Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСторінка17/24
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.57 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24

РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ

1.

Провести наради та засідання за участю директора:

Місяць

Організа-ційні питання

Питання навчальної роботи

Питання виховної роботи

Питання методичної та кадрової роботи

Фінансово-господарські питання

09

- про готовність гімназії до 2012-2013 н.р.

- підсумки перших двох тижнів 2012-2013 н.р.

- вступ та праце­влашту­вання ви­пускників гімназії


- вимоги до ведення шкільної документації у 2012-2013 н.р.

- про проведення

тарифікації педагогічних кадрів у 2012-2013 н.р.
- прохо-дження медичного огляду пра­цівниками комплексу

- затверд-ження ка­лендарно-тематичних планів учителів


- про активізацію роботи учнівського парламенту гімназії (УПГ)

- про роботу шкільного порталу – створення позитивного іміджу облкомплек-су- організація дотримання норм техніки безпеки, охо­рони праці працівників


10

- забезпе­ченість уч­нів підруч-никами та наочними посіб-никами

- про проведення олімпіад;

- використа-ння міжпредме-тних зв'язків світової та української літератур- шляхи підвищення ефективності ро­боти МАН учнівської молоді;

- робота батьківського всеобучу- про організацію атестації пе­дагогічних кадрів;

- про участь учителів гімназії в професійних конкурсах у 2012-2013 н.р.-готовність будівель гімназії до осінньо-зи­мового пері­оду

11

- наукова організація праці учів у гімназії

- про адаптацію учнів 5-го, 10-Б, 10-В, 10-Г класів до навчання в умовах повного дня;

- аналіз оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики- вико­нання Статуту та Правил внутріш­нього розпоряд­ку гімназії учнями та педагогами облкомплексу

- методичний моніторинг викладання дисциплін у 5-му класі, в 11-х класах

- викорис­тан-ня ліміту енергопоста­чання та планування його на фінансовий рік

12

- підсумки проведення медичного

огляду педагогіч-них працівників- результати роботи гімназії за І семестр;

- про наван-таження учнів домашніми завданнями- про підготовку до проведення новорічних свят

- розвиток умінь орієн­туватися в умовах демократичного правового простору України на уроках правозна-вства

- дотримання норм техніки безпеки й охорони праці, створення належних умов праці в облкомплексі

1

- реалізація управлін­ських рішень, наказів

- підсумки зрізу знань за І семестр, тематичних атестацій;

- впровадже-ння та використання інтерактивних форм і методів навчання учнів на уроках фізики та астрономії- дотри­мання са­нітарно-гігієнічних умов у гуртожитку

- організа­ція настав­ницької діяльності у гімназії;

- хід атестації педа­гогічних кадрів- виконання

бюджету минулого фінансового року


2

- стан виконавчої дисципліни у закладі

- підсумки участі гімназії у II та III турах Всеукра­їн-ських учнівських олімпіад

- результати класно-узагальню-ючого контролю в

10-х класах- стан впрова-д­ження нових педаго­гічних технологій у НВП

-облаштуван-ня навчаль-них кабінетів сучасним обладнанням

3

- наукова організація праці педагогів у гімназії

- ведення шкільної документації


- організація роботи з учнями під час весняних канікул


- ознайом­лення вчи­телів з Ін­струкцією про пере-ведення та ви­пуск учнів

- підготовка приміщення гімназії до ремонту

4

-забезпе­ченість гімназії підручни-ками на 2013-2014 н.р.

-шляхи форму­вання естетичних смаків учнів на уроках художньої культури

- про організацію консультуван-ня учнів

- про підсумки участі учителів гімназії в професійних конкурсах у 2012-2013 н.р.

-про складання проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи

5

-про основні заходи з підготов­ки гімназії до 2013-2014 н.р.

- організація повторення навчального матеріалу учнями 9-х, 11-х класів.

-про реалізацію програми виховної роботи “Я-особистість”

-про роботу над науково-методичною проблемою закладу.

- про облік та збереження матеріальних цінностей в облкомплексі

з/п

Зміст заходів

Терміни

виконання
Відповідальні

Відмітка

про

вико-нанняПровести інструктивно-методичну нараду для нових та молодих співробітників, вихователів із питань дотримання єдиних вимог щодо правил гімназії

до 31.08

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Кривенко А.В.,

Шепель В.О., Сивоконь Ю.М.Скласти план роботи Ради комплексу, залучити до співробітництва батьків учнів і громадськість міста та області

до 12.09

Французан Н.О., Шепель В.О.


Систематично проводити засідання педагогічної ради гімназії для вирішення всіх актуальних питань навчально-виховного процесу

за планом

дирекція


Провести інструктивно-методичні наради з учителями з таких питань:
 • інструктивні листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про викладання навчальних предметів у 2012–2013 навчальному році;

до 08.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
 • вимоги до заповнення класних журналів;

до 08.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
 • ведення вчителями-предметниками тематичного обліку знань учнів;

до 19.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
 • про єдині вимоги до усного та писемного мовлення.

до 05.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Підготувати та провести засідання педагогічної ради:

 • Вибори секретаря педради

 • Н

  ауково-педагогічний аналіз стану і ефективності діяльності комплексу за 2011-2012 н.р. та визначення перспективних напрямів роботи, концептуальних основ діяльності комплексу на 2012-2013 н.р. • Обговорення й затвердження річних планів роботи школи мистецтв, МАН учнівської молоді, бібліотечно-інформаційного центру та гімназії на 2012-2013 н.р.

 • Про розпорядок роботи комплексу в 2012-2013 н.р.

 • Про нові нормативні документи в системі загальної середньої освіти.

 • Результати діяльності педагогічного колективу щодо реалізації методичної проблеми закладу на шляху його інноваційного розвитку

 • Про проведення атестації педагогічних працівників у 2012-2013 н.р.

серпень

Коротков А.Є,

Шепель В.О.,

Кривенко А.В.

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Філянт С.В.,

Цапенко Є.В.

Доброхлоп В.М.

Підготувати та провести педагогічну раду :

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради.

 • Аналіз портфоліо педагога як форма оцінювання його професіоналізму та результативності роботи під час експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії.

 • Про визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями за підсумками навчання в 10-11 класах та отримання свідоцтв із відзнакою учнями 9 класу.

 • Стан викладання математики. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

жовтень

Кривенко А.В.,

Шепель В.О.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є. Подгорна Н.А.,

Свириденко О.Л.,

Загуменна Я.С. вихователі
Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради.

 • Про підсумки роботи гімназії в І-му семестрі 2012-2013 н.р.

 • Удосконалення уроку як засіб творчого розвитку особистості учня в процесі до профільної підготовки та профільного навчання.

 • Про стан безпеки життєдіяльності та охорони праці на уроках гімнастики та акробатики

січень

Коротков А.Є.,

Кривенко А.В.,

Якимчук О.Н.,

Шепель В.О.

Супрун В.Є., Цапенко Є.В.,

керівники МО, вчителі

Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради.

 • Презентація проектів, створених учителями та учнями.

 • Стан викладання предмету “Людина і світ”. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми

березень

Кривенко А.В., Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Черткова Н.С.,

вчителі, які атестуються
Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Інформація про виконання рішення попередньої педради.

 • Про організацію та проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров‘я учнів.

 • Стан викладання географії та природознавства. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм

 • Про нагородження учнів 5-8, 10-х класів похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”.

 • Про допуск учнів 9-х класів до підсумкової атестації.

 • Про нагородження випускників 11-х класів золотими та срібними медалями.

травень


Кривенко А.В., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

Колесник О.В., Шеремет П.М., Французан Н.О.Підготувати та провести педагогічну раду:

 • Про реалізацію Програми виховної роботи учнів 5-12 класів «Я – особистість» у діяльності облкомплексу

 • Про підсумки навчально-виробничої практики та переведення учнів 5-8, 10-х до наступних класів.

 • Про закінчення учнями 9-го класу 2012-2013 н.р.

червень


Шепель В.О., Якимчук О.Н., Супрун В.Є.,

Філянт С.В.

Перевірка, затвердження календарно-тематичних планів учителів, планів виховної роботи на:
І семестр

до 04.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є., Шепель В.О.
ІІ семестр

до 09.01

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є., Шепель В.О.
Складання графіків внутрігімназійного контролю:

 • відкритих уроків,

24.09

09.01


Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • виховних заходів,

24.09

09.01


Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

24.09

09.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • перевірки щоденників учнів,

24.09

09.01


Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • перевірки зошитів учнів,

24.09

09.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

  • проведення консультацій учнів,

24.09

09.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.

24.09

09.01


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка правильності заповнення класних журналів

до 24.09

до 26.10


до 04.01

до 21.03


Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка виконання навчальних програм

22-26.10

24-28.12


25-29.03

13-18.05Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Кривенко А.В.Перевірка наявності підручників, необхідних посібників у бібліотеці

червень, серпень

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Відвідування уроків і виховних заходів

протягом року

дирекція


Перевірка виконання рішень педрад, нарад

протягом року

Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка впровадження сучасних технологій навчання та виховання у навчально-виховний процес учителями та вихователями, які атестуються

жовтень, листопад

Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Перевірка навантаження учнів домашніми завданнями (тематичний контроль до педради)

листопад, лютий

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Проведення класно-узагальнюючого контролю

в 5 класі, 10-А,10-Б, 10-В, 10-Г класах (до наради при директорові)вересень-жовтень

Кривенко А.В.

Супрун В.Є., Якимчук О.Н.Проведення зрізів знань учнів 5-11 класів з предметів ЗНО

1 раз на місяць

Супрун В.Є., Якимчук О.Н.


Перевірка шкільної документації вчителів-предметників, вихователів

листопад, грудень, березень, травень


Кривенко А.В. Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Здійснення повторного контролю (виконання рекомендацій щодо ведення журналу)

протягом року

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Складання графіку проведення семестрових атестацій

початок грудня,

початок травняЯкимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Складання графіка проведення перевідних та випускних екзаменів

квітень

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка