Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичиниСторінка6/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

267. Ламанов, И. А. Методика измерения качества обучения в вузе : проблемы разработки и внедрения в учебный процесс / И. А. Ламанов // Инновации в образовании. – 2002. – № 2. – С. 98-107;

268. Леднев, В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспективы / Вадим Семенович Леднев – 2-е изд. – М. : Высшая школа , 1991. – 224 с.

269. Леоненко, П. Навчальний посібник нового покоління: яким йому бути? / Петро Леоненко // Вища школа. – 2002. – № 1. – С. 60-68.

270. Леонтьев, А. А. Психологические предпосылки раннего овладения инностранным языком / А. А. Леонтьев // Иностр. яз. в школе. – 1985. – № 5. – С. 24-29.

271. Леонтьев, А. А. Язык, речь, речевая деятельность / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М. Просвещение,1969. – 214 с.

272. Леонтьев, А. Н. Избранные психологические произведения : в 2х т. / Алексей Николаевич Леонтьев ; под ред. В. В. Давыдова. – М., 1983. – Т. 1. – 391 с. ; Т. 2. – 318 с.

273. Лесковська , О. А. Кооперативно-інтерактивні технології навчання іноземних мов / О. А. Лесковська // Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 21-24.

274. Лисечко, О. Сформувати вміння вчитися (організація педагогічного спілкування з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку в процесі навчання ІМ) / Ольга Лисечко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2002. – № 1/2. – С. 116-123.

275. Луговий, В. І. Управління освітою : навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів / В. І. Луговий – К. : УАДУ, 1997. – 302 с.

276. Луговий, В. Концептуальні засади розроблення національної рамки кваліфікацій / Володимир Луговий // Вища школа. − 2010. − № 9. – С. 15-23.

277. Лутай, В. С. Філософія сучасної освіти : навч. посіб. / В. С. Лутай. – К. : Центр “Магістр-S”, 1996. – 256 с.

278. Луценко, І. Організація педагогічного спілкування в умовах наступності освіти / Ірина Луценко // Дошкільне виховання. – 2003. – № 12. – С. 6-7.

279. Ляска, Е. І. Теоретико-методологічне обґрунтування та ефективність педагогічних інновацій вчителів молодших класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 “Професійна педагогіка”, 13.00.01.“Теорія та історія педагогіки” / Е. І. Ляска – К., 1995. – 56 с.

280. Ляшова, Н. Оцінювання знань студентів методом тестування / Надія Ляшова, Олена Співакова // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 69-71.

281. Мамчич, О. Б. Формування лінгвістичної компетентності майбутніх вчителів початкової школи у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. Б. Мамчич – К., 2003. – 22 с.

282. Мамчур, Л. Роль діалогічної комунікації в особистісно орієнтованому навчанні / Лідія Мамчур // Рідна школа. – 2006. – № 12. – С. 3-5.

283. Малихін, А. Тестовий контроль у вищій педагогічній школі / Андрій Малихін // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 9-12.

284. Малихін, О. Мотиваційно-цільовий компонент самостійної навчальної діяльності студентів вищого педагогічного навчального закладу / Олександр Малихін // Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 28-30.

285. Малятко : програма виховання дітей дошкільного віку / наук. кер. З. П. Плохій ; Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 1999. – 286 с.

286. Мануйлов, В. Модели формирования готовности к инновационной деятельности / В. Мануйлов, И. Федоров // Высшее образование в России. – 2004. – № 7. – С. 56-64.

287. Маркова, А. К. Психология профессионализма / Аэлита Капитоновна Маркова. – М., 1996. – 248 с.

288. Маркова, А. К. Психология труда учителя / Аэлита Капитоновна Маркова. – М., 1993. – 283 с.

289. Мартинова, Р. Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов : [монографія] / Раїса Юріївна Мартинова. – К. : Вища шк., 2004. – 454 с.

290. Маслыко, Е. А. Методический аспект профессиональной подготовки будущих преподавателей иностранного языка для работы в системе непрерывного образования / Е. А. Маслыко // Методика обучения иностранным язикам: романское и германское языкознание : респ. межвед. сб. науч. трудов / Минский пед. ин-т иностр. яз. – Минск; 1989. – Вып. 4. – С. 6-10.

291. Матвієнко, П. В. До питання про сучасні педагогічні парадигми в системі вищої школи / П. В. Матвієнко, С. О. Огієнко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 2. – С. 63-72.

292. Матюшкина, А. М. Актуальные проблемы психологии в высшей школе. – М., 1977. – 289 с.

293. Махмурян, К. С. Всероссийская научно-практическая конференция “Интегративные процессы в образовании и роль иностранного языка в подготовке учителя” / К. С. Махмурян, Е. Н. Соловова // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 3. – С. 103-107.

294. Махнева, И. А. Интегрированная игровая технология ознакомления с иноязычной культурой детей дошкольного возраста: дис. ... канд. пед. наук : 13.00 07 “Теория и методика воспитания ” / Ирина Анатольевна Махнева. − Екатеринбург, 2001. − 178 с.

295. Машбиц, Е. И. Психологические основы управления учебной деятельностью : [метод. пособие] / Ефим Израилевич Машбиц.– К. : Вища школа, 1987. – 223, [1] с.

296. Мельник, О. М. Керівництво педагогічною практикою: діагностика і психологічна підтримка студентів / Олександр Мельник, Віктор Юрченко // Освіта і управління. – 2000 (2001). – Т. 4., № 1/2. – С. 106 -114.

297. Менчинская, Н. А. Мышление в процессе обучения / Наталия Александрова Менчинская. – М., 1966. – 314 с.

298. Менчинская, Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника // Наталия Александрова Менчинская // Избр. психол. труды. – М. : Педагогика, 1989. – 219 с.

299. Мельниченко, Г. В. Педагогічні засади модульної технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови і літератури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00 04 “Теорія і методика професійної освіти” / Галина Володимирівна Мельниченко. − Одеса, 2004.− 21 с.

300. Методика обучения иностранным язикам в средней школе : [учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. “Иностр. языки” / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов [и др.] – М. : Высшая школа, 1982. – 373 с.

301. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. [та ін.]– М. : Просвещение, 1991. – 287 с.

302. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : підручник / Кол. авторів під кер. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

303. Мильруд, Р. П. Современные концептуальные принципы коммуникативного обучения иностранным языкам / Р. П. Мильруд, И. Р. Максимова // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 4. – С. 9-15 ; 2000. – № 5. – С. 17-22.

304. Мисечко, О. Є. Започаткування професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищій школі України : (ХVІІ ст. – 60-ті рр. ХІХ ст.) / О. Є. Мисечко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 120-132.

305. Мисечко, О. Є. Професійна підготовка вчителів іноземних мов для класичних гімназій з середини ХІХ ст. до 1917 р.) / О. Є. Мисечко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 3. – С. 95-104.

306. Мисечко, О. Є. Раннє вивчення ІМ у вітчизняній та зарубіжній практиці / Ольга Мисечко, Мирослава Матис // Іноз. мови у навч. закладах. – 2005. – № 4. – С. 95-103.

307. Митина, А. Рефлексивно-игровая технология обучения / А. Митина // Высшее образование в России. – 2003. – № 4. – С. 86-90.

308. Михайлова Л. О. Формування професійно-методичної спрямованості особистості майбутнього вчителя в процесі навчання ІМ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.01“Теорія і історія педагогіки” / Л. О. Михайлова. – Одеса, 1996. – 24 с.

309. Мозговой, А. Н. Использование тестирования для выявления методической готовности студентов факультетов иностранных языков к педагогической практике предвыпускного курса : (на материале методики преподавания английского языка) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02. “Теория и методика обучения (иностранные языки)”. – М., 1983. – 16 с.

310. Мойсеюк, Н. Є. Педагогіка : навч. посібник / Н. Є. Мойсеюк. – К., 2007. – 655 с.

311. Молоцька, І. Активізуючи систему навчання / Ірина Молоцька // Іноз. мови в навч. закладах. – 2005. – № 2. – С. 96-104.

312. Мороз, О. Г. Педагогика і психологія вищої школи: навч. посіб. для молодих викл., аспірантів, магістрів / О. Г. Мороз, О. С. Падалка, В. І. Юрченко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 267, [1] с.

313. Москаленко, О. О. Можливості комп’ютерного посібника AZAR Interactive для організації позааудиторної роботи першокурсників мовного вищого закладу освіти / О. О. Москаленко // Іноземні мови. – 2001. – № 4. – С. 35-38.

314. Московская, Н. Л. Интегративный поход в подготовке воспитателя с правом преподавания иностранного язика в детском саду на дошкольном факультете педагогического института : дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук. : спец. 13.00.08. «Теория и методика профессионального образования» / Н. Л. Московская. – М., 1994. – 180 с.

315. Моторіна, В. Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : 13.00 04 “Теорія і методика професійної освіти” / Валентина Григорівна Моторіна. – Х., 2005. − 45 с.

316. Мукан, Н. В. Професійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл Великої Британії, Канади, США : монографія / Н. В. Мукан. − Львів, 2011− 248 с.

317. Насалевич, Т. Мовна практика як вид позааудиторної роботи студентів у вищих навчальних закладах / Тамара Насалевич, Наталия Ольховська // Рідна школа. – 2006. – № 1. – С. 46-47.

318. Натальина, С. А. Содержание обучения английскому языку детей дошкольного возраста: (Ментальный коммуникативный уровень) : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. “Теория и методика обучения” / С. А. Натальина. – К., 1982. – 23 с.

319. Національна Доктрина розвитку освіти України // 2-ий Всеукр. з'’їзд працівників освіти, 7-9 жовтня 2001 р. – К., 2001. – С. 137-153.

320. Невмержицький, О. Педагогічні технології: зваби і загрози / Олександр Невмержицький // Вища освіта України. – 2006. – № 1. – С. 97-101.

321. Негневицкая, Е. И. Психолого-педагогические условия формирования у дошкольников речевых навыков и умений на втором языке : автореф. дис. на соискание учен.степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07. “Педагогическая и возрастная психология” / Е. И. Негневицкая– М., 1986. – 23 с.

322. Негневицкая, Е. И. Система игр для обучения дошкольников русскому языку как иностранному : учеб. пособие / Елена Иосифовна Негневицкая. – Будапешт, 1986. – 64 с.

323. Негневицкая, Е. И. Язык и дети / Елена Иосифовна Негневицкая, Александр Маркович Шахнарович. – М. : Наука, 1981. – 111 с.

324. Нікітін, Б. П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри / Б. П. Нікітін. – К. : Рад. школа, 1991. – 160 с.

325. Никитина, Л. Технология формирования профессиональной компетентности / Л. Никитина, Ф. Шагеева, В. Иванов // Высшее образование в России. – 2006. – № 9. – С. 125-127.

326. Ніколаєва, С. Ю. Концепція підготовки вчителя ІМ / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 1995. – № 3-4. – С. 5-11.

327. Ніколаєва, С. Ю. Ступенева підготовка вчителя / викладача ІМ в університеті / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – 1999. – № 2. – С. 3-8.

328. Ніколаєва, С. Ю. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов / С. Ю. Ніколаєва, О. П. Петращук, Н. О. Бражник – К. : Ленвіт, 1996. – 64 с.

329. Ніколаєва, С. Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / С. Ю. Ніколаєва, О. М. Шерстюк // Іноземні мови. – 2001. – № 1. – С. 50-57 ; № 3. – С. 49-55; 2002. – № 1. – С. 39-46.

330. Ніколаєнко, С. М. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості : тези доповіді Міністра освіти і науки України на Підсумковій колегії МОН України, (17 серпня 2007 року) / Станіслав Ніколаєнко // Освіта України. –– 2007 р. – 10 серпня. – С. 1-34.

331. Ніколаєнко, С. М. Творити освіту нового типу : тези доповіді / С. М. Ніколаєнко. – Освіта. – 2005. – 17-24 серпня. – С. 1-8.

332. Нісімчук, А. С. Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / А. С. Нісімчук, О. С. Падалка,  О. Т. Шпак.– К. : Просвіта, 2000. – 368 с.

333. Низковська, О. В. Іноземна мова у дошкільному закладі : метод. рекоменд. / Олена Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – № 4. – С. 3-7.

334. Никитенко, З. Н. Каждому жителю Европы – иностранный язык с детства / З. Н. Никитенко // Иностр. яз. в школе. – 1998. – № 4. – С. 110-113.

335. Новий тлумачний словник української мови : у чотирьох томах : рек. МОН України. – К. : Аконіт, 1998. – 3688 с.

336. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю Бухарина, М. В. Моисеева [и др.]. – М. : Akademia, 2000. – 270, [1] с.

337. Носонович, Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Е. В. Носонович, Р. П. Мильруд // Иностр. яз. в школе. –1999. – № 1. – С. 11-18.

338. Образцов, П. Новый вид обеспечения учебного процесса в вузе / П. Образцов // Высшее образование в России. – 2001. – № 6. – С. 55-55.

339. Огнев’юк, В. Особлива місія дошкільної освіти / Віктор Огнев’юк // Дошкільне виховання. – 2006. – № 4. – С. 3-7.

340. Одерій, С. ЮНЕСКО та оновлення підходів до забезпечення якості вищої освіти / Сергій Одерій // Рідна школа. – 2006. – № 10. – С. 5-7.

341. Оконь, В. Введение в общую дидактику / Винцента Оконь; [предисл. Т. А. Хмель]. – М. : Высш школа, 1988. – 381, [1] с.

342. Олексієнко, Л. В. Навчання майбутніх учителів англійської мови усної комунікації як професійно необхідної норми у курсі “Англійська мова для спеціальних академічних потреб” / Л. В. Олексієнко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2006. – № 4. – С. 86-89.

343. Онищук, В. А. Дидактика современной школы : пособие для учителей / В. А. Онищук. – К. : Рад. школа, 1987. – 350, [1] с.

344. Орлов, В. Ф. Професійне становлення вчителя як предмет педагогічних досліджень / В. Ф. Орлов // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1. – С. 42-51.

345. Освітні технології: навч.-метод. посіб./ за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2001. – 256 с.

346. Осипенко, О. Дополнительные квалификации в вузе / О. Осипенко, А. Прохорова, О. Проворова // Высшее образование в России. – 2001. – № 3. – С. 24-29.

347. Осницкий, А. К. Саморегуляцuя деятельности школьника и формирование активности личности / Алексей Константинович Осницкий. – М. : Знание, 1986. – 77, [2] с.

348. Основы педагогики и психологии высшей школы : учебное пособие / под ред. А. В. Петровского. – М. : Московский ун-т, 1986. – 304 с.

349. Павлюк, С. Розвиток освітньо-наукового комплексу Німеччини в умовах європейської інтеграції / Світлана Павлюк // Вища школа. − 2011. − №5-6. − С. 61-70 .

350. Паршикова, Е. А. Современные тенденции в развитии методики раннего обучения иностранному языку в Европе / Е. А. Паршикова // Іноземні мови. –2000. – № 2. – С. 41-44.

351. Першукова, О. О. Ігри на заняттях з ІМ в дитячому садку / Оксана Першукова // Дошкільне виховання – 1999. – № 9. – С. 12-13.

352. Паршикова, О. Навчання іноземних мов у початковій школі: передумови успіху / Олена Паршикова // Рідна школа. – 2002. – № 2. – С. 48-52.

353. Пассов, Е. И. Концепция высшего профессионального педагогического образования (на примере иноязычного образования) / Ефим Израилевич Пассов. – Липецк : Липецкий гос. пед. ин-т, 1998. – 68 с.

354. Пассов, Е. И. Культуросообразная модель профессиональной подготовки учителя: философия, содержание, реализация / Е. И. Пассов // Іноземні мови. – 2002. – № 4. – С. 3-18.

355. Пассов, Е. И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению : учеб. пособие для пед. ин-тов / Ефим Израилевич Пассов – М. : Просвещение, 1985. – 223 с.

356. Педагогіка і психологія професійної освіти: результати досліджень і перспективи : зб. наук. праць / за ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало ; Ін-т.педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К. : НТУ “ХПІ”, 2003. – 660 с.

357. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов : посібник для студентів / за ред. С. Ю. Ніколаєвої, В. В. Черниш. – К. : Ленвіт, 2003. – 250 с.

358. Перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра : лист МОН України від 06.12.2007 р. №1/9/736. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. – Заголовок з титул. екрану.

359. Перелік програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2004 / 2005н. р. : лист МОН України № 1 / 9 – 382 від 21.07.04. // Інформаційний збірник МОН України. – 2004. – № 9. – С. 42-45. (Аналогічні листи на 2005 / 2006, 2006 / 2007, 2007/2008, 2008/2009 н. р.).

360. Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра : затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua.

361. Перлова, В. Складові педагогічної майстерності : класифікація професійно-педагогічних умінь // Іноз. мови в навч. закладах. – 2005. – № 4. – С. 87-93.

362. Першукова, О. О. Концептуальна модель соціокультурної складової змісту навчання ІМ в європейських країнах / О. О. Першукова // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 3/4. – С. 155-161.

363. Першукова, О. Переосмислити мету. Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання ІМ в контексті діалогу культур / Оксана Першукова // Іноз. мови в навч. закладах. – 2004. – № 3. – С. 116-122.

364. Петраговська, Н. О. Система вправ для навчання студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти професійно спрямованого монологу-міркування / Н. О. Петраговська // Іноземні мови. – 2003. – № 2. – С. 17-23.

365. Петращук, О. Курсовий іспит з практики усного та писемного мовлення : модель комплексного контролю в університетах / Олена Петращук // Іноз. мови в навч. закладах. – 2006. – № 3. – С. 92-95.

366. Петращук, О. Як розробити тест з ІМ : практичні поради / Олена Петращук // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – № 4. – С. 44-47.

367. Петрова, А. Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / Анастасія Петрова // Рідна школа. – 2006. – № 7. – С. 16-19.

368. Пєхота, О. М. Індивідуалізація професійно- педагогічної підготовки вчителя : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Олена Миколаївна Пєхота– К., 1997. – 52 с.

369. Пискунов, А. И. Теория и практика педагогического експеримента / А. И. Пискунов, Г. В. Воробьев, В. С. Ильин ; под ред. А. И. Пискунова. – М. : Педагогика, 1979. – 207 с.

370. Плахотник, В. М. Теоретичні основи навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі: дидактико-методичний аспект : дис. ... доктора пед. наук у формі наук. доповіді : 13.00.02. “Теорія і методика навчання” / Василь Макарович Плахотник. – К., 1992. – 52 с.

371. Плахотник B. M. Тематичне планування і підручник з іноземних мов // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / В. М. Плахотник ; Ін-т педагогіки АПН України. – К. : Педагогічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 113-115.

372. Побірченко, Н. С. Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у контексті реформування системи вищої педагогічної освіти / Наталія Побірченко // Рідна школа. – 2003. – № 3. – С. 3-5.

373. Побірченко, Н. С. Розвиток творчої індивідуальності студентів у процесі підготовки до педагогічної діяльності / Н. С. Побірченко // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 81-88.

374. Подласый, И. П. Педагогика. Новый курс : в 2 кн / И. П. Подласый. – М., 1999. – Кн.1. – 470 с.

375. Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи : навч. посіб. для магістрантів і аспірантів / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – К. : Філ-студія, 2006. – 320 с.

376. Подосиннікова, Г. І. Використання методу проектів для формування професійно-педагогічної компетенції у студентів вищих мовних навчальних закладів / Г. І. Подосиннікова, Ю. Г. Бевзін // Іноземні мови. – 2006. – № 1. – С. 30-37.

377. Подосиннікова, Г. І. Принципи відбору фрагментів англомовних художніх текстів для навчання ідіоматичного розмовного мовлення на середньому етапі вищої мовної школи / / Г. І. Подосиннікова // Іноземні мови. – 2000. – № 4. – С. 27-29.

378. Полат, Е. С. Интернет на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 2. – С. 14-19 ; № 3. – С. 5-12.

379. Полат, Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 2. – С. 3-10 ; № 3. – С. 3-9.

380. Полат, Е. С. Разноуровневое обучение / Е. С. Полат // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 6. – С. 6-11.

381. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах : затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 162 // Зб. законодавчих та нормативних актів про освіту.– К., 1994. – Вип. І. – С. 111-136.

382. Полонська, Т. К. Навчання ІМ дітей шестилітнього віку в умовах дитячого садка: (на матеріалі англійської мови) : дис…канд. пед. наук : 13.00.01 / Полянська Тамара Костянтинівна – К., 1993. – 189 с.

383. Полонська, Т. К. Навчання ІМ : методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку “Малятко”. – К. : Свенас, 1993. – С. 124 -136.

384. Поляков, О. Г. Профильно-ориентированное обучение иностранному языку / О. Г. Поляков // Иностр. яз. в школе. – 2004. – № 2. – С. 6-11.

385. Пониматко, А. П. Обучение дошкольников иностранному языку на основе игрового моделирования иноязычного общения : автореф. дис. на соискание учен. степени : спец.13.00.02 “Теория и методика обучения” / А. П. Пониматко. – Минск, 1991. – 22 с.

386. Попов, В. А. Учебный процесс в вузе : состояние, проблемы, решения / В. А. Попов, А. В. Коршунов. – М. : Педагогика, 2000. – 432 с.

387. Потапенко, С. Пошук нових лінгво-педагогічних технологій навчання англійської мови / С. Потапенко, С. Тезікова // Рідна школа. – 2000. – № 8. – С. 65-67.

388. Потрикеева, Е. С. К проблеме взаимосвязанного обучения лексической и грамматической сторонам говорения / Е. С. Потрикеева // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 2. – С. 15-23.

389. Практикум з методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : (на матеріалі англійської мови) : посіб. для студ. вищ. закл. освіти / [С. Ю. Ніколаєва, Г. С. Бадаянц, О. Б. Бігич [та ін.] ; ред. К. І. Онищенко. – К. : Ленвіт, 2001. – 296 с.

390. Практическая психология для преподавателей / [М. К. Тутушкина, В. Л. Васильєв, С. А. Волков [и др.]. – М. : Филинъ, 1997. – 328 с.

391. Про вищу освіту : закон України, прийнятий Верховною Радою України 17.01.02. // Законодавчі акти України з питань освіти : офіц вид. – К., 2004. – С. 168-221.

392. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти : закон України, прийнятий Верховною Радою України 06.07.2010 року. (щодо організації навчально-виховного процесу в умовах впровадженення 11-річного терміну здобуття повної середньої освіти). – Режим доступу : http://www.mon.OSVITA.ua. – Заголовок з титул. екрану.

393. Про затвердження Програми проведення педагогічного експерименту щодо підготовки педагогічних працівників за інноваційними технологіями на 2010-2015 роки : наказ МОН України від 08.02.1010 р. №88. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. – Заголовок з титул. екрану

394. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи : наказ Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 р. № 943 / Вища школа . − 2010. − №1. − С. 75.

395. Про дошкільну освіту : закон України, прийнятий Верховною Радою України 11 липня 2001 року // Законодавчі акти України з питань освіти : офіц вид. – К., 2004. – С. 53–77.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка