Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освітиСторінка1/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.03 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Погоджено: Погоджено: Затверджую:

Управління освіти і науки Департамент вищої освіти Міністерства

Рівненської обласної державної освіти і науки, молоді та спорту України

адміністрації

В.о. начальника Директор Ректор РОІППО

___________ П.М.Коржевський ___________ Ю.М. Коровайченко _______М.А.Віднічук

Погоджено: Погоджено: Схвалено:

Інститут інноваційних технологій і Департамент загальної середньої Вченою радою РОІППО

змісту освіти Міністерства освіти і та дошкільної освіти Міністерства 07.12.2012 року

науки, молоді та спорту України освіти і науки, молоді та спорту України протокол №5

Директор Директор

____________ О.А.Удод _____________ О.В.Єресько

План

роботи

Рівненського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

на 2013 рік

м. Рівне

2013

І. В С Т У П
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти здійснює реалізацію наукової теми «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти». В напрямку її дослідження проведено наукові розвідки залежності післядипломної педагогічної освіти від розвитку суспільства економіки знань, здійснено концептуальне обґрунтування механізмів випереджувальної післядипломної освіти, ведеться пошук інноваційних моделей професійного розвитку педпрацівників.

Вагомими результатами діяльності РОІППО стало розробка і запровадження моделей неперервного підвищення кваліфікації методистів та безперервного навчання вчителів фізики, упровадження дистанційного навчання слухачів та створення сучасного інформаційно-комунікаційного забезпечення освіти, а також застосування діяльнісної системи науково-методичного супроводу розвитку освіти на Рівненщині. Такий досвід пропагується на засіданнях Всеукраїнської школи новаторства для керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, що відкрита на базі інституту в рамках Консорціуму закладів післядипломної освіти УМО НАПН України.

РОІППО став центром координації науково-педагогічних досліджень в області. На базі інституту працює 12 науково-дослідницьких лабораторій та 4 тимчасові науково-дослідницькі колективи із дослідження проблем методики особистісно зорієнтованого навчання учнів та формування в них читацьких умінь на уроках української літератури, проблем розв’язування винахідницьких завдань та формування дослідницьких умінь учнів, методики навчального полілінгвізму та пропедевтики іноземних мов, інклюзивної освіти та модернізації початкової освіти, створення гуманного педагогічного середовища та програмування виховання ціннісно-орінтаційних ставлень учнів, ефективності управління освітою регіону та експертизи її якості.

У напрямку новатики післядипломної освіти в РОІППО активізовано пошук основ випереджувальної післядипломної освіти на засадах сталого розвитку; здійснено науково-методичні розробки із готовності педпрацівників до інноваційної діяльності, створено методику підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми, змодельовано механізми акмеологічного зростання та індивідуального професійного розвитку педпрацівників, апробовано модульно-накопичувальну систему підвищення їх кваліфікації. Відповідно збільшено ліцензований обсяг підвищення кваліфікації педпрацівників до 7 тисяч осіб на рік.

РОІППО – сучасний центр науково-методичного супроводу розвитку освіти в області та інформаційно-комп’ютерної й консалтингово-сервісної взаємодії із методичними службами, педагогічними спільнотами, в якому створено бази і банки освітніх інновацій та інноваційних технологій; видається фаховий журнал «Нова педагогічна думка», підтримується функціонування порталу «Освіта Рівненщини» наповненням навчального контенту та створенням віртуальних освітніх технологій.

Розвивається міжнародна та регіональна співпраця. Поширюється діяльність обласного осередку Консорціуму закладів післядипломної освіти На базі інституту працює обласна організація Французького Альянсу. Здійснено обміни делегаціями із Францією, Польщею, Естонією, Білорусією, Росією.Основні завдання, які вирішуватимуть працівники РОІППО у 2013 році:
Організація роботи кафедр, науково-дослідницьких лабораторій, навчальних кабінетів зі створення системи моніторингу та експертизи якості освіти із педагогічними працівниками та працівниками методичних служб, підготовка їх до роботи в сучасних умовах формування нової освітньої парадигми.


  1. Пріоритетні напрямки навчальної роботи:
 • Здійснення під час підвищення кваліфікації педагогічних, методичних працівників їх підготовки до проведення апробації, експертизи якості освіти, моніторингових досліджень, проведення ЗНО-2013.

 • Реалізація сучасних технологій професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів системи освіти на основі впровадження гнучкої неперервної їх підготовки згідно з вимогами інноваційного розвитку освіти;

 • Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації відповідно до потреб реформування системи освіти.

 • Модернізація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації:

- модернізація навчальних планів, програм курсів підвищення кваліфікації

відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти. • оновлення змісту, форм, методів і засобів навчання шляхом широкого впровадження в навчальний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, електронного контенту;

 • удосконалення навчальної, науково-методичної бази: розроблення методик щодо інклюзивного навчання в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах дітей та учнівської молоді;

 • організація навчально-виховного процесу на засадах компетентнісного підходу;

 • Підготовка педагогічних кадрів до роботи за новим змістом і програмами щодо реалізації завдань профільного навчання;

 • Продовження роботи по створенню єдиного освітнього Інтернет - простору, подальшому впровадженню міжнародного проекту “Intel @ Навчання для майбутнього”, « Microsoft® «Партнерство у навчанні».

 • Удосконалення навчальної роботи на основі результатів проведення моніторингу якості організації навчання на курсах підвищення кваліфікації шляхом анкетування.

 • Координація діяльності та надання науково-методичних консультацій методичним службам районних (міських) методичних кабінетів, загальноосвітніх навчальних закладів із питань підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області.1.2. Пріоритетні напрямки наукової діяльності:


 • Пояснення та пошук впливу природи і механізмів становлення принципово нових явищ в освітній сфері на випереджувальний характер післядипломної педагогічної освіти.

 • Спрямування новизни науково-педагогічних досліджень на створення інноваційного освітнього простору та наповнення прикладною спрямованістю теоретико-методичних розробок і практичних результатів досліджень НДЛ, ТНДК.

 • Прогнозування інноваційного професійного розвитку педагогічної діяльності з урахуванням можливих сценаріїв розвитку майбутнього упровадження держстандартів освіти, адекватних сучасним реаліям розвитку освіти.

 • Створення багатомірної методології психодіагностичного вимірювання особистісного становлення педпрацівників і їх професійної реалізації за заданою інтенцією акмерозвитку.

 • Вивчення стратегій управління ЗСО та створення системи оцінки й експертизи регіональної освіти, збереження якості педагогічних результатів та процедур наукової взаємодії.

 • Координація науково-педагогічних досліджень та вплив на алгоритмізацію ходу упровадження науково-методичних розробок для конструювання освіти покоління завтрашнього дня.

 • Підвищення наукового потенціалу науково-педагогічних працівників та утримання дискурсу професійної наукової комунікації, оформлення і презентація інтелектуальних продуктів наукової роботи.1.3. Пріоритетні напрямки науково-методичної роботи:

 • Організація та методичний супровід регіональних¸ всеукраїнських та моніторингових досліджень якості освіти.

 • Організація та координація методичних заходів (конференцій, семінарів, вебінарів, консультацій тощо) із питань моніторингу, експертизи якості освіти.

 • Здійснення підготовки педагогічних працівників до участі випускників загальноосвітніх навчальних закладів у зовнішньому незалежному оцінюванні - 2013.

 • Розширення міжнародних та регіональних зв’язків із закладами післядипломної педагогічної освіти, закладами системи вищої та загальної середньої освіти.

 • Здійснення міжнародного та міжрегіонального співробітництва, участь у всеукраїнських та міжнародних моніторингових дослідженнях і проектах.

С І Ч Е Н Ь


з/п

Зміст заходу

Дата проведення

Відповідальний

Приміт ка

ІІ. Управління інститутом

2.1. Координаційна діяльність інституту

1.

2.2. Керівництво і контроль

1.

Засідання ректорату

1, 3-й понеділок

Віднічук М.А.
2.

Нарада науково-педагогічних та методичних працівників

4-а п’ятниця

Віднічук М.А.,

проректори
2.3. Тематика засідань ученої, науково-методичної рад, кафедр, рад кабінетів

Засідання Вченої ради інституту

1.

Засідання науково-методичної ради інституту

1.

Засідання кафедр, лабораторій

1.

Кафедри методики і змісту природничо-математичної освіти та інформаційних технологій:

1. Про основні напрямки роботи кафедри у 2013 році.

2. Про реалізацію заходів другого етапу наукової проблеми кафедри.

3. Про стан виконання викладачами кафедри індивідуальних планів у першому півріччі 2012-2013 навчального року.24

Харченко Н.Б.

2.

Кафедри корекційної освіти:

1.Про роботу викладачів кафедри над реалізацією наукової теми кафедри «Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії».24

Савчук Л.О.

3.


Кафедри управління освітою:

1.Концепція модернізації української освіти.

2.Стан та перспективи підготовки дисертаційних досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри.


29

Долід В.В.
4.

Кафедри педагогіки та психології:

1. Обговорення актуальних питань щодо впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти.

2. Якісні освітні послуги в системі ППО (у межах реалізації наукової теми кафедри).

3. Про основні напрямки роботи кафедри у 2013 році.15

Ковбасюк Т.Л.
5.

Кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти:

1.Співпраця із зарубіжними інституціями.22

Лавренчук В.П.
Засідання рад кабінетів

1.

Кабінету роботи з обдарованими учнями:

1. Обговорення плану роботи кабінету на 2013 рік.

2. Про організацію роботи кабінету на другому етапі реалізації науково-методичної проблемної теми.


04Кузьмін О.Є.

2.

Кабінету дошкільної освіти:

1.Про результати роботи кабінету за 2012 рік та основні напрямки діяльності у 2013 році.

2.Про роботу опорних ДНЗ області.

3.Розглядматеріалів медпрацівників ДНЗ, що претендують на присвоєння педагогічного звання «Вихователь-методист».25Шишолік Л.А.
3.

Кабінету географії та економіки:

1. Про результати роботи кабінету географії і економіки за 2012 р. і основні напрямки діяльності на 2013 рік.

2. Розгляд атестаційних матеріалів учителів географії та економіки, які претендують на присвоєння педагогічного звання «вчитель-методист».


03

Лис Ю.В.

4.

Кабінету інформатики:

1. Про результати роботи кабінету інформатики у 2012 р. та пріоритетні напрямки діяльності на 2013 р.

2. Про публікації та видавничу діяльність кабінету в 2013 р.

3. Обговорення звітів про роботу опорних ЗНЗ області з інформатики та внесення пропозицій щодо подальшої їх діяльності.17

Буняк В.О.
5.

Кабінету технологій:

1.Про результати роботи кабінету технологій за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013 рік.

2.Розгляд атестаційних матеріалів учителів, які претендують на присвоєння педагогічного звання «Вчитель-методист».


17

Жалобна В.М.
6.

Кабінету інформаційних освітніх технологій:

1. Про результати роботи кабінету за 2012 рік та основні напрямки його діяльності на 2013 рік.

2. Про організацію роботи кабінету на ІІ етапі науково-методичної проблемної теми кабінету «Оновлення науково-методичного забезпечення формування інформаційно-комунікаційних компетентностей педагогічних працівників в умовах розвитку інформаційного освітнього простору».

3. Про організацію та проведення ІІІ етапу ІІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій.11

Крутова Н.І.
7.

Кабінету-центру практичної психології і соціальної роботи:

1.Про результати роботи кабінету-центру за 2012 рік та визначення пріоритетних завдань на 2013 рік.

3.Про основні напрямки роботи ОЦППСР над науково-методичною проблемною темою у 2013 році та підсумки проведення І етапу дослідження «Вивчення психологічних характеристик сучасного педагога» .

4.Про організацію та схвалення плану роботи обласної Школи методиста з психологічної служби (3-й рік навчання).

5.Про організацію та схвалення плану роботи обласної Школи професійного зростання соціального педагога на 2013 рік (2-й рік навчання)

6.Про організацію та схвалення плану роботи методичного об’єднання практичних психологів закладів інтернатного типу.

7.Про публікації та видавничу діяльність кабінету-центру.


12
Мельник Ю.В.

8.

Кабінету суспільних предметів:

1.Розгляд атестаційних матеріалів, що претендують на встановлення педагогічного звання «вчитель-методист».


30


Фурман В.К.

9.

Кабінету рідної мови, української і зарубіжної літератури:

1.Обговорення плану роботи кабінету на 2013 рік.

2.Про організацію роботи кабінету на другому етапі науково-методичної проблемної теми.


04

Піддубний М.А.
10.

Кабінету координації методичної роботи:

1. Обговорення плану роботи кабінету координації методичної роботи на 2013 рік.

2. Про організацію роботи кабінету на другому етапі науково-методичної проблемної теми.

3. Про організацію та проведення Х обласного конкурсу-ярмарку педагогічних напрацювань.

4. Про організацію та проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013».

5. Про продовження роботи Всеукраїнської школи новаторства керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної освіти у 2013 році.04Тригубець Г.Є.

11.

Кабінету-центру моніторингу та експертизи якості освіти:

1.Про план роботи кабінету на 2013 рік.

2.Про організацію роботи з надання методичної

допомоги районним (міським) відділам (управлінням) освіти.

3. Про продовження роботи над науково-методичною проблемною темою (ІІ рік).

10
Опольський І.В.
12.

Кабінету позашкільної освіти:

1. Про результати роботи кабінету за 2012 рік та основні напрямки його діяльності у 2013 році.

2. Про стан навчально-виховного процесу та його методичного забезпечення в позашкільному закладі Демидівського району.

3. Розгляд матеріалів педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів, що претендують на присвоєння звання «Керівник гуртка-методист».04

Давидюк Н.Ю.

13.

Кабінету біології та основ здоров’я:

1. Обговорення плану роботи кабінету на 2013 рік.

2. Про організацію роботи кабінету на другому етапі реалізації науково-методичної проблемної теми.

3. Розгляд атестаційних матеріалів учителів, що претендують на встановлення педагогічного звання «вчитель-методист».14

Шагієва Р.Р.


14.

Кабінету хімії:

1.Про результати роботи кабінету хімії за 2012 рік та основні напрямки діяльності на 2013рік.

2.Розгляд та затвердження атестаційних матеріалів вчителів, що претендують на встановлення педагогічного звання «Вчитель-методист».

3.Про проведення третього та четвертого етапів Всеукраїнських олімпіад з хімії.24

Музика В.М.
15.

Кабінету дистанційної освіти:

1.Про результати роботи кабінету у 2012р. та основні напрямки діяльності у 2013р.

2.Про внесення змін до складу ради кабінету ДО.

3.Про сучасні підходи до діяльності медіа теки.11

Басараба Н.А.
16.

Кабінету початкової освіти:

1.Про підсумки роботи кабінету за 2012 рік і напрямки діяльності на 2013 рік. Про продовження Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику».10

Салтишева В.М.
17

Кабінету управління закладами середньої освіти:

1.Про результати роботи кабінету управління закладами середньої освіти за 2012 рік та основні напрямки його діяльності на 2013рік.

2.Про хід реалізації науково-методичної проблемної теми кабінету «Розвиток управлінської культури в умовах випереджувальної післядипломної освіти»


31

Люшин М.О.
18.

Кабінету фізичної культури і здоровя:

1.Обговорення плану роботи кабінету фізичної культури і здоровя на 2013 рік.

2.Про хід реалізації науково-методичної проблемної теми кабінету «Науково-методичні засади розвитку професійної компетентності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти».

3.Про хід підготовки до проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту.

4. Розгляд матеріалів учителів, що претендують на присвоєння звання «Вчитель-методист»


03

Дубенчук А.І.
19.

Кабінету іноземних мов:

1.Обговорення плану роботи кабінету іноземних мов на 2013 рік.

2. Про організацію роботи кабінету на другому етапі науково-методичної проблемної теми.

3. Про організацію та проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2013».

3.Розгляд атестаційних матеріалів на встановлення звання «Вчитель-методист».

4.Про поповнення технопарку.09

Андрощук І.М.


20.

Кабінету художньої культури:

1.Про результати роботи кабінету за 2012 рік та основні напрямки його діяльності на 2013 рік.

2.Про перелік навчальних закладів, в яких буде проводитися педагогічна практика слухачів курсів на 2013-2014 н.р.

3.Про вивчення досвіду роботи Грановської О.П., вчителя образотворчого мистецтва Дубенської гімназії №2 з теми «Розвиток творчих компетентностей учнів шляхом застосування сугестивних технологій на уроках образотворчого мистецтва».

4. Розгляд атестаційних матеріалів учителів, яким установлюється (підтверджується) педагогічне звання «Вчитель-методист».

22


Томецька О.М.
21.

Кабінету фізики:

1.Рецензування матеріалів вчителів, які претендують на звання «вчитель-методист».


04


Трофімчук А.Б.
2.4. Організаційно-масові заходи1.

Третій етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін:

Упродовж місяця

Кузьмін О.Є.

Російська мова та література

30

Лавренчук М.В.
Інформатика

10 – 11

Буняк В. О.
Географія

17

Лис Ю. В.
Історія

12

Фурман В.К.
Математика

20, 27

Пекарська Л. В.
Українська мова і література

24

Піддубний М. А.
Екологія (проекти)

17

Шагієва Р.Р.
Правознавство

09

Фурман В. К.
Педагогіка і психологія

23

Мельник Ю.В.
Трудове навчання

31

Жалобна В.М. Сорочиц А.С.
Астрономія

25

Трофімчук А. Б.
Біологія

26

Шагієва Р.Р.
2.

Організація участі школярів у Всеукраїнських (Міжнародних) конкурсах

Відповідно до листів МОНМолодьспор-ту та інституту інноваційних технологій і змісту освіти

Кузьмін О.Є.
ІІІ. Навчальна і методична робота

3.1. Організація курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1.

Вихователі ДНЗ

08.01-11.01

Гурнік Л.В.
2.

Уч. поч. кл. (2 гр.)

08.01-11.01

Салтишева В.М.,

Андрійчук В.В.
3.

Завідувачі ДНЗ

08.01-11.01

Шишолік Л.А.
4.

Завідувачі, методисти районних(міських) методкабінетів(центрів)

08.01-11.01

Тригубець Г.Є.
5.

Уч. англ. мови 5-11кл.

08.01-11.01

Кукла О.В.
6.

Дир.,заст.дир.,методисти, пед.-орг., позашк. навч. закл.

08.01-11.01

Давидюк Н.Ю.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка