Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичиниСторінка7/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

396. Про освіту : закон України, прийнятий Верховною Радою України 23 травня 1991 року із змінами і доповненнями, внесеними 23 березня 1996 р. – К. : Генеза, 1996. – 36 с.

397. Про охорону дитинства : закон України // Законодавчі акти України з питань освіти : офіц вид. – К., 2004. – С. 222-240.

398. Програма з англійської мови для дошкільних закладів / О. И. Литвинюк ; Дніпропетр. держ. ун-т, Управління нар. освіти Дніпроп. держ. адміністрації. – Дніпропетровськ, 1993. – 11 с.

399. Програма з англійської мови за професійним спрямуванням / [ Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок [та ін.]. – К. : Ленвіт, 2005. – 119 с.

400. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання) : проект. – К. : КДЛУ, 2001. – 245 с.

401. Програма (проект) з англійської, французької і німецької мов для дітей дошкільного віку // Довідник завідуючого дошкільним закладом : (основні законодавчі та інструктивні документи). – К., 1970. – С. 142-155.

402. Про перелік напрямів (спеціальностей) та їх поєднання з додатковими спеціальностями і спеціалізаціями для підготовки педагогічних працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, магістра : лист МОН України № 1/9-736 від 06.12.07 р. керівникам ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку педагогічних працівників. – К. : НТУ “ХПІ”, 2003. – 660 с.

403. Программа по английскому, французскому и немецкому языкам для детей дошкольного возраста / сост. З. Я. Футерман. – К. : Рад. шк., 1985. – 23 с.

404. Протасова, Е. Ю. Европейская языковая политика / Е. Ю. Протасова // Иностр. яз. в школе. – 2004. – № 1. – С. 8-14.

405. Протасова, Е. Ю. Психолого-педагогические и лингводидатические основы двуязычного воспитания в детском саду : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.02. “Теория и методика обучения” / Е. Ю. Протасова – М., 2000. – 32 с.

406. Професійно-педагогічна підготовка вчителя іноземних мов у педагогічному університеті : навч. посібник / [уклад. Л. В. Калініна [та ін.] – К. : Пед. думка, 2000. – 124 с.

407. Пуховська, Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі в кінці ХХ століття : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Людмила Прокопівна Пуховська. – К., 1998. – 354 с.

408. Редько, В. Новітні педагогічні технології – у практику школи : навчальний курс “Країнознавство” на електронному диску / Валерій Редько, Олександр Кохан, Лариса Калініна, Інна Самойлюкевич // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2007. – № 1. – С. 112-117.

409. Редько, В. Яким бути шкільному підручнику з ІМ? / Валерій Редько // Іноз. мови в навч. закладах. – 2007. – № 1. – С. 75-83.

410. Рейнпольська, О. Д. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка : (на матералі англійської мови) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08. “Дошкільна педагогіка” / О. Д. Рейнпольська – К., 2004. – 20 с.

411. Рисечко, О. Раннє навчання ІМ у вітчизняній і зарубіжній шкільній практиці / Ольга Рисечко, Мирослава Матис // Іноз. мови в навч. закладах. – 2005. – № 4. – С. 95-103.

412. Рогова, Г. В. Концепция подготовки специалистов с правом преподавания иностранного языка детям раннего возраста / Г. В. Рогова, Т. Е. Сахарова // Иностр. яз. в школе. – 1990. – № 6. – С. 78-82.

413. Роман, С. В. Реалізація методичного принципу врахування рідної мови у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку / С. В. Роман // Іноземні мови. – 2003. – № 4. – С. 48-52.

414. Роман, С. В. Методичні основи навчально-методичного комплексу “Wonderland” : цілі, принципи, зміст навчання / С. В. Роман, О. О. Коломінова // Іноземні мови. – 2001. – № 1. – С. 40-43.

415. Роткіна, К. А. Ігри англійською мовою : посібник для вчителів шкіл та вихователів дитячих садків / К. А. Роткіна, Т. А. Соловйова. – К. : Рад. шк., 1962. – 36 с.

416. Рубаник, А. Самостоятельная работа студентов / А. Рубаник, Г. Большакова, Н. Тельных // Высшее образование в России. – 2005. – № 6. – С. 120-124.

417. Рубинштейн, С. Л. Проблемы общей психологии / Сергей Леонидович Рубинштейн ; общ. ред Е. В. Шороховой. – М. : Педагогика, 1973. – 423 с.

418. Рудницька, О. П. Основи педагогічних досліджень / О. П. Рудницька, А. Г. Болгарський, Т. Ю. Свистєльнікова . – К. : Експрес-об’ява, 1998. – 143 с.

419. Русова, С. Вибрані педагогічні твори / С. Русова ; упоряд. О. В. Проскура. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.

420. Рыулин, С. М. Игра в обучении детей иностранному языку / С. М. Рыулин // Дошкольное воспитание. – 1964. – № 6. – С. 42-45.

421. Рычик, М. В. Психологические аспекты построения учебного материала / Михаил Викторович Рычик. – К. : Вища школа, 1981. – 52 с.

422. Рябова, М. Иноязычие как фактор диалогизации образования / М. Рябова // Высшее образование в России. – 2005. – № 12. – С. 124-127.

423. Савченко, О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. для студ. пед. ф-тів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

424. Савченко, О. Я. Ознаки особистісно орієнтованої підготовки майбутнього вчителя / О. Я. Савченко // Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К., 1997. – 137 с.

425. Сажина, В. И. Работа над фонетическим аспектом при обучении дошкольников английской разговорной речи / В. И. Сажина // Иностр. яз. в школе. – 1998. – № 2. – С. 59-60.

426. Саломатов, К. И. Психологическая характеристика методических умений в учебной работе учителя иностранного языка и условия их формирования // Проблемы профессионально-педагогической направленности в преподавании языка как специальности : межвуз. сб. науч. трудов. – Горький : ГГПИ, 1985. – С. 3-12.

427. Самылина, Г. И. Обучение дошкольников английскому языку с использованием компьютера / Г. И. Самылина , М. А. Фоминова // Иностр. яз. в школе. – 2003. – №4. – С. 52-56

428. Саюк, В. Ігрові методи та їх дидактичне значення / Валентина Саюк // Рідна школа. – 2001. – № 1. – С. 18-20.

429. Сваталова, Т. А. Формирование профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования в системе дополнительного образования: повышения квалификации : дис. … канд. пед. наук : 13. 00. 07 “Теория и методика воспитания” / Т. А. Сваталова. − Челябинск, 2009. − 194 с.

430. Свиридюк, Т. Науково-методичне забезпечення розвитку професіоналізму вчителів англійської мови / Тетяна Свиридюк // Іноз. мови в навч. закладах. – 2006. – № 1. – С. 32-42.

431. Семенчик, Ю. Іноземна мова – для реального життя : моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іншомовного ділового спілкування / Юліан Семенчук // Іноз. мови в навч. закладах. – 2004. – № 2. – С. 143-152.

432. Сенашенко, В. Самостоятельная работа студентов : актуальные проблемы / В. Сенашенко, Н. Жалнина // Высшее образование в России. – 2006. – № 7. – С. 103-109.

433. Середницька, А. Нова програма: випробування практикою : [про наказ МОН України № 264 від 01.04.2004 р. “Про проведення апробації Базової програми розвитку дітей дошкільного віку”] / Алла Середницька // Дошкільне виховання. – 2004. – № 5. – С. 14.

434. Сериков, В. В. Образование и личность: теорія и практика проектирования педагогических систем / Владислав Владиславович Сериков. – М. : Еврошкола, 1994. – 373 с.

435. Сидоренко, С. І. Нова ініціатива ЮНЕСКО: етичні і моральні виміри для вищої освіти і науки / С. І. Сидоренко // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 2. – С. 5-10.

436. Сікорський, П. Принципи кредитно-модульної технології навчання / Петро Сікорський // Вища школа. – 2004. – № 4. – С. 68-77.

437. Симкин, В. И. Современные языки: изучение, обучение, оценка : общеевропейская компетенция / В. И. Симкин // Иностр. яз. в школе. – 1999. – № 6. – С. 82-86, 92.

438.Семеног, О. М. Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури ( в умовах педагогічного університету) : автореф. дис. на здобуття наукового звання док. пед. наук. : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О. М. Семеног. – К., 2006. – 41 с. 

439. Сисоєва, С. О. Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 4. – С. 60-66.

440. Скалій, Л. І Використання інформаційних технологій у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов / Л. І. Скалій // Іноземні мови. – 2003. – № 4. – С. 5-9.

441. Скалкин, В. Л. Основы обучения усной иноязычной речи : учеб. пособие / Владимир Львович Скалкин . – М. : Русский язык, 1982. – 248 с.

442. Скаткин, М. Н. Проблемы современной дидактики : (воспитание и обучение) / Михаил Николаевич Скаткин. – М. : Педагогика, 1984. – 96 с.

443. Скляренко, Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3-7.

444. Скубашевська, О. Використання ресурсів усесвітньої мережі Інтернет на заняттях з розмовної практики англійської мови / Ольга Скубашевська // Рідна школа. – 2004. – № 7/8. – С. 47-48.

445. Скуратівська, Г. С. Керівництво навчальною діяльністю студентів у процесі оволодіння ними офіційно-діловим стилем писемного професійного спілкування іноземною мовою / Г. С. Скуратівська // Іноземні мови. – 2001. – № 2. – С. 30-34.

446. Сластенин, В. А. Психология и педагогіка : [учеб. пособие для студ. вузов пед. профиля] / В. А. Сластенин, В. П. Каширин. – М. : Akademia, 2004. – 477, [1] с.

447. Слєпкань, З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі : навч. посіб. / З. Слепкань. – К. : Вища школа, 2005. – 240 с.

448. Слободянюк, Т. Б. Становлення та розвиток професійної підготовки фахівців дошкільного виховання в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ-го століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 13.00.01 “Теорія та історія педагогіки” / Т. Б. Слободянюк. – К., 2000. – 20 с.

449. Смалько, Л. Є. Індивідуалізоване навчання у системі підготовки майбутніх педагогів у США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.13.00.09 “Теорія навчання” / Л. Є. Смалько. – К., 2002. – 20 с.

450. Сметанський, М. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів : проблеми, шляхи розв’язання / Микола Сметанський // Вища школа. – 2004. – № 4. – С. 63-68.

451. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности : учебное пособие / Сергей Дмитриевич Смирнов. – М. : Академія, 2001. – 304 с.

452. Смирнова, Л. В. Формирование коммуникативно-дидактической компетенции будущего учителя в педвузе / Л. В. Смирнов // Иностр. яз. в школе. – 1998. – № 6. – С. 90-92.

453. Соколова, І. В. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутнього вчителя за двома спеціальностями на філологічних факультетах вищих навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наукового звання док. пед. наук. : спец. 13.00.04. “Теорія і методика професійної освіти” / І. В. Соколова. – К., 2008. – 44 с. 

454. Соколовська, С. В. Особистісно зорієнтований підхід у навчанні ІМ дітей шостого року життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.08 “Дошкільна педагогіка” / С. В. Соколовська. – К., 2005. – 23 с.

455. Солдатенко, М. Самостійна пізнавальна діяльність у контексті Болонського процесу / Микола Солдатенко // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 3-5.

456. Соловйова, Н. Формування методичної творчості на практичних заняттях з методики викладання ІМ / Наталія Соловйова // Рідна школа. – 2003. – № 5. – С. 31-33.

457. Соловова, Е. Н. Подготовка учителя иностранного языка с учетом современных тенденций обновления содержания образования / Е. Н. Соловова // Иностр. яз. в школе. – 2001. – № 4. – С. 8-11.

458. Солодка, А. Право на взаєморозуміння : методи вивчення культурних систем і міжкультурних ситуацій у процесі викладання ІМ / Анжеліка Солодка // Іноз. мови в навч. закладах. – 2007. – № 1. – С. 102-111.

459. Солодка, Т. В. Комп’ютерне тестування як метод контролю за результатами навчальної діяльності студентів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец 13.00.01 “Теорія та історія педагогіки” / Т. В. Солодка. – Х., 1995. – 22 с.

460. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої школи. – К. : Ленвіт, 2006.

461. Сольвар, Л. Моделювання процесу професійного становлення майбутнього молодого спеціаліста / Любомир Сольвар // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 10-12.

462. Стародубцев, В. Инновационный программно-методический комплекс / В. Стародубцев, А. Федоров, И. Чернов // Высшее образование в России. – 2003. – № 3. – С. 146-151.

463. Степкина, Т. Н. О роли моделирования в системе профессиональной подготовки учителя иностранного языка / Т. Н. Степкина // Иностр. яз. в школе. – 1988. – № 1. – С. 72-77.

464. Степко, М. Ф. Модернізація вищої освіти Україні і Болонський процес / Степко М. Ф., Болюбаш Я. Я., Левківський К. М. // Освіта України. – 2004. – № 60/61. – С. 7-11.

465. Стиркіна, Ю. С. Дидактичні засади підготовки майбутніх учителів ІМ до викладання інтегрованих курсів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. “Теорія і методика професійної освіти” / Ю. С. Стиркіна. – К., 2002. – 20 с.

466. Столяренко, О. Оволодіння методикою інтерактивної комунікації під час викладання ІМ / Оксана Столяренко // Рідна школа. – 2005. – № 4. – С. 57-59.

467. Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики : розроблено за підтримки Програми розвитку Міжнародного фонду “Відродження”, Ін-ту відкритого суспільства – К. : К.І.С., 2003. – 296 с.

468. Суліма, Є. Невідкладні завдання системи вищої освіти на новому етапі Болонського процессу / Євген Суліма // Вища школа. − 2010. − № 11. − С. 5-13.

469. Сухомлинський, В. О. Ідея всебічного виховання в її історичному розвитку // В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : в 5-ти т. – К., 1976. – Т.І. – С. 62-91; Т. ІІІ. – С. 69-278.

470. Сухомлинська, О. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / О. Сухомлинська // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. – С. 3-8.

471. Сухарніков, Ю. Диверсифікація вищої освіти в контексті розробки Національної рамки кваліфікацій України / Ю. Сухарніков // Вища школа. – 2009. – №3 – С. 26-43.

472. Сучасні підходи до організації педпроцесу в дитсадку: методичні рекомендації відділу дошкільного виховання НМЦ середньої освіти МОН України // Дошкільне виховання. – 2003. – № 8. – С. 3-6.

473. Табачник, Д. В. Доповідь Міністра освіти і науки на підсумковій колегії МОН України 22.04.2010 р. “Про підсумки діяльності вищих навчальних закладів у 2009 році та основні завдання на 2010 рік”. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua. – Заголовок з тит. екрану.

474. Талызина, Н. Ф.Общий анализ учебного процесса / Нина Федоровна Талызина. – М., 1980. – 22 с.

475. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология : [учеб. для студ. учеб. заведений сред. проф. образования по пед. спец.] / Нина Федоровна Талызина. – М., 1998. – 288 с.

476. Талызина, Н. Ф. Управление процессом усвоения знаний / Нина Федоровна Талызина. – М. : МГУ, 1975. – 343 с.

477. Тамбовкина, Т. Ю. Развитие профессиональной автономии у будущих учителей иностранного языка с использованием метода проектов / Т. Ю. Тамбовкина // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 63-68.

478. Тарасюк, Н. А. Формирование профессиональной готовности учителя к иноязычному дошкольному образованию : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора пед. наук. : спец. 13.00.08 “Теория и методика профессионального образования” / Н. А. Тарасюк – М., 2002. – 31 с.

479. Тарнопольський. О. Б. Концепція підручника для навчання ділової англійської мови / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко // Іноземні мови. – 2002. – № 1. – С. 3-7.

480. Теоретические основы содержания общего образования / [М. Н. Скаткин, В. С. Цетлин, В. В. Краєвский [и др.] ; под. ред. В. В. Краевского, И. Я. Лернера. – М. : Педагогика, 1983. – 352 с.

481. Тимошенков, І. В. Закордонний досвід дослідження ролі учасників освітянського процесу в підвищенні його ефективності / І. В. Тимошенков // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 3. – С. 108-112.

482. Типова програма підготовки вчителя ІМ: Методика навчання ІМ в середніх навчальних закладах: для університетів і факультетів, інститутів іноземних мов / [укладач С. Ю. Ніколаєва. та ін.] // Іноземні мови. – 1998. – № 2. – С. 8-35.

483. Типова програма підготовки вчителя ІМ: педагогічна практика студ. старшого етапу навчання мовного вузу (методичний аспект) / [уклад. М. І. Соловей, Н. О. Бражник, Н. І. Бичкова] // Іноземні мови. –1998. – № 2. – С. 36-53.

484. Токменко, О. Європа національних мов і Європа багатомовності :(мови в професійній освіті : ключові концепції / Олена Токменко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2003. – №. 3 – С. 11-16.

485. Токменко, О. Інформаційні технології у викладанні іноземних мов: сьогодні і скрізь / Олена Токменко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2006. – № 2. – С. 98-100.

486. Токменко, О. Мовні тенденції Ради Європи в контексті глобалізації / Олена Токменко // Іноз. мови в навч. закладах. – 2004. – № 3. – С. 112-115.

487. Торокин, А. Высшее образование : системный подход / А. Торкин // Высшее образование в России. – 1999. – № 4. – С. 42-48.

488. Торунова, Н. И. Деловая игра в профессиональной подготовке лингвиста-преподавателя / Н. И. Торунова, Г. И. Конташева, В. А. Шеретеникина // Иностр. яз. в школе. – 2000. – № 6. – С. 77-83.

489. Тупальский, Н. И. Система требований к учебникам для высшей и средней школы / Н. И. Тупальский. − Минск, 1986. − 64 с.

490. Тюников, Ю. Преподаватель и студент : сценарии взаимодействия / Ю. Тюников, М. Мазниченко // Высшее образование в России. – 2004. – № 12. – С. 97-105.

491. Уланова, О. Б. Английский для дошкольников: играем и учим : пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / О. Б. Уланова.– 2-е изд., стереотип. – М. : Академия, 2000. – 160 с.

492. Ушинский, К. Д. Родное слово / Ушинский К. Д. // Вибрані педагогічні твори : у 2 х т / за ред. О. І. Пискунова. – К., 1983. – Т.1. – С. 121-133.

493. Федоренко, Л. П. Закономерности усвоения родной речи : [учеб пособие по спец. № 2101“Рус. яз. и лит.” ] / Лидия Прокофьевна Федоренко. – М. : Просвещение, 1984. – 159 с.

494. Федоренко, Ю. Комунікативна компетенція як найважливіший елемент успішного спілкування / Юлія Федоренко // Рідна школа. – 2002. – № 1. – С. 63-65.

495. Филатова, В. М. Теория и практика раннего обучения иностранным язикам : учебное пособие для педколледжей и яз. педвузов / В. М. Филатова, Г. Е. Филатов – Ростов-на-Дону : АНИОН, 1999. – 384 с.

496. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1973. – 600 с.

497. Фіцула, М. М. Педагогіка : навч. посіб. / Михайло Миколайович Фіцула. – К. : Академія, 2000. – 527 с.

498. Фурман, А. Підручник у модульно-розвивальній системі : зміст, структура, оформлення / Анатолій Фурман // Рідна школа. – 2000. – №7. – С. 23-31.

499. Футерман, З. Я. Англійська мова – коли починати? / З. Я. Футерман // Дошкільне виховання. – 1978. – № 4. – С. 13-15.

500. Хабибуллина, Э. Подготовка студентов к творческой деятельности / Э. Хабибуллина // Высшее образование в России. – 2006. – № 9. – С. 95-99.

501. Харламов, И. Ф. Педагогика : учеб. для высш. учеб. завед. / Иван Федорович Харламов. – 7-е изд. – Минск : Университетское, 2002. – 560 с.

502. Хорунжий, Г. Соціальна відповідальність вищої школи в контексті Болонського процесу / Григорій Хорунжий // Вища школа. − 2010. − № 5-6. − С. 12-23.

503. Хуторской, А. В. Концепции содержания образования / А. В. Хуторской // Современная дидактика : учеб. для вузов. – СПб., 2001. – С. 168-185.

504. Царапкина, Е. С. Отбор языкового материала и обучения немецкой устной речи в детском саду : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук / Е. С. Царапкина. – Л., 1964. – 19 с.

505. Чанышева, Г. О коммуникативной компетентности / Г. Чанышева // Высшее образование в России. – 2005. – № 2. – С. 148-152.

506. Чобітько, М. Г. Індивідуальність студента в особистісно зорієнтованому професійному навчанні / М. Г. Чобытько // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 2. – С. 34-42.

507. Чорноморець, І. Стандарти фахової підготовки педагогічних працівників / Інна Чорноморець // Вища школа. − 2010. − № 11. − С. 57-65.

508. Чуковський, К. И. От двух до пяти / Корней Иванович Чуковский. – [19-е изд. испр. и дополн.]. – М. : Просвещение, 1966. – 399 с.

509. Шаповалова, Л. Професіоналізація як один із напрямів розвитку сучасної вищої освіти у Франції / Людмила Шаповалова // Вища школа. − 2010. − №. 1.− С. 59-70.

510. Шайдур, І. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів / Ірина Шайдур // Рідна школа. – 2000. – № 3. – С. 54-55.

511. Шатских, В. Н. Методика интегративного обучения иноязычной культуре детей дошкольного возраста (на примере интеграции французкого языка, рисования, ритмики и музыки) : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. –“Теория и методика обучения” / В. Н. Шацких. – М., 1997. – 16 с.

512. Шаховский, В. И. Гуманистическая методология обучения иностранным языкам в Англии / В. И. Шаховский // Иностр. яз. в школе. – 1995. – № 1. – С. 53-54.

513. Швалб, Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті / Юрій Швалб // Вища школа. − 2010. − № 1. − С. 31-36.

514. Шемпрух, І. Тенденції розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918-1999) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04. “Теорія і методика професійної освіти” / І. Шемпрух. – К., 2002. – 43 с.

515. Шерстюк, О. М. Сучасні підходи щодо викладання іноземних мов / О. М. Шерстюк // Іноземні мови. – 2000. – № 1. – С. 65-72.

516. Шестопалова, І. Індивідуалізація мовної підготовки у світлі теорії “Навчання, спрямованого на студента” у педагогічній науці Великої Британії / Ірина Шестопалова // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 72-74.

517. Шишова, Е. Формирование коммуникативной компетентности учителей / Е. Шишова // Высшее образование в России. – 2006. – № 11. – С. 147-148.

518. Шиян, О. М. Элементы “карнавальной” культуры в развитии ребенка-дошкольника / О. М. Шиян // Сборник материалов международной практической конференции : современные теории и методики обучения иностранным язикам. – М., 2004. – С. 221-229.

519. Шкваріна, Т. М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до здійснення іншомовної освіти дошкільників : монографія / Т. М. Шкваріна. – Умань : УВПП, 2008. – 392 с.

520. Шкваріна, Т. М. Англійська мова: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т. М. Шкваріна. – К. : Освіта України, 2007. – 688 с.; Програма з англійської мови (за професійним спрямуванням (дошкільна освіта)). – Умань: Пронікс, 2006. – 31 с.

521. Шкваріна, Т. М. Методика навчання ІМ дошкільників : навчальний посібник / Т. М. Шкваріна. – К. : Освіта України, 2007. – 300 с.

522. Шкваріна, Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації) : навч. посіб. для вчителів раннього навчання англійської мови, студентів вищ. пед. навч. закладів / Т. М. Шкваріна. – К. : Шкільний світ, 2008. – 112 с.

523. Шкваріна, Т. М. Англійська мова для наймолодших : (програма, методичні рекомендації, розробки занять) / Т. М. Шкваріна. – Х. : Основа, 2004. – 167 с.

524.  Шкваріна, Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку : книга для вчителя : навч. посіб. для вчителів раннього навчання англійської мови, студентів вищ. пед. навч. закладів / Т. М. Шкваріна. – К. : Шкільний світ, 2009. – 160 с.

525. Шкваріна, Т. М. Заняття з англійської мови у дошкільних навчальних закладах (теорія і практика) : навч. посіб. для вчителів раннього навчання англійської мови, студентів вищ. навч. закладів / Тетяна Шкваріна. – Умань : ВПП, 2003. – 250 с.

526. Шкваріна, Т. М. Іноземна мова з дошкільного віку // Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». – К. : Світич. – 2008. – С. 365-375.

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка