Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичиниСторінка5/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

131. Горлова, Н. А. Подготовка преподавателя иностранного языка для дошкольных образовательных учреждений / Н. А. Горлова // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 6. – С. 70-77.

132. Горлова, Н. А. Состояние методики раннего обучения иностранным языкам на пороге третьего тысячелетия / Н. А. Горлова // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 5. – С. 11-17.

133. Гречко, П. Глобализация : образовательные горизонты / П. Гречко // Высшее образование в России. – 2005. – № 11. – С. 102-107.

134. Григоренко, Л. Самостійна робота як фактор підвищення ефективності підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / Людмила Григоренко // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 22-25.

135. Грішнова, О. Розвиток вищої освіти в Україні : тенденції, проблеми і шляхи їх вирішення / Олена Грішнова // Вища школа. – 2001. – № 2. – С. 22-33.

136. Гурьев, Г. Графическое обеспечение лекций / Г. Гурьев, Н. Дудкина, А. Федоров // Высшее образование в России. – 2000. – № 4. – С. 103-105.

137. Гусак, Т. Дискусія як метод оптимізації при вивченні іноземних мов у ВНЗ / Тетяна Гусак // Рідна школа. – 2002. – № 4. – С. 62-63.

138. Гусак, Т. Формування у студентів зацікавленості до учіння / Тетяна Гусак // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 50.

139. Гусак, Т. Методологія викладання іноземних мов / Тетяна Гусак, Максим Кобець // Рідна школа. – 2006. – № 2. – С. 58-59.

140. Давыдов, В. В. Проблемы развивающего обучения : опыт теоретитеческих и экспериментальных психологических исследований / Василий Васильевич Давыдов. – М. : Педагогика, 1989. – 239 с.

141. Девятова, Г. Г. Формирование готовности будущих учителей иностранного языка к межкультурной коммуникации : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Г. Г. Девятова. – Сибай, 2002. – 27 с.

142. Демченко, О. Дидактична система організації самостійної роботи студентів / Олена Демченко // Рідна школа. – 2006. – № 5. – С. 68-70.

143. Дем’яненко, О. Є. Фонетична робота з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах багатомовності : (фрагменти занять і уроків на матеріалі української, російської та англійської мов) : навч.посіб. для вчителів і вихов. дит. установ / Ольга Євгенівна Дем’яненко – Запоріжжя : ЛІПС, 2005. – 92 с.

144. Державна Базова програма розвитку дітей дошкільного віку : (проект) / наук. кер. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2004. – 149 с.

145. Державна національна програма “Освіта: Україна ХХІ століття”. – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.

146. Державна програма “Вчитель” // Освіта України. – 2002. – 2 квітня. – С. 2-7.

147. Державний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003-95 [Електронний ресурс]: (із остан. змінами відповідно до наказу від 28 квітня 2005 р. №101) // Все про бухгалтерський облік. – Режим доступу: http://www.vobu.com.ua. – Заголовок з титул. екрану.

148. Державні стандарти середньої освіти. Освітня галузь “Мови і літератури” // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2003. – № 4. – С. 8-14.

149. Дитина : програма виховання і навчання дітей дошкільного віку / наук. кер. О. В. Проскур. – К. : Освіта, 1993. – 272 с.

150. Дичківська, І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / Ілона Михайлівна Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 35 с.

151. Дмитренко, Т. Профессионально-ориентированные технологии / Т. Дмитренко // Высшее образование в России. – 2003. – №3. – С. 159-161.

152. Дорогих, Р. Моделювання педагогічних ситуацій у процесі формування професійних якостей майбутніх учителів / Раїса Дорогих // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 7-9.

153. Дорофеев, А. Профессиональная компетентность как показатель качества образования / А. Дорофеев // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 30 -33.

154. Драгомирова, І. Концептуальні аспекти формування сучасного спеціаліста / І. Драгомирова // Вища школа. – 2002. – № 2-3. – С. 49-52.

155. Дробноход, М. Освітні системи майбутнього творяться сьогодні / Микола Дробноход // Рідна школа. – 1997. – № 2. – С. 3-14.

156. Друзь, Г. Ділова гра як засіб навчання студентів професійного спілкування іноземною мовою / Галина Друзь // Рідна школа. – 2002. – № 6. – С. 69-70.

157. Дудова, Т. Сюжетно-рольова гра – школа життя / Тетяна Дудова // Дошкільне виховання. – 2003. – № 8. – С. 7-9.

158. Експериментальна програма розвитку дитини дошкільного віку / Відділ навч.-метод. забезпечення дошкільної освіти, НМЦ середньої освіти МОН України // Дошкільне виховання. – 2005. – № 7. – С. 11.

159. Експериментальна програма розвитку дитини дошкільного віку : всеукраїнська нарада-семінар з питань апробації // Дошкільне виховання. – 2006. – № 1. – С. 3-6.

160. Евстафьев, Е. Опыт моделирования учебного процесса / Е. Евстафьев, Ф. Мельниченко // Высшее образование в России. – 2002. – № 2. – С. 110-112.

161. Епифанова, С. Формирование учебной мотивации / С. Епифанова // Высшее образование в России. – 2000. – № 3. – С. 106-107.

162. Елухина, Н. В. Контроль устного неофициального общения на иностранном языке / Н. В. Елухина, Е. В. Тихомирова // Иностр. яз. в школе. – 1998. – № 2. – С. 14-18.

163. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Даниил Борисович Эльконин ; под ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1989. – 554 с.

164. Жирнова, Е. В.Обучение иностранным языкам детей в возрасте до 5 лет / Е. В. Жирнова // Иностр. яз. в школе. – 1998. – № 5. – С. 34-38.

165. Жулківська, А. Художня література у навчанні іноземних мов / Алла Жулківська, Лідія Бондаренко // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 44-45.

166. Журавський, В. С. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський – К. : ІВЦ “Вид-во “Політехніка”, 2003. – 200 с.

167. Журба, Л. В. Особливості змісту навчання ІМ як другої спеціальності у вищих педагогічних навчальних закладах / Л. В. Журба // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – С. 90-97.

168. Заболотська, О. О. Принципи розвитку індивідуальності майбутнього викладача іноземних мов / О. О. Заболотська // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 3. – С. 61-70.

169. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – М. : Академия, 2007. – 208 с.

170. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / Рада з питань співпраці в галузі культурн. ком. з освіти, Відділ сучасних мов, Страсбург ; [наук. ред. С.  Ю. Ніколаевої]. – К. : Ленвіт, 2003. – 261 с.

171. Задорожна, І. П. Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук 13. 00 04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ірина Павлівна Задорожна. − Тернопіль , 2002. − 20 с.

172. Зайцева, І. В. Мотивація учіння студентів : [монографія] / І. В. Зайцева ; наук. ред. П. Г. Лузан. – Ірпінь : [Акад. ДПС України], 2000. – 191 с.

173. Закір’янова, І. А. Формування соціокультурної компетентності у майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00 04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ірина Аксанівна Закір’янова. − К., 2006. − 22 с.

174. Запорожець, А. В. Избранные психологические труды : в 2-х т./ Александр Владимирович Запорожец ; под. ред. В. В. Давыдова. – М. : Педагогика, 1986. – Т. 1 : Психическое развитие ребенка.– 1986. – 316 с.

175. Збандуто, С. С. Иностранный язык в детском саду / С. С. Збандуто // Дошкольное воспитание. – 1962. – № 2. – С. 58-60.

176. Збандуто, С. С. Иностранный язык в детском саду / С. С. Збандуто // Дошкольное воспитание. – 1963. – № 2. – С. 21-24.

177. Зварич, І. Психолого-педагогічні принципи контролю й оцінювання знань (на прикладі вивчення ІМ) / Ірина Зварич // Рідна школа. – 2001. – № 10. – С. 29-31.

178. З досвіду навчання дітей ІМ в дитячих садках : зб. статтей / за ред. Г. Ф. Бражникової. – К. : Рад. шк., 1963. – 85 с.

179. Зеер, Э. Компетентносный подход к модернизации профессионального образования / Э. Зеер, Э. Сыманюк // Высшее образование в России. – 2005. – № 4. – С. 23-29.

180. Зеня, Л. Я. Урахування особистісних характеристик студентів у процесі їх профільної підготовки у мовному вищому навчальному закладі / Л. Я. Зеня // Іноземні мови. – 2004. – № 4. – С. 29-33.

181. Зимняя, И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 43-45.

182. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : учеб. для студ. вузов, обучающихся по пед. и психол. направлениям / Ирина Алексеевна Зимняя. – 3-е изд., доп., испр. и перераб. – М. : Логос, 2002. – 382 с.

183. Зіньковський, Ю. Стандартизація освіти як імператив реформування вищої школи / Юрій Зіньковський // Вища школа. − 2010. − № 1. − С. 24-30.

184. Зіньковський, Ю. Імператив трансформації сучасної освітньої парадигми / Юрій Зіньковський, Георгій Мірських // Вища школа. − 2010. − № 3-4. − С. 37-43.

185. Зінченко, В. Підготовка фахівців дошкільних закладів у світлі вимог Державної програми “Вчитель”/ Віра Зінченко // Рідна школа. – 2003. – № 4. – С. 50-52.

186. Зубченко, О. Сутність педагогічної технології в процесі викладання іноземних мов / Олена Зубченко // Рідна школа. – 2001. – № 7. – С. 25-27.

187. Зязюн, І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. для вчителів, аспірант, студ. сер. та вищ. навч. закл. / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Україно-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

188. Иванов, В. Дополнительное профессиональное образование : новые подходы / В. Иванов, Ф. Шагеева // Высшее образование в России. – 2002. – № 2. – С. 103-106.

189. Иванова, Т. В. Использование педагогических ситуаций в целях развития у будущих учителей иностранного языка умения использовать активные формы обучения / Т. В. Иванова // Языковое образование в национально-культурном наследии России: исторические традиции, современность, взгляд в будуще : тезисы докладов к конференции. – М., 2001. – С. 94-96.

190. Іноземні мови в дошкіллі й початковій школі. Всеукраїнська нарада // Освіта України. – 2009. – 13 лютого. – С. 1-2.

191. Ильясов, И. И. Структура процеса учения / Ислам Имранович Ильясов. – М., 1986. – 311 с.

192. Искандеров, О. Иноязычная профессиональная компетентность // Высшее образование в России. – 1999. – № 6. – С. 53-54.

193. Истоки : базисная программа развития ребенка-дошкольника / ответ. ред. Л. Е. Курнешова – М. : Карапуз, 2001. – 300 с.

194. Ительсон, Л. Б. Учебная деятельность, ее источники, структура и условия / Л. Б. Ительсон // Хрестоматия по возрастной и педагогической психологи : (работы советских психологов периода 1946-1980 гг.) / под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – М.,1981. – С. 79-83.

195. Кавнатская, Е. В. К проблеме описания профессионально ориентированной иноязычной компетенции / Е. В. Кавнатская, В. В. Сафонова // Культуроведческие аспекты языкового образования : сб. науч. трудов / под ред. В. В. Сафоновой. – М. : Еврошкола, 1998. – С. 91-101.

196. Каган, М. С. Системный подход и гуманитарное знание : избр. ст. / Мойсей Самойлович Каган – Л. : ЛГУ, 1991. – 383 с.

197. Калініна, Л. В. Методичний театр як засіб удосконалення професійно-методичної підготовки студентів педагогічного університету / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич // Іноземні мови. – 2001. – № 2. – С. 35-38.

198. Кан-Калик, В. А. Учителю о педагогическом общении : кн. для учителя / Виктор Андреевич Кан-Калик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.

199. Кара, С. Організація керівництва педагогічною практикою – важлива умова формування професійної компетенції студента / Світлана Кара // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 11-13.

200. Карпова, Н. В. Підготовка вчителя ІМ до інновацій у професійній діяльності / Н. В. Карпова // Педагогічні науки : зб. наук. праць / Херсон. держ. пед. ун-т. – Херсон, 2002. – Вип. ХХУІ. – С. 63-67.

201. Карп’юк, О. Навчання як модель успішного життя. Основні критерії навчання іншомовного спілкування за комунікативно-зорієнтованою методикою / Оксана Карп’юк // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2005. – № 4. – С. 86-94.

202. Карташова, В. М. Педагогические условия подготовки студентов к обучению дошкольников иностранному языку : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец.13.00.01 “Теория и история педагогики” / В. М. Карташова. – М., 1991. – 16 с.

203. Карташова, Л. А. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Л. В. Карташова . – К., 2004. – 20 с.

204. Квасневська, С. Використання драматичних творів при вивченні англійської мови / Світлана Квасневська // Рідна школа. – 2005. – № 3. – С. 46-48.

205. Квієк, М. Глобалізація і вища освіта / Квієк Марек // Вища школа. – 2001. – № 5. – С. 107-118.

206. Китайгородская, Г. А. Интенсивное обучение иностранным языкам в высшей школе / Г. А. Китайгородская. – М. : МГУ, 1987. – 188 с.

207. К концепции коммуникативно-игровой методики раннего обучения иностранному языку в новом учебном комплексе “Deutsch im Spiel” для первого класса общеобразовательной школы // Іноземні мови. – 1998. – № 3. – С. 33-35.

208. Кіщенко, Ю. В. Формування професійної майстерності вчителя в системі педагогічної освіти Англії та Уельсу : автреф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти”/ Ю. В. Кіщенко. – К., 2000. – 19 с.

209. Клименко, А. Педагогічний зміст роботи сучасного вчителя ІМ в Інтернеті / Анатолій Клименко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 1. – С. 63-68.

210. Ключковська, І. М. Структурування змісту інтегрованого підручника з іноземних мов для майбутніх фахівців інженерних спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00 04 “Теорія і методика професійної освіти” / Ірина Михайлівна Ключковська. − Тернопіль, 2006. − 20 с.

211. Князев, М. Н. Проблемы технологии обучения иностранному языку на современном этапе в западноевропейской методике / М. Н. Князев // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 4. – С. 105-106.

212. Коваленко, О. Європейський мовний портфоліо в Україні : 23-25 жовтня у м. Стамбулі під егідою Ради Європи відбулася зустріч-нарада координаторів з питань розробки Європейського мовного портфоліо / Оксана Коваленко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – № 4. – С. 4-6.

213. Коваленко, О. Концептуальні засади у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти / Оксана Коваленко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – № 2. – С. 20-24.

214. Коваленко, О. Підвищувати якість навчання : ноземні мови в системі профільної освіти / Оксана Коваленко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. –  № 3. – С. 44-51.

215. Кодлюк, Я. Дидактика шкільного підручника / Ярослава Кодлюк // Рідна школа. – 2003. – № 1. – С. 12-14.

216. Козаков, В. А. Самостоятельная работа студентов и ее информационно-методическое обеспечение : учеб. пособие для слушателей ФПК / Виталий Андреевич Козаков. – К. : Вища школа, 1990. – 247 с.

217. Колечко, В. В. Коли краще починати : про навчання дошкільників ІМ / Валентина Колечко, Оксана Першукова // Дошкільне виховання. – 1999. – № 3. – С. 10-11.

218. Колиева, Н. Ф. Английский язык дошкольника / Н. Колиева ; М-во просвещения Сев-Осет. АССР. – Орджоникидзе, 1968. – 46 с.

219. Колодько, Т. Спрямування іншомовної соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов на міжкультурне спілкування у процесі професійної підготовки / Тетяна Колодько // Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 38-41.

220. Коломієць, В. Служби Інтернету в неперервній освіті вчителів англійської мови / Володимир Коломієць // Рідна школа. – 2005. – №2. – С. 42-44.

221. Комарова, А. И. Функционально-стилистические разновидности научной речи и задачи обучения LSP / А. И. Комарова // Сборник материалов международной практической конференции “Современные теории и методики обучения иностранным язикам”. – М., 2004. – С. 241-242.

222. Комарова, Э. П. Эмоциональный фактор : понятие, роль и формы интеграции в целостном обучении иностранному языку / Э. П. Комарова, Е. Н. Трегубова // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 6. – С. 11-22.

223. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.

224. Кондрашова, Л. Формуючий потенціал навчання в сучасній вищій школі / Лідія Кондрашова // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 12-15.

225. Кононко, О. Збережемо простір дитинства / Олена Кононко // Дошкільне виховання. – 2004. – № 1. – С. 5-7.

226. Кононко, О. Роботу над Державною базовою програмою завершено / Олена Кононко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 11. – С. 3-6.

227. Конспект лекцій з дисципліни “Методика проведення рольових та ділових ігор у навчанні іноземних мов” для курсів підвищення методичної та педагогічної кваліфікації викладачів іноземних мов / Тарнопольський О. Б. – Дніпропетровськ : ДУЕТ, 2003. – 28 с.

228. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції у Європейський освітній простір : затверджено наказом МОН України № 998 від 31.12.2004 р. // Освіта. – 2005. – 12-19 січня. – С. 2-3.

229. Концепція педагогічної освіти // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1999. – № 8. – С. 9-23.

230. Концепція дошкільного виховання // К. : Освіта, 1993. – 18 с.

231. Коротяєв, Б. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / Б. І. Коротяєв, О. Е. Гришин, Д. А. Устинко ; Тернопіль. ін-т. нар. гос-ва. – К. : НМКВО, 1990. – 174 с.

232. Коростелев, В. С. Структура и содержание системы научно-исследовательской подготовки будущего учителя иностранных языков / В. С. Коростелев // Иностр. яз. в школе. – 1988. – № 1. – С. 65-71.

233. Корсак, К. Педагогіка нового століття / Костянтин Корсак // Рідна шк. – 2001. – № 10. – С. 13-16.

234. Космодемянская, А. И. Проблема учебных речевых ситуаций в дидактике телевидения : (на материале обучения дошкольников иностранному языку) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00 07 “Теория и методика воспитания”. – М., 1971. – 21 с.

235. Костюк, Г. С. Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості / Григорій Силович Костюк. – К. : Радянська школа, 1989. – 608 с.

236. Кочергіна, Л. Місце і роль гри у системі навчання ІМ / Любов Кочергіна // Рідна школа. – 2005. – № 3. – С. 48-50.

237. Кошманова, Т. С. Педагогічні ситуації як метод підготовки майбутніх учителів США / Тетяна Кошманова // Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 37-39.

238. Краевский, В. В. Дидактические основания определения содержания ученика : [сб. статей] / В. В. Краевский, И. Я. Лернер ; [редкол.: Ю. К. Бабанский [и др.].– М. : Просвещение, 1980. – Вып. 8 : О конструировании учебника. – С. 34-49.

239. Краевский, В. В. Методология педагогики: новый етап : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Академия, 2006. – 400 с.

240. Краснопольський, В. Е. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп’ютерної техніки : (на матеріалі викладання англійської мови мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01. “Теорія і історія педагогіки” / В. Е. Краснопольський. – Луганськ, 2000. – 20 с.

241. Красняков, Є. Державна політика в освітянській сфері в період українського державотворення / Євген Красняков // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 3-7.

242. Красюк, Л. Моделювання педагогічної практики в процесі підготовки вчителя початкової школи / Людмила Красюк // Рідна школа. – 2005. – № 12. – С. 52-53.

243. Кремень, В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти: Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень – К. : Грамота, 2005. – 448 с.

244. Кремень, В. Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації : (факти, роздуми, перспективи) / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 214 с.

245. Кремень, В. Г. Як готуватимемо … духовних батьків людства? // Освіта. – 2004. – 6-13 жовтня. – С. 2.

246. Кремень, В. ХХІ сторіччя: нова освітня політика / Василь Кремень // Дошкільне виховання. – 2003. – № 1. – С. 3-5.

247. Кретова, Н. Рольові ігри на уроках англійської мови як ефективний засіб гуманізації навчально-виховного процесу на початковому етапі / Наталя Кретова // Рідна школа. – 2005. – № 3. – С. 52-54.

248. Крилова, В. Проблеми формування навичок у навчанні ІМ / Валентина Крилова, Тетяна Гусак // Рідна школа. – 2001. – № 4. – С. 54-55.

249. Кривчикова, Г. Ф. Інтерактивне навчання іншомовного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей / Г. Ф. Кривчикова // Іноземні мови. – 2002. – № 3. – С. 17-20.

250. Крилова, В. Партнерство викладача та студента у навчанні ІМ / Валентина Крилова // Рідна школа. – 2004. – № 4. – С. 25-26.

251. Крупченко, А. К. К воросу о профессиональной лингводидактике // Сб. материалов международной практической конференции “Современные теории и методики обучения иностранным языкам” / РАО НИИ общ. педагогики – М., 2004. – С. 243-245.

252. Крючков, Г. Болонський процес як гармонізація Європейської системи вищої освіти / Георгій Крючков // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – № 1. – С. 4-8.

253. Кугай, Н. В. Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста в процессе билингвального образования : дис. … канд. пед. наук : 13.00.13 / Наталия Васильевна Кугай. – Елабуга, 2004. – 235 с.

254. Кудыкина, Н. В. Формирование словаря детей в сюжетно-ролевой игре (старший дошкольный возраст) : дис. … канд. пед. наук. :13.00.01 / Надежда Васильвна Кудыкина. – К., 1980. – 151 с.

255. Кузнецов, В. Учебник в постиндустриальную эпоху / В. Кузнецов, Е. Клыгина, Т. Федосова, А. Горбачев // Высшее образование в России. – 2004. – № 9. – С. 103-110.

256. Кузнєцов, Ю. Філософія підручника / Юрій Кузнєцов // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – № 3. – С. 4-10.

257. Кузь, В. Модель учителя нової генерації / Володимир Кузь // Рідна школа. – 2005. – № 9. – С. 33-35.

258. Кузь, В. Г. Виклики сучасної епохи і педагогічна наука / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 27-39.

259. Кузь, В. Г. Учитель, школа – пріоритети ХХІ століття / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 1/2. – С. 11-19.

260. Кузьмина, Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Нина Васильевна Кузьмина. – М. : Высшая школа, 1990. – 162 с.

261. Кульневич, С. В. Моделирование условий воспитания творческой личности в курсе “Новая педагогика” / С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина // Индивидуальность в современном мире : материалы международной науч.-практ. конф-ции. / Смоленский пед. ун-т. – Смоленск, 1995. – С. 288-292.

262. Кучеренко, С. М. Визначення психологічної готовності особистості до професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук.ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.01 “Загальна психологія, історія психології” / С. М. Кучеренко ; Університет внутрішніх справ. – Х., 2000. – 17 с.

263. Кучерова, О. Комунікативно орієнтована типологія дискурсу : проблеми і підходи / О. Кучерова // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – № 2. – С. 172-181.

264. Кучерявий, О. Г. Теоретичні і методичні основи організації професійного становлення майбутніх вихователів дошкільних установ та початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. Г. Кучерявий. – К., 2002 – 37 с.

265. Кучма, М. О. Условия успішного обучения иностранному языку / М. О. Кучма // Іноземні мови. –2000. – № 4. – С. 8-12.

266. Ладивір, С. Педпроцес потребує радикальних змін / Світлана Ладивір // Дошкільне виховання. – 2006. – № 1. – С. 7-9.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка