичні основи створення навчально-методичних комплексів для мовної міжкультурної подготовки вчителів іноземних мов (на матеріалі інтенсивного навчання німецької мови) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія і методика навчання (іноземна мова)” / Н. Ф. Бориско. – К., 2000. – 36 с.

68. Бородіна, Г. І. Система і характер вправ професійно-орієнтоваго підручника для інтенсивного навчання читання / Г. І. Бородіна, Я. П. Повчалюк // Іноземні мови. – 2000. – № 3. – С. 37-39.

69. Брейчина, М. Е. О самоконтроле в обучении иностранному языку / М. Е. Брейчина // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 1. – С. 23-28.

70. Брызгалова, Л. А. Организация и проведение практических занятий по курсу методики преподавания иностранных языков : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теорія и методика обучения (иностр. языки)” / Л. А. Брызгалова. – М., 1981. – 23 с.

71. Будак, С. В. Дидактичні умови підготовки майбутніх педагогів до навчання англійської мови дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04.“Теорія і методика професійної освіти” / С. В. Будак. – Одеса. – 2003. – 20 с.

72. Будак, С. В. Формування готовності студентів до іншомовної діяльності з дошкільниками: монографія зі спецпрактикумом у двох книгах / С. В. Будак. – К. : Слово, 2008. – 288 с.

73. Булгакова, В. Адаптувати людину до життя. До питання про співвідношення понять “комунікативна компетентність” та “комунікативна компетенція” / Вікторія Булгакова // Іноз. мови в навч. закладах. – 2005. – № 6. – С. 82-86.

74. Буринська, Н. М. Оцінювання якості підручника експертним методом / Н. М. Буринська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук пр. / Ін-т педагогіки АПН України ; голов. ред. В. М. Мадзігон. – 2002. – Вип. 3. – С. 38-42.

75. Бурлаков, М. А. Связь методики обучения лексике иностранного языка с лингвистикой и психологией / М. А. Бурлакова // Іноземні мови. – 2004. – № 3. – С. 3-5.

76. Буряк, В. Методологічні засади педагогічної освіти / Володимир Буряк // Вища школа. – 2008. – № 1. – С. 35-46.

77. Буряк, В. Принципи дидактики та вдосконалення підготовки вчителя / Володимир Буряк // Рідна школа. – 2004. – № 10. – С. 3-7.

78. Буряк, В. Викладач університету: вимоги до особистісних і професійних рис / Володимир Буряк // Вища школа. − 2010. − № 3-4. − С. 11-35.

79. Вайсбурд, М. Л. Роль индивидуальных особенностей учащихся при обучении иноязычному усноречевому общению / М. Л. Вайсбурд, Е. В. Кузьмина // Иностр. яз. в школе. – 1999. – № 1. – С. 5-11.

80. Вакулюк, В. Мультимедийные технологии в учебном процессе / В. Вакулюк, Н. Семенова // Высшее образование в России. – 2004. – № 2. – С. 101-105.

81. Валеева, Н. Г. Деловые игры как способ развития автономности при обучении профессиональному общению / Н. Г. Валеева // Автономность в практике обучения иностранным языкам и культурам : сб. науч. трудов. – М., 2001. – Вып. 461. – С. 144-148.

82. Василенко, М. Граючись – виграємо : використання гри як основного методу навчання іншомовного спілкування на початковому етапі / Марія Василенко, Віра Щиголь // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – № 1. – С. 104-106.

83. Васильева, Л. И. Некоторые прийомы обучения детей дошкольного возраста пониманию английской речи и говорению / Л. И. Васильева / Вопросы романо-германской филологии и методики преподавания иностранных языков / Омский пед.  ин-т .  – Омск, 1970. – С. 21-31.

84. Ваулина, Ю. Подготовка воспитателей-учителей английского язика для дошкольных учреждений / Ю. Ваулина, Е. Фрейдина // Дошкольное воспитание. – 1993. – № 4. – С. 31-33.

85. Вашуленко, О. Питання наступності в педагогічній теорії / О. Вашуленко // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 49-59.

86. Вдовенко, С. С. Англійська мова для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: навч. посіб. для учителів та вихователів дитяч. садка / С. С. Вдовенко. – К. : Рад. шк., 1982. – 142 с.

87. Вдовіна, Т. О. Модель навчання майбутніх учителів ІМ читання художніх текстів в аспекті міжкультурного спілкування / Т. О. Вдовіна // Іноземні мови. – 2004. – № 4. – С. 34-37.

88. Вербицкий, А. А. Активные методы обучения в высшей школе : контекстный подход / А. А. Вербицький – М. : Высшая школа, 1991. – 207 с.

89. Ветров, Ю. Проблема моделирования педагогических систем / Ю. Ветров, М. Мельникова // Высшее образование в России. – 2005. – № 5. – С. 59-62.

90. Верхогляд, О. Розвиток американського законодавства у сфері вищої освіти в ХХ-ХХІ сторіччі / Ольга Верхогляд, Юлія Романовська , Олександр Романовський // Вища школа. − 2010. − № 5-6. − С. 68-77.

91. Вєтохов, О. М. Актуальні питання комунікативного навчання ІМ / О. М. Вєтохов // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 91-98.

92. Вєтохов, О. Самостійна робота учнів з оволодіння іноземною мовою : психологічні умови ефективності / Олександр Вєтохов // Рідна школа. –2004. – № 2. – С.  36-39.

93. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя ІМ (спеціаліста) : [зб. наук. ст.] / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 1999. – 64 с.

94. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / [М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш. В. Д. Шинкарук [та ін..] ; за ред. В. Г. Кременя;– Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2004. – 384 с.

95. Вітлінський, В. В. Моделювання економіки : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. В. Вітлінський, Г. І. Валько-Іваненко ; Київ. нац. економ. ун-т. – К. : КНЕУ, 2006. – 306 с.

96. Витоль, А. Б. Нужен ли дошкольникам иностранный язык? / А. В. Витоль // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 6. – С. 41-43.

97. Витоль, А. Б. Работа по теме „Мое тело” в детском саду / А. В. Витоль // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 6. – С. 46-50.

98. Віттенберг, К. Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00 04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ксенія Юрієвна Віттенберг. − Вінниця, 2010. − 20 с.

99. Воловик, П. Н. Проблема применения методов вероятности и математической статистики в педагогической теории и практике : автореф. дис на соискание учен. степени доктора пед. наук : спец.13.00.01 “Теория и история педагогіки” / П. Н. Воловик. – К., 1977. – 48 с.

100. Володарская, И. А. Проблема целей обучения в современной педагогике: учеб.-метод. пособие для студ. фак. психологии / Инна Андреевна Володарская, Анна Мееровна Митина. – М. : МГУ, 1989. – 72 с.

101. Воробйова, С. Роль дидактичних задач у підготовці вчителя / Світлана Воробйова // Рідна школа. – 2002. – № 1. – С. 25-27.

102. Воронина, Г. И. Система дополнительного педагогического образования : новые ориентиры / Г. И. Воронина // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 3. – С. 56-59.

103. Воронина, Г. И. Информация о научно-практической конференции „Раннее обучение иностранным язикам : проблемы и перспективы” / Г. И. Воронина // Иностр. яз. в школе. – 1991. – № 5. – С. 85-90.

104. Вронская, И. В. Английский язык в детском саду : для воспитателей детского сада и родителей / И. В. Вронская ; РГПУ им. А.И. Герцена. – СПб : Союз, 2001. – 400 с.

105. Выготский, Л. С. Педагогическая психология / Лев Семенович Выготский ; под. ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.

106. Габдуллин, Г. Личностно-ориентированное педагогическое образование / Г. Габдуллин // Высшее образование в России. – 2004. – № 9. – С. 73-75.

107. Гавриш, Н. Логічні схеми для інтегрованих занять / Наталя Гавриш // Дошкільне виховання. – 2005. – № 12. – С. 8-9.

108. Гавриш, Н. І. Гра–стратегія як засіб формування творчої особистості / Н. І. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2004. – № 1. – С. 8-10.

109. Галузинський, В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні : навч. посіб. для викл. та аспірантів вузів / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух – К. : Інтел, 1995. – 166 с.

110. Гальперин, П. Я. Психология как объективная наука / Петр Яковлевич Гальперин // Избранные психологические труды / Петр Яковлевич Гальперин; под. ред. А. И. Подольченко – М. ; Воронеж, 2003. – 478 с.

111. Гальперин, П. Я. К теории программированного обучения : материалы лекций, прочит. на фак. программир. обучения при политехн. музее / Петр Яковлевич Гальперин. – М. : Знание, 1967. – 44 с.

112. Гальскова, Н. Д. Межкультурное обучение : проблема целей и содержания обучения иностранным языкам / Н. Д. Гальскова // Иностр. яз. в школе. – 2004. – № 1. – С. 3-8.

113. Гапоненко, Л. П. Формування готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до іншомовного спілкування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00 04 “Теорія і методика професійної освіти” / Лариса Петрівна Гапоненко. − Кривий Ріг, 2003. − 20 с.

114. Гарамова, И. С. Интенсивная методика обучения иностранному языку детей дошкольного и младшего школьного возраста (на материале английского языка) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02. “Теория и методика обучения (иностранные языки) / И. С. Гарамова. – М., 1998. – 21 с.

115. Гвоздева, А. В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков / А. В. Гвоздева, Г. В. Сороковых // Иностр. яз. в школе. –1999. – № 5. – С. 73-79.

116. Гагин, Ю. А. Акмеологическое проектирование развития индивидуальности на основе концепции потенциальной осуществимости человека : метод. пособие / Ю. А. Гагин. – Спб., 1994. – 236 с.

117. Герасимова, Р. Н. Формирование методического мышления студентов факультета иностранных языков во время первой педагогической практики : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 “Теория и методика обучения” / Р. Н. Герасимова. – М., 1980. – 15 с.

118. Гергель, А. Ф. Методичні рекомендації з навчання англійської мови для дітей дошкільного віку (3-6 років) / Анжела Ференцивна Гергель. – К. : Вища школа, 2000. – 40 с.

119. Гергель, А. Ф. Навчання ІМ через різні види діяльності / Анжела Ференцивна Гергель // Дошкільне виховання. – 1999. – № 4. – С. 12-13.

120. Гершунский,  Б. С. Философия образования для ХХІ века (в поисках практико-ориентировочных образовательных концепций) / Борис Самойлович Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 608 с.

121. Гинецинский, В. И. Предмет психологии : дидактический аспект / Владимир Ильич Гинецинский. – М., 1994. – 286 с.

122. Гинзбург, Г. Г. Обучение английскому языку в детском саду / Г. Г. Гинзбург – Саратов, 1966. – 98 с.

123. Глузман, А. В. Университетское педагогическое образование : основные положения концепции // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія “Педагогіка і психологія” : зб. статей / Кримський держ. пед. ін-т. – Ялта, 2001. – Вип. 3. Ч. 1. – С. 9-14.

124. Глухарева, Е. А. Иностранный язык в детском саду : (в помощь воспитателю) / Е. А. Глухарева // Иностр. яз. в шк. – 1991. – № 5. – С. 24-30.

125. Голованчук, Л. П. Особливості створення текстів-полілогів для інтенсивного навчання міжкультурного спілкування / Л. П. Голованчук, Л. М. Яценко // Іноземні мови. – 2005. – № 3. – С. 3-7.

126. Головач, Ю. В. Критерии оценки уровня сформированности фонетических навыков устной речи студентов языкового педагогического вуза / Ю. В. Головач // Іноземні мови. –1999. – № 2. – С. 29-31.

127. Гончаренко, С. У. Педагогічні дослідження : методологічні поради молодим науковцям. – К. ; Вінниця : Планер, 2010. – 308 с.

128. Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко – К. : Либідь, 1997. – 376 с.

129. Горлова, Н. А. Методика как теория обучения. Лингвистические основы / Н. А. Горлова // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 3. – С. 24-32.

130. Горлова, Н. А. Методика обучения иностранному языку дошкольника как система, реализующая личный подход / Н. А. Горлова // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 2. – С. 24-32.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка